Helsingfors stad

Protokoll

14/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/15

 

24.09.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 300

Ryj / Den av ledamoten Seppo Kanerva väckta motionen om behandling av problemen med restaurangers uteserveringar

HEL 2014-002640 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige i enlighet med stadsstyrelsens förslag beslutade anse den av ledamoten Seppo Kanerva väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Seppo Kanervan aloite

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Seppo Kanerva och 10 andra ledamöter föreslår i sin motion att problemen med restaurangers uteserveringar ska tas till behandling.

Stadsstyrelsen hänvisar till ett utlåtande och påpekar att nämnden för allmänna arbeten 4.6.2013 och 1.4.2014 fattade beslut om anvisningar för uteserveringar. Det framgår av anvisningarna vad som får placeras framför en affärslokal utan separat åtgärdstillstånd. Anvisningarna är till hjälp när det gäller att ta hänsyn till trafiken, använda området på ett säkert sätt och göra det allmänna intrycket trivsamt. Avsikten är inte att alla uteserveringar ska vara likadana utan företagarna har fortfarande många möjligheter att göra sina uteserveringar sådana de vill ha dem.

Det är i sista hand byggnadstillsynsmyndigheten som bedömer om möbler, konstruktioner, parasoller och markiser passar in i stadsbilden. Miljömyndigheten bedömer om miljön är hälsosam, och polisen övervakar den allmänna säkerheten och ordningen.

De nya anvisningarna har fört med sig att ingen avgift tas ut för små uteserveringar, vilket förbättrar möjligheterna att öppna sådana i Helsingfors.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Seppo Kanervan aloite

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 08.09.2014 § 875

HEL 2014-002640 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Seppo Kanervan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 13.05.2014 § 191

HEL 2014-002640 T 00 00 03

HEL 2012-009813

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Yleisten töiden lautakunta on 4.6.2013 § 254 ja 1.4.2014 § 136 päättänyt terasseja koskevasta ohjeistuksesta. Päätösten välissä eri tahot ilmaisivat muutostarpeita liittyen ohjeistukseen. Esimerkiksi matkailu- ja ravintola-alan yrittäjiä edustava MaRa ry ilmaisi yrittäjän näkökulmasta tarpeita muutoksiin. Terassiohjeistusta käsiteltiin seminaarissa 4.3.2014, jossa asiaa tarkasteltiin vahvasti myös yrittäjän näkökulmasta.

Terassiohjeistus ei tarkoita aloitteessa mainittua terassien standardisointia tai yhdenmukaistamista eikä sitä, että meksikolaisen ravintolan kalustuksen tulisi olla välttämättä ”perushärmäläistä”. Yrittäjällä on runsaasti vaihtoehtoja toteuttaa mieleisensä terassi esimerkiksi materiaali- ja värivalinnoilla.

Joitakin vähimmäisvaatimuksia terarasseille kuitenkin asetetaan. Sellaisia ovat esimerkiksi jalankulkualueelle jätettävä 150 cm vapaa kulkuväylä, tai vaatimus siitä, että terassin on oltava ilmeeltään siisti. Lautakunnan mielestä on tärkeää huolehtia myös siitä, että yleiset alueet pysyvät riittävästi ja turvallisesti kaikkien käytettävissä siitä huolimatta, että yleiselle alueelle toivotaan paljon terasseja.

Terassit tarvitsevat usein myös rakennusvalvontaviranomaisen toimenpideluvan, jonka myöntämisen yhteydessä arvioidaan myös terassin vaikutusta kaupunkikuvaan.

Yleisten töiden lautakunnan tarkoituksena ei ole ollut hankaloittaa ravintolan terassin pitämistä, päinvastoin. Yleisten töiden lautakunta on esimerkiksi poistanut maksun pieniltä terasseilta ja kannustaa näin kahviloita ja ravintoloita piristämään kaupunkia myös taloudellisesti hankalana aikana.

Esittelijä

osastopäällikkö

Pekka Henttonen

Lisätiedot

Jussi Puutio, lakimies, puhelin: 310 38656

jussi.puutio(a)hel.fi

Päivi Halme, arkkitehti, puhelin: 310 38367

paivi.halme(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566