Helsingfors stad

Protokoll

14/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/14

 

24.09.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 305

Kaj / Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om förbättrande av trafiksäkerheten på vägarna i Botbyhöjden

HEL 2014-001953 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Behandling

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Sami Muttilainen under diskussionen hade föreslagit att ärendet skulle återremitteras till stadsstyrelsen för ny beredning så att det fästs uppmärksamhet vid säkerheten på Åbohusvägen.

Ordföranden konstaterade att ledamoten Sami Muttilainens förslag om återremiss inte hade understötts, varvid det förföll.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Muttilainen Sami valtuustoaloite Kvsto 12.2.2014 asia 20

2

Allekirjoitettu, Muttilainen Sami valtuustoaloite Kvsto 12.2.2014 asia 20

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Sami Muttilainen och 23 andra ledamöter föreslår i sin motion att trafiksäkerheten på vägarna i Botbyhöjden ska förbättras. De föreslår att hastighetsbegräsningarna ska sänkas eller farthinder anläggas på den livligt trafikerade Åbohusvägen. Farthindren på Olofsborgsvägen är mycket slitna och kräver snabb iståndsättning. För Kajaneborgsvägen föreslår de farthinder både i vardera ändan av gatan och i mitten av den.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandena från stadsplaneringsnämnden och nämnden för allmänna arbeten och konstaterar att trafiksäkerheten på vägarna i Botbyhöjden har förbättrats och att förbättringsarbetena alltjämt fortsätter.

Åbohusvägen är en viktig matar- och kollektivtrafikgata, och trycket på trafikomläggningar i dess omgivning är stora (översiktsplanen för Ring I, spår-Jokern, reserveringen för en spårväg till Östersundom och cykelvägarna). Arbetet på att förbättra trafiksäkerheten på Åbohusvägen har dock redan inletts genom att korsningen mellan Maruddsvägen och Åbohusvägen har ändrats till en cirkulationsplats.

Hastighetsbegränsningen på Åbohusvägen, 40 km/h, motsvarar den som gäller för viktiga matargator av samma typ. Det är inte lämpligt att anlägga farthinder på gatan, eftersom det är fråga om den viktigaste ruttgatan för busstrafik i Östra centrum.

Beläggningen och farthindren på Olofsborgsvägen förnyas och repareras i år.

Det har beslutats att en gångbana och ett upphöjt övergångsställe ska byggas i norra delen av Kajaneborgsvägen, nära skolan. När detta ska ske är ännu inte känt. Det finns inget behov av farthinder på gatans linjeavsnitt, eftersom det på båda sidorna finns gångbanor och fotgängarna kommer över gatan på de befintliga övergångsställena. Körningen till Kvarnbäckens ishall sker via Hjulkvarnsgränden. Om det förekommer genomfartstrafik från Kajaneborgsvägen via skoltomten till ishallen, kan tomtinnehavaren om så önskas hindra den med en spärranordning.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Muttilainen Sami valtuustoaloite Kvsto 12.2.2014 asia 20

2

Allekirjoitettu, Muttilainen Sami valtuustoaloite Kvsto 12.2.2014 asia 20

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 08.09.2014 § 880

HEL 2014-001953 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Sami Muttilaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 10.06.2014 § 243

HEL 2014-001953 T 00 00 03

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Turunlinnantie on tärkeä joukkoliikennekatu, jota liikennöi toistakymmentä eri bussilinjaa. Turunlinnantien ylläpitoluokka on I Olavinlinnantien ja Marjaniementien välillä. Kadun eteläinen jalkakäytävä ja pyörätie sekä suojatiet Itäkeskuksen ja Stoan välillä ovat esteettömyyden erikoistason alueita, ja myös ne ovat ylläpitoluokkaa I. Olavinlinnantien ja Kehä I välinen osa Turunlinnantietä on ylläpitoluokkaa II.

Olavinlinnantien läntinen jalkakäytävä Turunlinnantieltä Itäkeskuksen uimahallille on esteettömyyden erikoistason aluetta ja ylläpitoluokassa I. Kadun ajorata sekä itäinen jalkakäytävä ja pyörätie kadun loppupuolella kuuluvat ylläpitoluokkaan III. Kajaaninlinnantie on kokonaan ylläpitoluokkaa III.

Olavinlinnantie on rakennusviraston tämän vuoden uudelleenpäällystysohjelmassa. Päällystyksen yhteydessä korjataan ajoradan hidasteet. Turunlinnantien keskikaistan pensasistutusta pidetään leikkaamalla matalana, jotta turvallinen näkemäalue säilyy. Kajaaninlinnantielle ei ole ohjelmoitu investointitoimenpiteitä seuraavaksi 10 vuodeksi.

Katujen nopeuksien alentamisesta ja muista liikennejärjestelyistä, kuten hidasteista tai liikennevaloista, päättää kaupunkisuunnitteluviraston liikennesuunnitteluosasto. Rakennusvirasto toteuttaa hyväksyttyjä liikennesuunnitelmia talousarviossa budjetoitujen määrärahojen mukaan. Nopeuden alentumisesta osoittavat liikennemerkit vaihdetaan rakennusviraston ylläpitoon osoitetuilla rahoilla päätöksen tultua tietoon.

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Marko Jylhänlehto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

marko.jylhanlehto(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 27.05.2014 § 166

HEL 2014-001953 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon.

Lausunto

Turunlinnantiellä on 40 km/h- nopeusrajoitus, mikä vastaa tämän tyyppisten tärkeiden kokoojakatujen nopeusrajoitusta. Hidasteiden rakentaminen ei kadulle sovi, koska kyseessä on Itäkeskuksen tärkein bussiliikenteen reittikatu.

Turunlinnantien liikenneturvallisuuden parantamiseksi kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt liikennesuunnitelman vuonna 2007. Suunnitelmassa Turunlinnantie mm. kavennetaan 1 + 1 kaistaiseksi Marjaniementien ja Stoan pysäköintialueelle johtavan liittymän välisellä osuudella jalankulkijoiden turvallisemman kadunylityksen mahdollistamiseksi. Suunnitelmasta on toteutunut ainoastaan Marjaniementien ja Turunlinnantien liittymän muuttaminen kiertoliittymäksi.

Turunlinnantien ympäristöön kohdistuu suuria liikenteellisiä muutospaineita. Liikennesuunnitelmaa onkin tarpeen päivittää Itäväylän ja Kehä I:n yleissuunnitelman, Raide-Jokerin, Östersundomin raitiotievarauksen ja pyöräteiden suunnitteluperiaatteiden muutoksien takia. Raide-Jokerin hankesuunnitelma käynnistynee kesäkuussa 2014 ja valmistunee vuoden 2015 aikana. Turunlinnantien mittava saneeraus kannattaa tehdä vasta suunnitelmien tarkistuksen jälkeen.

Itäkeskuksen katujen saneeraukselle on ollut ominaista, että suuri osa kustannuksista syntyy pohjanvahvistuksesta sekä kunnallistekniikan uusimisesta. Liikenteellisillä ratkaisuilla on vaikutuksia verkostojen sijaintiin katualueella. Esimerkiksi kuivatukseen vaikuttavien liikenneturvallisuusratkaisujen pitää olla selvillä ennen kadun saneerausta. Hansakujan kohdalla kulkee Itiksen kauppakeskuksen ali Itäkeskuksen tulvareitti, jonka tarkoitus on estää hulevesitulvat Itäkeskuksessa rankkasateiden aikana. Putken halkaisija on 2 metriä.

Rakennusvirasto tekee päätökset katujen perusparantamisesta. Olavinlinnantien eteläosa saa tänä vuonna uuden päällysteen. Samassa yhteydessä uusitaan kadulla olevat hidasteet.

Kajaaninlinnantien pohjoisosaan koulun läheisyyteen on päätetty rakentaa jalkakäytävä sekä korotettu suojatie Mustapuronpolun jalankulku- ja pyörätien kohdalle liikennesuunnittelupäällikön päätöksellä vuonna 2005. Mustapuron polun kohdalle päätetyn korotetun suojatien toteuttamista vaikeuttavat kadun alla olevat kunnallistekniikan verkostot. Korotukselle on löydettävissä sopiva kohta yhteistyössä rakennusviraston kanssa.

Uusista hidasteista päätettäessä etusijalla ovat kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksen mukaan (Periaatteet ajonopeuksien hillitsemiseksi Helsingissä, 5.11.2009) sellaiset kohteet ja katuosat, joilla koululaisten reitit ja vilkas ajoneuvoliikenne risteävät. Kadun molemmilla reunoilla on jalkakäytävät, joten jalankulkijoiden kadunylitys voi tapahtua nykyisiä suojateitä käyttäen. Näin ollen kadun linjaosuudella ei ole erityistä hidastetarvetta.

Ajoyhteys Myllypuron jäähalliin on Ratasmyllynkujan kautta. Mikäli läpiajoliikennettä Kajaaninlinnantieltä koulun tontin kautta jäähallille esiintyy, voi tontin haltija halutessaan estää sen sulkulaitteella.

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Jussi Jääskä, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37129

jussi.jaaska(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566