Helsingfors stad

Protokoll

16/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kaj/4

 

22.10.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 334

Detaljplaneändring för området vid Gunillavägen och Svanströmsgränden på Degerö (nr 12228)

HEL 2012-004582 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag godkänna detaljplaneändring för tomterna 3, 5 och 7 och gatu- och parkområden i kvarteret 49080 i 49 stadsdelen (Degerö) enligt ritning nr 12228, daterad 8.10.2013 och ändrad 2.9.2014, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen.

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Yrjö Hakanen under diskussionen hade föreslagit att stadsfullmäktige skulle besluta återremittera ärendet till stadsstyrelsen för ny beredning utgående från att antalet våningar och byggrätten minskas.

Ordföranden konstaterade att ledamoten Yrjö Hakanens förslag om återremiss inte hade understötts, varvid det förföll.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Katri Erroll, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi

Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12228 kartta, päivätty 1.10.2013, muutettu 2.9.2014

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12228 selostus, päivätty 1.10.2013, muutettu 2.9.2014, päivitetty Kslk:n 2.9.2014 päätöksen mukaiseksi

3

Tehdyt muutokset

4

Havainnekuva, muutettu 2.9.2014

5

Vuorovaikutusraportti liitteineen 2.9.2014

6

Osa päätöshistoriaa

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6

Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymä/Vesihuolto

 

Helen Sähköverkko Oy

 

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Området ligger vid Gunillavägen, Svanströmsvägen och Reihersvägen i södra delen av Uppby på Degerö.

Detaljplaneändringen gör det möjligt att kompletteringsbygga på en tomt för stadens hyreshus i närheten av den goda servicen, rekreationsområdena och kollektivtrafikförbindelserna på Degerö. Till den nuvarande affärstomten vid Gunillavägen kan det förläggas nya flervåningshus med lokaler reserverade för butiker i marknivån. Grönområdet vid korsningen av Gunillavägen och Reihersvägen omdisponeras till en tomt för flervåningshus. Byggrätten ökar med sammanlagt 29 290 m² vy, vilket gör det möjligt för cirka 650 invånare att flytta till området.

Föredragandens motiveringar

I Generalplan 2002 för Helsingfors tas området upp som ett flervåningshusdominerat område. Den aktuella detaljplaneändringen följer generalplanen.

För tomten 49080/3 gäller detaljplan nr 8783 från 1983 enligt vilken tomten utgör kvartersområde för flervåningshus. Bostadsvåningsytan uppgår till sammanlagt 23 500 m² och tomtexploateringstalet till e = 0,43.

För tomten 49080/5 och gatuområdet vid tomten gäller detaljplan nr 10126 från 1994 enligt vilken tomten utgör kvartersområde för affärsbyggnader. Tomten har byggrätt för ett hus i en våning och byggrätten uppgår till 900 m² vy. Tomtexploateringstalet är e = 0,06.

Tomten 49080/7 utgör kvartersområde för bilplatser.

För park- och gatuområdena gäller detaljplanerna nr 5977 och 7090 från åren 1968 och 1974.

Detaljplanen förutsätter förutom schaktningar också flyttning av ledningar, vilka orsakar staden kostnader på cirka 25 000 euro exklusive mervärdesskatt.

Planeringsfaser och växelverkan

Planläggningen inleddes på stadens initiativ.

Deltagandet och växelverkan ordnades i enlighet med programmet för deltagande och bedömning.

Om utkastet till detaljplaneändring inlämnades förutom muntliga åsikter också åtta skriftliga åsikter som har beaktats så att våningstalet för tomten vid korsningen av Gunillavägen och Reihersvägen har ändrats till fem i stället för åtta och bostadsvåningsytan har gått ner från 10 000 m² till 8 600 m². Dessutom har man låtit göra en kartläggning av trädbeståndet på tomten 49080/11 enligt vilken ändringen i vyerna inte medför någon väsentlig olägenhet.

Förslaget till detaljplaneändring hölls offentligt framlagt 8.11–9.12.2013. Det gjordes en anmärkning om förslaget och en skrivelse kom in utanför framläggningstiden.

Anmärkning och skrivelse

I anmärkningen anses det som orimligt och skadligt att ändra de rymligt bebyggda områdena till tätt bebodda. Schaktningarna och sprängningarna i samband med dessa misstänks vara farliga. Nybyggandet på tomten 49080/11 upplevs störa vyerna från den skyddade luftvärnseldställning från andra världskrigets tid på krönet av en parkkulle utanför detaljplaneområdet.

I skrivelsen föreslås det att den planerade byggnaden i fem våningar på tomten 49080/11 ska strykas och våningstalet för byggnaden vid Gunillavägen ska ändras från åtta till fem våningar. Tillbyggandet anses gälla ett litet område. Beredningen anses vara bristfällig och motiveringarna missledande eftersom skyddsobjektet utanför detaljplaneområdet inte har tagits upp och illustrationsbilderna anses ge fel information om bl.a. trädbeståndet. Bergsprängningarna anses som farliga och de förstör dessutom de imponerande bergen. Kompletteringsbyggandet anses minska invånarstrukturens mångsidighet i och med att en hög och tät flervåningshuskoncentration för hyresboende byggs i området.

Utlåtanden

Vattenförsörjningen vid samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster, fastighetsnämnden och räddningsnämnden har ingenting att invända mot förslaget till detaljplaneändring.

Helen Elnät Ab påpekar att det vid bostadshusets gavel på tomten 49080/12 finns en distributionstransformatorstation som tjänar den nuvarande och den kommande eldistributionen i detaljplaneområdet. Helen Elnät Ab föreslår att en kabelrutt ska tilläggas på detaljplanekartan genom en beteckning för ett 3 meter brett ledningsområde för kabelrutten vid transformatorstationen och i gatuområdet.

Nämnden för allmänna arbeten fäste avseende vid platser för lagring av plogad snö i detaljplaneområdet eftersom dessa minskar när det kompletteringsbyggs i området.

Utlåtandena framgår i sin helhet av beslutshistorien. Utlåtandena i sammandrag och genmälena till dessa anges i rapporten om växelverkan (bilaga 5).

Ändringar i förslaget till detaljplaneändring

Anmärkningen och skrivelsen gav inte upphov till ändringar. Utlåtandena har beaktats så att en ledningsgränd har lagts till på tomten 49080/13 i förslaget. Gatuområdena i planen har gjorts bredare i syfte att öka antalet platser för lagring av snö på tomterna 49080/12 och 13 och 49076/16. Gatuområdet för Gunillavägen har också breddats för att göra det möjligt att anlägga de planerade 12 bilplatserna längs med gatan vid tomten 49080/12. På detaljplanekartan och i detaljplanebeskrivningen har det dessutom gjorts vissa ändringar av teknisk karaktär som inte ändrar förslagets innehåll.

Ändringarna är inte väsentliga och förslaget behöver därför inte läggas fram på nytt.

Beslutsförslaget stämmer överens med stadsplaneringsnämndens justerade förslag.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Katri Erroll, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi

Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12228 kartta, päivätty 1.10.2013, muutettu 2.9.2014

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12228 selostus, päivätty 1.10.2013, muutettu 2.9.2014, päivitetty Kslk:n 2.9.2014 päätöksen mukaiseksi

3

Tehdyt muutokset

4

Havainnekuva, muutettu 2.9.2014

5

Vuorovaikutusraportti liitteineen 2.9.2014

6

Osa päätöshistoriaa

Bilagematerial

1

Sijaintikartta

2

Ilmakuva

3

Ilmakuvasovitus idästä

4

Ilmakuvasovitus lännestä

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6

Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymä/Vesihuolto

 

Helen Sähköverkko Oy

 

För kännedom

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kiinteistölautakunta

Pelastuslautakunta

Yleisten töiden lautakunta

Beslutshistoria

Stadsfullmäktige 08.10.2014 § 327

HEL 2012-004582 T 10 03 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Katri Erroll, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi

Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 29.09.2014 § 984

HEL 2012-004582 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 49. kaupunginosan (Laajasalo) korttelin 49080 tonttien 3, 5 ja 7 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muutosehdotuksen 8.10.2013 päivätyn ja 2.9.2014 muutetun piirustuksen numero 12228 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.09.2014 § 249

HEL 2012-004582 T 10 03 03

Ksv 2087_2, Gunillantie 2 - 6, 8a ja 8b, Reiherintie 9:n kaakkoispuoli

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle

-        1.10.2013 päivätyn ja 2.9.2014 muutetun 49. kaupunginosan (Laajasalo) korttelin 49080 tonttien 3, 5 ja 7 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muutosehdotuksen nro 12228 hyväksymistä ja ettei tehty muistutus, saapunut kirje ja annetut lausunnot anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Muutokset ilmenevät yksityiskohtaisesti esityslistan liitteestä ja kaavaselostuksesta

-        ettei kaavan muutosehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

Lisäksi lautakunta päätti

-        antaa kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksestä ja vuorovaikutusraportista ilmenevät vastaukset kaupungin perusteltuna kannanottona tehtyyn muistutukseen

-        antaa vuorovaikutusraportin mukaisen vastineen saapuneeseen kirjeeseen.

08.10.2013 Ehdotuksen mukaan

01.10.2013 Pöydälle

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Petteri Erling, arkkitehti, puhelin: 310 37467

petteri.erling(a)hel.fi

Maija Rekola, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37424

maija.rekola(a)hel.fi

Peik Salonen, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi

Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, liikennemelu- ja ilmanlaatukysymykset, puhelin: 310 37311

matti.neuvonen(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 20.02.2014 § 98

HEL 2012-004582 T 10 03 03

Kiinteistökartta 65/673 501, Gunillantie 2-6, 8a ja 8b; kiinteistökartta 65/673 502, Reiherintie 9:n kaakkoispuoli

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle 49. kaupunginosan (Laajasalo) korttelin 49080 tonttien 3, 5 ja 7 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12228 seuraavan lausunnon:

Lautakunta toteaa, että kaupunki omistaa kaava-alueen ja kaupunki on tehnyt aloitteen asemakaavan muuttamisesta. Kaavamuutos perustuu talous- ja suunnittelukeskuksen laatimaan Helsingin kaupungin asuinkiinteistöyhtiöiden täydennysrakentamisselvitykseen.

Asemakaavan muutoksessa on osoitettu rakentamismahdollisuuksia nykyiselle vuokratalotontille 49080/3, sen viereiselle liiketontille 49080/5 sekä puistoalueelle, jotka on esitetty muutettavaksi asuinkerrostalojen korttelialueeksi (AK). Tontin 49080/7 käyttötarkoitus säilyy autopaikkojen korttelialueena (LPA).

Muutosalueen asuinkerrostalojen rakennusoikeus on yhteensä 53 215 k-m², josta uutta asuntokerrosalaa on 29 290 k-m².

Tontti 49080/3 on vuokrattu pitkäaikaisella maanvuokrasopimuksella Heka-Laajasalo Oy:lle ajaksi 16.8.1968 - 31.12.2038. Tontti 49080/5 on vuokrattu liiketoimintaa varten Helsingin Osuuskauppa Elannolle 31.12.2020 asti. Pysäköintitontti 49080/7 on vuokrattu Helsingin Asumisoikeus Oy:lle ajaksi 16.1.2003 - 31.12.2060 sekä Helsingin Osuuskauppa Elannolle ajaksi 1.1.2001 - 31.12.2020.

Kiinteistövirasto tulee tekemään vuokralaisten kanssa nykyisiin maanvuokrasopimuksiin asemakaavan muutoksen aiheuttamat muutokset.

Tontin 49080/3 vuokralaiselle tullaan maksamaan kaupunginvaltuuston hyväksymien kaupungin vuokratonttien täydennysrakentamisperiaatteiden mukaisesti 1/3 kaavoituksen vuokratontille tuomasta kohtuullisesta nettoarvonnoususta.

Lautakunnalla ei ole huomauttamista itse asemakaavan muutosehdotuksen johdosta.

Esittelijä

osastopäällikkö

Juhani Tuuttila

Lisätiedot

Kirsi Federley, tonttiasiamies, puhelin: 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi

 

Pelastuslautakunta 17.12.2013 § 147

HEL 2012-004582 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslautakunta päätti antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle 49. kaupunginosan (Laajasalon)korttelin 49080 tonttien 3, 5 ja 7 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muutoksesta nro 12228 seuraavan lausunnon:

Lautakunta toteaa, että sillä ei ole huomautettavaa pelastustoimen osalta koskien 49 kaupunginosan (Laajasalo) korttelin 49080 tonttien 3, 5 ja 7 sekä katu- ja puistoalueiden asemakaavan muutoksesta
nro 12228.

Esittelijä

pelastuskomentaja

Simo Wecksten

Lisätiedot

Harri Laakso, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31234

harri.laakso(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 03.12.2013 § 492

HEL 2012-004582 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan lausunnon:

Asemakaavan muutosalue sijaitsee 49. kaupunginosassa (Laajasalo). Muutos mahdollistaa täydennysrakentamisen nykyisellä asuinkerrostontilla. Gunillantien nykyiselle liiketontille voidaan sijoittaa uutta asuinkerrostalorakentamista, jonka maantasoon kadun varteen varataan myymälätilaa. Gunillantien ja Reiherintien risteyksen tuntumassa oleva viheralue muutetaan asuinkerrostalotontiksi. Rakennusoikeuden lisäys on yhteensä 29 290 k-m2.

Rakennusvirasto on huomauttanut aikaisemmassa kannanotossaan asemakaava-alueen lumitiloista. Tarkoitus on ollut kiinnittää huomio siihen, että korttelin sisäinen lumitila vähenee täydennysrakentamisen myötä. Tiiviisti rakennetuilla alueilla joissain tapauksissa myös korttelin sisäiset lumimassat saattavat tilanpuutteen vuoksi levittäytyä yleisten alueiden puolelle, mikä puolestaan saattaa runsaslumisina talvina vaikeuttaa yleisillä alueilla liikkumista.

Gunillantien ja Reiherintien kulmassa oleva viheralue, jolle nyt esitetään asuinrakentamista, rajautuu katujen puolella jyrkkään kallioleikkaukseen ja on näin ollen vaikeasti saavutettavissa ja vähäisellä käytöllä. Lisärakentaminen on huomioitu Laajasalon länsiosan aluesuunnitelmassa 2011–2020.

Asemakaavan muutos ei aiheuta kustannuksia rakennusvirastolle.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa Laajasalon asemakaavan muutoksen hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.

Käsittely

03.12.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutos: Muutetaan päätösehdotuksen kolmannen kappaleen toinen virke kuulumaan seuraavasti: "Tarkoitus on ollut kiinnittää huomio siihen, että korttelin sisäinen lumitila vähenee täydennysrakentamisen myötä.

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640

birgitta.rossing(a)hel.fi

Jenna Ikonen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

jenna.i.ikonen(a)hel.fi

 

Rakennusvirasto 14.6.2013

HEL 2012-004582 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa Laajasalon Gunillantien-Svanströminkujan alueen asemakaavaluonnoksesta.

Suunnittelualueeseen kuuluvat kerrostalotontti osoitteessa Gunillantie 2–6 (49080/3), liikerakennustontti osoitteessa Gunillantie 8a (49080/5), autopaikkatontti osoitteessa Gunillantie 8b (49080/7) ja puistoalue Gunillantien ja Reiherintien risteyksen tuntumassa sekä katualueita.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on asuntorakentamisen edellytysten lisääminen Laajasalon hyvien palveluiden, virkistysalueiden ja joukkoliikenneyhteyksien läheisyydessä.

Täydennysrakentaminen hyvien liikenneyhteyksien ja olemassa olevan infrastruktuurin varrelle on myös rakennusviraston mielestä kannatettavaa ja suotavaa.

Asemakaavaluonnoksessa lisätään tonttien rakennusoikeutta ja tämän lisäksi Gunillantien ja Reiherintien kulmassa sijaitsevan puistometsän kohdalle osoitetaan uutta asuinrakentamista. Laajasalon länsiosan aluesuunnitelmassa vuosille 2011 - 2020 todetaan, että kyseisellä alueella on maisemallista arvoa, mutta ei juurikaan käyttöarvoa. Alue on vaikeasti saavutettavissa ja se mielletään jo nyt viereisten tonttien jatkeeksi.

Kaavaselostukseen on kirjattu, että tonteilla syntyvät hulevedet tulee imeyttää maaperään ja hidastaa niiden virtausta maan pinnalla mahdollisimman paljon. Rakennusvirasto kannattaa sitä, että hulevesiä pyritään imeyttämään paikallisesti. Rakennusviraston teettämän hulevesien tulvareittien tarkasteluun perustuvan selvityksen mukaan Suomensuontien päästä alkaa kevyen liikenteen väylää pitkin Gunillankujan suuntaan topografiatarkasteluun perustuva tulvareitti, joka tulee ottaa huomioon suunnittelussa. 

Lumilogistiikan tehostamista kaupungeissa tutkivassa diplomityössä (Anna Keskinen, Aalto-yliopisto, 2012) todettiin, että kustannustehokkain ja ympäristöystävällisin keino lumen poisviennissä on lumen lähisiirto. Lumen lähiläjitykseen varatut paikat on hyvä pohtia jo asemakaavavaiheessa.  Lumimassojen määrää ja niiden tilantarvetta on mahdollista arvioida etukäteen. Gunillantien asuinalueen täydennysrakentaminen johtanee tilanteeseen, jossa nykyisiä väliaikaisia lumenläjitysalueita jää pois käytöstä rakentamisen takia. Kaavatyön tässä vaiheessa viimeistään tulee selvittää alueen lumilogistiikkaa. Rakennusvirasto esittää, että lumen läjitystä palvelevat alueet osoitetaan asemakaavan laadinnan yhteydessä. Tonttien maanalaisten rakenteiden tilantarve tulee ottaa huomioon myös lumilogistiikassa.

Kaavaselostuksessa ei ole eritelty asuintonttien eikä -talojen parkkipaikkojen tonttikohtaisia lukumääriä. Paikkojen selkeä  ja suora tonttikohtainen erittely kaavaselostuksessa parantaa asemakaavan toteuttamista. Rakennusviraston huolenaiheena on, että lisääntyvä pysäköintitarve purkaantuu hallitsemattomasti katu- ja viheralueelle. Liikennemäärien lisääntyessä Gunillantiellä niin sanottu villi pysäköinti saattaa vaarantaa sekä kadun käyttöturvallisuutta että vaikeuttaa kadun yllä- ja kunnossapitoa.

Lisätiedot

Birgitta Rossing, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38640

birgitta.rossing(a)hel.fi

Jenna Ikonen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

jenna.i.ikonen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566