Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kaj/12

 

08.10.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 324

Käpylän Kisakylän asemakaavan muuttaminen (nro 12192, Kisakylä)

HEL 2011-004766 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä 25. kaupunginosan (Käpylä) kortteleita 871, 952 ja 25004, korttelin 950 tonttia 1, korttelin 951 tonttia 2, korttelin 25003 tonttia 1 sekä katu- ja puistoalueita koskevan asemakaavan muutosehdotuksen 16.4.2013 päivätyn ja 19.8.2014 muutetun piirustuksen numero 12192 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Käsittely

Kaupunginvaltuusto päätti todeta, ettei valtuutettu Leo Stranius esteellisenä osallistunut asian käsittelyyn.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12192 kartta, päivätty 16.4.2013, muutettu 19.8.2014

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12192 selostus, päivätty 16.4.2013, muutettu 19.8.2014

3

Vuorovaikutusraportti 16.4.2013 liitteineen, täydennetty 19.8.2014

4

Osa päätöshistoriaa

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymä/Vesihuolto

 

Helen Sähköverkko Oy

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Alue sijaitsee Käpylässä osoitteissa Koskelantien 7 - 27 (Koskelantien ja Kumpulan siirtolapuutarhan välinen alue), Sofianlehdonkatu 7 - 9 ja Koskelantie 28 - 32 (Mäkelänkadun ja Ilmattarentien välinen alue). Lisäksi alueeseen kuuluu katu- ja puistoalueita.

Asemakaavan muutos mahdollistaa alueen rakennustaiteellisesti, kulttuuri- ja puutarhahistoriallisesti sekä kaupunkikuvallisesti arvokkaan rakennuskannan ja ympäristökokonaisuuden säilymisen. Kisakylän rakennukset ja pihatilat sekä Helsingin perheasunnot Oy:n (nykyisin Heka-Kansanasunnot Oy) rakennuttama suurperheiden asuntojen korttelikokonaisuus suojellaan. Rakennusoikeus ja käyttötarkoitukset pysyvät ennallaan. Samalla tonttien asemakaava ajanmukaistetaan myös muilta osin.

Esittelijän perustelut

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on asumiselle ja toimitiloille osoitettua kerrostalovaltaista aluetta. Alue on kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävää aluetta, jota tulee kehittää sen arvot ja ominaisuudet säilyttäen. Nyt laadittu asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen.

Alueella on voimassa asemakaavat nro 2624 vuodelta 1947 sekä nrot 3295 ja 3296 vuodelta 1952. Asemakaavojen mukaan alueelle saa rakentaa pääosin 3 - 4 -kerroksisia rakennuksia, joiden kellaritiloista osaan saa sijoittaa myymälöitä ja työhuoneita.

Helsingin kaupunki omistaa alueen. Tontit on vuokrattu pitkäaikaisin vuokrasopimuksin.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on käynnistetty kaupungin aloitteesta.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on suullisten mielipiteiden lisäksi esitetty kaksi mielipidettä kirjeitse.

Asemakaavan muutosluonnoksesta on saatu yksi mielipide.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 17.5. - 17.6.2013. Muistutuksia ei esitetty, mutta ehdotuksesta saatiin yksi kirje.

Lausunnot

HSY:n vesihuollolla, yleisten töiden lautakunnalla ja kaupunginmuseolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuksesta.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausunnon mukaan asemakaavan muutoksella mahdollistetaan kaava-alueen rakennustaiteellisesti, kulttuuri- ja puutarhahistoriallisesti sekä
kaupunkikuvallisesti arvokkaan rakennuskannan ja ympäristökokonaisuuden säilyminen. Ehdotus ottaa arvokkaan kulttuuriympäristön ja kaupunkikuvan ansiokkaasti huomioon.

Ympäristölautakunta esittää lausunnossaan huomautuksia liittyen liikenteen aiheuttamiin häiriöihin, meluntorjuntaan ja hiukkassuodatukseen. Ympäristölautakunnan mukaan sekä peruskorjauksissa että muissa korjaustoimissa tulisi pyrkiä myös ympäristöhaittojen lieventämiseen. Kaavassa on tarpeen esittää tavoitteelliset äänen eristävyysvaatimukset asuntojen meluhaittojen vuoksi.

Pelastuslautakunta toteaa, että laadittaessa korjaustapaohjetta tulee huomioida paloturvallisuuden parantaminen esimerkiksi kiinnittämällä huomiota pelastustiejärjestelyihin ja porrashuoneiden savunpoiston järjestämiseen.

Helen Sähköverkko Oy esittää, että kaavakarttaan merkitään kaapelireitti kortteliin 25951.

Kiinteistövirasto toteaa, että kaavamuutos ei edellytä muutoksia tonttien nykyisiin vuokrasopimuksiin.

Lausunnot ilmenevät kokonaisuudessaan päätöshistoriasta ja niiden referaatit sekä lausuntoihin annetut vastineet ovat vuorovaikutusraportissa (liite 3).

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Helen Sähköverkko Oy:n lausunnon johdosta kaavakarttaan on lisätty kaapelireitti kortteliin 951 ja sen edustalle puistovyöhykkeelle. Muilta osin ehdotusta ei ole lausuntojen johdosta muutettu.

Asemakaavan muutosehdotuksesta saatu kirje kohdistui pysäköintialueisiin, pihojen järjestämiseen, suojelumääräyksiin, entisen lämpölaitoksen käyttötarkoitukseen, liiketiloihin sekä ullakkorakentamiseen. Kirjeen johdosta kaavaehdotukseen tehtiin muutoksia. Tonttien pysäköintipaikat on muutettu kaavaehdotukseen vastaamaan nykytilannetta lukuun ottamatta joitakin yksittäisiä paikoitusalueita.
Asianosaisia on kuultu kirjeen perusteella tehtyjen muutosten johdosta.

Liike-, toimisto-, sosiaalisia palvelu- tai näihin verrattavia tiloja koskevaa määräystä on kirjeen johdosta muutettu niin, että kyseiset tilat sallitaan myös muissa kuin kadunvarsirakennuksissa, silloin kun niihin on oma sisäänkäynti ulkoa. Lämpökeskuksen käyttötarkoitusmerkintää ei ole muutettu, sillä asemakaavan muutosehdotuksessa käyttötarkoitukset on määritelty nykyisen käytön mukaisesti.

Kaavakarttaan on lisätty nykyinen ajoyhteys Koskelantieltä KTY/s-korttelialueelle 25952/3 ja kaapelireitteihin on tehty tarkistuksia. Muutokset ilmenevät yksityiskohtaisesti kaavaselostuksesta.

Kaavakarttaan ja kaavaselostukseen on lisäksi tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia, jotka eivät muuta ehdotuksen sisältöä.

Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan tarkistetun esityksen mukainen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12192 kartta, päivätty 16.4.2013, muutettu 19.8.2014

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12192 selostus, päivätty 16.4.2013, muutettu 19.8.2014

3

Vuorovaikutusraportti 16.4.2013 liitteineen, täydennetty 19.8.2014

4

Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1

Ilmakuva

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4

Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymä/Vesihuolto

 

Helen Sähköverkko Oy

 

Tiedoksi

Kaupunginmuseo

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kiinteistövirasto

Pelastuslautakunta

Yleisten töiden lautakunta

Ympäristölautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 22.09.2014 § 952

HEL 2011-004766 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 25. kaupunginosan (Käpylä) kortteleita 871, 952 ja 25004, korttelin 950 tonttia 1, korttelin 951 tonttia 2, korttelin 25003 tonttia 1 sekä katu- ja puistoalueita koskevan asemakaavan muutosehdotuksen 16.4.2013 päivätyn ja 19.8.2014 muutetun piirustuksen numero 12192 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 19.08.2014 § 229

HEL 2011-004766 T 10 03 03

Ksv 0821_1, Käpylä, H5 P1

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle

-        16.4.2013 päivätyn ja 19.8.2014 muutetun 25. kaupunginosan (Käpylä) kortteleita 871, 952 ja 25004, korttelin 950 tonttia 1, korttelin 951 tonttia 2, korttelin 25003 tonttia 1 sekä katu- ja puistoalueita koskevan asemakaavan muutosehdotuksen nro 12192 hyväksymistä ja etteivät annetut lausunnot ja kirje anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Muutokset ilmenevät yksityiskohtaisesti esityslistan liitteestä ja kaavaselostuksesta

-        ettei kaavan muutosehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

Lisäksi lautakunta päättää antaa vuorovaikutusraportin mukaisen vastineen esitettyyn kirjeeseen.

16.04.2013 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Marjaana Yläjääski, arkkitehti, puhelin: 310 37045

marjaana.ylajaaski(a)hel.fi

Riitta Salastie, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37218

riitta.salastie(a)hel.fi

Maria Karisto, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37211

maria.karisto(a)hel.fi

Jaakko Heinonen, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37118

jaakko.heinonen(a)hel.fi

 

Kiinteistövirasto 2.6.2014

HEL 2011-004766 T 10 03 03

Kiinteistövirasto on antanut lausunnon 1.7.2013 Käpylän Kisakylää koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12192.

Lausunnossa todetaan muun muassa, että kaupunki omistaa asemakaavan muutosalueen. Asemakaavan muutoksella alueen rakennukset ja ympäristö suojellaan siten, että alueen merkittävät historialliset arvot ja ominaispiirteet säilyvät. Tonttien rakennusoikeudet ja käyttötarkoitukset pysyvät ennallaan.

Nyt asiassa pyydetään lausuntoa mainittuun asemakaavan muutosehdotukseen myöhemmin tehtyjen tarkistusten osalta. Tehdyt tarkistukset koskevat tonttien pysäköintipaikkoja ja niiden merkitsemistä kaavakarttaan, liike-, toimisto- ym. tilojen sijoittamista muihinkin kuin kadunvarsirakennuksiin tietyin ehdoin ja ajoyhteyttä KTY/s-kortteli-alueelle 25952/3.

Kiinteistövirastolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutos-ehdotukseen tehtyjen tarkistusten perusteella.

Lisätiedot

Martti Tallila, johtava kiinteistölakimies, puhelin: 310 36449

martti.tallila(a)hel.fi

 

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 12.7.2013

HEL 2011-004766 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 26.4.2013

Helsingin kaupunginmuseo lausuu Käpylässä sijaitsevan Kisakylän ja sen ympäristöä koskevaan asemakaavan muutosehdotuksesta seuraavan.

Asemakaavan muutosalue käsittää Kisakylän, joka muodostuu kolmesta alueesta: Koskelantie 7-27, Koskelantie 28 ja 30 sekä Sofianlehdonkatu 7–9. Kaavoitettavaan alueeseen kuuluu katualueita sekä Koskelantien Kisakylän puoleinen puistovyöhyke, joka on osa Kisakylän julkisivua Koskelantielle. Lisäksi alueeseen kuuluu 1946 valmistunut Helsingin perheasunnot Oy:n (nykyisin Heka-Kumpula Oy) rakennuttama suurperheisten asuntojen korttelikokonaisuus Mäkelänkadun länsipuolella. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on suojella asemakaavallisen kokonaisuuden lisäksi tonteilla olevat rakennukset ja pihatilat. Asemakaavan muutos mahdollistaa alueen rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti, puutarhahistoriallisesti sekä kaupunkikuvallisesti arvokkaan rakennuskannan ja ympäristökokonaisuuden säilymisen.

Kisakylä on osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä eli RKY 2009-kohde osana Helsingin kaupungin olympiarakennuksia. Kisakylä valmistui Helsingin olympialaisiin vuonna 1952 miesten majoitustiloiksi ja se oli kisojen suurin yksittäinen rakennustehtävä. Kisakylän kokonaisuus käsittää yhteensä 14 rakennusta, jotka on sijoitettu kolmeen erilliseen ryhmään: Koskelantie 7-27 (Asunto-osakeyhtiöt Lähtökuoppa ja Maaliviiva), Sofianlehdonkatu 7 ja 9 (Asunto-osakeyhtiö Soutaja) ja Koskelantie 28 ja 30 (Asunto-osakeyhtiö Voittaja). Kisakylän talot muodostavat kolmelta sivulta suljettuja peräkkäisiä pihoja, jotka jäävät suojaan kadulta ja toisiltaan. Rakennukset suunnitteli olympiarakennustoimiston arkkitehti Pauli Salomaa. Kisakylän rakennusten ominaispiirteitä ovat satulakatot, rapatut julkisivut ja sisäänvedetyt parvekkeet pitkillä sivuilla ja päädyissä. Rakennusten arkkitehtuuri huomioi ja kunnioittaa Olympiakylän rakennuksia. Kisakylän suunnittelussa otettiin myös huomioon Olympiakylästä saatujen kokemusten perusteella tuleva asuinkäyttö. Kisakylä sai myös oman lämpökeskuksen.

Kisakylän alueen pihojen suunnittelijoita olivat puutarha-arkkitehdit Onni Savonlahti ja Paul Olsson. Asemakaavallinen perusratkaisu, talojen L:n muotoinen sijoittelu, teki pihoista aurinkoisia ja suojaisia ja talojen väliin jäävät piha-alueet muodostavat hyvin säilyneitä puistopihoja. Myös talojen etupuutarhat Koskelantien varressa ovat kaupunkimaiseman kannalta olennainen osa Kisakylän kulttuuriympäristökokonaisuutta.

Asemakaavan muutosehdotuksessa Kisakylän asuinkerrostalot on esitetty suojeltaviksi merkinnällä sr-1, kuten kaupunginmuseo esitti edellisessä lausunnossaan asemakaavaluonnoksesta. Kaupunginmuseo katsoo, että Kisakylän kulttuurihistorialliset, arkkitehtoniset ja kaupunkikuvalliset arvot ovat hyvin yhteneväiset Olympiakylän kanssa, jonka talot ovat vastikään esitetty suojeltavaksi asemakaavan muutoksessa sr-1-merkinnällä. Koska molemmat alueet sisältyvät RKY 2009 kohteeseen olympiarakentaminen, ja edustavat kahta eri vaihetta Helsingin kaupungin valmistautumisessa urheilukisoihin: Olympiakylä valmistui vuoden 1940 peruuntuneisiin kisoihin ja Kisakylä toteutuneisiin vuoden 1952 olympialaisiin, ei ole erityisiä perusteita arvottaa toista aluetta korkeammalle kuin toista.

Helsingin perheasunnot koostuvat kahden lamellitalon ja kahden pistetalon ryhmästä Koskelantien ja Mäkelänkadun kulmassa Länsi-Käpylässä. Rakennukset suunnitteli arkkitehti Hilding Ekelund ja ne valmistuivat vuonna 1946. Alun perin asukkaiksi otettiin vain perheitä, joilla oli vähintään kolme alle kymmenvuotiasta lasta. Rakennusten arkkitehtuurissa on yhtymäkohtia Ekelundin suunnitteleman Olympiakylän kanssa: rakennukset ovat yksikertaisia,

julkisivuiltaan rapattuja, harjakattoisia ja niukasti koristeltuja. Suurperheisten kortteli ja Kisakylän lämpökeskus on esitetty suojeltaviksi sr-2 -suojelumerkinnällä.

Asemakaavan muutosehdotus turvaa kaavoitettavan alueen arvot myös alueellisilla suojelumerkinnöillä ja -määräyksillä. Kaupunginmuseo katsoo, että esitetyt kohdekohtaiset ja alueelliset suojelumerkinnät ja -määräykset sekä piha-alueita koskevat määräykset ovat asianmukaiset. Kaupunginmuseolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuksesta.

12.11.2012 Lausunto annettu

Lisätiedot

Johanna Björkman, tutkija, puhelin: +358 9 310 36473

johanna.bjorkman(a)hel.fi

 

Pelastuslautakunta 18.06.2013 § 80

HEL 2011-004766 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslautakunta päätti todeta, että sillä ei ole huomautettavaa Käpylän (25.ko) asemakaavan muutokseen nro 12192, Kisakylä.

Pelastuslautakunta kuitenkin päätti huomauttaa, että laadittaessa rakentamis- ja korjaustapaohjetta tulee huomioida paloturvallisuuden parantaminen esimerkiksi kiinnittämällä huomiota pelastustiejärjestelyihin, sekä porrashuoneiden savunpoiston järjestämiseen.

Esittelijä

pelastuskomentaja

Simo Wecksten

Lisätiedot

Juha Rintala, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31235

juha.rintala(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 11.06.2013 § 185

HEL 2011-004766 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon.

Asuinrakennusten suojelumääräysten mukaan rakennusten alkuperäiset rakenteet mukaanlukien ikkunat tulee säilyttää ja niiden tulee olla korjaustöiden lähtökohtana. Kaavaselostuksen mukaan asemakaavan muutos ei estä asuinrakennusten rakenteellisen meluntorjunnan tai pakokaasu- ja hiukkassuodatuksen parantamista rakennussuojelulliset näkökulmat huomioiden.

Koskelantien nykyinen liikennemäärä on noin 30 000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja Mäkelänkadun 40 800 ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikennemääräennuste Koskelantielle vuodelle 2035 on 38 600 ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikenteen ilmanlaatu- ja meluhaitat alueella ovat siten huomattavat, jolloin sekä peruskorjauksissa että muissa korjaustoimissa tulisi pyrkiä myös ympäristöhaittojen lieventämiseen.

Ympäristölautakunta pitää tärkeänä, että Koskelantien ja Mäkelänkadun varren asuntojen meluhaittoja voitaisiin tarvittaessa vähentää esimerkiksi asentamalla ääneneristävyyttä parantava lisälasi nykyisten ikkunoiden sisäpuolelle. Asemakaavassa on tätä varten tarpeen esittää tavoitteelliset ääneneristävyysvaatimukset. Sisäilman pienhiukkaspitoisuuksia voidaan uusimpien, alustavien tutkimusten mukaan vähentää asentamalla huonekohtaisiin tuloilmaventtiileihin sähköisesti varatut kuitusuodattimet. Mainitut toimet voitaneen hyvin toteuttaa suojelutavoitteita vaarantamatta. Tiivis yhteistyö rakennusvalvonnan kanssa on tässä tärkeää.

Käsittely

11.06.2013 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Leo Stranius

Esittelijä

ympäristöpäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Eeva Pitkänen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31517

eeva.pitkanen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 11.06.2013 § 273

HEL 2011-004766 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan lausunnon:

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on turvata Kisakylän rakennusten, pihojen ja lähiympäristön muodostaman kulttuurihistoriallisesti merkittävän aluekokonaisuuden säilyminen ja korjaaminen niin, että rakennustaiteelliset, puutarhahistorialliset, kaupunkikuvalliset ja kulttuurihistorialliset arvot säilyvät ja vahvistuvat. Lisäksi tavoitteena on turvata Helsingin perheasunnot Oy:n rakennuttaman suurperheisten asuntojen korttelikokonaisuuden säilyminen.

Kisakylän maisemakuvaan kuuluva Koskelantien varren puistomainen vyöhyke (VP/s) suojellaan asemakaavassa.

Asemakaavan muutosehdotuksesta ei aiheudu kustannuksia rakennusvirastolle.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä.

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi

Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

 

Rakennusvirasto 6.11.2012

HEL 2011-004766 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on 2.10.2012 pyytänyt rakennusviraston mielipidettä Kisakylän asemakaavan muutosluonnoksesta joka koskee 25. kaupunginosan (Käpylä) kortteleita 871, 950, 952 ja 25004, korttelin 25003 tonttia 1 ja korttelin 951 tonttia 2 sekä katu- ja puistoalueita.

Alue sijaitsee Käpylässä osoitteissa Koskelantie 7–27 (Koskelantien ja Kumpulan siirtolapuutarhan välinen alue), Sofianlehdonkatu 7–9 sekä Koskelantie 28–32 (Mäkelänkadun ja Ilmattarentien välinen alue).

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on turvata Kisakylän rakennusten, pihojen ja lähiympäristön sekä Koskelantien muodostaman kulttuurihistoriallisesti merkittävän aluekokonaisuuden säilyminen ja korjaaminen niin, että rakennustaiteelliset, puutarhahistorialliset, kaupunkikuvalliset ja kulttuurihistorialliset arvot säilyvät ja vahvistuvat. Lisäksi tavoitteena on turvata Helsingin perheasunnot Oy:n rakennuttaman suurperheisten asuntojen korttelikokonaisuuden säilyminen.

Alue käsittää vuoden 1952 olympialaisia varten rakennetun Kisakylän kokonaisuuden. Lisäksi alueeseen kuuluu 1946 valmistunut Helsingin perheasunnot Oy:n (nykyisin Heka-Kumpula Oy) rakennuttama suurperheisten asuntojen korttelikokonaisuus. Suojeltavan alueen korttelijako on toteutunut pääpiirteissään arkkitehti Birger Brunilan vuonna 1937 laatiman asemakaavan pohjalta, joihin sisältyy myös Puu-Käpylän alue, Olympiakylä sekä Länsi-Käpylä. Alue lähiympäristöineen muodostaa kulttuurihistoriallisesti, kaupunkikuvallisesti, rakennustaiteellisesti ja puutarhakulttuurin kannalta poikkeuksellisen, hyvin säilyneen ja merkittävän kokonaisuuden.

Asemakaavamuutos alueella on yhteensä 18 suojeltavaa asuinrakennusta sekä kaksi muuta suojeltavaa rakennusta. Aluekokonaisuuteen kuuluvat piha- ja katutilat suojellaan kokonaisuuden osana. Sisätiloista suojellaan alueen rakennustaiteellisesti arvokkaat porrashuoneet. Pysäköinti on järjestetty tonttikohtaisille pysäköintialueille (p) sekä tontilta toiselle kulkevan pihakadun varrelle.

Kisakylän maisemakuvaan kuuluva Koskelantien varren puistomainen vyöhyke (VP/s) suojellaan asemakaavaluonnoksessa. Koskelantien keskellä oleva puiston (VP) puurivit on merkitty myös säilytettäviksi.

Rakennusvirastolla ei ole tällä hetkellä huomautettavaa asemakaavaluonnokseen.

Lisätiedot

Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi

Elmeri Ahti, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

elmeri.ahti(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566