Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/12

 

24.09.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 297

Kj / Valtuutettu Veronika Honkasalon ym. aloite kaupungin oman asukastalotoiminnan säilyttämisestä

HEL 2014-002637 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Veronika Honkasalon aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Janne Typpi, asukasyhteistyöpäällikkö, puhelin: 310 73372

janne.typpi(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Veronika Honkasalonaloite

2

Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite (allekirjoitettu)

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuutettu Veronika Honkasalo ja yhdeksän muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan 26.2.2014, että asukastalotoiminta tulisi säilyttää kaupungin omana toimintana. Lisäksi aloitteessa esitetään, että kaupungin asukastalotoiminta laajennettaisiin niihin kaupunginosien, joissa sitä tällä hetkellä ei ole saatavilla.

Kaupunginjohtaja päätti johtajistokäsittelyssä 19.3.2014 asettaa asukasosallisuuden avustuskriteerit -työryhmän, jonka on määrä saada työnsä valmiiksi 29.8.2014 mennessä. Työryhmän toimeksiantona on laatia yhtenäiset ja läpinäkyvät avustuskriteerit asukasyhdistyksille, kaupunginosaseuroille ja asukastaloja ylläpitäville tahoille. Lisäksi työryhmän tehtävänä on, ottaen huomioon kaupungin avustusten myöntämisessä noudatettavat yleisohjeet, laatia menettelytavat ja kriteeristö, joiden perusteella kaupungin nykyisin hallinnoimia asukastaloja voidaan luovuttaa järjestöjen ja yhteisöjen operoitaviksi sekä avustaa muita asukastaloja ylläpitäviä tahoja. Asukasyhdistyksiä ja kaupunginosaseuroja kuullaan valmistelun yhteydessä ja niiltä pyydetään lausunnot avustuskriteereistä esityksen valmistuttua.

Helsingissä toimii nelisenkymmentä asukastaloa tai –tilaa. Niitä on tarkemmin kuvattu mm. Helsingin kaupunginosayhdistykset Helka ry:n selvityksessä vuosilta 2012-13. Asukastalojen hallinnointi- ja toimintamalli vaihtelee: osa asukastaloista ja -tiloista on Helsingin kaupungin ylläpitämiä, osassa organisoiva taho on asukasyhdistys tai muu järjestö. Lisäksi on erilaisia kumppanuuteen perustuvia malleja, joista on sovittu asukastoimijoiden ja kaupungin eri hallintokuntien välillä. Asukastiloja on myös perustettu eri aikoina hyvin erilaisista lähtökohdista. Osin tästä syystä ne eivät kata tasapuolisesti Helsingin kaikkia osia. Yhtä toimivaa mallia on vaikea eritellä ja osoittaa, koska asukastalotoiminta on hyvin erilaista Helsingin eri osissa. Asukasosallisuuden avustuskriteerit -työryhmässä on asiantuntemusta asukastalojen erilaisten hallintomallien kehittämisestä ja ylläpitämisestä. Lisäksi työryhmä on erikseen kuullut esimerkiksi Helka ry:tä, Kalliolan setlementtiä ja Kannelmäki-liikettä selvittäessään erilaisten mallien etuja ja haasteita.

Työryhmä on kuullut asukkaita, asukasyhdistyksiä ja muita järjestöjä monipuolisesti ja edistänyt valmistelun avoimuutta asettamispäätöksen mukaisen kuulemisvelvoitteen lisäksi. Kevään ja kesän 2014 aikana on järjestetty avoin tiedotus- ja keskustelutilaisuus, kohdennettu työpaja sekä avoin työpaja. Lisäksi valmisteilla olevat ehdotukset ovat olleet kommentoitavina otakantaa.fi-palvelussa. Työryhmä pyytää yhteisöiltä lausunnot kriteereistä esityksen valmistuttua. Kommentit otetaan huomioon, kun työryhmä antaa toimeksiantonsa mukaiset ehdotuksensa kaupunginhallitukselle.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti 21.1.2014, että sosiaali- ja terveysvirasto omalta osaltaan huolehtii, että asian valmistelussa kuullaan aluetyön asukastalojen työntekijöitä ja käyttäjiä, selvitetään myös vaihtoehto säilyttää asukastalot kaupungin omana toimintana sekä tuodaan asiasta päättävälle taholle selvästi esille ne perusteet, jotka puoltavat asukastalojen omana toimintana säilyttämistä. Sosiaali- ja terveysvirasto on käynnistänyt kuulemis- ja selvitystyön, joka on vielä kesken.

Sosiaali- ja terveysviraston asukastalotoiminta jatkuu vuonna 2014 kuten aiempina vuosina ja mahdolliset muutokset järjestämistavassa voidaan toteuttaa aikaisintaan vuoden 2015 kuluessa. Asukastalojen siirtäminen järjestöjen ja yhteisöjen operoitavaksi voidaan arvioida vasta, kun kaupunginhallitus on käsitellyt asukasosallisuuden avustuskriteerit –työryhmän loppuraportin ja päätösesityksen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Janne Typpi, asukasyhteistyöpäällikkö, puhelin: 310 73372

janne.typpi(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Veronika Honkasalonaloite

2

Valtuutettu Veronika Honkasalon aloite (allekirjoitettu)

Tiedoksi: muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 15.09.2014 § 917

HEL 2014-002637 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Veronika Honkasalon aloitteen loppuun käsitellyksi.

08.09.2014 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Janne Typpi, asukasyhteistyöpäällikkö, puhelin: 310 73372

janne.typpi(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566