Helsingfors stad

Protokoll

14/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/13

 

24.09.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 298

Kj / Den av ledamoten Helena Kantola väckta motionen om förbättring av stadens information

HEL 2014-004980 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Helena Kantola väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tapio Kari, kommunikationschef, telefon: 040 844 6015

tapio.kari(a)hel.fi

Bilagor

1

Kantola Helena valtuustoaloite Kvsto 9.4.2014 asia 17

2

Allekirjoitettu, Kantola Helena valtuustoaloite Kvsto 9.4.2014 asia 17

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Helena Kantola och 19 andra ledamöter konstaterar att också de stadsbor som inte har tillgång till dator och internetuppkoppling eller en smarttelefon bör informeras effektivt om stadens tjänster och om evenemang i staden. Det föreslås i motionen att stadens ska utveckla sin information i samarbete med tidningen Metro.

Stadens webbplats (www.hel.fi) har blivit en allt viktigare kanal för kommunikation. Dess huvudsidor omstrukturerades grundligt våren 2014, och nu omarbetas förvaltningarnas andelar. Målet är att nyheter och information ska vara lättare att hitta och att webbplatsen ska fungera bra också i smarttelefoner och på pekplattor. Erfarenheterna av den nya webbplatsen har varit goda och responsen positiv.

Enligt statistikcentralen har 87 procent av hushållen i huvudstadsregionen tillgång till internet och 85 procent av hushållen använder internet dagligen (Statistikcentralen: Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik 2013). Skillnaderna granskade speciellt enligt ålder och utbildningsnivå är dock stora. Enligt statistiken för hela landet använder 93–96 procent av 16–44-åringarna internet dagligen eller nästan dagligen, medan användningsgraden sjunker snabbt i de äldre åldersklasserna. Bara en dryg tredjedel av pensionärerna använder internet dagligen eller nästan dagligen. Internet når alltså inte tillnärmelsevis alla helsingforsare.

Trots att webbinformationens betydelse har ökat, använder stadens kommunikation också många mer traditionella informationskanaler. Staden ger sex gånger om året ut invånartidningen Helsinki-Info, som delas ut till alla hushåll i Helsingfors. Tidningen berättar om stadens tjänster och om evenemang i staden. Förvaltningarna ger ut broschyrer, meddelanden, rapporter och annat tryckt material. Kommunikationspaletten omfattar också invånarmöten kring olika teman och i olika områden, likaså rådgivning.

En viktig kommunikationskanal är pressen, radion och televisionen. Stadens kommunikation upprätthåller kontakter med medierna, också gratistidningar, och förmedlar nyheter och annat material om stadens tjänster, beslut och planer. Medierna väljer själva vad de berättar om Helsingfors.

Publiceringen av stadens officiella kungörelser har konkurrensutsatts för varje fullmäktigeperiod. Under den innevarande fullmäktigeperioden publiceras de i Helsingin Sanomat, Metro och Hufvudstadsbladet. Förvaltningarna kan efter sitt eget val publicera tidningsreklam. Vissa av stadens organisationer har publicerat tidningsbilagor, där de presenterar sin verksamhet. Då är det fråga om köp av annonsutrymme.

Enligt anvisningarna för stadens kommunikation och information bör stadens förhålla sig jämlikt till medierna och ge sina meddelanden samtidigt till alla medier utan att gynna något av dem. Det är inte möjligt att särbehandla något eller några medier, vilket motionen i praktiken skulle innebära.

Den i motionen nämnda tjänsten Pitäiskö fiksata, som uppstod i samarbete mellan byggnadskontoret och tidningen Metro, är ett pilotprojekt som fick understöd inom ramen för det redan avslutade EU-projektet CitySDK. Tjänsten går ut på att läsarnas kommentarer kanaliseras vi Metro till byggnadskontoret och på Metros sidor uppdateras information om vad kommentarerna har lett till. Systemet krävde ett yttre gränssnitt i stadens responssystem. Gränssnittet kan efter överenskommelse också användas av andra. För närvarande finns det fem externa användare. Byggnadskontorets erfarenheter av Pitäiskö fiksata har varit positiva. Staden är villig att inleda liknande samarbete med olika aktörer. På stadens egen servicekarta (www.hel.fi/servicekarta) har kommentarer och svaren på dem publicerats alltsedan år 2008. I våras började kommentarer och svar publiceras på Helsingfors stads hemsidor på adressen www.hel.fi/respons.

Stadsstyrelsen anser det vara viktigt att kommunikationen också i fortsättningen beaktar de helsingforsare som inte använder internet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tapio Kari, kommunikationschef, telefon: 040 844 6015

tapio.kari(a)hel.fi

Bilagor

1

Kantola Helena valtuustoaloite Kvsto 9.4.2014 asia 17

2

Allekirjoitettu, Kantola Helena valtuustoaloite Kvsto 9.4.2014 asia 17

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 08.09.2014 § 872

HEL 2014-004980 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Helena Kantolan aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Tapio Kari, viestintäpäällikkö, puhelin: 040 844 6015

tapio.kari(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566