Helsingfors stad

Protokoll

14/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/4

 

24.09.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 289

Val av ledamot i byggnadsnämnden

HEL 2014-001863 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

1.     bevilja Jaana Aaltonen befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i byggnadsnämnden

2.     välja Pirjo Kivistö till ny ledamot i byggnadsnämnden för den mandattid som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt konstatera att Tapani Salonen blir personlig ersättare för den nya ledamoten i byggnadsnämnden.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Jaana Aaltosen eronpyyntö rakennuslautakunnasta

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Jaana Aaltonen (SDP) anhåller 25.8.2014 om befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i byggnadsnämnden.

Stadsfullmäktige valde 16.1.2013 (5 §) Jaana Aaltonen till ledamot i byggnadsnämnden för mandattiden 2013–2016. Stadsfullmäktige bör nu välja en ny ledamot för den återstående mandattiden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Jaana Aaltosen eronpyyntö rakennuslautakunnasta

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Rakennuslautakunta

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 08.09.2014 § 887

HEL 2014-001863 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Jaana Aaltoselle vapautuksen rakennuslautakunnan jäsenen luottamustoimesta

2.     valita Pirjo Kivistön uudeksi jäseneksi rakennuslautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää todeta, että uuden jäsenen henkilökohtaisena varajäsenenä rakennuslautakunnassa on Tapani Salonen.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566