Helsingfors stad

Protokoll

19/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/24

 

26.11.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 382

Ryj / Den av ledamoten Kaarin Taipale väckta motionen om stöd till deltagande hos unga

HEL 2014-008246 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Kaarin Taipale väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Kaarin Taipaleen aloite

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Kaarin Taipale och 18 andra ledamöter föreslår i sin motion att ärenden som lyfts fram inom ungdomsprojektet Krut, såsom en ökning av antalet sopkärl i det offentliga stadsrummet och anslagstavlor i lokaler som staden förvaltar, förverkligas.

Stadstyrelsen hänvisar till de utlåtanden som kommit in och konstaterar att gatuunderhållet, inklusive sopkärl, i innerstaden hör till fastigheterna. Staden sköter om sopkärl som placerats i parker. Byggnadskontoret provar under 2014 en ny modell av sopkärl med avfallskomprimator. Det nya sopkärlet kan ta emot en femfaldig mängd sopor jämfört med det traditionella kärlet.

På de spårvagnshållplatser, metrostationer och tre tågstationer vid Vandaforsbanan som stadens trafikverk förvaltar i Helsingfors är målet att alla passagerare har tillgång till sopkärl och att snyggheten i områdena på så sätt förbättras.

Fastighetskontoret kan installera anslagstavlor i offentliga lokaler, såsom skolor och ungdomslokaler, om den vederbörande förvaltningen kommer överens med ungdomarna om var anslagstavlan placeras och hur den används och beställer installationen och den tekniska servicen hos fastighetskontoret. Den vederbörande förvaltningen ansvarar också för kostnaderna i samband med lokalhyran och sköter om uppföljningen av innehållet på anslagstavlan.

Även byggnadskontoret kan installera anslagstavlor i allmänna områden, om det finns en lämplig samarbetspartner för skötseln av anslagstavlorna.

På spårvagnshållplatser som stadens trafikverk förvaltar har allt användbart utrymme i huvudsak reserverats för passagerarinformation och på en del av hållplatserna med skärmtak för kommersiella reklamer. Det användbara utrymmet för anlagstavlor är begränsat också på metro- och tågstationerna.

Stadens trafikverk har i samverkan med andra förvaltningar genomfört olika slags projekt som hänför sig till ungdomsverksamhet och lokal verksamhet, t.ex. ungdomarnas konstverk We Are Here på Norra Haga station. Utifrån det motiverade förslaget och genom förhandlingar är det möjligt att en del av hållplatsen och rummet tillfälligt överlåts för annat bruk, t.ex. för ungdomsverksamhet.

Stadsfullmäktige ändrade 4.6.2014 (§ 217) sin arbetsordning i fråga om motionerna. Ledamoten Kaarin Taipales motion väcktes 18.6.2014, och den behandlas därför i enlighet med den ändrade arbetsordningen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Kaarin Taipaleen aloite

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 10.11.2014 § 1137

HEL 2014-008246 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Kaarin Taipaleen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 23.10.2014 § 165

HEL 2014-008246 T 00 00 03

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) päätti antaa Karin Taipaleen ym. valtuustoaloitteeseen nuorten esityksistä, jotka koskevat roskiksia ja ilmoitustauluja seuraavan lausunnon.

HKL hallinnoi Helsingin raitiovaunupysäkkejä, metroasemia sekä kolmea Vantaankosken radan rautatieasemaa. HKL vastaa näissä tiloissa niiden siisteydestä sekä riittävästä määrästä roska-astioita. HKL näkee riittävän määrän roska-astioita olevan yleisesti joukkoliikenteen palvelun laadun kannalta niin merkittävä asia, että roska-astioita pyritään pitämään kaikkien matkustajien saatavilla ja sitä kautta vähentämään alueiden epäsiisteyttä.

HKL:n hallinnoimilla raitiovaunupysäkeille ei tällä hetkellä ole mahdollisuutta lisätilalle ilmoitustauluja varten. Pysäkkikatosten muoto ja niissä oleva ilmoitustila on rajattuja ja kaikki käytettävissä oleva tila on pääsääntöisesti varattu matkustaja-informaatiolle sekä osassa pysäkkikatoksia kaupallisille mainoksille. HKL:n hallinnoimilla metro- ja rautatieasemilla on myös käytettävissä oleva tila ilmoitustauluille rajattu.

HKL suhtautuu positiivisesti joukkoliikenteen ilmettä kohentaviin hankkeisiin ja on toteuttanut yhdessä muiden hallintokuntien kanssa erityyppisiä nuorten toimintaan sekä paikalliseen toimintaan liittyviä hankkeita. Esimerkiksi Pohjois-Haagan asemalla on toteutettu nuorten taideteos We Are Here. Perustellun ehdotuksen perusteella ja neuvottelemalla on mahdollista, että osa pysäkistä ja tilasta voidaan väliaikaisesti antaa muuhun käyttöön, esim. juuri nuorten toimintaan.

Esittelijä

yksikön johtaja

Juha Saarikoski

Lisätiedot

Artturi Lähdetie, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 16.10.2014 § 496

HEL 2014-008246 T 00 00 03

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi kaupunginhallitukselle valtuutettu Kaarin Taipaleen ja 18 muun valtuutetun aloitteesta seuraavan lausunnon :

Aloitteessa esitetään, että nuoret voivat tehokkaammin tiedottaa heitä kiinnostavista tapahtumista ja tilaisuuksista sekä todetaan, että julkisessa kaupunkitilassa ei ole tarkoitukseen sopivaa ilmoitustilaa. Aloitteessa todetaan, että kaupungin itse hallinnoimien tilojen yhteydessä tähän ongelmaan voisi löytyä helppoja ratkaisuja.

Tapahtumien ilmoittelussa on 2000-luvulta asti siirrytty sähköisten viestintäkanavien kuten Facebookin käyttöön. Sähköistä ilmoittelua pidetään perinteistä ilmoitustaulua tehokkaampana ja myös kustannustehokkaampana tapana viestiä tapahtumista. Näin on esimerkiksi kaupunginosayhdistysten viestinnässä.

Kouluissa ja nuorisotiloissa on jo nykyisin ilmoitustauluja, joita voitaisiin käyttää nuorten tapahtumaviestinnässä. Tämä edellyttää, että asianomainen virasto sopii nuorten kanssa ilmoitustaulun käyttöön liittyvistä pelisäännöistä.

Kaupungin julkisiin tiloihin on mahdollista haluttaessa asentaa uusia ilmoitustauluja siten, että tilan vuokrannut virasto sopii nuorten kanssa ilmoitustaulun paikasta ja käyttöön liittyvistä pelisäännöistä, tilaa sen käyttäjäpalveluna tilakeskuksen isännöitsijältä sekä vastaa asentamisen jälkeen ilmoitustaulun sisällön seurannasta.

Ilmoitustaulun asentamisen ja tauluun liittyvät tekniset huoltotyöt tilakeskus laskuttaa hallintokunnalta erikseen käyttäjäpalveluna tilavuokran yhteydessä.

Aloitteessa viitataan myös roskisten tarpeeseen julkisessa kaupunkitilassa – kaduilla, aukioilla, toreilla, ja puistoissa. Julkisten rakennusten pihoille voidaan asentaa roskiksia. Tarpeen arvioivat käyttäjähallintokunta ja tilakeskuksen isännöitsijä.

Esittelijä

vs. tilakeskuksen päällikkö

Markku Metsäranta

Lisätiedot

Hannu Kurki, kehittämispäällikkö, puhelin: 310 36285

hannu.kurki(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 30.09.2014 § 368

HEL 2014-008246 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Nuoret ovat Ruuti-hankkeen puitteissa pohtineet miten julkisen kaupunkitilan toimivuutta voisi parantaa ja nostaneet esille kaksi asiaa. Ensimmäinen on julkisen kaupunkitilan riittämätön roska-astiamäärä.

Rakennusvirasto vastaa asemakaavan mukaan katu- ja puistoalueiden ylläpidosta. Julkiseksi kaupunkitilaksi koetun alueen ylläpitovastuu ei kuitenkaan välttämättä kuulu kaupungille. Kaupungilla on lain mukaan mahdollisuus siirtää kiinteistölle kuuluvien kadunhoitotehtävien vastuu itselleen joko kokonaan tai osittain. Helsingissä on tehty näin kantakaupunkia lukuun ottamatta. Tästä syystä esimerkiksi roska-astioita ei kantakaupungissa kiinteistöjen kohdalla juurikaan ole, koska niiden hankinta, tyhjennys ja ylläpitovastuu on kiinteistöllä eikä kaupungilla. Kantakaupungissa, jossa ihmismäärä on suurin, tällä voimassaolevalla tilanteella on suuri merkitys julkiseksi koetun kaupunkitilan siisteyteen.

Puistojen roska-astioiden kapasiteetti on koetuksella lämpiminä kesäpäivinä, jolloin puistojen käyttöaste on huipussaan. Roska-astioita on lisätty ympäri kaupunkia, mutta määrän lisääminen ei yksin poista roskaisuutta puistoista tai katutilasta. Roska-astioiden oikea koko ja sijainti ovat ratkaisevia seikkoja puhtaanapidon tason nostamisessa. Tätä tarkastelua rakennusvirastossa tehdään säännöllisesti.

Rakennusvirasto tulee vuoden 2014 aikana kokeilemaan uutta roska-astiamallia, jossa on jätepuristin. Uusi roska-astia voi vastaanottaa viisikertaisen määrän roskaa perinteiseen astiaan verrattuna. Tällä on suuri merkitys esimerkiksi viikonloppujen puhtaanapidon tasoon puistoissa.

Toinen nuorten esille nostama asia on julkisen kaupunkitilan ilmoitustilojen puute. Rakennusviraston vastuulla olevilla yleisillä alueilla on ilmoitustauluja lähinnä leikkipuistoissa, koira-aitauksissa tai yhdistysten ylläpitäminä esimerkiksi palstaviljelyalueella. Ilmoitustauluja laitetaan yleisille alueille, jos löytyy hyvä yhteistyökumppani ilmoitustaulun ylläpitoon. Nuorison tarpeita palvelevien ilmoitustaulujen sijoituspaikka on luontevin nuorisotiloissa tai niiden välittömässä läheisyydessä.

Rakennusvirastossa on Ruuti-hankkeeseen nimetty yhteyshenkilö, joka paitsi osallistuu yhteistyökokouksiin niin pitää myös huolen siitä, että nuorten esittämät toimenpideajatukset tiedostetaan rakennusvirastossa ja toteutetaan mahdollisuuksien mukaan.

Rakennusvirasto on useana vuonna tehnyt yhteistyötä nuorten kanssa Ruuti-hankkeissa, joissa mukana on ollut myös nuorisoasiainkeskus. Tuorinniemen skeittipaikkaa lähdettiin suunnittelemaan nuorten aloitteesta yhdessä nuorten kanssa samoin kuin Hillerin skeittipaikan suunnittelussa nuoret ovat olleet osallisina. Vuosaaren eteläosan aluesuunnitelma laatimisessa osallistui alueen nuoria Kokemuksellinen kartta –menetelmän avulla. 

Viimeisimmät Ruuti-hankkeen tuottamat ideat ovat roska-astioiden ”tuunaus” sekä alikulun maalaus Laajasalossa sekä Tuorinniemen skeittipuiston läheisyydessä olevan katoksen korjaus ja maalaus. Nämä toteutetaan yhteistyössä nuorisoasiankeskuksen kanssa. Rakennusvirasto suhtautuu Ruuti-hankkeen tuottamiin ideoihin ja esityksiin vakavasti ja on yhteistyössä mukana toteuttamassa nuorten esittämiä toiveita mahdollisuuksien mukaan.

23.09.2014 Pöydälle

Esittelijä

osastopäällikkö

Silja Hyvärinen

Lisätiedot

Katriina Arrakoski-Mäkinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 39451

katriina.arrakoski-makinen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566