Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kaj/14

 

08.10.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 326

Kontulan Tanhuantie 1:n asemakaavan muuttaminen (nro 12247, Tanhuantie 1)

HEL 2012-002467 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä 47. kaupunginosan (Mellunkylä, Kontula) korttelin 47013 tontin 2 asemakaavan muutosehdotuksen 10.12.2013 päivätyn ja 19.8.2014 muutetun piirustuksen numero 12247 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12247 kartta, päivätty 10.12.2013, muutettu 19.8.2014

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12247 selostus, päivätty 10.12.2013, muutettu 19.8.2014

3

Havainnekuva 10.12.2013, muutettu 19.8.2014

4

Vuorovaikutusraportti 10.12.2013, täydennetty 19.8.2014

5

Osa päätöshistoriaa

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Helen Sähköverkko Oy

 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymä/Vesihuolto

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Alue sijaitsee Kontulan keskuksen läheisyydessä 1960- ja 1970 -luvuilla rakennetulla kerrostaloalueella, Kontulantien ja Tanhuantien kulmassa.

Asemakaavan muutosehdotus mahdollistaa lisärakentamisen kerrostalotontille, jonka 11 800 k-m² rakennusoikeus on voimassa olevan asemakaavan mukaan kokonaan käytetty. Pääosin seitsenkerroksisessa uudisrakennuksessa on 3 900 k-m² asuinkerrosalaa ja sille on muodostettu oma tontti. Lisäksi on muodostettu erillinen autopaikkatontti, jolle sijoitetaan sekä olemassa olevien rakennusten että uudisrakennuksen autopaikkoja osittain kahteen tasoon. Nykyiset rakennukset sekä niiden ympäristön avokallio ja kadunvarren istutusalue on osoitettu suojelumerkinnöin.

Esittelijän perustelut

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on kerrostalovaltaista asumiselle ja toimitiloille osoitettua aluetta. Tontti kuuluu yleiskaavassa Kontulantien eteläpuoliseen kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävään alueeseen. Nyt laadittu asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen.

Alueella on voimassa asemakaava nro 5370 vuodelta 1963. Kaavan mukaan alue on asuntokerrostalojen korttelialuetta. Tontin asemakaavan mukainen rakennusoikeus 11 800 k-m² on kokonaan käytetty.

Tontti on VVO Kodit Oy:n omistuksessa. Kiinteistölautakunta on kaupunginhallituksen oikeuttamana tehnyt maankäyttösopimuksen, joka on allekirjoitettu 27.5.2014.

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kustannuksia jätevesiverkoston lisärakentamisesta Tanhuantielle ilman arvonlisäveroa noin 40 000 euroa.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on käynnistetty VVO Kodit Oy:n aloitteesta.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

Asemakaavan muutosluonnoksesta on saatu yksi kielteinen suullinen mielipide. Kirjallisia mielipiteitä ei jätetty.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 10.1. - 10.2.2014. Muistutuksia ei esitetty.

Lausunnot

Helen Sähköverkko Oy:llä ei ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuksesta. Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antaa ympäristökeskus, jolla ei ole huomautettavaa.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän vesihuolto toteaa, että aluetta varten on rakennettava noin 100 metriä uutta jätevesiviemäriä.

Kiinteistölautakunta toteaa, että maanomistajalle aiheutuu kaavamuutoksen johdosta kaupunginhallituksen 9.2.2004 (172 §) tekemän maapoliittisen päätöksen mukaista merkittävää hyötyä, joten tonttiosasto käy mainitun päätöksen mukaiset neuvottelut. Maankäyttösopimus on allekirjoitettu 27.5.2014. Lautakunnalla ei ole muuta huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuksen nro 12247 johdosta.

Pelastuslautakunta toteaa, että suunnittelussa tulee huomioida, ettei rakentaminen saa heikentää olemassa olevien rakennusten poistumis- ja varatiejärjestelyitä. Asemakaavassa tulee myös erityisesti huomioida uuden rakennuksen poistumis- ja varatiejärjestelyt sekä niiden vaatimat tilavaraukset niin yleisillä katualueilla kuin tontilla.

Rakennusvirasto edellyttää autopaikkamäärien tarkistamista ja katsoo, että hulevedet on pyrittävä imeyttämään tontilla.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä uudisrakennuksen vieraspaikkoja ja rakennusalan sijoitusta sekä lumitiloja koskevin huomautuksin ja toteaa, että
liikennesuunnitelman Tanhuantien pienistä muutoksista aiheutuu rakennusvirastolle pienehköjä kustannuksia.

Lausunnot ilmenevät kokonaisuudessaan päätöshistoriasta, ja niiden tiivistelmät sekä lausuntoihin annetut vastineet ovat vuorovaikutusraportissa (liite 4).

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Yleisten töiden ja pelastuslautakunnan lausuntojen johdosta uudisrakennuksen rakennusalaa on tarkistettu, selostusta on täydennetty lumen varastoinnin osalta ja selostuksen liitteenä olevaan viitesuunnitelman asemapiirrokseen on lisätty pelastustiet ja lumen varastointipaikat. Lisäksi teknisluontoisena tarkistuksena on uudisrakennuksen kerrosluvuksi merkitty VII koko rakennusalalle, ja
kaavamääräyksiin on lisätty likimääräinen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan ylin korkeusasema. Kaavaan on myös tehty muita vähäisiä teknisiä tarkistuksia. Muutokset eivät vaikuta uudisrakennushankkeen sisältöön.

Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. Muutoksista on neuvoteltu asianomaisten hallintokuntien kanssa.

Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan puoltaman ja kaupunkisuunnitteluviraston tarkistaman ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12247 kartta, päivätty 10.12.2013, muutettu 19.8.2014

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12247 selostus, päivätty 10.12.2013, muutettu 19.8.2014

3

Havainnekuva 10.12.2013, muutettu 19.8.2014

4

Vuorovaikutusraportti 10.12.2013, täydennetty 19.8.2014

5

Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1

Maankäyttösopimus (kaava nro 12247)

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Helen Sähköverkko Oy

 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymä/Vesihuolto

 

Tiedoksi

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Ympäristökeskus

Yleisten töiden lautakunta

Pelastuslautakunta

Kiinteistölautakunta

Rakennusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 22.09.2014 § 954

HEL 2012-002467 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 47. kaupunginosan (Mellunkylä, Kontula) korttelin 47013 tontin 2 asemakaavan muutosehdotuksen 10.12.2013 päivätyn ja 19.8.2014 muutetun piirustuksen numero 12247 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto 19.8.2014

HEL 2012-002467 T 10 03 03

Ksv:n hankenumero 1501_9

47. kaupunginosan (Mellunkylä, Kontula) korttelin 47013 tonttia 2 koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta annetut lausunnot.

Kaupunkisuunnittelulautakunta puolsi 10.12.2013 asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä.

Asemakaavan muutos mahdollistaa pääosin seitsenkerroksisen asuinkerrostalon, 3 900 k-m², lisärakentamisen kerrostalotontille Kontulantien ja Tanhuantien kulmaan.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 10.1.–10.2.2014.

Ehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia. Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa Helsingin Energia -liikelaitos ja Helen Sähköverkko Oy, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä /vesihuolto, kiinteistölautakunta, yleisten töiden lautakunta, pelastuslautakunta ja ympäristökeskus. 

Helsingin Energialla ja Helen Sähköverkko Oy:llä ei ole huomautettavaa. Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antaa ympäristökeskus. Ympäristökeskuksella ei ole huomautettavaa.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä /vesihuolto toteaa, että aluetta varten on rakennettava uutta jätevesiviemäriä noin 100 metriä.

Kiinteistölautakunta toteaa, että maanomistajalle aiheutuu kaavamuutoksen johdosta kaupunginhallituksen 9.2.2004 (172 §) tekemän maapoliittisen päätöksen mukaista merkittävää hyötyä, joten tonttiosasto käy mainitun päätöksen mukaiset neuvottelut. Kaavamuutoksen käsittelyä ei tule jatkaa ennen kuin neuvottelut on käyty. Lautakunnalla ei ole huomauttamista asemakaavan muutosehdotuksen nro 12247 johdosta.

Pelastuslautakunta toteaa, että suunnittelussa tulee huomioida se, ettei rakentaminen saa heikentää olemassa olevien rakennusten poistumis- ja varatiejärjestelyitä. Asemakaavassa tulee myös erityisesti huomioida uuden rakennuksen poistumis- ja varatiejärjestelyt sekä niiden vaatimat tilavaraukset niin yleisillä katualueilla kuin tontilla.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä uudisrakennuksen vieraspaikkoja ja rakennusalan sijoitusta sekä lumitiloja koskevin huomautuksin ja toteaa, että liikennesuunnitelman Tanhuantien pienistä muutoksista aiheutuu rakennusvirastolle pienehköjä kustannuksia.

Lausunnot on referoitu tarkemmin ja niihin on annettu vastineet liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa.

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

-        Yleisten töiden ja pelastuslautakunnan lausuntojen johdosta uudisrakennuksen rakennusalaa on tarkistettu, selostusta on täydennetty lumen varastoinnin osalta ja selostuksen liitteenä olevaan viitesuunnitelman asemapiirrokseen on lisätty pelastustiet ja lumen varastointipaikat.

-        Teknisluonteisena tarkistuksena on uudisrakennuksen kerrosluvuksi merkitty VII koko rakennusalalle, ja kaavamääräyksiin on lisätty likimääräinen julkisivupinnan ja vesikaton leikkauskohdan ylin korkeusasema. Muutos ei vaikuta uudisrakennushankkeen sisältöön.

Lisäksi kaavaan on tehty muita vähäisiä teknisluonteisia tarkistuksia.

Jatkotoimenpiteet

Kaava-alueeseen tai sen osaan liittyy maankäyttösopimusmenettely, joka tulee saattaa päätökseen ennen kaavan hyväksymistä.

Kaupunkisuunnitteluviraston mielestä tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. Muutoksista on neuvoteltu asianomaisten hallintokuntien kanssa.

Lisätiedot

Kaisa Karilas, arkkitehti, puhelin: 310 37315

kaisa.karilas(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 25.02.2014 § 88

HEL 2012-002467 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan lausunnon:

Asemakaavan muutos mahdollistaa enintään seitsemänkerroksisen kerrostalon rakentamisen Kontulaan Tanhuantien ja Kontulantien kulmassa olevalle tontille, jonka osoite on Tanhuantie 1. Tontille tulee uutta kerrosalaa 3900 k-m2. Tällä hetkellä tontilla on kaksi kuusikerroksista kerrostaloa. Tanhuantie sijaitsee muutaman sadan metrin päässä Kontulan metroasemasta. Kaavoitustyö on tullut vireille VVO Kodit Oy:n aloitteesta.

Asemakaavan selostuksessa todetaan, että uuden kerrostalon vieraspaikat osoitetaan katualueelta. Taloyhtiön vieraspaikkoja ei tule osoittaa katualueelle, vaan tonttia palvelevat pysäköintipaikat tulee löytää ja osoittaa tontilta. Katualueella olevat pysäköintipaikat palvelevat yhdenvertaisesti kaikkia alueella liikkuvia autoilijoita.

Uuden kerrostalon rakennusalaa ei tule ulottaa tontin ja katuviheralueen rajaan kiinni, koska rakennuksen rakenteiden ja ulokkeiden tulisi olla tontin rajojen sisäpuolella. Rakennuksen huolto ja muut toiminnot on voitava suorittaa tontin rajojen sisäpuolella. Tontin lumitilat tulee osoittaa asemakaavan havainnekuvassa ja kertoa asemakaavan selostuksessa.

Asemakaavan liikennesuunnitelmassa on osoitettu Tanhuantielle pieniä muutoksia, kuten korotettuja suojateitä, reunapaaluja ja töyssyjä. Näiden toteutuksesta aiheutuu rakennusvirastolle pienehköjä kustannuksia. Sen sijaan asemakaavan toteutuksesta ei aiheudu kustannuksia rakennusvirastolle.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen nro 12247 hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi

Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

 

Pelastuslautakunta 25.02.2014 § 23

HEL 2012-002467 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslautakunta päätti antaa asiasta seuraavan lausunnon koskien Kontula, Tanhuantie 1:n asemakaavan muutosehdotus nro 12247:

Suunnittelussa tulee huomioida se, ettei rakentaminen saa heikentää olemassa olevien rakennusten poistumis- ja varatiejärjestelyitä. Asemakaavassa tulee myös erityisesti huomioida uuden rakennuksen poistumis- ja varatiejärjestelyt sekä niiden vaatimat tilavaraukset niin yleisillä katualueilla kuin tontilla.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

Esittelijä

pelastuskomentaja

Simo Wecksten

Lisätiedot

Katja Seppälä, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31236

katja.seppala(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 20.02.2014 § 104

HEL 2012-002467 T 10 03 03

Kiinteistökartta K6 R2/S2

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12247 seuraavan lausunnon:

Kaavamuutosalue on yksityisomistuksessa.

Maanomistajalle aiheutuu kaavamuutoksen johdosta kaupunginhallituksen 9.2.2004 (172 §) tekemän maapoliittisen päätöksen mukaista merkittävää hyötyä, joten tonttiosasto käy mainitun päätöksen mukaiset neuvottelut.

Kaavamuutoksen käsittelyä ei tule jatkaa ennen kuin neuvottelut on käyty.

Lautakunnalla ei ole huomauttamista asemakaavan muutosehdotuksen nro 12247 johdosta.

Esittelijä

osastopäällikkö

Juhani Tuuttila

Lisätiedot

Tapio Laalo, tonttiasiamies, puhelin: 310 36442

tapio.laalo(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 04.02.2014 § 28

HEL 2012-002467 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antaa ympäristökeskus.

Esittelijä

ympäristönsuojelupäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Eeva Pitkänen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31517

eeva.pitkanen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.12.2013 § 420

HEL 2012-002467 T 10 03 03

Ksv 1501_9, Tanhuantie 1, karttaruutu K6/R2, S2

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti lähettää 10.12.2013 päivätyn 47. kaupunginosan (Mellunkylä, Kontula) korttelin 47013 tontin 2 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12247 kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä.

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että asemakaavan muutosehdotus asetetaan nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti.

Lisäksi lautakunta päätti kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa perimään hakijalta Kustannukset-liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja käsittelykustannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Kaisa Karilas, arkkitehti, puhelin: 310 37315

kaisa.karilas(a)hel.fi

Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37129

jussi.jaaska(a)hel.fi

Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, ympäristöhäiriöt, puhelin: 310 37311

matti.neuvonen(a)hel.fi

Riitta Salastie, arkkitehti, rakennetun ympäristön suojelu, puhelin: 310 37218

riitta.salastie(a)hel.fi

Peik Salonen, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi

Niina Strengell, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37458

niina.strengell(a)hel.fi

 

Rakennusvirasto 19.6.2012

HEL 2012-002467 T 10 03 03

Suunnittelualueelle korttelin 47013 tontille 2 suunnitellaan rakennettavaksi yksi uusi viisikerroksinen kerrostalo nykyisten kahden kuusikerroksisen asuintalon lisäksi. Autopaikat sijoitetaan tontille ja pääosa niistä tontin pohjoisreunaan osittain kahteen tasoon.

Tarvittavat asukkaiden ja vieraiden autopaikkamäärät tulee tarkistaa koko tontin kerrosneliöt ja asuntojen lukumäärä huomioiden.

Asemakaavamääräyksiin voisi lisätä maininnan, että maaperän salliessa tontilla syntyvät hulevedet on ensisijaisesti pyrittävä imeyttämään tontilla.

Asemakaavassa on tontin pohjoisreunaan, tontin rajalle merkitty merkinnällä ”a - b” alue, jonka välille tulee rakentaa yhtenäinen meluesteenä toimiva rakenne, joka voi olla osa talousrakennuksia tai katoksia. Rakenteen rakentaminen ja ylläpito on tontin vastuulla.

Lisätiedot

Sihvonen Taru, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939

taru.sihvonen(a)hel.fi

Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566