Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/24

 

26.11.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 382

Ryj / Valtuutettu Kaarin Taipaleen aloite nuorten osallistumisen tukemisesta

HEL 2014-008246 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Kaarin Taipaleen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Kaarin Taipaleen aloite

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Kaarin Taipale ja 18 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että nuorten Ruuti-hankkeessa esittämiä asioita, kuten roska-astioiden lisäämistä julkiseen kaupunkitilaan ja ilmoitustauluja kaupungin hallinnoimiin tiloihin toteutettaisiin.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että kantakaupungissa katujen puhtaanapito, mukaan lukien roska-astiat, kuuluu kiinteistöille. Kaupunki huolehtii puistoissa sijaitsevista roska-astioista. Rakennusvirasto kokeilee vuoden 2014 aikana uutta roska-astiamallia, jossa on jätepuristin. Uusi roska-astia voi vastaanottaa viisinkertaisen määrän roskaa perinteiseen astiaan verrattuna.

Liikennelaitoksen hallinnoimilla Helsingin raitiovaunupysäkeillä, metroasemilla sekä kolmella Vantaankosken radan rautatieasemalla roska-astioita pyritään pitämään kaikkien matkustajien saatavilla ja sitä kautta vähentämään alueiden epäsiisteyttä.

Kiinteistövirasto voi asentaa ilmoitustauluja julkisiin tiloihin, kuten kouluihin ja nuorisotiloihin, mikäli asianomainen virasto sopii nuorten kanssa ilmoitustaulun paikasta ja pelisäännöistä sekä tilaa asennuksen ja teknisen huollon kiinteistövirastolta. Asianomainen virasto vastaa myös kustannuksista tilavuokran yhteydessä sekä huolehtii ilmoitustaulun sisällön seurannasta.

Myös rakennusvirasto voi asentaa ilmoitustauluja yleisille alueille, mikäli löytyy sopiva yhteistyökumppani ilmoitustaulujen ylläpitoon.

Liikennelaitoksen hallinnoimilla raitiovaunupysäkeillä kaikki käytettävissä oleva tila on pääsääntöisesti varattu matkustaja-informaatiolle sekä osassa pysäkkikatoksia kaupallisille mainoksille. Myös metro- ja rautatieasemilla käytettävissä oleva tila ilmoitustauluille on rajallinen.

Liikennelaitos on toteuttanut yhdessä muiden hallintokuntien kanssa erityyppisiä nuorten toimintaan sekä paikalliseen toimintaan liittyviä hankkeita, esim. Pohjois-Haagan asemalla nuorten taideteos We Are Here. Perustellun ehdotuksen perusteella ja neuvottelemalla on mahdollista, että osa pysäkistä ja tilasta voidaan väliaikaisesti antaa muuhun käyttöön, esim. juuri nuorten toimintaan.

Kaupunginvaltuusto muutti 4.6.2014 (§ 217) työjärjestystään aloitteiden osalta. Valtuutettu Kaarin Taipaleen aloite on jätetty 18.6.2014. Aloitteen käsittelyjärjestys on muutetun työjärjestyksen mukainen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Kaarin Taipaleen aloite

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.11.2014 § 1137

HEL 2014-008246 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Kaarin Taipaleen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 23.10.2014 § 165

HEL 2014-008246 T 00 00 03

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päätti antaa Karin Taipaleen ym. valtuustoaloitteeseen nuorten esityksistä, jotka koskevat roskiksia ja ilmoitustauluja seuraavan lausunnon.

HKL hallinnoi Helsingin raitiovaunupysäkkejä, metroasemia sekä kolmea Vantaankosken radan rautatieasemaa. HKL vastaa näissä tiloissa niiden siisteydestä sekä riittävästä määrästä roska-astioita. HKL näkee riittävän määrän roska-astioita olevan yleisesti joukkoliikenteen palvelun laadun kannalta niin merkittävä asia, että roska-astioita pyritään pitämään kaikkien matkustajien saatavilla ja sitä kautta vähentämään alueiden epäsiisteyttä.

HKL:n hallinnoimilla raitiovaunupysäkeille ei tällä hetkellä ole mahdollisuutta lisätilalle ilmoitustauluja varten. Pysäkkikatosten muoto ja niissä oleva ilmoitustila on rajattuja ja kaikki käytettävissä oleva tila on pääsääntöisesti varattu matkustaja-informaatiolle sekä osassa pysäkkikatoksia kaupallisille mainoksille. HKL:n hallinnoimilla metro- ja rautatieasemilla on myös käytettävissä oleva tila ilmoitustauluille rajattu.

HKL suhtautuu positiivisesti joukkoliikenteen ilmettä kohentaviin hankkeisiin ja on toteuttanut yhdessä muiden hallintokuntien kanssa erityyppisiä nuorten toimintaan sekä paikalliseen toimintaan liittyviä hankkeita. Esimerkiksi Pohjois-Haagan asemalla on toteutettu nuorten taideteos We Are Here. Perustellun ehdotuksen perusteella ja neuvottelemalla on mahdollista, että osa pysäkistä ja tilasta voidaan väliaikaisesti antaa muuhun käyttöön, esim. juuri nuorten toimintaan.

Esittelijä

yksikön johtaja

Juha Saarikoski

Lisätiedot

Artturi Lähdetie, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 16.10.2014 § 496

HEL 2014-008246 T 00 00 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu Kaarin Taipaleen ja 18 muun valtuutetun aloitteesta seuraavan lausunnon :

Aloitteessa esitetään, että nuoret voivat tehokkaammin tiedottaa heitä kiinnostavista tapahtumista ja tilaisuuksista sekä todetaan, että julkisessa kaupunkitilassa ei ole tarkoitukseen sopivaa ilmoitustilaa. Aloitteessa todetaan, että kaupungin itse hallinnoimien tilojen yhteydessä tähän ongelmaan voisi löytyä helppoja ratkaisuja.

Tapahtumien ilmoittelussa on 2000-luvulta asti siirrytty sähköisten viestintäkanavien kuten Facebookin käyttöön. Sähköistä ilmoittelua pidetään perinteistä ilmoitustaulua tehokkaampana ja myös kustannustehokkaampana tapana viestiä tapahtumista. Näin on esimerkiksi kaupunginosayhdistysten viestinnässä.

Kouluissa ja nuorisotiloissa on jo nykyisin ilmoitustauluja, joita voitaisiin käyttää nuorten tapahtumaviestinnässä. Tämä edellyttää, että asianomainen virasto sopii nuorten kanssa ilmoitustaulun käyttöön liittyvistä pelisäännöistä.

Kaupungin julkisiin tiloihin on mahdollista haluttaessa asentaa uusia ilmoitustauluja siten, että tilan vuokrannut virasto sopii nuorten kanssa ilmoitustaulun paikasta ja käyttöön liittyvistä pelisäännöistä, tilaa sen käyttäjäpalveluna tilakeskuksen isännöitsijältä sekä vastaa asentamisen jälkeen ilmoitustaulun sisällön seurannasta.

Ilmoitustaulun asentamisen ja tauluun liittyvät tekniset huoltotyöt tilakeskus laskuttaa hallintokunnalta erikseen käyttäjäpalveluna tilavuokran yhteydessä.

Aloitteessa viitataan myös roskisten tarpeeseen julkisessa kaupunkitilassa – kaduilla, aukioilla, toreilla, ja puistoissa. Julkisten rakennusten pihoille voidaan asentaa roskiksia. Tarpeen arvioivat käyttäjähallintokunta ja tilakeskuksen isännöitsijä.

Esittelijä

vs. tilakeskuksen päällikkö

Markku Metsäranta

Lisätiedot

Hannu Kurki, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 36285

hannu.kurki(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 30.09.2014 § 368

HEL 2014-008246 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Nuoret ovat Ruuti-hankkeen puitteissa pohtineet miten julkisen kaupunkitilan toimivuutta voisi parantaa ja nostaneet esille kaksi asiaa. Ensimmäinen on julkisen kaupunkitilan riittämätön roska-astiamäärä.

Rakennusvirasto vastaa asemakaavan mukaan katu- ja puistoalueiden ylläpidosta. Julkiseksi kaupunkitilaksi koetun alueen ylläpitovastuu ei kuitenkaan välttämättä kuulu kaupungille. Kaupungilla on lain mukaan mahdollisuus siirtää kiinteistölle kuuluvien kadunhoitotehtävien vastuu itselleen joko kokonaan tai osittain. Helsingissä on tehty näin kantakaupunkia lukuun ottamatta. Tästä syystä esimerkiksi roska-astioita ei kantakaupungissa kiinteistöjen kohdalla juurikaan ole, koska niiden hankinta, tyhjennys ja ylläpitovastuu on kiinteistöllä eikä kaupungilla. Kantakaupungissa, jossa ihmismäärä on suurin, tällä voimassaolevalla tilanteella on suuri merkitys julkiseksi koetun kaupunkitilan siisteyteen.

Puistojen roska-astioiden kapasiteetti on koetuksella lämpiminä kesäpäivinä, jolloin puistojen käyttöaste on huipussaan. Roska-astioita on lisätty ympäri kaupunkia, mutta määrän lisääminen ei yksin poista roskaisuutta puistoista tai katutilasta. Roska-astioiden oikea koko ja sijainti ovat ratkaisevia seikkoja puhtaanapidon tason nostamisessa. Tätä tarkastelua rakennusvirastossa tehdään säännöllisesti.

Rakennusvirasto tulee vuoden 2014 aikana kokeilemaan uutta roska-astiamallia, jossa on jätepuristin. Uusi roska-astia voi vastaanottaa viisikertaisen määrän roskaa perinteiseen astiaan verrattuna. Tällä on suuri merkitys esimerkiksi viikonloppujen puhtaanapidon tasoon puistoissa.

Toinen nuorten esille nostama asia on julkisen kaupunkitilan ilmoitustilojen puute. Rakennusviraston vastuulla olevilla yleisillä alueilla on ilmoitustauluja lähinnä leikkipuistoissa, koira-aitauksissa tai yhdistysten ylläpitäminä esimerkiksi palstaviljelyalueella. Ilmoitustauluja laitetaan yleisille alueille, jos löytyy hyvä yhteistyökumppani ilmoitustaulun ylläpitoon. Nuorison tarpeita palvelevien ilmoitustaulujen sijoituspaikka on luontevin nuorisotiloissa tai niiden välittömässä läheisyydessä.

Rakennusvirastossa on Ruuti-hankkeeseen nimetty yhteyshenkilö, joka paitsi osallistuu yhteistyökokouksiin niin pitää myös huolen siitä, että nuorten esittämät toimenpideajatukset tiedostetaan rakennusvirastossa ja toteutetaan mahdollisuuksien mukaan.

Rakennusvirasto on useana vuonna tehnyt yhteistyötä nuorten kanssa Ruuti-hankkeissa, joissa mukana on ollut myös nuorisoasiainkeskus. Tuorinniemen skeittipaikkaa lähdettiin suunnittelemaan nuorten aloitteesta yhdessä nuorten kanssa samoin kuin Hillerin skeittipaikan suunnittelussa nuoret ovat olleet osallisina. Vuosaaren eteläosan aluesuunnitelma laatimisessa osallistui alueen nuoria Kokemuksellinen kartta –menetelmän avulla. 

Viimeisimmät Ruuti-hankkeen tuottamat ideat ovat roska-astioiden ”tuunaus” sekä alikulun maalaus Laajasalossa sekä Tuorinniemen skeittipuiston läheisyydessä olevan katoksen korjaus ja maalaus. Nämä toteutetaan yhteistyössä nuorisoasiankeskuksen kanssa. Rakennusvirasto suhtautuu Ruuti-hankkeen tuottamiin ideoihin ja esityksiin vakavasti ja on yhteistyössä mukana toteuttamassa nuorten esittämiä toiveita mahdollisuuksien mukaan.

23.09.2014 Pöydälle

Esittelijä

osastopäällikkö

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Katriina Arrakoski-Mäkinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 39451

katriina.arrakoski-makinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566