Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/23

 

26.11.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 381

Ryj / Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite maksuttomasta Citykäymälästä naisille ym.

HEL 2013-012359 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Sami Muttilaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Sami Muttilainen ja 25 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että ns. citykäymälöiden invapuoli muutettaisiin maksuttomaksi.

Kaupunginvaltuusto käsitteli aloitetta 26.2.2014 ja päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi siten, että valtuusto kannattaa maksutonta yleistä vessaa myös daameille, vauvoille sekä liikuntarajoitteisille ja on aloitteen hyväksymisen kannalla.

Kaupunginvaltuusto käsitteli aloitetta uudelleen 24.9.2014 ja päätti palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että julkiset city-käymälät muutetaan maksuttomiksi myös naisille, lapsille ja liikuntarajoitteisille kuten valtuusto on jo kertaalleen viime keväänä päättänyt.

Kaupunginhallitus toteaa, että rakennusvirasto valmistelee yleisten töiden lautakunnalle esityksen, jonka mukaan kaikki rakennusviraston city-käymälät muutetaan pysyvästi maksuttomiksi. Yleisten töiden lautakunta käsittelee asiaa marras-joulukuussa.

Käymälöiden muuttaminen maksuttomiksi edellyttää muutoksia käymälöihin, mm. rahastuslaitteiden poiston, uudet lukot ja kilvet. Muutos on tarkoitus toteuttaa mahdollisimman pian sen jälkeen kun yleisten töiden lautakunta on tehnyt päätöksen asiasta.

Kaupunginvaltuusto muutti 4.6.2014 (§ 217) työjärjestystään aloitteiden osalta. Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite on jätetty 25.9.2013, joten sen käsittelyjärjestys on ennen muutosta voimassa olleen työjärjestyksen mukainen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.11.2014 § 1136

HEL 2013-012359 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Sami Muttilaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

15.09.2014 Ehdotuksen mukaan

08.09.2014 Pöydälle

17.02.2014 Ehdotuksen mukaan

10.02.2014 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Kaupunginvaltuusto 24.09.2014 § 299

HEL 2013-012359 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi.

Käsittely

24.09.2014 Palautettiin

 

Kun asiassa oli käyty keskustelua, puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu ehdotus, jonka hyväksyminen olisi merkinnyt asian käsittelyn keskeyttämistä, minkä vuoksi puheenjohtaja kehotti seuraavia puhujia rajoittamaan puheenvuoronsa kysymykseen asian palauttamisesta kaupunginhallitukselle. Samalla oli tehtävä mahdolliset muut palautusehdotukset tämän keskustelun aikana.

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Sami Muttilainen valtuutettu René Hurstin kannattamana ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että julkiset city-käymälät muutetaan maksuttomiksi myös naisille, lapsille ja liikuntarajoitteisille kuten valtuusto on jo kertaalleen viime keväänä päättänyt.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken haluaa jatkaa asian käsittelyä, äänestää jaa; jos ei voittaa, on valtuutettu Sami Muttilaisen palautusehdotus hyväksytty.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Valtuusto palauttaa asian käsittelyyn niin, että julkiset city-käymälät muutetaan maksuttomiksi myös naisille, lapsille ja liikuntarajoitteisille kuten valtuusto on jo kertaalleen viime keväänä päättänyt.

Jaa-äänet: 39
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Fatbardhe Hetemaj, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Otto Lehtipuu, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Björn Månsson, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Markku Vuorinen, Tuulikki Vuorinen

Ei-äänet: 41
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Jussi Chydenius, Eero Heinäluoma, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Sara Paavolainen, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Pekka Saarnio, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Heikki Takkinen, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Pertti Villo

Tyhjä: 5
Outi Alanko-Kahiluoto, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Ville Jalovaara, Tuomas Rantanen

Kaupunginvaltuusto oli päättänyt palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi.

26.02.2014 Palautettiin

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 27.05.2014 § 214

HEL 2013-012359 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingin yleisessä käymäläverkossa on ns. City-käymälöitä yhteensä 37 kpl. Nykyisellään käymälämaksu ns. "invapuolelle" on 50 senttiä ja maksu tapahtuu ovessa olevan sähköisen rahastusautomaatin avulla. Pisoaarin käyttö on maksutonta. Kaupungin saamat tulot rahastuksesta ovat noin 30 000 euroa/vuosi, jolla saadaan katettua osa käyttökustannuksista. Lisäksi käymälämaksun jatkaminen tukee sitä, että käymälät pysyvät siistimpinä, kun mahdollisuutta epäasialliseen oleskeluun on rajoitettu.

Yleisten töiden lautakunta ei puolla Sami Muttilaisen aloitetta City-käymälöitten muuttamisesta maksuttomiksi.

Käsittely

27.05.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutos: Muutetaan päätösehdotuksen kolmas kappale seuraavaan muotoon: "Yleisten töiden lautakunta ei puolla Sami Muttilaisen aloitetta City-käymälöitten muuttamisesta maksuttomiksi."

Vastaehdotus:
Henrik Nyholm: (1) Yleisten töiden lautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

(2) Helsingin yleisessä käymäläverkossa on ns. City-käymälöitä yhteensä  37 kappaletta.

(3) Nykyisellään käymälämaksu ns. "invapuolelle" on 50 senttiä ja maksu tapahtuu ovessa olevan sähköisen rahastusautomaatin avulla.
Pisoaarin käyttö on maksutonta.

(4) Kaupungin saamat tulot käymälämaksuista ovat noin 30 000 euroa/vuosi ja ylläpitokustannukset noin 1,1 miljoonaa euroa/vuosi. Rahastusautomaatin ylläpito sekä alihankkijan toimesta tapahtuva rahojen tilittäminen kaupungille jo itsessään "syö" osan tuloista. Lisäksi ajoittain on ilmennyt rahastusautomaatteihin murtautumisia. Viimeksi syksyllä 2013 muutamasta kohteesta oli rahoja hävinnyt. Tulot ovat merkityksettömiä suhteutettuna nykyisen palvelun kustannuksiin. Huomioitavaa on myös se, että maksuttomuus tukee sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista.

(5) Maksuton käymälätarjonta tukee kaupungin tavoitetta turistiystävällisenä kohteena ja madaltaa kynnystä käyttää käymälöitä, esimerkiksi kolikoiden puutteen takia.

(6) Yleisten töiden lautakunta puoltaa aloitteen hyväksymistä edellä esitetyin perustelu ja kannattaa ns. City-käymälöiden muuttamista maksuttomiksi.

Kannattajat: Antti Möller

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esittelijän muutetun esityksen mukaan

EI-ehdotus:
(1) Yleisten töiden lautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

(2) Helsingin yleisessä käymäläverkossa on ns. City-käymälöitä yhteensä  37 kappaletta.

(3) Nykyisellään käymälämaksu ns. "invapuolelle" on 50 senttiä ja maksu tapahtuu ovessa olevan sähköisen rahastusautomaatin avulla.
Pisoaarin käyttö on maksutonta.

(4) Kaupungin saamat tulot käymälämaksuista ovat noin 30 000 euroa/vuosi ja ylläpitokustannukset noin 1,1 miljoonaa euroa/vuosi. Rahastusautomaatin ylläpito sekä alihankkijan toimesta tapahtuva rahojen tilittäminen kaupungille jo itsessään "syö" osan tuloista. Lisäksi ajoittain on ilmennyt rahastusautomaatteihin murtautumisia. Viimeksi syksyllä 2013 muutamasta kohteesta oli rahoja hävinnyt. Tulot ovat merkityksettömiä suhteutettuna nykyisen palvelun kustannuksiin. Huomioitavaa on myös se, että maksuttomuus tukee sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista.

(5) Maksuton käymälätarjonta tukee kaupungin tavoitetta turistiystävällisenä kohteena ja madaltaa kynnystä käyttää käymälöitä, esimerkiksi kolikoiden puutteen takia.

(6) Yleisten töiden lautakunta puoltaa aloitteen hyväksymistä edellä esitetyin perustelu ja kannattaa ns. City-käymälöiden muuttamista maksuttomiksi.

Jaa-äänet: 4
Matti Kopra, Jarmo Nieminen, Dennis Pasterstein, Mikko Virkamäki

Ei-äänet: 2
Antti Möller, Henrik Nyholm

Tyhjä: 1
Tuomo Valokainen

Poissa: 2
Joona Iso-Lotila, Pörrö Sahlberg

06.05.2014 Ehdotuksen mukaan

26.11.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä

osastopäällikkö

Osmo Torvinen

Lisätiedot

Ari-Pekka Muilu, projektipäällikkö, puhelin: 310 39657

aripekka.muilu(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566