Helsingfors stad

Protokoll

19/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/25

 

26.11.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 383

Kaj / Den av ledamoten Juha Hakola väckta motionen om automatisk trafikövervakningsutrustning i Kajsaniemigatans område

HEL 2013-005223 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Juha Hakola väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Hakolan valtuustoaloite Kvsto 10.4.2013

2

Valtuutettu Juha Hakolan aloite, allekirjoitettu

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Juha Hakola och 25 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden ska utreda möjligheten att skaffa utrustning för automatisk trafikövervakning för att förbättra trafiksäkerheten på Kajsaniemigatan.

Stadsstyrelsen behandlade motionen 11.11.2013 och beslutade återremittera motionen för ny beredning utgående från att det ska utredas hur mycket det kostar att skaffa och underhålla övervakningsutrustning med anordningarna för hastighetsövervakning i servicetunneln i centrum (Helsingforsleden Ab) som modell.

Svaret på motionen var då följande:

 

Stadsstyrelsen hänvisar till stadsplaneringsnämndens utlåtande och konstaterar att det för närvarande i Helsingfors finns fyra fasta kameror som automatiskt övervakar överhastighet och trafikanter som kör mott rött ljus. Staden har skaffat apparaturen på egen bekostnad för att användas av Polisinrättningen i Helsingfors, alltså staten.

 

 

Helsingfors stad har aktivt försökt påskynda en lagändring som skulle göra det möjligt för de kommunala myndigheterna att delta i den administrativa behandlingen av förseelser och sålunda lätta på polisens börda. Staden förutsätter att de kostnader för personal och apparatur som uppstår för kommunen ska ersättas ur de bötesinkomster som inflyter till staten. Kostnaderna för apparatur och personal utgör en liten del av inkomsterna från böter, en utvidgning av den kommunala kameraövervakningen till kommunerna kostnadsneutralt skulle därför förutom nytta i trafiksäkerheten medföra betydande tilläggsinkomster åt staten. Ett lagförslag i saken gjordes år 2008, men behandlingen av detta har inte framskridit i praktiken, fastän främjandet av kameraövervakning har lyfts fram både i statsrådets trafikpolitiska redogörelse (2012) och i statsrådets principbeslut rörande trafiksäkerheten (2012). Enligt finansministeriet kan man inte anvisa kostnadsersättningar till kommunerna.

 

 

Stadsstyrelsen anser att det inte föreligger någon orsak för staden att öka den automatiska trafikövervakningen inom sitt område förrän man kommer överens med staten om hur kostnaderna och ersättningarna ska fördelas. Förhandlingar har senast förts våren 2013. Staden förutsätter att det från de böter som staten får i och med trafikövervakningsutrustningen även tas medel för att i sin helhet täcka de kostnader som uppkommer för staden. Stadsstyrelsen anser det vara viktigt att korsningsområdet vid Unionsgatan, Elisabetsgatan och Kajsaniemigatan beaktas i fortsättningen vid bedömningen av lämpliga platser för den automatiska trafikövervakningen.

 

Stadsstyrelsen hänvisar till stadsplaneringsnämndens nya utlåtande och konstaterar att Helsingforsleden Ab är ett företag som upprätthåller servicetunneln i centrum och som på sin egen bekostnad har skaffat kameror som staden inte underhåller.

De kameror som används vid kameraövervakning kostar cirka 40 000 euro. Kostnaderna för installation av hastighetsgivare och kamerastolpar är 10 000–25 000 euro. För underhållet kommer det ytterligare till årliga kostnader på uppskattningsvis 2 000 euro per kamera.

Trafikövervakningen ska enligt lagen skötas av polisen, och ett större problem än investeringskostnaderna är att polisen inte har tillräckligt med resurser för att använda de fyra nuvarande kameror som staden har skaffat. Helsingfors stad har velat understödja polisen genom att skaffa kamerorna, men då nyttjandegraden har varit mycket låg (4–5 %), är det inte förnuftigt att skaffa nya kameror. Om lagstiftningen eller polisens resurser för trafikövervakning ändras, är Helsingfors stad intresserad av att förbättra trafiksäkerheten genom att utvidga kameraövervakningen.

Stadsfullmäktige ändrade 4.6.2014 (§ 217) sin arbetsordning i fråga om motionerna. Ledamoten Juha Hakolas motion väcktes 10.4.2013, och den behandlas därför i enlighet med de bestämmelser i arbetsordningen som gällde före ändringen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Hakolan valtuustoaloite Kvsto 10.4.2013

2

Valtuutettu Juha Hakolan aloite, allekirjoitettu

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.11.2014 § 1138

HEL 2013-005223 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Juha Hakolan aloitteen loppuun käsitellyksi.

11.11.2013 Palautettiin

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 13.05.2014 § 148

HEL 2013-005223 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle.

Helsingin väylä Oy on keskustan huoltotunnelia ylläpitävä yritys, joka on hankkinut omalla kustannuksellaan ja yhteistyössä Helsingin poliisilaitoksen kanssa vastaavia kameroita kuin kaupunki hankki Mechelininkadulle vuonna 2010. Helsingin kaupunki ei vastaa näiden kameroiden ylläpidosta.

Kameravalvonnassa käytettävät kamerat maksavat noin 40 000 euroa, minkä lisäksi kustannuksia aiheuttavat kameratolpan ja nopeusanturien asennuskulut, jotka ovat risteyksestä riippuen 10 000 – 25 000 euroa. Ylläpitokuluja kameroista tulee pääosin tietoliikenneyhteydestä ja parin vuoden välein tehtävistä kalibrointimittauksista arviolta 2000 euroa vuodessa yhtä valvontakameraa kohden. 

Kameravalvonnan laajentamisen haasteena tällä hetkellä on pikemmin henkilöresurssitilanne kuin investointikustannukset. Liikennevalvonta on laissa osoitettu poliisille. Helsingin kaupunki on pyrkinyt tukemaan poliisia hankkimalla valvontakäyttöön neljä kaduille sijoitettua kameraa. Näiden kameroiden käyttöaste on kuitenkin jäänyt melko matalaksi, koska poliisilla ei ole riittäviä resursseja valvontatyöhön. Kameravalvontaan tehdyille panostuksille ei siis saada riittävän tehokasta vastinetta. Mikäli lainsäädännöllinen tilanne muuttuu tai poliisin liikennevalvonnan resursseja lisätään, Helsingin kaupunki on kiinnostunut kameravalvonnan laajentamisesta liikenneturvallisuuden parantamiseksi kaupungissa yleisemminkin.

17.09.2013 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Timo Piepponen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37108

timo.piepponen(a)hel.fi

Hanna Strömmer, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37106

hanna.strommer(a)hel.fi

 

Talous- ja suunnittelukeskus 26.9.2013

HEL 2013-005223 T 00 00 03

Talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että liikenneturvallisuuden parantaminen automaattisilla valvontalaitteilla on tärkeää. Tällä hetkellä automaattisten valvontalaitteiden käyttö liikenneturvallisuuden parantamiseen on ongelmallista poliisin henkilöresurssien riittämättömyyden vuoksi. Tästä syystä olemassa olevien valvontalaitteiden käyttöaste on ollut vain 4-5 %.

Edelleen talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että neuvottelut liikenteen valvontalaitteiden toimintaan liittyvistä vastuista ja kustannusjaosta ovat kesken Helsingin kaupungin ja valtion välillä. Helsingin kaupunki edellyttää, että liikenteen valvontalaitteiden toiminnan myötä valtiolle kertyvistä rikemaksuista katettaisiin jatkossa täysimääräisesti myös kaupungille aiheutuvat kustannukset. Talous- ja suunnittelukeskuksen mielestä automaattista liikennevalvontaa ei tule lisätä Helsingin kaupungin alueella ennen kuin osapuolten kesken on sovittu toimintatavat, joilla varmistetaan liikennevalvontalaitteiden liikenneturvallisuutta parantava toiminta.

Jatkossa Helsingin kaupungin alueelle mahdollisesti suunniteltavat liikenteen valvontalaitteiden sijoittamiskohteet tulee toteuttaa liikenneturvallisuuden kannalta määritetyssä tärkeysjärjestyksessä. Tässä yhteydessä tulee arvioida myös Unioninkadun, Liisankadun ja Kaisaniemenkadun risteysalueen kiireellisyys.

Lisätiedot

Saara Kanto, projekti-insinööri, puhelin: 09 310 25531

saara.kanto(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566