Helsingfors stad

Protokoll

15/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/8

 

08.10.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 320

Stadsfullmäktiges sammanträden år 2015

HEL 2013-012068 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag hålla sina sammanträden år 2015 enligt följande, om ordföranden, om möjligt efter att ha diskuterat saken med vice ordförandena, inte beslutar inställa sammanträdet på grund av att ärendena är få eller av någon annan särskild orsak:

nr

vecka

dag

 

kl.

 

 

 

 

 

1

3

14.1.2015

 

18

 

2

5

28.1.2015

 

18

frågestund 

3

7

11.2.2015

 

18

budgeten, remissdebatt

4

9

25.2.2015

 

18

motionsbehandling 

5

11

11.3.2015

 

18

frågestund 

6

13

25.3.2015

 

18

 

7

15

8.4.2015

 

18

frågestund 

8

17

22.4.2015

 

18

 

9

19

6.5.2015

 

18

 

10

21

20.5.2015

 

18

frågestund, motionsbehandling

11

23

3.6.2015

 

18

 

12

25

17.6.2015

 

16

bokslutet 

13

35

26.8.2015

 

18

 

14

37

9.9.2015

 

18

frågestund 

15

39

23.9.2015

 

18

motionsbehandling 

16

41

7.10.2015

 

18

frågestund 

17

43

21.10.2015

 

18

 

18

45

4.11.2015

 

16

budgeten 

19

46

11.11.2015

 

18

budgeten, frågestund

20

48

25.11.2015

 

18

motionsbehandling 

21

50

9.12.2015

 

16

 

 

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt att ordföranden i samma ordning kan ändra tidpunkten för ett sammanträde under den fastslagna sammanträdesdagen. Ändringarna meddelas minst en vecka före sammanträdet.

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Tuomo Valokainen under diskussionen hade föreslagit följande hemställningskläm:

Stadsfullmäktige förutsätter att de ansvariga utreder möjligheten att fördela de ärenden som ska behandlas i stadsfullmäktige så att det inte uppstår perioder med få ärenden och att sammanträdena i stället blir effektiva utan sessioner på sena kvällar som också blir dyra med sina kvällstillägg.

Ordföranden konstaterade att ledamoten Tuomo Valokainens förslag till hemställningskläm inte hade understötts, varvid det förföll.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Det anges i 54 § 1 mom. i kommunallagen att fullmäktige sammanträder vid de tider som fullmäktige beslutat och även när fullmäktiges ordförande anser det vara påkallat. I 54 § 2 mom. anges det att fullmäktige också ska sammankallas när kommunstyrelsen eller minst en fjärdedel av fullmäktigeledamöterna begär det för behandlingen av ett visst ärende.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Mari Tammisto, förvaltningsexpert, telefon: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

Tiedoksi; muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 29.09.2014 § 978

HEL 2013-012068 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää pitää kokouksensa vuonna 2015 seuraavasti, ellei puheenjohtaja, mahdollisuuksien mukaan varapuheenjohtajien kanssa neuvoteltuaan, asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn takia päätä peruuttaa kokousta:

nro

viikko

päivä

 

klo

 

 

 

 

 

1

3

14.1.2015

 

18

 

2

5

28.1.2015

 

18

kyselytunti

3

7

11.2.2015

 

18

talousarvio lähetekeskustelu

4

9

25.2.2015

 

18

aloitekäsittely

5

11

11.3.2015

 

18

kyselytunti

6

13

25.3.2015

 

18

 

7

15

8.4.2015

 

18

kyselytunti

8

17

22.4.2015

 

18

 

9

19

6.5.2015

 

18

 

10

21

20.5.2015

 

18

kyselytunti, aloitekäsittely

11

23

3.6.2015

 

18

 

12

25

17.6.2015

 

16

tilinpäätös

13

35

26.8.2015

 

18

 

14

37

9.9.2015

 

18

kyselytunti

15

39

23.9.2015

 

18

aloitekäsittely

16

41

7.10.2015

 

18

kyselytunti

17

43

21.10.2015

 

18

 

18

45

4.11.2015

 

16

talousarvio

19

46

11.11.2015

 

18

talousarvio, kyselytunti

20

48

25.11.2015

 

18

aloitekäsittely

21

50

9.12.2015

 

16

 

 

Samalla kaupunginvaltuusto päättää, että puheenjohtaja voi samassa järjestyksessä muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä. Muutoksista ilmoitetaan vähintään viikkoa ennen kokousta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Mari Tammisto, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

mari.tammisto(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566