Helsingfors stad

Protokoll

15/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/6

 

08.10.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 318

Val av ersättare i stadsplaneringsnämnden

HEL 2013-010583 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade

1.     bevilja René Hursti befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i stadsplaneringsnämnden

2.     välja Nuutti Hyttinen till ny personlig ersättare för Tom Packalén i stadsplaneringsnämnden för den mandattid som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

René Hurstin eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1.     bevilja René Hursti befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i stadsplaneringsnämnden

2.     välja _____________ till ny personlig ersättare för Tom Packalén i stadsplaneringsnämnden för den mandattid som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragandens motiveringar

René Hursti (Sannf.) anhåller 10.9.2014 om befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i stadsplaneringsnämnden.

Stadsfullmäktige valde 23.4.2014 (117 §) René Hursti till ersättare i stadsplaneringsnämnden för den mandattid som utgår med år 2016.  Stadsfullmäktige bör nu välja en ny ersättare för den återstående mandattiden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

René Hurstin eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 22.09.2014 § 948

HEL 2013-010583 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää René Hurstille vapautuksen kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita _____________ Tom Packalénin uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunkisuunnittelulautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Stadsfullmäktige 23.04.2014 § 117

HEL 2013-010583 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade

1.     bevilja Maija Nikunlassi befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i stadsplaneringsnämnden

2.     välja René Hursti till ny personlig ersättare för Tom Packalén i stadsplaneringsnämnden för den mandattid som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566