Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

15/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Sj/17

 

08.10.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 329

Eron myöntäminen tietokeskuksen johtajan virasta

HEL 2014-011209 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti myöntää tietokeskuksen johtaja Asta Manniselle eron tietokeskuksen johtajan virasta 1.4.2015 alkaen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Tietokeskuksen johtajan erohakemus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tietokeskuksen johtaja Asta Manninen on pyytänyt eroa tietokeskuksen johtajan virasta siirtyäkseen eläkkeelle 1.4.2015 alkaen.

Hallintosäännön 12 §:n mukaan viran haettavaksi julistamisesta päättää se viranomainen, joka ottaa viranhaltijan avoinna olevaan virkaan. Kaupunginhallitus päättää kuitenkin sellaisen viran haettavaksi julistamisesta, johon kaupunginvaltuusto ottaa viranhaltijan.

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy päätösehdotuksen, kehottaa tietokeskusta julistamaan tietokeskuksen johtajan viran julkisesti haettavaksi tietokeskuksen johtosäännössä mainituin kelpoisuusvaatimuksin, Helsingin kaupungin kielitaitosäännön mukaisin vaatimuksin sekä virkaan kuuluvin palkkaeduin.

Tietokeskuksen johtosäännön 11 §:n mukaan viraston päällikön kelpoisuusehtona on ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta hallinto- ja johtamistehtävissä. Kaupungin kielitaitosäännön 2 §:n mukaisesti viraston päälliköltä vaaditaan suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Tietokeskuksen johtajan palkka määräytyy Helsingin kaupungin johdon palkkausjärjestelmän vaativuusluokan 22 mukaisesti. Vaativuusluokassa 22 maksettava kokonaispalkka on 6512,43 - 9 397,93 euroa kuukaudessa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Tietokeskuksen johtajan erohakemus

Tiedoksi: Kunnallisvalitus, valtuusto

Tietokeskuksen johtaja

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Tietokeskus

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 29.09.2014 § 985

HEL 2014-011209 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää tietokeskuksen johtaja Asta Manniselle eron tietokeskuksen johtajan virasta 1.4.2015 alkaen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566