Helsingfors stad

Protokoll

19/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/27

 

26.11.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 385

Kaj / Den av ledamoten Ville Jalovaara väckta motionen om fler platser för infartsparkering vid Rastböle metrostation

HEL 2014-004983 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Ville Jalovaara väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Jalovaara Ville valtuustoaloite Kvsto 9.4.2014 asia 20

2

Allekirjoitettu, Jalovaara Ville valtuustoaloite Kvsto 9.4.2014 asia 20

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Ville Jalovaara föreslår i sin motion att staden ska utreda om infartsparkeringsplatserna vid Rastböle metrostation är tillräckliga och överväga möjligheterna att täcka till exempel metrospåret för trafiken i riktningen mot Nordsjö med ett däck för att kunna anlägga fler bilplatser på däcket.

Stadsstyrelsen hänvisar till stadsplaneringsnämndens utlåtande och konstaterar att det vid Rastböle metrostation finns en infartsparkering med 40 bilplatser och två handikapplatser som enligt de vartannat år genomförda infartsparkeringsräkningarna ofta är nästan fullsatta. Belastningsgraden för infartsparkeringarna uppgår därför till nästan 100 %. Också de övriga infartsparkeringarna i närheten är populära, men på infartsparkeringen i Nordsjö på en dryg kilometers avstånd från Rastböle har det hittills funnits till och med gott om lediga platser. Också i Botby och vid Igelkottsvägen har det funnits lediga platser.

Kostnaderna för täckning av Rastböle metrostation har inte noggrant beräknats. De graderade kostnaderna för de nuvarande infartsparkeringsarrangemangen på marknivå uppgår till cirka fyra euro per bilplats. Kostnaderna är alltså betydligt höga jämfört med den genomsnittliga subventionen för arbetsresor med kollektivtrafik. Det är ekonomiskt sett inte möjligt att förverkliga infartsparkeringsplatser ovanpå spåret om de inte anknyter sig till något annat omfattande utvecklingsprojekt. Dessutom skulle det aktuella bostadsbyggandet i omedelbar närhet av Rastböle metrostation innebära stora utmaningar för byggande av ett parkeringsdäck.

Stadsstyrelsen konstaterar att med beaktande av infartsparkeringsstrategin och åtgärdsprogrammet för Helsingforsregionen från 2011 som omfattar parkeringsbehoven i hela regionen är det inte meningen att öka antalet bilplatser på infartsparkeringen vid Rastböle metrostation. Däremot är det viktigt att effektivisera användningen av de näraliggande infartsparkeringsplatserna vid metrostationerna i Nordsjö, Botby gård och Igelkottsvägen till exempel genom vägledning. Målet är att anlägga 70 nya cykelplatser i Rastböle före år 2020. Det är viktigt att staden också tar hand om vinterunderhållet på gång- och cykelvägarna. Detta ökar nyttan från cykelparkeringen.

Stadsfullmäktige ändrade 4.6.2014 (§ 217) sin arbetsordning i fråga om motionerna. Ledamoten Ville Jalovaaras motion väcktes 9.4.2014, och den behandlas därför i enlighet med de bestämmelser i arbetsordningen som gällde före ändringen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Jalovaara Ville valtuustoaloite Kvsto 9.4.2014 asia 20

2

Allekirjoitettu, Jalovaara Ville valtuustoaloite Kvsto 9.4.2014 asia 20

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.11.2014 § 1140

HEL 2014-004983 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Ville Jalovaaran aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.09.2014 § 260

HEL 2014-004983 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Rastilan metroasemalla on aikarajoitettu (24 h) 40 autopaikan ja kahden inva-autopaikan liityntäpysäköintialue. Polkupyörien liityntäpysäköintiä on molemmissa aseman päädyissä.

Helsinki tekee liityntäpysäköintilaskentoja liityntäpysäköintialueillaan kahden vuoden välein. Viimeisin laskenta on vuodelta 2013. Vuosien 2009, 2011 ja 2013 liityntäpysäköintilaskentojen mukaan Rastilan liityntäpysäköintialueen kuormitusaste on ollut lähes 100. Vapaita paikkoja on ollut korkeintaan muutamia. Laskennat on tehty syys- lokakuussa. Pysäköintipaikkojen korkea käyttöaste ja ajoittainen riittämättömyys aiheuttavat lisäkuormaa myös muille liityntäpysäköintipaikoille metroreitillä. Osa autoilijoista ei käytä liityntäpysäköintiä, vaan ajavat yksityisautoillaan koko matkansa joukkoliikenteen sijasta. Tämänsuuntainen kehitys ei tue kaupungin tavoitteita. Myös muut lähialueen metroasemien liityntäpysäköintialueet, Vuosaari, Puotila, Itäkeskus, Siilitie, Herttoniemi sekä Kulosaari, ovat olleet suosittuja osin edellä mainitusta johtuen kyseisinä laskenta-ajankohtina. Kuormitusasteet ovat usein olleet lähes sata. Eniten tilaa on ollut Vuosaaressa sekä vuonna 2013 Puotilassa ja Siilitiellä.

Liikennesuunnitteluosasto on valtuustoaloitteeseen liittyen lisäksi kesän 2014 aikana seurannut Rastilan metroaseman liityntäpysäköinnin käyttöastetta ja ajoneuvojen vaihtuvuutta. Kolmen arkipäivän (18.6., 29.7. ja 5.8.) perusteella noin puolet käyttäjistä on säännöllisesti alueella pysäköiviä ja loput satunnaisesti pysäköiviä. Osalla (13 %) autopaikoista ilmeni sääntöjen vastaista pitkäaikaispysäköintiä, mistä on informoitu pysäköinninvalvontaa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Rastilan liityntäpysäköintialue on usein täynnä. Sen sijaan Vuosaaren metroasemalla runsaan kilometrin päässä on yleensä runsaastikin vapaita paikkoja sekä Mosaiikkitorin pari vuotta sitten kunnostetussa pysäköintilaitoksessa (avoinna kello 5.00 - 24.00) että sen edustalla. On myös otettava huomioon Vuosaaren Urheilutalon pysäköintitarpeet Mosaiikkitorin pysäköintilaitoksessa sen jälkeen, kun Urheilutalon pysäköintipaikat poistuvat Vuosaarentie 3:n tontilta.

Rastilan metroaseman kattamisen kustannuksia ei ole tarkasti arvioitu. Voidaan kuitenkin todeta, että jo nykyisenkaltaisilla maantasoisilla liityntäpysäköintijärjestelyillä pysäköintipaikalle jyvitetty päiväkustannus on suuruusluokkaa neljä euroa, mikä on huomattavan suuri kustannus verrattuna joukkoliikennematkoihin kohdistuvaan keskimääräiseen subventioon. Radan yläpuoliset liityntäpysäköintipaikat eivät ole taloudellisesti toteuttamiskelpoisia, elleivät ne kytkeydy johonkin muuhun mittavaan kehittämishankkeeseen. Myös parhaillaan käynnissä oleva asuntorakentaminen Rastilan metroaseman välittömässä läheisyydessä asettaisi huomattavia haasteita pysäköintikannen toteuttamiselle. 

Vuonna 2011 valmistuneen koko seudun kattavan liityntäpysäköintitarpeen huomioon ottaneen Helsingin seudun liityntäpysäköintistrategian ja toimenpideohjelman mukaan Rastilan metroasemalle ei ole tarkoitus lisätä autojen liityntäpysäköintipaikkoja. Tavoitteena on kuitenkin lisätä 70 uutta pyöräpysäköintipaikkaa vuoteen 2020 mennessä. Kaupunkisuunnittelulautakunta pitää tärkeänä, että kaupunki huolehtii myös siitä, että alueen kevyenliikenteenväylät ovat riittävän laadukkaan talvikunnossapidon piirissä. Täten pyöräpysäköinnistä saatava hyöty kasvaa.

Rastilan liityntäpysäköintialueelle on ehdotettu myös pysäköinnin rajoittamista lyhempiaikaiseksi. Pysäköintiajan rajoittaminen esimerkiksi 10 tuntiin mahdollistaisi tehokkaamman pysäköinnin valvonnan. Helsingin metroasemien liityntäpysäköintialueilla käytetään kuitenkin yleisesti 24 h aikarajoitusta perustuen muun muassa työssäkäyvien vaihteleviin työaikoihin, työ- ja vapaa-ajanmatkojen pituuksiin sekä niihin käytettyyn aikaan joukkoliikenteessä. Yleisesti käytössä olevasta aikarajoituksesta poikkeaminen lisäisi selkeän matkustajainformaation näkökulmasta painetta liityntäpysäköintikäytäntöjen muuttamiseen kaikilla Helsingin metroasemilla. Liikennesuunnitteluosasto seuraa talven 2014-2015 aikana liityntäpysäköintipaikkojen käyttöä ja harkitsee sen pohjalta mahdollista aikarajoituksen muuttamista.

Käsittely

02.09.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä seuraavan Eija Loukoilan tekemän vastaehdotuksen:

Kohtaan 5 lisätään: On myös otettava huomioon Vuosaaren Urheilutalon pysäköintitarpeet Mosaiikkitorin pysäköintilaitoksessa sen jälkeen, kun Urheilutalon pysäköintipaikat poistuvat Vuosaarentie 3:n tontilta.

Lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä seuraavan Jape Lovénin tekemän vastaehdotuksen:

Kohta 7 muutetaan muotoon:
Vuonna 2011 valmistuneen koko seudun kattavan liityntäpysäköintitarpeen huomioon ottaneen Helsingin seudun liityntäpysäköintistrategian ja toimenpideohjelman mukaan Rastilan metroasemalle ei ole tarkoitus lisätä autojen liityntäpysäköintipaikkoja. Tavoitteena on kuitenkin lisätä 70 uutta pyöräpysäköintipaikkaa vuoteen 2020 mennessä. Kaupunkisuunnittelulautakunta pitää tärkeänä, että kaupunki huolehtii myös siitä, että alueen kevyenliikenteenväylät ovat riittävän laadukkaan talvikunnossapidon piirissä. Täten pyöräpysäköinnistä saatava hyöty kasvaa.

Jape Lovén teki Eija Loukoilan kannattamana seuraavan vastaehdotuksen:

Kohta 3 muutetaan muotoon:
Helsinki tekee liityntäpysäköintilaskentoja liityntäpysäköintialueillaan kahden vuoden välein. Viimeisin laskenta on vuodelta 2013. Vuosien 2009, 2011 ja 2013 liityntäpysäköintilaskentojen mukaan Rastilan liityntäpysäköintialueen kuormitusaste on ollut lähes 100. Vapaita paikkoja on ollut korkeintaan muutamia. Laskennat on tehty syys- lokakuussa. Pysäköintipaikkojen korkea käyttöaste ja ajoittainen riittämättömyys aiheuttavat lisäkuormaa myös muille liityntäpysäköintipaikoille metroreitillä. Osa autoilijoista ei käytä liityntäpysäköintiä, vaan ajavat yksityisautoillaan koko matkansa joukkoliikenteen sijasta. Tämänsuuntainen kehitys ei tue kaupungin tavoitteita. Myös muut lähialueen metroasemien liityntäpysäköintialueet, Vuosaari, Puotila, Itäkeskus, Siilitie, Herttoniemi sekä Kulosaari, ovat olleet suosittuja osin edellä mainitusta johtuen kyseisinä laskenta-ajankohtina. Kuormitusasteet ovat usein olleet lähes sata. Eniten tilaa on ollut Vuosaaressa sekä vuonna 2013 Puotilassa ja Siilitiellä.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: kohta 3 muutetaan muotoon:
Helsinki tekee liityntäpysäköintilaskentoja liityntäpysäköintialueillaan kahden vuoden välein. Viimeisin laskenta on vuodelta 2013. Vuosien 2009, 2011 ja 2013 liityntäpysäköintilaskentojen mukaan Rastilan liityntäpysäköintialueen kuormitusaste on ollut lähes 100. Vapaita paikkoja on ollut korkeintaan muutamia. Laskennat on tehty syys- lokakuussa. Pysäköintipaikkojen korkea käyttöaste ja ajoittainen riittämättömyys aiheuttavat lisäkuormaa myös muille liityntäpysäköintipaikoille metroreitillä. Osa autoilijoista ei käytä liityntäpysäköintiä, vaan ajavat yksityisautoillaan koko matkansa joukkoliikenteen sijasta. Tämänsuuntainen kehitys ei tue kaupungin tavoitteita. Myös muut lähialueen metroasemien liityntäpysäköintialueet, Vuosaari, Puotila, Itäkeskus, Siilitie, Herttoniemi sekä Kulosaari, ovat olleet suosittuja osin edellellä mainitusta johtuen kyseisinä laskenta-ajankohtina. Kuormitusasteet ovat usein olleet lähes sata. Eniten tilaa on ollut Vuosaaressa sekä vuonna 2013 Puotilassa ja Siilitiellä.

Jaa-äänet: 3
Elina Moisio, Risto Rautava, Osmo Soininvaara

Ei-äänet: 5
Hennariikka Andersson, Eija Loukoila, Jape Lovén, Matti Niiranen, Heta Välimäki

Tyhjä: 0
 

Poissa: 1
Tom Packalén

Suoritetussa äänestyksessä Lovénin vastaehdotus voitti äänin 5-3.

19.08.2014 Pöydälle

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Inga Valjakka, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37087

inga.valjakka(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566