Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/21

 

24.09.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 306

Stj / Valtuutettu Petra Malinin aloite toimeentulotuen käsittelyaikojen ilmoittamisesta kaupungin verkkosivuilla

HEL 2013-003017 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Petra Malinin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Petra Malinin aloite, allekirjoitettu

2

Valtuutettu Petra Malinin aloite

3

Kaupunginhallituksen tietotekniikkajaoston päätös 16.6.2014

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Petra Malin ja 18 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupungin verkkosivuilla aloitettaisiin toimeentulotuen käsittelyaikojen julkaiseminen.   

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginvaltuusto päätti 25.9.2013 § 332 palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi aloitteen sisällön mukaisesti niin, että hankinta toteutetaan kohtuullisin kustannuksin ja sähköistä järjestelmää kehitetään henkilöstön työajan säästämiseksi.  

Kaupunginhallitus viittaa sosiaali- ja terveyslautakunnan 15.4.2014 antamaan lausuntoon ja toteaa, että sosiaali- ja terveysvirastossa pilotoitiin vuoden 2013 lopulla toimeentulotuen asiakastietojärjestelmän sähköistä asiointia. Palvelu on käytössä koko Helsingin alueella  vuoden 2014 aikana. Vuoden 2014 lopussa toimeentulotukea sähköisesti hakeneet asiakkaat saavat tiedon oman toimeentulotukihakemuksensa käsittelyn etenemisestä sähköisesti. Samanaikaisesti tehtävä asiakastietojärjestelmäversion päivitys antaa myös mahdollisuuden entistä paremmin seurata ja raportoida etuuskäsittelyn kirjallisten hakemusten käsittelyaikoja toimipistetasolla.     

Kaupunginhallitus toteaa, että perustoimeentulotuen laskenta ja maksatus siirretään vuoden 2017 alusta Kelan tehtäväksi. Tässä vaiheessa ei ole perusteltua tehdä asiakastietojärjestelmään lisäkustannuksia aiheuttavia erillisiä muutoksia kaupungin verkkosivuilla tapahtuvaa käsittelypäivien raportointia varten.  

Kaupunginhallituksen tietotekniikkajaosto on 16.6.2014 merkinnyt tiedoksi toimeentulotuen sähköisen asioinnin tilannekatsauksen liitteenä olevan päätöksen mukaisesti. 

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Petra Malinin aloite, allekirjoitettu

2

Valtuutettu Petra Malinin aloite

3

Kaupunginhallituksen tietotekniikkajaoston päätös 16.6.2014

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 08.09.2014 § 881

HEL 2013-003017 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Petra Malinin aloitteen loppuun käsitellyksi.

16.09.2013 Ehdotuksen mukaan

09.09.2013 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 15.04.2014 § 165

HEL 2013-003017 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

"Tieto oman toimeentulotukihakemuksen käsittelyn tilanteesta on tärkeä tieto asiakkaalle. Sosiaali- ja terveysvirastossa pilotoitiin vuoden 2013 lopulla toimeentulotuen asiakastietojärjestelmän sähköistä asiointia ja palvelu otetaan käyttöön vaiheittain koko Helsingin alueella vuoden 2014 aikana. Tämä tarkoittaa sitä, että vuoden 2014 lopussa toimeentulotukea sähköisesti hakeneet asiakkaat saavat tiedon oman toimeentulotukihakemuksensa käsittelyn etenemisestä sähköisesti. Samanaikaisesti tehtävä asiakastietojärjestelmäversion päivitys antaa myös mahdollisuuden seurata ja raportoida etuuskäsittelyn kirjallisten hakemusten käsittelyaikoja nykyistä helpommin myös toimipistetasolla.

Toimeentulotuen asiakastietojärjestelmän kehittämishankkeissa on huomioitava myös kansalliset perustoimeentulotuen maksatusta koskevat linjaukset.  Hallituksen 25.3.2014 tekemässä päätöksessä rakennepoliittisen ohjelman toteuttamiseksi osana julkisen talouden suunnitelmaa todetaan seuraavaa:
”Kuntien ja Kelan toimeentulotukiyhteistyön tehostamiseksi sekä kansalaisten yhdenvertaisuuden parantamiseksi perustoimeentulotuen laskenta ja maksatus siirretään vuoden 2017 alusta Kelan tehtäväksi. Toimeentulotuki säilyy hakemusten perusteella myönnettävänä, ei tulojen perusteella automaattisesti suoritettavana etuutena, ja tuki normitetaan yhtenäisesti siten, että kuntakohtaiset erot vähenevät ja kansalaisten yhdenvertaisuus paranee. Harkintaa edellyttävät täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki säilyvät kunnissa sosiaalityöntekijöiden tehtävänä. Kelan etuuskäsittelyssä varmistetaan asiakkaiden ohjaus sosiaalityöhön yhteisesti sovituin perustein.

Sosiaali- ja terveyslautakunta toteaa, että tässä vaiheessa ei ole perusteltua tehdä asiakastietojärjestelmään lisäkustannuksia aiheuttavia erillisiä muutoksia kaupungin verkkosivuilla tapahtuvaa toimeentulotuen käsittelypäivien raportointia varten. Nykyisen asiakastietojärjestelmän toimeentulotuen sähköisen asioinnin käyttöönotto vuoden 2014 aikana mahdollistaa kunkin asiakkaan oman hakemuksen käsittelyvaiheen sähköisen seurannan."

Käsittely

15.04.2014 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Miikka Merikanto: Viimeisen kappaleen jälkeen lisätään seuraava kappale:

Jotta toimeentulotuen hakijoiden ja yhteistyökumppaneiden olisi mahdollista saada tietoa hakemusjonon tilanteesta ja käsittelyajoista, lautakunta esittää, että toimeentulotuen käsittelypäivistä tällä hetkellä manuaalisesti kerättävä jonokohtainen tieto julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Kannattajat: Joonas Leppänen

Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös syntyi seuraavan äänestyksen jälkeen:

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

EI-ehdotus: Viimeisen kappaleen jälkeen lisätään seuraava kappale:  Jotta toimeentulotuen hakijoiden ja yhteistyökumppaneiden olisi mahdollista saada tietoa hakemusjonon tilanteesta ja käsittelyajoista, lautakunta esittää, että toimeentulotuen käsittelypäivistä tällä hetkellä manuaalisesti kerättävä jonokohtainen tieto julkaistaan kaupungin verkkosivuilla.

Jaa-äänet: 6
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Seija Muurinen, Hannu Tuominen, Tuomas Tuure, Markku Vuorinen

Ei-äänet: 3
Joonas Leppänen, Miikka Merikanto, Tuula Salo

Tyhjä: 3
Gunvor Brettschneider, Jouko Malinen, Laura Nordström

Poissa: 1
Tuomas Nurmela

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti asian esittelijän ehdotuksen mukaisesti.

11.03.2014 Palautettiin

18.02.2014 Pöydälle

04.06.2013 Ehdotuksen mukaan

14.05.2013 Pöydälle

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Kalle Pesonen, tietohuolto- ja tilastopäällikkö, puhelin: 310 43007

kalle.pesonen(a)hel.fi

Helena Ylisipola, osastopäällikkö, puhelin: 310 43366

helena.ylisipola(a)hel.fi

 

Kaupunginvaltuusto 25.09.2013 § 332

HEL 2013-003017 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi. 

Käsittely

25.09.2013 Palautettiin

Kun asiassa oli käyty keskustelua, puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu ehdotus, jonka hyväksyminen olisi merkinnyt asian käsittelyn keskeyttämistä, minkä vuoksi puheenjohtaja kehotti seuraavia puhujia rajoittamaan puheenvuoronsa kysymykseen asian palauttamisesta kaupunginhallitukselle. Samalla oli tehtävä mahdolliset muut palautusehdotukset tämän keskustelun aikana.

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Petra Malin valtuutettu Sirpa Puhakan kannattamana ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi aloitteen sisällön mukaisesti niin, että hankinta toteutetaan kohtuullisin kustannuksin ja sähköistä järjestelmää kehitetään henkilöstön työajan säästämiseksi.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken haluaa jatkaa asian käsittelyä, äänestää jaa; jos ei voittaa, on valtuutettu Petra Malinin palautusehdotus hyväksytty.

4 äänestys

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Esitetään aloitteen palauttamista käsittelyyn aloitteen sisällön mukaisesti niin, että hankinta toteutetaan kohtuullisin kustannuksin ja sähköistä järjestelmää kehitetään henkilöstön työajan säästämiseksi.

Jaa-äänet: 27
Hennariikka Andersson, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Matti Enroth, Fatbardhe Hetemaj, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Terhi Koulumies, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Wille Rydman, Aura Salla, Päivi Storgård, Johanna Sydänmaa, Nils Torvalds, Markku Vuorinen, Tuulikki Vuorinen

Ei-äänet: 51
Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Heikki Takkinen, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Sinikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Anna Vuorjoki, Belle Selene Xia, Ville Ylikahri

Tyhjä: 5
Sirpa Asko-Seljavaara, Gunvor Brettschneider, Kauko Koskinen, Jarmo Nieminen, Ulla-Marja Urho

Poissa: 2
Tuomo Valokainen, Jan Vapaavuori

Kaupunginvaltuusto oli päättänyt palauttaa aloitteen kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566