Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/15

 

24.09.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 300

Ryj / Valtuutettu Seppo Kanervan aloite ravintoloiden terassiongelmien käsittelemisestä

HEL 2014-002640 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Seppo Kanervan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Seppo Kanervan aloite

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Seppo Kanerva ja kymmenen muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että ravintoloiden ulkoterasseja koskevat ongelmat otetaan käsiteltäväksi.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että yleisten töiden lautakunta on 4.6.2013 ja 1.4.2014 päättänyt terasseja koskevasta ohjeistuksesta. Ohjeistuksessa kerrotaan, mitä liiketilan edustalle voidaan pystyttää ilman erillistä toimenpidelupaa. Ohjeistus auttaa ottamaan huomioon liikenne, alueen turvallinen käyttö sekä viihtyisä yleisilme. Tarkoituksena ei ole yhdenmukaistaa terasseja, vaan yrittäjällä on edelleen monia tapoja toteuttaa mieleisensä terassi.

Kalusteiden, rakenteiden, päivänvarjojen ja markiisien kaupunkikuvaan sopivuutta arvioi viime kädessä rakennusvalvontaviranomainen. Ympäristöviranomainen arvioi terveellisyyttä ja poliisi valvoo yleistä turvallisuutta ja järjestystä.

Uuden ohjeistuksen myötä pieniltä terasseilta ei peritä maksua, mikä parantaa mahdollisuuksia toteuttaa tällaisia ulkotarjoilupisteitä kaupunkiin.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Seppo Kanervan aloite

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 08.09.2014 § 875

HEL 2014-002640 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Seppo Kanervan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 13.05.2014 § 191

HEL 2014-002640 T 00 00 03

HEL 2012-009813

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Yleisten töiden lautakunta on 4.6.2013 § 254 ja 1.4.2014 § 136 päättänyt terasseja koskevasta ohjeistuksesta. Päätösten välissä eri tahot ilmaisivat muutostarpeita liittyen ohjeistukseen. Esimerkiksi matkailu- ja ravintola-alan yrittäjiä edustava MaRa ry ilmaisi yrittäjän näkökulmasta tarpeita muutoksiin. Terassiohjeistusta käsiteltiin seminaarissa 4.3.2014, jossa asiaa tarkasteltiin vahvasti myös yrittäjän näkökulmasta.

Terassiohjeistus ei tarkoita aloitteessa mainittua terassien standardisointia tai yhdenmukaistamista eikä sitä, että meksikolaisen ravintolan kalustuksen tulisi olla välttämättä ”perushärmäläistä”. Yrittäjällä on runsaasti vaihtoehtoja toteuttaa mieleisensä terassi esimerkiksi materiaali- ja värivalinnoilla.

Joitakin vähimmäisvaatimuksia terarasseille kuitenkin asetetaan. Sellaisia ovat esimerkiksi jalankulkualueelle jätettävä 150 cm vapaa kulkuväylä, tai vaatimus siitä, että terassin on oltava ilmeeltään siisti. Lautakunnan mielestä on tärkeää huolehtia myös siitä, että yleiset alueet pysyvät riittävästi ja turvallisesti kaikkien käytettävissä siitä huolimatta, että yleiselle alueelle toivotaan paljon terasseja.

Terassit tarvitsevat usein myös rakennusvalvontaviranomaisen toimenpideluvan, jonka myöntämisen yhteydessä arvioidaan myös terassin vaikutusta kaupunkikuvaan.

Yleisten töiden lautakunnan tarkoituksena ei ole ollut hankaloittaa ravintolan terassin pitämistä, päinvastoin. Yleisten töiden lautakunta on esimerkiksi poistanut maksun pieniltä terasseilta ja kannustaa näin kahviloita ja ravintoloita piristämään kaupunkia myös taloudellisesti hankalana aikana.

Esittelijä

osastopäällikkö

Pekka Henttonen

Lisätiedot

Jussi Puutio, lakimies, puhelin: 310 38656

jussi.puutio(a)hel.fi

Päivi Halme, arkkitehti, puhelin: 310 38367

paivi.halme(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566