Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/27

 

26.11.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 385

Kaj / Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite liityntäpysäköintipaikkojen lisäämisestä Rastilan metroasemalle

HEL 2014-004983 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Ville Jalovaaran aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Jalovaara Ville valtuustoaloite Kvsto 9.4.2014 asia 20

2

Allekirjoitettu, Jalovaara Ville valtuustoaloite Kvsto 9.4.2014 asia 20

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Ville Jalovaara esittää aloitteessaan, että kaupunki selvittäisi Rastilan metroaseman liityntäpysäköintipaikkojen riittävyyttä ja harkitsisi esimerkiksi Vuosaaren suuntaan menevien junien raiteen kattamista, jotta sen päälle voitaisiin sijoittaa lisää autopaikkoja.

Kaupunginhallitus viittaa kaupunkisuunnittelulautakunnan lausuntoon ja toteaa, että Rastilan metroasemalla on 40 autopaikan ja kahden inva-autopaikan liityntäpysäköintialue, joka on joka toinen vuosi tehtyjen liityntäpysäköintilaskentojen mukaan usein täynnä. Liityntäpysäköintialueen kuormitusaste onkin lähes sata. Muut lähialueen liityntäpysäköintialueet ovat myös suosittuja, mutta reilun kilometrin päässä Rastilasta sijaitsevan Vuosaaren metroasemalla on toistaiseksi ollut runsaastikin vapaita paikkoja. Myös Puotilassa ja Siilitiellä on ollut vapaita paikkoja.

Rastilan metroaseman kattamisen kustannuksia ei ole tarkasti arvioitu. Nykyisenkaltaisilla maantasoisilla liityntäpysäköintijärjestelyillä pysäköintipaikalle jyvitetty päiväkustannus on neljän euron suuruusluokkaa, mikä on huomattavan suuri kustannus verrattuna joukkoliikennematkoihin kohdistuvaan keskimääräiseen
subventioon. Radan yläpuoliset liityntäpysäköintipaikat eivät ole taloudellisesti toteuttamiskelpoisia, elleivät ne kytkeydy johonkin muuhun mittavaan kehittämishankkeeseen. Myös parhaillaan käynnissä oleva asuntorakentaminen Rastilan metroaseman välittömässä läheisyydessä asettaisi huomattavia haasteita pysäköintikannen toteuttamiselle.

Kaupunginhallitus toteaa, että vuonna 2011 valmistuneen koko seudun kattavan liityntäpysäköintitarpeen huomioon ottaneen Helsingin seudun liityntäpysäköintistrategian ja toimenpideohjelman mukaan Rastilan
metroasemalle ei ole tarkoitus lisätä autojen liityntäpysäköintipaikkoja. Sen sijaan läheisten Vuosaaren, Puotilan ja Siilitien liityntäpysäköintipaikkojen tehostaminen esimerkiksi opastuksen avulla on tärkeää. Tavoitteena on lisätä Rastilaan 70 uutta pyöräpysäköintipaikkaa vuoteen 2020 mennessä. On tärkeää, että kaupunki huolehtii myös alueen kevyen liikenteen väylien talvikunnossapidosta, jolloin pyöräpysäköinnistä saatava hyöty kasvaa.

Kaupunginvaltuusto muutti 4.6.2014 (§ 217) työjärjestystään aloitteiden osalta. Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite on jätetty 9.4.2014, joten sen käsittelyjärjestys on ennen muutosta voimassa olleen työjärjestyksen mukainen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Jalovaara Ville valtuustoaloite Kvsto 9.4.2014 asia 20

2

Allekirjoitettu, Jalovaara Ville valtuustoaloite Kvsto 9.4.2014 asia 20

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.11.2014 § 1140

HEL 2014-004983 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Ville Jalovaaran aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.09.2014 § 260

HEL 2014-004983 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Rastilan metroasemalla on aikarajoitettu (24 h) 40 autopaikan ja kahden inva-autopaikan liityntäpysäköintialue. Polkupyörien liityntäpysäköintiä on molemmissa aseman päädyissä.

Helsinki tekee liityntäpysäköintilaskentoja liityntäpysäköintialueillaan kahden vuoden välein. Viimeisin laskenta on vuodelta 2013. Vuosien 2009, 2011 ja 2013 liityntäpysäköintilaskentojen mukaan Rastilan liityntäpysäköintialueen kuormitusaste on ollut lähes 100. Vapaita paikkoja on ollut korkeintaan muutamia. Laskennat on tehty syys- lokakuussa. Pysäköintipaikkojen korkea käyttöaste ja ajoittainen riittämättömyys aiheuttavat lisäkuormaa myös muille liityntäpysäköintipaikoille metroreitillä. Osa autoilijoista ei käytä liityntäpysäköintiä, vaan ajavat yksityisautoillaan koko matkansa joukkoliikenteen sijasta. Tämänsuuntainen kehitys ei tue kaupungin tavoitteita. Myös muut lähialueen metroasemien liityntäpysäköintialueet, Vuosaari, Puotila, Itäkeskus, Siilitie, Herttoniemi sekä Kulosaari, ovat olleet suosittuja osin edellä mainitusta johtuen kyseisinä laskenta-ajankohtina. Kuormitusasteet ovat usein olleet lähes sata. Eniten tilaa on ollut Vuosaaressa sekä vuonna 2013 Puotilassa ja Siilitiellä.

Liikennesuunnitteluosasto on valtuustoaloitteeseen liittyen lisäksi kesän 2014 aikana seurannut Rastilan metroaseman liityntäpysäköinnin käyttöastetta ja ajoneuvojen vaihtuvuutta. Kolmen arkipäivän (18.6., 29.7. ja 5.8.) perusteella noin puolet käyttäjistä on säännöllisesti alueella pysäköiviä ja loput satunnaisesti pysäköiviä. Osalla (13 %) autopaikoista ilmeni sääntöjen vastaista pitkäaikaispysäköintiä, mistä on informoitu pysäköinninvalvontaa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Rastilan liityntäpysäköintialue on usein täynnä. Sen sijaan Vuosaaren metroasemalla runsaan kilometrin päässä on yleensä runsaastikin vapaita paikkoja sekä Mosaiikkitorin pari vuotta sitten kunnostetussa pysäköintilaitoksessa (avoinna kello 5.00 - 24.00) että sen edustalla. On myös otettava huomioon Vuosaaren Urheilutalon pysäköintitarpeet Mosaiikkitorin pysäköintilaitoksessa sen jälkeen, kun Urheilutalon pysäköintipaikat poistuvat Vuosaarentie 3:n tontilta.

Rastilan metroaseman kattamisen kustannuksia ei ole tarkasti arvioitu. Voidaan kuitenkin todeta, että jo nykyisenkaltaisilla maantasoisilla liityntäpysäköintijärjestelyillä pysäköintipaikalle jyvitetty päiväkustannus on suuruusluokkaa neljä euroa, mikä on huomattavan suuri kustannus verrattuna joukkoliikennematkoihin kohdistuvaan keskimääräiseen subventioon. Radan yläpuoliset liityntäpysäköintipaikat eivät ole taloudellisesti toteuttamiskelpoisia, elleivät ne kytkeydy johonkin muuhun mittavaan kehittämishankkeeseen. Myös parhaillaan käynnissä oleva asuntorakentaminen Rastilan metroaseman välittömässä läheisyydessä asettaisi huomattavia haasteita pysäköintikannen toteuttamiselle. 

Vuonna 2011 valmistuneen koko seudun kattavan liityntäpysäköintitarpeen huomioon ottaneen Helsingin seudun liityntäpysäköintistrategian ja toimenpideohjelman mukaan Rastilan metroasemalle ei ole tarkoitus lisätä autojen liityntäpysäköintipaikkoja. Tavoitteena on kuitenkin lisätä 70 uutta pyöräpysäköintipaikkaa vuoteen 2020 mennessä. Kaupunkisuunnittelulautakunta pitää tärkeänä, että kaupunki huolehtii myös siitä, että alueen kevyenliikenteenväylät ovat riittävän laadukkaan talvikunnossapidon piirissä. Täten pyöräpysäköinnistä saatava hyöty kasvaa.

Rastilan liityntäpysäköintialueelle on ehdotettu myös pysäköinnin rajoittamista lyhempiaikaiseksi. Pysäköintiajan rajoittaminen esimerkiksi 10 tuntiin mahdollistaisi tehokkaamman pysäköinnin valvonnan. Helsingin metroasemien liityntäpysäköintialueilla käytetään kuitenkin yleisesti 24 h aikarajoitusta perustuen muun muassa työssäkäyvien vaihteleviin työaikoihin, työ- ja vapaa-ajanmatkojen pituuksiin sekä niihin käytettyyn aikaan joukkoliikenteessä. Yleisesti käytössä olevasta aikarajoituksesta poikkeaminen lisäisi selkeän matkustajainformaation näkökulmasta painetta liityntäpysäköintikäytäntöjen muuttamiseen kaikilla Helsingin metroasemilla. Liikennesuunnitteluosasto seuraa talven 2014-2015 aikana liityntäpysäköintipaikkojen käyttöä ja harkitsee sen pohjalta mahdollista aikarajoituksen muuttamista.

Käsittely

02.09.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä seuraavan Eija Loukoilan tekemän vastaehdotuksen:

Kohtaan 5 lisätään: On myös otettava huomioon Vuosaaren Urheilutalon pysäköintitarpeet Mosaiikkitorin pysäköintilaitoksessa sen jälkeen, kun Urheilutalon pysäköintipaikat poistuvat Vuosaarentie 3:n tontilta.

Lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä seuraavan Jape Lovénin tekemän vastaehdotuksen:

Kohta 7 muutetaan muotoon:
Vuonna 2011 valmistuneen koko seudun kattavan liityntäpysäköintitarpeen huomioon ottaneen Helsingin seudun liityntäpysäköintistrategian ja toimenpideohjelman mukaan Rastilan metroasemalle ei ole tarkoitus lisätä autojen liityntäpysäköintipaikkoja. Tavoitteena on kuitenkin lisätä 70 uutta pyöräpysäköintipaikkaa vuoteen 2020 mennessä. Kaupunkisuunnittelulautakunta pitää tärkeänä, että kaupunki huolehtii myös siitä, että alueen kevyenliikenteenväylät ovat riittävän laadukkaan talvikunnossapidon piirissä. Täten pyöräpysäköinnistä saatava hyöty kasvaa.

Jape Lovén teki Eija Loukoilan kannattamana seuraavan vastaehdotuksen:

Kohta 3 muutetaan muotoon:
Helsinki tekee liityntäpysäköintilaskentoja liityntäpysäköintialueillaan kahden vuoden välein. Viimeisin laskenta on vuodelta 2013. Vuosien 2009, 2011 ja 2013 liityntäpysäköintilaskentojen mukaan Rastilan liityntäpysäköintialueen kuormitusaste on ollut lähes 100. Vapaita paikkoja on ollut korkeintaan muutamia. Laskennat on tehty syys- lokakuussa. Pysäköintipaikkojen korkea käyttöaste ja ajoittainen riittämättömyys aiheuttavat lisäkuormaa myös muille liityntäpysäköintipaikoille metroreitillä. Osa autoilijoista ei käytä liityntäpysäköintiä, vaan ajavat yksityisautoillaan koko matkansa joukkoliikenteen sijasta. Tämänsuuntainen kehitys ei tue kaupungin tavoitteita. Myös muut lähialueen metroasemien liityntäpysäköintialueet, Vuosaari, Puotila, Itäkeskus, Siilitie, Herttoniemi sekä Kulosaari, ovat olleet suosittuja osin edellä mainitusta johtuen kyseisinä laskenta-ajankohtina. Kuormitusasteet ovat usein olleet lähes sata. Eniten tilaa on ollut Vuosaaressa sekä vuonna 2013 Puotilassa ja Siilitiellä.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: kohta 3 muutetaan muotoon:
Helsinki tekee liityntäpysäköintilaskentoja liityntäpysäköintialueillaan kahden vuoden välein. Viimeisin laskenta on vuodelta 2013. Vuosien 2009, 2011 ja 2013 liityntäpysäköintilaskentojen mukaan Rastilan liityntäpysäköintialueen kuormitusaste on ollut lähes 100. Vapaita paikkoja on ollut korkeintaan muutamia. Laskennat on tehty syys- lokakuussa. Pysäköintipaikkojen korkea käyttöaste ja ajoittainen riittämättömyys aiheuttavat lisäkuormaa myös muille liityntäpysäköintipaikoille metroreitillä. Osa autoilijoista ei käytä liityntäpysäköintiä, vaan ajavat yksityisautoillaan koko matkansa joukkoliikenteen sijasta. Tämänsuuntainen kehitys ei tue kaupungin tavoitteita. Myös muut lähialueen metroasemien liityntäpysäköintialueet, Vuosaari, Puotila, Itäkeskus, Siilitie, Herttoniemi sekä Kulosaari, ovat olleet suosittuja osin edellellä mainitusta johtuen kyseisinä laskenta-ajankohtina. Kuormitusasteet ovat usein olleet lähes sata. Eniten tilaa on ollut Vuosaaressa sekä vuonna 2013 Puotilassa ja Siilitiellä.

Jaa-äänet: 3
Elina Moisio, Risto Rautava, Osmo Soininvaara

Ei-äänet: 5
Hennariikka Andersson, Eija Loukoila, Jape Lovén, Matti Niiranen, Heta Välimäki

Tyhjä: 0
 

Poissa: 1
Tom Packalén

Suoritetussa äänestyksessä Lovénin vastaehdotus voitti äänin 5-3.

19.08.2014 Pöydälle

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Inga Valjakka, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37087

inga.valjakka(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566