Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/36

 

26.11.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 394

Sj / Valtuutettu Heikki Takkisen aloite kouluverkkoa koskevista ratkaisuista

HEL 2014-005656 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Heikki Takkisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Heikki Takkisen aloite

2

Valtuutettu Heikki Takkisen aloite (allekirjoitettu)

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Heikki Takkinen ja neljä muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunginhallitus ohjeistaa selvittämään ja valmistelemaan huolellisesti, laaja-alaisesti ja avoimesti kaikki kouluverkkotarkasteluun liittyvät kysymykset ja tuo kouluverkkoa koskevat ratkaisut kokonaisuutena valtuuston käsiteltäviksi.

Kaupunginhallitus toteaa opetuslautakunnan lausuntoon viitaten, että opetustoimen palveluverkkoa tarkastellaan vuosittain opetuslautakunnan hyväksymien koulutuspoliittisten tavoitteiden, kaupungin strategisten tavoitteiden ja talousarvion ohjeistuksen mukaisesti. Opetuksen laadusta huolehditaan sopeuttamalla palveluverkkoa vastaamaan oppilaiden ja opiskelijoiden muuttuvia palvelutarpeita. Tilamitoituksessa otetaan huomioon kaikki kaupungissa sijaitsevat koulut ja oppilaitokset. Talouden tasapainottamiseksi ja tuottavuuden paranemiseksi kaikki hallintokunnat laativat tilankäyttöohjelmat ja tehostamissuunnitelmat.

Opetustoimen johtosääntö säätelee päätöksentekoa eritasoisissa palveluverkkoasioissa. Tilaratkaisut kuuluvat opetuslautakunnan jaostojen toimivaltaan, kun taas koulua tai oppilaitosta koskevat yhdistämis- ja lakkautuspäätökset kuuluvat valtuustolle. Poikkihallinnollista yhteistyötä koordinoi kaupunginhallituksen
päätöksen mukaan tilakeskus.

Palveluverkon kehittämistarpeista keskustellaan koulujen ja oppilaitosten, muiden hallintokuntien ja asukkaiden sekä päättäjien kanssa eri yhteyksissä valmisteluvaiheessa. Asukkaille varataan kuntalain ja hallintolain mukainen vaikuttamismahdollisuus. Johtokuntia, oppilaita ja opiskelijoita kuullaan ennen päätöksentekoa.

Palveluverkon kehittämisen keskeisiä lähtötietoja ovat kaupungin tietokeskuksen laatimat väestöennusteet ja koulujen ja oppilaitosten tilatiedot. Väestöennusteista laaditaan opetusvirastossa suomen- ja ruotsinkieliseen perusopetukseen koulukohtaiset ja aluekohtaiset ennusteet ikäluokille 6–11 vuotta ja 12–14 vuotta. Lisäksi laaditaan toisen asteen koulutukseen kieliryhmittäin ennusteet 15–17-vuotiaille sekä ruotsinkielisen päivähoidon ja esiopetuksen ennusteet. Alueittaiset tilavajeet tai liikatilojen määrät määritellään vertailemalla tila- ja väestöennustetietoja palveluverkon mitoitusperiaatteita noudattaen.

Opetusviraston tarkoituksena on tiivistää yhteistyötä ja tiedonkulkua tilakeskuksen kanssa palveluverkon kehittämisessä ja virastojen välisessä tiedonkulussa. Kun väestöennusteiden pohjalta laaditut tiedot on saatu, käydään yhdessä tilakeskuksen edustajien kanssa läpi opetusviraston tilatarpeet eri alueilla. Tilakeskus selvittää käytettävissä olevien kiinteistöjen kunnon, etsii tarvittaessa uusia tiloja ja antaa arvion mahdollisten muutosten, korjausten sekä uusien vuokrattavien tai rakennettavien tilojen kustannuksista. Opetusvirasto ja tilakeskus laativat yhdessä ehdotuksen palveluverkon kehittämisestä eri alueilla, ja palveluverkon tarkasteluprosessin viestintäsuunnitelma laaditaan yhdessä.

Opetusvirasto kehittää palveluverkon valmisteluprosessia avoimemmaksi. Valmistelulle pyritään saamaan riittävästi aikaa, jotta asian vireilletulosta voidaan tiedottaa ajoissa ja sen kulkuun voi vaikuttaa. Asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia parannetaan ja vuorovaikutukselle varataan riittävästi aikaa. Palveluverkkotarkastelun pohjatietojen esittämistä selkiytetään ja yhtenäistetään. Tietoa visualisoidaan mm. karttapohjille.

Opetusvirasto kokoaa yhteistyössä tietokeskuksen ja kiinteistöviraston tilakeskuksen kanssa yhtenäisen tietopaketin palveluverkkoon vaikuttavista taustatiedoista. Tarkoitus on, että tietopaketti tuodaan verkkoon ja sitä päivitetään säännöllisesti. Ensimmäisen kerran tietopaketti julkaistaan syksyllä 2015.

Kaupunginvaltuusto muutti 4.6.2014 (§ 217) työjärjestystään aloitteiden osalta. Valtuutettu Heikki Takkisen aloite on jätetty 23.4.2014, joten sen käsittelyjärjestys on ennen muutosta voimassa olleen työjärjestyksen mukainen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Heikki Takkisen aloite

2

Valtuutettu Heikki Takkisen aloite (allekirjoitettu)

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 10.11.2014 § 1149

HEL 2014-005656 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Heikki Takkisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Opetuslautakunta 23.09.2014 § 189

HEL 2014-005656 T 00 00 03

Lausunto

Opetuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Opetustoimen palveluverkkoa tarkastellaan vuosittain opetuslautakunnan hyväksymien koulutuspoliittisten tavoitteiden, kaupungin strategisten tavoitteiden ja talousarvion ohjeistuksen mukaisesti. Opetuksen ja koulutuksen laadusta huolehditaan sopeuttaen palveluverkkoa vastaamaan oppilaiden ja opiskelijoiden muuttuvia palvelutarpeita. Tilamitoituksessa otetaan huomioon kaikki kaupungissa sijaitsevat koulut ja oppilaitokset. Talouden tasapainottamiseksi ja tuottavuuden paranemiseksi kaikki hallintokunnat laativat tilankäyttöohjelmat ja tehostamissuunnitelmat.

Kaupungin johtosäännöt säätelevät päätöksentekoa eritasoisissa palveluverkkoasioissa. Tilaratkaisut ovat opetuslautakunnan jaostojen päätöksenteon piirissä, kun taas koulua tai oppilaitosta koskevat yhdistämis- ja lakkautuspäätökset kuuluvat valtuustolle. Poikkihallinnollista yhteistyötä koordinoi kaupunginhallituksen päätöksen mukaan tilakeskus.

Palveluverkon kehittämistarpeista keskustellaan koulujen ja oppilaitosten, muiden hallintokuntien ja asukkaiden sekä päättäjien kanssa eri yhteyksissä valmisteluvaiheessa. Asukkaille varataan kuntalain ja hallintolain mukainen vaikuttamismahdollisuus. Johtokuntia, oppilaita ja opiskelijoita kuullaan ennen päätöksentekoa.

Palveluverkon kehittämisen keskeisiä lähtötietoja ovat kaupungin tietokeskuksen laatimat väestöennusteet ja koulujen ja oppilaitosten tilatiedot. Väestöennusteista laaditaan opetusvirastossa suomen- ja ruotsinkieliseen perusopetukseen koulukohtaiset ja aluekohtaiset ennusteet ikäluokille 6–11-vuotta ja 12–14-vuotta. Lisäksi laaditaan toisen asteen koulutukseen kieliryhmittäin ennusteet 15–17-vuotiaille sekä ruotsinkielisen päivähoidon ja esiopetuksen ennusteet.

Alueittaiset tilavajeet ja liikatilojen määrät määritellään vertailemalla tila- ja ennustetietoja palveluverkon mitoitusperiaatteita noudattaen. Vastaavat vertailut tehdään toisella asteella ja ruotsinkielisessä päivähoidossa.

Opetusvirasto tiivistää yhteistyötä tilakeskuksen kanssa

Opetusvirasto tiivistää yhteistyötä ja tiedonkulkua tilakeskuksen kanssa palveluverkon kehittämisessä ja virastojen välisessä tiedonkulussa. Kun väestöennusteiden pohjalta laaditut tiedot on saatu, käydään yhdessä tilakeskuksen edustajien kanssa läpi opetusviraston tilatarpeet eri alueilla.

Tilakeskus selvittää käytettävissä olevien kiinteistöjen kunnon, etsii tarvittaessa uusia tiloja ja antaa arvion mahdollisten muutosten, korjausten sekä uusien vuokrattavien tai rakennettavien tilojen kustannuksista.

Opetusvirasto ja tilakeskus laativat yhdessä ehdotuksen palveluverkon kehittämisestä eri alueilla. Ehdotuksen vaikutukset palveluverkon tarkastelussa mukana olevien alueiden tilojen käyttöön ja investointiohjelmaan selvitetään. Palveluverkon tarkasteluprosessin viestintäsuunnitelma laaditaan yhdessä.

Palveluverkkotarkastelun valmisteluprosessia kehitetään avoimemmaksi

Opetusvirasto kehittää palveluverkon valmisteluprosessia. Valmistelulle pyritään saamaan riittävästi aikaa, jotta asian vireille tulosta voidaan tiedottaa ajoissa ja sen kulkuun voi vaikuttaa.

Asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia parannetaan ja vuorovaikutukselle varataan riittävästi aikaa. Palveluverkkotarkastelun pohjatietojen esittämistä selkiytetään ja yhtenäistetään. Tietoa visualisoidaan mm. karttapohjille.

Yhteistyössä kaupungin tietokeskuksen ja kiinteistöviraston tilakeskuksen kanssa on tarkoitus koota yhtenäinen tietopaketti palveluverkkoon vaikuttavista taustatiedoista. Tarkoitus on, että tietopaketti tuodaan verkkoon. Tietopakettia päivitetään säännöllisesti. Tietopaketti julkaistaan ensimmäisen kerran syksyllä 2015.

Esittelijä

opetustoimen johtaja

Rauno Jarnila

Lisätiedot

Inari Salonen, palvelupäällikkö, puhelin: 310 86777

inari.salonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566