Helsingfors stad

Protokoll

15/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kaj/12

 

08.10.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 324

Detaljplaneändring för OS-byn i Kottby (nr 12192)

HEL 2011-004766 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag godkänna detaljplaneändring för kvarteren 871, 952 och 25004, tomten 1 i kvarteret 950, tomten 2 i kvarteret 951, tomten 1 i kvarteret 25003 och gatu- och parkområden i 25 stadsdelen (Kottby) enligt ritning nr 12192, daterad 16.4.2013 och ändrad 19.8.2014, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskriviningen.

Behandling

Stadsfullmäktige beslutade konstatera att ledamoten Leo Stranius var jävig och inte deltog i behandlingen av ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Katri Erroll, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi

Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12192 kartta, päivätty 16.4.2013, muutettu 19.8.2014

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12192 selostus, päivätty 16.4.2013, muutettu 19.8.2014

3

Vuorovaikutusraportti 16.4.2013 liitteineen, täydennetty 19.8.2014

4

Osa päätöshistoriaa

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymä/Vesihuolto

 

Helen Sähköverkko Oy

 

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Området ligger i Kottby vid Forsbyvägen 7–27 (området mellan Forsbyvägen och Gumtäkts koloniträdgård), Sofielundsvägen 7–9 och Forsbyvägen 28–32 (området mellan Backasgatan och Ilmatarvägen). Området omfattar dessutom gatu- och parkområden.

Detaljplaneändringen gör det möjligt att bevara det arkitektoniskt, kultur- och trädgårdshistoriskt och med tanke på stadsbilden värdefulla byggnadsbeståndet och miljöhelheten i området. Husen och gårdsutrymmena i OS-byn och kvartershelheten för storfamiljsbostäder som Helsingin perheasunnot Oy (nu Heka-Kansanasunnot Oy) lät bygga bevaras. Byggrätten och dispositionerna bevaras som sådana. Samtidigt moderniseras detaljplanen för tomterna i övrigt.

Föredragandens motiveringar

I Generalplan 2002 för Helsingfors tas området upp som ett flervåningshusdominerat område för boende och verksamhetslokaler. Det är fråga om ett kulturhistoriskt, arkitektoniskt och med tanke på landskapskulturen värdefullt område som ska utvecklas så att dess värden och egenskaper bevaras. Den aktuella detaljplaneändringen följer generalplanen.

För området gäller detaljplan nr 2624 från 1947 samt detaljplanerna nr 3295 och 3296 från 1952. Enligt detaljplanerna får man i området bygga hus i huvudsak i 3–4 våningar med källarlokaler till vilka man delvis får förlägga butiker och arbetsrum.

Helsingfors stad äger området. Tomterna har utarrenderats genom långfristiga arrendeavtal.

Planeringsfaser och växelverkan

Planläggningen inleddes på stadens initiativ.

Deltagandet och växelverkan ordnades i enlighet med programmet för deltagande och bedömning. Om programmet för deltagande och bedömning framfördes muntliga åsikter och två skriftliga åsikter.

En åsikt framfördes om utkastet till detaljplaneändring.

Förslaget till detaljplaneändring hölls offentligt framlagt 17.5–17.6.2013. Inga anmärkningar gjordes mot förslaget, men en skrivelse kom in.

Utlåtanden

Vattenförsörjningen vid Helsingforsregionens miljötjänster, nämnden för allmänna arbeten och stadsmuseet hade ingenting att invända mot förslaget till detaljplaneändring.

Enligt utlåtandet från Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland gör detaljplaneändringen det möjligt att bevara det arkitektoniskt, kultur- och trädgårdshistoriskt och med tanke på stadsbilden värdefulla byggnadsbeståndet och miljöhelheten i detaljplaneområdet. Den värdefulla kulturmiljön och stadsbilden beaktas i förslaget på ett förtjänstfullt sätt.

Miljönämnden påpekar i sitt utlåtande om trafikstörningar, bullerbekämpning och filtrering av partiklar. Enligt miljönämnden ska man både i samband med ombyggnaderna och i annan reparationsverksamhet sträva att lindra miljöstörningar. Med anledning av bullerolägenheterna är det nödvändigt att ange målinriktade ljudisoleringskrav för bullerolägenheterna i bostäderna.

Räddningsnämnden konstaterar att man ska fästa avseende vid bättre brandsäkerhet vid utarbetandet av reparationssättanvisningarna till exempel genom att särskilt beakta räddningsvägsarrangemangen och rökventilationen i trappuppgångarna.

Helen Elnät Ab föreslår att kabelrutten i kvarteret 25951 ska betecknas i detaljplanen.

Fastighetskontoret konstaterar att detaljplaneändringen inte förutsätter ändringar i de nuvarande arrendeavtalen för tomterna.

Utlåtandena framgår i sin helhet av beslutshistorien. Utlåtandena i sammandrag och genmälena till dessa anges i rapporten om växelverkan (bilaga 3).

Ändringar i förslaget till detaljplaneändring

Med anledning av Helen Elnät Ab:s utlåtande har en kabelrutt betecknats i kvarteret 951 och i parkzonen framför detta på detaljplanekartan. I övrigt har förslaget inte ändrats med anledning av utlåtandena.

En inlämnad skrivelse om förslaget till detaljplaneändring gällde parkeringsområdena, gårdsarrangemangen, skyddsbestämmelserna, dispositionen för den förra värmeanläggningen, affärslokalerna och byggande på vinden. Med anledning av skrivelsen gjordes det ändringar i förslaget till detaljplaneändring. Tomternas parkeringsplatser har i förslaget till detaljplan ändrats så att de motsvarar nuläget med undantag av vissa enskilda parkeringsområden. Parterna har med anledning av skrivelsen blivit hörda i fråga om ändringarna.

Bestämmelsen om affärs- och kontorslokaler, lokaler för social service och därmed jämförbara lokaler har med anledning av skrivelsen ändrats så att det är tillåtet att förlägga lokaler ovan också till andra hus än husen vid gatan i det fall att lokalerna har en egen ingång. Beteckningen om värmeanläggningens disposition har inte ändrats eftersom dispositionerna anges enligt det nuvarande användningsändamålet i förslaget till detaljplaneändring.

Den nuvarande körförbindelsen från Forsbyvägen till KTY/s-kvartersområdet 25952/3 har lagts till detaljplanekartan och kabelrutterna har justerats. Ändringarna framgår i detalj av detaljplanebeskrivningen.

Några ändringar av teknisk karaktär har dessutom gjorts på detaljplanekartan och i detaljplanebeskrivningen. Ändringarna påverkar inte förslagets innehåll.

Beslutsförslaget stämmer överens med stadsplaneringsnämndens justerade förslag.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Katri Erroll, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi

Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12192 kartta, päivätty 16.4.2013, muutettu 19.8.2014

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12192 selostus, päivätty 16.4.2013, muutettu 19.8.2014

3

Vuorovaikutusraportti 16.4.2013 liitteineen, täydennetty 19.8.2014

4

Osa päätöshistoriaa

Bilagematerial

1

Ilmakuva

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4

Helsingin seudun ympäristöpalvelut-kuntayhtymä/Vesihuolto

 

Helen Sähköverkko Oy

 

För kännedom

Kaupunginmuseo

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kiinteistövirasto

Pelastuslautakunta

Yleisten töiden lautakunta

Ympäristölautakunta

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 22.09.2014 § 952

HEL 2011-004766 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 25. kaupunginosan (Käpylä) kortteleita 871, 952 ja 25004, korttelin 950 tonttia 1, korttelin 951 tonttia 2, korttelin 25003 tonttia 1 sekä katu- ja puistoalueita koskevan asemakaavan muutosehdotuksen 16.4.2013 päivätyn ja 19.8.2014 muutetun piirustuksen numero 12192 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 19.08.2014 § 229

HEL 2011-004766 T 10 03 03

Ksv 0821_1, Käpylä, H5 P1

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle

-        16.4.2013 päivätyn ja 19.8.2014 muutetun 25. kaupunginosan (Käpylä) kortteleita 871, 952 ja 25004, korttelin 950 tonttia 1, korttelin 951 tonttia 2, korttelin 25003 tonttia 1 sekä katu- ja puistoalueita koskevan asemakaavan muutosehdotuksen nro 12192 hyväksymistä ja etteivät annetut lausunnot ja kirje anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Muutokset ilmenevät yksityiskohtaisesti esityslistan liitteestä ja kaavaselostuksesta

-        ettei kaavan muutosehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

Lisäksi lautakunta päättää antaa vuorovaikutusraportin mukaisen vastineen esitettyyn kirjeeseen.

16.04.2013 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Marjaana Yläjääski, arkkitehti, puhelin: 310 37045

marjaana.ylajaaski(a)hel.fi

Riitta Salastie, arkkitehti, rakennussuojelu, puhelin: 310 37218

riitta.salastie(a)hel.fi

Maria Karisto, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37211

maria.karisto(a)hel.fi

Jaakko Heinonen, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37118

jaakko.heinonen(a)hel.fi

 

Kiinteistövirasto 2.6.2014

HEL 2011-004766 T 10 03 03

Kiinteistövirasto on antanut lausunnon 1.7.2013 Käpylän Kisakylää koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12192.

Lausunnossa todetaan muun muassa, että kaupunki omistaa asemakaavan muutosalueen. Asemakaavan muutoksella alueen rakennukset ja ympäristö suojellaan siten, että alueen merkittävät historialliset arvot ja ominaispiirteet säilyvät. Tonttien rakennusoikeudet ja käyttötarkoitukset pysyvät ennallaan.

Nyt asiassa pyydetään lausuntoa mainittuun asemakaavan muutosehdotukseen myöhemmin tehtyjen tarkistusten osalta. Tehdyt tarkistukset koskevat tonttien pysäköintipaikkoja ja niiden merkitsemistä kaavakarttaan, liike-, toimisto- ym. tilojen sijoittamista muihinkin kuin kadunvarsirakennuksiin tietyin ehdoin ja ajoyhteyttä KTY/s-kortteli-alueelle 25952/3.

Kiinteistövirastolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutos-ehdotukseen tehtyjen tarkistusten perusteella.

Lisätiedot

Martti Tallila, johtava kiinteistölakimies, puhelin: 310 36449

martti.tallila(a)hel.fi

 

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 12.7.2013

HEL 2011-004766 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 26.4.2013

Helsingin kaupunginmuseo lausuu Käpylässä sijaitsevan Kisakylän ja sen ympäristöä koskevaan asemakaavan muutosehdotuksesta seuraavan.

Asemakaavan muutosalue käsittää Kisakylän, joka muodostuu kolmesta alueesta: Koskelantie 7-27, Koskelantie 28 ja 30 sekä Sofianlehdonkatu 7–9. Kaavoitettavaan alueeseen kuuluu katualueita sekä Koskelantien Kisakylän puoleinen puistovyöhyke, joka on osa Kisakylän julkisivua Koskelantielle. Lisäksi alueeseen kuuluu 1946 valmistunut Helsingin perheasunnot Oy:n (nykyisin Heka-Kumpula Oy) rakennuttama suurperheisten asuntojen korttelikokonaisuus Mäkelänkadun länsipuolella. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on suojella asemakaavallisen kokonaisuuden lisäksi tonteilla olevat rakennukset ja pihatilat. Asemakaavan muutos mahdollistaa alueen rakennustaiteellisesti, kulttuurihistoriallisesti, puutarhahistoriallisesti sekä kaupunkikuvallisesti arvokkaan rakennuskannan ja ympäristökokonaisuuden säilymisen.

Kisakylä on osa valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä eli RKY 2009-kohde osana Helsingin kaupungin olympiarakennuksia. Kisakylä valmistui Helsingin olympialaisiin vuonna 1952 miesten majoitustiloiksi ja se oli kisojen suurin yksittäinen rakennustehtävä. Kisakylän kokonaisuus käsittää yhteensä 14 rakennusta, jotka on sijoitettu kolmeen erilliseen ryhmään: Koskelantie 7-27 (Asunto-osakeyhtiöt Lähtökuoppa ja Maaliviiva), Sofianlehdonkatu 7 ja 9 (Asunto-osakeyhtiö Soutaja) ja Koskelantie 28 ja 30 (Asunto-osakeyhtiö Voittaja). Kisakylän talot muodostavat kolmelta sivulta suljettuja peräkkäisiä pihoja, jotka jäävät suojaan kadulta ja toisiltaan. Rakennukset suunnitteli olympiarakennustoimiston arkkitehti Pauli Salomaa. Kisakylän rakennusten ominaispiirteitä ovat satulakatot, rapatut julkisivut ja sisäänvedetyt parvekkeet pitkillä sivuilla ja päädyissä. Rakennusten arkkitehtuuri huomioi ja kunnioittaa Olympiakylän rakennuksia. Kisakylän suunnittelussa otettiin myös huomioon Olympiakylästä saatujen kokemusten perusteella tuleva asuinkäyttö. Kisakylä sai myös oman lämpökeskuksen.

Kisakylän alueen pihojen suunnittelijoita olivat puutarha-arkkitehdit Onni Savonlahti ja Paul Olsson. Asemakaavallinen perusratkaisu, talojen L:n muotoinen sijoittelu, teki pihoista aurinkoisia ja suojaisia ja talojen väliin jäävät piha-alueet muodostavat hyvin säilyneitä puistopihoja. Myös talojen etupuutarhat Koskelantien varressa ovat kaupunkimaiseman kannalta olennainen osa Kisakylän kulttuuriympäristökokonaisuutta.

Asemakaavan muutosehdotuksessa Kisakylän asuinkerrostalot on esitetty suojeltaviksi merkinnällä sr-1, kuten kaupunginmuseo esitti edellisessä lausunnossaan asemakaavaluonnoksesta. Kaupunginmuseo katsoo, että Kisakylän kulttuurihistorialliset, arkkitehtoniset ja kaupunkikuvalliset arvot ovat hyvin yhteneväiset Olympiakylän kanssa, jonka talot ovat vastikään esitetty suojeltavaksi asemakaavan muutoksessa sr-1-merkinnällä. Koska molemmat alueet sisältyvät RKY 2009 kohteeseen olympiarakentaminen, ja edustavat kahta eri vaihetta Helsingin kaupungin valmistautumisessa urheilukisoihin: Olympiakylä valmistui vuoden 1940 peruuntuneisiin kisoihin ja Kisakylä toteutuneisiin vuoden 1952 olympialaisiin, ei ole erityisiä perusteita arvottaa toista aluetta korkeammalle kuin toista.

Helsingin perheasunnot koostuvat kahden lamellitalon ja kahden pistetalon ryhmästä Koskelantien ja Mäkelänkadun kulmassa Länsi-Käpylässä. Rakennukset suunnitteli arkkitehti Hilding Ekelund ja ne valmistuivat vuonna 1946. Alun perin asukkaiksi otettiin vain perheitä, joilla oli vähintään kolme alle kymmenvuotiasta lasta. Rakennusten arkkitehtuurissa on yhtymäkohtia Ekelundin suunnitteleman Olympiakylän kanssa: rakennukset ovat yksikertaisia,

julkisivuiltaan rapattuja, harjakattoisia ja niukasti koristeltuja. Suurperheisten kortteli ja Kisakylän lämpökeskus on esitetty suojeltaviksi sr-2 -suojelumerkinnällä.

Asemakaavan muutosehdotus turvaa kaavoitettavan alueen arvot myös alueellisilla suojelumerkinnöillä ja -määräyksillä. Kaupunginmuseo katsoo, että esitetyt kohdekohtaiset ja alueelliset suojelumerkinnät ja -määräykset sekä piha-alueita koskevat määräykset ovat asianmukaiset. Kaupunginmuseolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuksesta.

12.11.2012 Lausunto annettu

Lisätiedot

Johanna Björkman, tutkija, puhelin: +358 9 310 36473

johanna.bjorkman(a)hel.fi

 

Pelastuslautakunta 18.06.2013 § 80

HEL 2011-004766 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslautakunta päätti todeta, että sillä ei ole huomautettavaa Käpylän (25.ko) asemakaavan muutokseen nro 12192, Kisakylä.

Pelastuslautakunta kuitenkin päätti huomauttaa, että laadittaessa rakentamis- ja korjaustapaohjetta tulee huomioida paloturvallisuuden parantaminen esimerkiksi kiinnittämällä huomiota pelastustiejärjestelyihin, sekä porrashuoneiden savunpoiston järjestämiseen.

Esittelijä

pelastuskomentaja

Simo Wecksten

Lisätiedot

Juha Rintala, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31235

juha.rintala(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 11.06.2013 § 185

HEL 2011-004766 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon.

Asuinrakennusten suojelumääräysten mukaan rakennusten alkuperäiset rakenteet mukaanlukien ikkunat tulee säilyttää ja niiden tulee olla korjaustöiden lähtökohtana. Kaavaselostuksen mukaan asemakaavan muutos ei estä asuinrakennusten rakenteellisen meluntorjunnan tai pakokaasu- ja hiukkassuodatuksen parantamista rakennussuojelulliset näkökulmat huomioiden.

Koskelantien nykyinen liikennemäärä on noin 30 000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja Mäkelänkadun 40 800 ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikennemääräennuste Koskelantielle vuodelle 2035 on 38 600 ajoneuvoa vuorokaudessa. Liikenteen ilmanlaatu- ja meluhaitat alueella ovat siten huomattavat, jolloin sekä peruskorjauksissa että muissa korjaustoimissa tulisi pyrkiä myös ympäristöhaittojen lieventämiseen.

Ympäristölautakunta pitää tärkeänä, että Koskelantien ja Mäkelänkadun varren asuntojen meluhaittoja voitaisiin tarvittaessa vähentää esimerkiksi asentamalla ääneneristävyyttä parantava lisälasi nykyisten ikkunoiden sisäpuolelle. Asemakaavassa on tätä varten tarpeen esittää tavoitteelliset ääneneristävyysvaatimukset. Sisäilman pienhiukkaspitoisuuksia voidaan uusimpien, alustavien tutkimusten mukaan vähentää asentamalla huonekohtaisiin tuloilmaventtiileihin sähköisesti varatut kuitusuodattimet. Mainitut toimet voitaneen hyvin toteuttaa suojelutavoitteita vaarantamatta. Tiivis yhteistyö rakennusvalvonnan kanssa on tässä tärkeää.

Käsittely

11.06.2013 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Leo Stranius

Esittelijä

ympäristöpäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Eeva Pitkänen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31517

eeva.pitkanen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 11.06.2013 § 273

HEL 2011-004766 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan lausunnon:

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on turvata Kisakylän rakennusten, pihojen ja lähiympäristön muodostaman kulttuurihistoriallisesti merkittävän aluekokonaisuuden säilyminen ja korjaaminen niin, että rakennustaiteelliset, puutarhahistorialliset, kaupunkikuvalliset ja kulttuurihistorialliset arvot säilyvät ja vahvistuvat. Lisäksi tavoitteena on turvata Helsingin perheasunnot Oy:n rakennuttaman suurperheisten asuntojen korttelikokonaisuuden säilyminen.

Kisakylän maisemakuvaan kuuluva Koskelantien varren puistomainen vyöhyke (VP/s) suojellaan asemakaavassa.

Asemakaavan muutosehdotuksesta ei aiheudu kustannuksia rakennusvirastolle.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä.

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi

Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

 

Rakennusvirasto 6.11.2012

HEL 2011-004766 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on 2.10.2012 pyytänyt rakennusviraston mielipidettä Kisakylän asemakaavan muutosluonnoksesta joka koskee 25. kaupunginosan (Käpylä) kortteleita 871, 950, 952 ja 25004, korttelin 25003 tonttia 1 ja korttelin 951 tonttia 2 sekä katu- ja puistoalueita.

Alue sijaitsee Käpylässä osoitteissa Koskelantie 7–27 (Koskelantien ja Kumpulan siirtolapuutarhan välinen alue), Sofianlehdonkatu 7–9 sekä Koskelantie 28–32 (Mäkelänkadun ja Ilmattarentien välinen alue).

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on turvata Kisakylän rakennusten, pihojen ja lähiympäristön sekä Koskelantien muodostaman kulttuurihistoriallisesti merkittävän aluekokonaisuuden säilyminen ja korjaaminen niin, että rakennustaiteelliset, puutarhahistorialliset, kaupunkikuvalliset ja kulttuurihistorialliset arvot säilyvät ja vahvistuvat. Lisäksi tavoitteena on turvata Helsingin perheasunnot Oy:n rakennuttaman suurperheisten asuntojen korttelikokonaisuuden säilyminen.

Alue käsittää vuoden 1952 olympialaisia varten rakennetun Kisakylän kokonaisuuden. Lisäksi alueeseen kuuluu 1946 valmistunut Helsingin perheasunnot Oy:n (nykyisin Heka-Kumpula Oy) rakennuttama suurperheisten asuntojen korttelikokonaisuus. Suojeltavan alueen korttelijako on toteutunut pääpiirteissään arkkitehti Birger Brunilan vuonna 1937 laatiman asemakaavan pohjalta, joihin sisältyy myös Puu-Käpylän alue, Olympiakylä sekä Länsi-Käpylä. Alue lähiympäristöineen muodostaa kulttuurihistoriallisesti, kaupunkikuvallisesti, rakennustaiteellisesti ja puutarhakulttuurin kannalta poikkeuksellisen, hyvin säilyneen ja merkittävän kokonaisuuden.

Asemakaavamuutos alueella on yhteensä 18 suojeltavaa asuinrakennusta sekä kaksi muuta suojeltavaa rakennusta. Aluekokonaisuuteen kuuluvat piha- ja katutilat suojellaan kokonaisuuden osana. Sisätiloista suojellaan alueen rakennustaiteellisesti arvokkaat porrashuoneet. Pysäköinti on järjestetty tonttikohtaisille pysäköintialueille (p) sekä tontilta toiselle kulkevan pihakadun varrelle.

Kisakylän maisemakuvaan kuuluva Koskelantien varren puistomainen vyöhyke (VP/s) suojellaan asemakaavaluonnoksessa. Koskelantien keskellä oleva puiston (VP) puurivit on merkitty myös säilytettäviksi.

Rakennusvirastolla ei ole tällä hetkellä huomautettavaa asemakaavaluonnokseen.

Lisätiedot

Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi

Elmeri Ahti, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

elmeri.ahti(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566