Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

19/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/34

 

26.11.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 392

Kaj / Valtuutettu Kauko Koskisen aloite Tattarisuon teollisuustonttien vuokra-ajan jatkamisesta

HEL 2014-006222 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Kauko Koskisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Kauko Koskisen valtuustoaloite, Kvsto 7.5.2014 asia 55

2

Koskinen Kauko ym. valtuustoaloite 7.5.2014 asia 55

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Kauko Koskinen ja 20 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Tattarisuon teollisuustonttien vuokra-aikaa olisi hakemuksesta mahdollista jatkaa ainakin vuoteen 2050, nykyisen 2034 sijaan.

Kaupunginhallitus viittaa kaupunkisuunnittelulautakunnan ja kiinteistölautakunnan lausuntoihin ja toteaa, että Tattarisuota on yleiskaava 2050:n vision mukaan tarkoitus kehittää yritysalueena, joka osoitettaisiin kaavassa toimitila-alueeksi.

Kaupungin yleisten vuokrausperiaatteiden mukaan kaupungilla ei ole syytä olla jatkamatta tontin maanvuokrasopimusta lähempänä vuokra-ajan päättymistä, ellei alueen asemakaavan mukaista käyttötarkoitusta ole muutettu tai sellaista muutosta ole suunnitteilla, joka estäisi tontin uudelleen vuokrauksen.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunki on valmis jatkamaan vuokra-aikoja tapauskohtaisesti, jos vuokra-aika on esteenä tontin rakentamisinvestoinneille. Kaikkien vuokra-aikojen jatkamista koskeva periaatepäätös voidaan tehdä yleiskaavan hyväksymisen jälkeen.

Kaupunginvaltuusto muutti 4.6.2014 (§ 217) työjärjestystään aloitteiden osalta. Valtuutettu Kauko Koskisen aloite on jätetty 7.5.2014, joten sen käsittelyjärjestys on ennen muutosta voimassa olleen työjärjestyksen mukainen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Kauko Koskisen valtuustoaloite, Kvsto 7.5.2014 asia 55

2

Koskinen Kauko ym. valtuustoaloite 7.5.2014 asia 55

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 17.11.2014 § 1196

HEL 2014-006222 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Kauko Koskisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

10.11.2014 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 04.09.2014 § 444

HEL 2014-006222 T 00 00 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon koskien Tattarisuon teollisuusalueen yrittäjien toimintaedellytyksistä vuoden 2034 jälkeen:

Tattarisuon teollisuusalueella on tehty pitkäaikaisia maanvuokrasopimuksia n. 200 eri yrityksen kanssa siten, että pisimmillään sopimukset ovat voimassa 31.12.2034 saakka. Kaupungin yleisten vuokrausperiaatteiden mukaan kaupungilla ei ole syytä olla jatkamatta tontin maanvuokrasopimusta lähempänä vuokra-ajan päättymistä, mikäli alueen asemakaavan mukaista käyttötarkoitusta ei ole muutettu tai sellaista muutosta ei ole suunnitteilla, mikä estäisi tontin uudelleen vuokrauksen.

Tattarisuon teollisuusalue rajoittuu Malmin lentokenttäalueeseen, jonka vuokrasopimus päättyy myös vuoden 2034 lopussa. Valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen suurten infrahankkeiden tukemiseksi ja asumisen edistämiseksi 25.8.2014 saavutetun neuvottelutuloksen mukaan valtio lopettaa toimintansa Malmin lentokentällä tavoitteena vuoden 2016 aikana, mutta viimeistään vuoden 2020 loppuun mennessä, jonka jälkeen alue palautuu Helsingin kaupungin käyttöön.

Alueelle ollaan valmistelemassa käyttötarkoituksen muutosta lähinnä asumiseen ja samalla tutkitaan Tattarisuon ja Tattariharjun teollisuusalueiden käyttötarkoituksen muuttamista tai nykyisen käytön tehostamista työpaikka-alueena pitkällä tähtäimellä.

Lautakunta on tietoinen vuokralaisten huolesta, joka liittyy vuokratontin vakuusarvoon vuokra-ajan päättymisajan lähestyessä. Lautakunta ilmoittaa, että vuokra-aikaa ollaan valmiita jatkamaan tässä vaiheessa tapauskohtaisesti silloin, kun tontin vuokra-aika on esteenä tontin rakentamisinvestoinneille. Periaatepäätös sopimusten jatkamisesta on syytä tehdä kuitenkin vasta yleiskaavan hyväksymisen jälkeen.

Käsittely

04.09.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Juhani Tuuttila: Muutan esitystäni seuraavasti:
Lausuntoehdotuksen neljännen kappaleen toinen virke muutetaan kuulumaan seuraavasti:
Lautakunta ilmoittaa, että vuokra-aikaa ollaan valmiita jatkamaan tässä vaiheessa tapauskohtaisesti silloin, kun tontin vuokra-aika on esteenä tontin rakentamisinvestoinneille.

Esittelijä

osastopäällikkö

Juhani Tuuttila

Lisätiedot

Henna Vennonen, tonttiasiamies, puhelin: 310 36464

henna.vennonen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.09.2014 § 252

HEL 2014-006222 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:

Yleiskaavan vision aineistossa "Lähtökohdat ja periaatteet yritysalueille" todetaan, että Tattarisuo ja Tattariharju mahdollistavat osaltaan monipuolista elinkeinorakennetta Helsingissä. Alueita halutaan edelleen kehittää yritysalueina, mutta ne on listattu pitkällä aikavälillä mahdollisesti muuntuviin alueisiin. Valmisteilla olevassa yleiskaavassa alueet on tarkoitus osoittaa toimitila-alueiksi.

On tärkeää, että Helsingissä on tilaa myös Tattarisuon kaltaiselle "jalostamattomia" alueita yrityskäyttöön tarjoavalle työpaikka-alueelle. On myös tärkeää, että tulevaisuudessa kaupunki turvaa alueen säilymisen ja kehittymisen yrityskäytössä.

Käsittely

02.09.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä seuraavan Risto Rautavan tekemän ja Eija Loukoilan kannattaman vastaehdotuksen:

Muutetaan lausunto (kohdat 2, 3 ja 4) kuulumaan seuraavasti:

Yleiskaavan vision aineistossa "Lähtökohdat ja periaatteet yritysalueille" todetaan, että Tattarisuo ja Tattariharju mahdollistavat osaltaan monipuolista elinkeinorakennetta Helsingissä. Alueita halutaan edelleen kehittää yritysalueina, mutta ne on listattu pitkällä aikavälillä mahdollisesti muuntuviin alueisiin. Valmisteilla olevassa yleiskaavassa alueet on tarkoitus osoittaa toimitila-alueiksi.

On tärkeää, että Helsingissä on tilaa myös Tattarisuon kaltaiselle "jalostamattomia" alueita yrityskäyttöön tarjoavalle työpaikka-alueelle. On myös tärkeää, että tulevaisuudessa kaupunki turvaa alueen säilymisen ja kehittymisen yrityskäytössä.

19.08.2014 Pöydälle

Esittelijä

yleiskaavapäällikkö

Rikhard Manninen

Lisätiedot

Crista Toivola, arkkitehti, puhelin: 310 37334

crista.toivola(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566