Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/13

 

24.09.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 298

Kj / Valtuutettu Helena Kantolan aloite kaupungin tiedottamisen parantamisesta

HEL 2014-004980 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Helena Kantolan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tapio Kari, viestintäpäällikkö, puhelin: 040 844 6015

tapio.kari(a)hel.fi

Liitteet

1

Kantola Helena valtuustoaloite Kvsto 9.4.2014 asia 17

2

Allekirjoitettu, Kantola Helena valtuustoaloite Kvsto 9.4.2014 asia 17

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Helena Kantola ja 19 muuta valtuutettua toteavat, että kaupungin palveluista ja tapahtumista tulee tiedottaa tehokkaasti myös niille kaupunkilaisille, joilla ei ole käytössään tietokonetta ja internet-yhteyttä tai älypuhelinta. Aloitteessa esitetään, että kaupunki kehittäisi tiedotustaan yhteistyössä Metro-lehden kanssa.

Kaupungin verkkosivustosta (www.hel.fi) on tullut entistä tärkeämpi viestintäkanava. Sen pääsivut uudistettiin perusteellisesti keväällä 2014, ja nyt uudistetaan virastojen osuuksia. Tavoite on, että uutiset ja tiedot ovat helpommin löydettävissä ja että sivusto toimii hyvin myös älypuhelimissa ja tableteissa. Kokemukset uudistuksesta ovat olleet hyviä ja palaute myönteistä.

Tilastokeskuksen mukaan pääkaupunkiseudun kotitalouksista 87 prosentilla on käytössään internet ja 85 prosenttia käyttää internetiä päivittäin (SVT: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö 2013). Erot erityisesti iän ja koulutustason mukaan tarkasteltuna ovat kuitenkin suuria. Koko maan tilastossa 16 – 44 –vuotiaista 93 – 96 prosenttia käyttää internetiä päivittäin tai lähes päivittäin, mutta vanhemmissa ikäluokissa käyttö putoaa nopeasti. Eläkeläisistä vain runsas kolmasosa käyttää internetiä päivittäin tai lähes päivittäin. Internet ei siis tavoita läheskään kaikkia helsinkiläisiä.

Vaikka verkon merkitys tiedotuksessa on kasvanut, kaupungin viestintä käyttää runsaasti myös perinteisempiä tiedotuskanavia. Kaupunki julkaisee kuudesti vuodessa ilmestyvää Helsinki Info –asukaslehteä, joka jaetaan kaikkiin kotitalouksiin Helsingin alueella. Lehti kertoo kaupungin palveluista ja tapahtumista. Virastot julkaisevat esitteitä, tiedotteita, raportteja ja muuta painettua materiaalia. Viestinnän keinoihin kuuluvat myös eri aihepiireistä ja eri alueilla järjestettävät asukastilaisuudet sekä neuvonta.

Tärkeä viestinnän kanava on lehdistö, radio ja televisio. Kaupungin viestintä pitää yhteyksiä mediaan, myös ilmaisjakelulehtiin, ja välittää uutisia ja muuta aineistoa kaupungin palveluista, päätöksistä ja suunnitelmista. Viestimet kertovat Helsingin asioista omien valintojensa mukaisesti.

Kaupungin virallisten kuulutusten julkaiseminen on kilpailutettu valtuustokausiksi. Kuluvan valtuustokauden ajan ne julkaistaan Helsingin Sanomissa, Metrossa ja Hufvudstadsbladetissa. Virastot voivat julkaista oman valintansa mukaan mainoksia lehdissä. Jotkin kaupungin organisaatiot ovat julkaisseet lehdissä toimintaansa esitteleviä liitteitä, jolloin kyseessä on ilmoitustilan ostaminen.

Kaupungin viestinnän ohjeiden mukaan kaupungin viestinnän tulee suhtautua tiedotusvälineisiin tasapuolisesti ja välittää tiedotteensa kaikille välineille samanaikaisesti ja mitään tiedotusvälinettä suosimatta. Jonkin tai joidenkin tiedotusvälineen erityiskohtelu, mitä aloite käytännössä tarkoittaisi, ei ole mahdollista.

Rakennusviraston ja Metron yhteistyönä syntynyt Pitäiskö fiksata –palvelu, johon aloitteessa viitataan, on pilotti, joka sai tukea EU:n jo päättyneeltä CitySDK-hankkeelta. Palvelussa lukijoiden palaute kanavoituu Metron kautta rakennusvirastoon ja Metron sivuille päivittyy tieto siitä, mihin palaute on johtanut. Järjestelmä edellytti ulkoisen rajapinnan rakentamista kaupungin palautejärjestelmään. Rajapinta on sovittaessa muidenkin käytettävissä. Tällä hetkellä ulkoisia käyttäjiä on viisi. Rakennusviraston kokemukset fiksaussivusta ovat myönteisiä. Kaupunki on halukas vastaavanlaiseen yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa. Kaupungin omalla palvelukartalla (www.hel.fi/palvelukartta) palautteita ja niihin annettuja vastauksia on julkaistu jo vuodesta 2008. Viime keväänä alkoi palautteiden ja vastausten julkaisu Helsingin kaupungin kotisivuilla osoitteessa www.hel.fi/palaute.

Kaupunginhallitus pitää tärkeänä, että viestinnässä otetaan jatkossakin huomioon myös ne helsinkiläiset, jotka eivät käytä internetiä.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tapio Kari, viestintäpäällikkö, puhelin: 040 844 6015

tapio.kari(a)hel.fi

Liitteet

1

Kantola Helena valtuustoaloite Kvsto 9.4.2014 asia 17

2

Allekirjoitettu, Kantola Helena valtuustoaloite Kvsto 9.4.2014 asia 17

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 08.09.2014 § 872

HEL 2014-004980 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Helena Kantolan aloitteen loppuunkäsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Tapio Kari, viestintäpäällikkö, puhelin: 040 844 6015

tapio.kari(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566