Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Ryj/7

 

24.09.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 292

Eron myöntäminen ympäristöjohtajan virasta

HEL 2014-010542 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti myöntää ympäristöjohtaja Pekka Kansaselle eron Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen ympäristöjohtajan virasta 1.4.2015 alkaen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Erohakemus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen ympäristöjohtaja Pekka Kansanen on anonut eroa ympäristöjohtajan virasta siirtyäkseen eläkkeelle 1.4.2015 alkaen.

Helsingin kaupungin ympäristötoimen johtosäännön 6 §:n mukaan viraston päällikkönä on ympäristöjohtaja. Viraston päällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, minkä lisäksi hänellä tulee olla kokemusta hallinto- ja johtamistehtävissä (12 §). Kaupungin kielitaitosäännön 2 §:n perusteella viraston ja laitoksen päälliköltä vaaditaan suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa.

Ympäristötoimen johtosäännön 13 §:n mukaan viraston päällikön ottaa kaupunginvaltuusto lautakunnan annettua hakijoista lausuntonsa. Kaupungin hallintosäännön 12 §:n mukaisesti viran haettavaksi julistamisesta päättää se viranomainen, joka ottaa viranhaltijan avoinna olevaan virkaan. Kaupunginhallitus päättää kuitenkin sellaisen viran haettavaksi julistamisesta, johon kaupunginvaltuusto ottaa viranhaltijan.

Ympäristökeskuksen ympäristöjohtajan virasta maksettava kokonaispalkka määräytyy Helsingin kaupungin johdon palkkausjärjestelmän vaativuusluokan 22 mukaisesti. Vaativuusluokassa 22 maksettava kokonaispalkka on 6512,43 - 9397,95 euroa kuukaudessa.

Kaupunginhallituksen tarkoituksena on, mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy päätösehdotuksen, kehottaa Helsingin kaupungin ympäristökeskusta julistamaan ympäristöjohtajan viran julkisesti haettavaksi Helsingin kaupungin ympäristötoimen johtosäännössä mainituin kelpoisuusvaatimuksin, Helsingin kaupungin kielitaitosäännön mukaisin vaatimuksin sekä virkaan kuuluvin palkkaeduin.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Erohakemus

Tiedoksi; Kunnallisvalitus, valtuusto

Ympäristökeskus

Ympäristölautakunta

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Ympäristöjohtaja

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 15.09.2014 § 924

HEL 2014-010542 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää ympäristöjohtaja Pekka Kansaselle eron Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen ympäristöjohtajan virasta 1.4.2015 alkaen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 09.09.2014 § 254

HEL 2014-010542 T 01 01 00

Esitys

Ympäristölautakunta esitti kaupunginvaltuustolle, että se myöntäisi Pekka Kansaselle eron ympäristökeskuksen ympäristöjohtajan virasta 1.4.2015 alkaen vanhuuseläkkeelle siirtymisen vuoksi.

Tämä esitys on osa asian valmistelua eikä siihen voi hakea muutosta (kuntalain 91 §).

Käsittely

09.09.2014 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Pekka Kansanen

Esittelijä

vs. ympäristöjohtaja

Pertti Forss

Lisätiedot

Pekka Kansanen, ympäristöjohtaja, puhelin: +358 9 310 32000

pekka.kansanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566