Helsingfors stad

Protokoll

14/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/20

 

24.09.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 299

Ryj / Den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen om en avgiftsfri citytoalett för kvinnor och andra

HEL 2013-012359 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade återremittera ärendet till stadsstyrelsen för ny beredning.

Behandling

Efter att diskussion hade förts i ärendet, konstaterade ordföranden att det under diskussionen hade framställts ett understött förslag, vars godkännande hade inneburit att behandlingen av ärendet avbryts. Ordföranden uppmanade därför de följande talarna att inskränka sina yttranden till frågan om återremiss av ärendet till stadsstyrelsen. Eventuella förslag till återremiss på andra grunder skulle framställas under denna diskussion.

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Sami Muttilainen understödd av ledamoten René Hursti under diskussionen hade föreslagit att ärendet skulle återremitteras till stadsstyrelsen för ny beredning utgående från att de offentliga citytoaletterna blir avgiftsfria också för kvinnor, barn och rörelsehindrade, såsom fullmäktige redan en gång beslutade i våras.

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet röstar ja; vinner nej, har ledamoten Sami Muttilainens förslag om återremiss godkänts.

2 omröstningen

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige återremitterar ärendet för ny beredning utgående från att de offentliga citytoaletterna blir avgiftsfria också för kvinnor, barn och rörelsehindrade, såsom fullmäktige redan en gång beslutade i våras.

Ja-röster: 39
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Fatbardhe Hetemaj, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Otto Lehtipuu, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Björn Månsson, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori, Markku Vuorinen, Tuulikki Vuorinen

Nej-röster: 41
Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Jussi Chydenius, Eero Heinäluoma, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Harri Lindell, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Silvia Modig, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Sara Paavolainen, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Pekka Saarnio, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Heikki Takkinen, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Pertti Villo

Blanka: 5
Outi Alanko-Kahiluoto, Jasmin Hamid, Mari Holopainen, Ville Jalovaara, Tuomas Rantanen

Stadsfullmäktige hade beslutat återremittera motionen till stadsstyrelsen för ny beredning.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Sami Muttilainen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Sami Muttilainen och 25 andra ledamöter föreslår i sin motion att de s.k. citytoaletternas sida för rörelsehindrade ska kunna användas avgiftsfritt.

Stadsfullmäktige behandlade motionen 26.2.2014 och beslutade återremittera ärendet för ny beredning utgående från att stadsfullmäktige förespråkar avgiftsfria allmänna toaletter också för damer, spädbarn och rörelsehindrade och anser att motionen bör godkännas.

Stadsstyrelsen hade då besvarat motionen med följande:

"Det finns sammanlagt 36 offentliga s.k. citytoaletter i Helsingfors. Toalettavgiften till den s.k. invalidsidan är 50 cent och avgiften betalas i den elektroniska betalningsautomaten på toalettdörren. Det är avgiftsfritt att använda pissoaren.

Stadsstyrelsen anser det vara motiverat att bevara toalettavgiften. Att godkänna motionen skulle i praktiken innebära avskaffande av toalettavgifterna för alla användare."

Stadsstyrelsen hänvisar till det nya utlåtandet från nämnden för allmänna arbeten och konstaterar att byggnadskontoret för närvarande upprätthåller 37 toalettenheter för allmänt bruk, vilka skaffats enligt leasingprincipen. Den citytoalettmodell som nu är i bruk har en avgiftsbelagd wc-sida, och denna tjänar också som skötrum. Pissoarsidan, som är avgiftsfri, lämpar sig för både män och kvinnor. Vid Sofiegatan 2 finns det dessutom en bemannad allmän toalett. Utöver byggnadskontoret har också idrottsverket och HST allmänna toaletter i sin besittning.

Stadens inkomster från avgifterna uppgår till ca 30 000 euro/år, vilket täcker en del av driftskostnaderna. I det rådande ekonomiska läget är det inte motiverat att avstå från dessa inkomster.

En motivering för avgiften har varit att toaletterna bevaras snyggare när möjligheten att hålla till där utan orsak är begränsad.

Stadsstyrelsen understöder inte förslaget att slopa avgiften.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Sami Muttilaisen aloite

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 15.09.2014 § 919

HEL 2013-012359 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Sami Muttilaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

15.09.2014 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Sirpa Puhakka: Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä valtuutettu Sami Muttilaisen aloitteen valtuuston 26.2.2014 linjausten mukaisesti.

Jäsen Puhakan vastaehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

08.09.2014 Pöydälle

17.02.2014 Ehdotuksen mukaan

10.02.2014 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 27.05.2014 § 214

HEL 2013-012359 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingin yleisessä käymäläverkossa on ns. City-käymälöitä yhteensä 37 kpl. Nykyisellään käymälämaksu ns. "invapuolelle" on 50 senttiä ja maksu tapahtuu ovessa olevan sähköisen rahastusautomaatin avulla. Pisoaarin käyttö on maksutonta. Kaupungin saamat tulot rahastuksesta ovat noin 30 000 euroa/vuosi, jolla saadaan katettua osa käyttökustannuksista. Lisäksi käymälämaksun jatkaminen tukee sitä, että käymälät pysyvät siistimpinä, kun mahdollisuutta epäasialliseen oleskeluun on rajoitettu.

Yleisten töiden lautakunta ei puolla Sami Muttilaisen aloitetta City-käymälöitten muuttamisesta maksuttomiksi.

Käsittely

27.05.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutos: Muutetaan päätösehdotuksen kolmas kappale seuraavaan muotoon: "Yleisten töiden lautakunta ei puolla Sami Muttilaisen aloitetta City-käymälöitten muuttamisesta maksuttomiksi."

Vastaehdotus:
Henrik Nyholm: (1) Yleisten töiden lautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

(2) Helsingin yleisessä käymäläverkossa on ns. City-käymälöitä yhteensä  37 kappaletta.

(3) Nykyisellään käymälämaksu ns. "invapuolelle" on 50 senttiä ja maksu tapahtuu ovessa olevan sähköisen rahastusautomaatin avulla.
Pisoaarin käyttö on maksutonta.

(4) Kaupungin saamat tulot käymälämaksuista ovat noin 30 000 euroa/vuosi ja ylläpitokustannukset noin 1,1 miljoonaa euroa/vuosi. Rahastusautomaatin ylläpito sekä alihankkijan toimesta tapahtuva rahojen tilittäminen kaupungille jo itsessään "syö" osan tuloista. Lisäksi ajoittain on ilmennyt rahastusautomaatteihin murtautumisia. Viimeksi syksyllä 2013 muutamasta kohteesta oli rahoja hävinnyt. Tulot ovat merkityksettömiä suhteutettuna nykyisen palvelun kustannuksiin. Huomioitavaa on myös se, että maksuttomuus tukee sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista.

(5) Maksuton käymälätarjonta tukee kaupungin tavoitetta turistiystävällisenä kohteena ja madaltaa kynnystä käyttää käymälöitä, esimerkiksi kolikoiden puutteen takia.

(6) Yleisten töiden lautakunta puoltaa aloitteen hyväksymistä edellä esitetyin perustelu ja kannattaa ns. City-käymälöiden muuttamista maksuttomiksi.

Kannattajat: Antti Möller

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esittelijän muutetun esityksen mukaan

EI-ehdotus:
(1) Yleisten töiden lautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

(2) Helsingin yleisessä käymäläverkossa on ns. City-käymälöitä yhteensä  37 kappaletta.

(3) Nykyisellään käymälämaksu ns. "invapuolelle" on 50 senttiä ja maksu tapahtuu ovessa olevan sähköisen rahastusautomaatin avulla.
Pisoaarin käyttö on maksutonta.

(4) Kaupungin saamat tulot käymälämaksuista ovat noin 30 000 euroa/vuosi ja ylläpitokustannukset noin 1,1 miljoonaa euroa/vuosi. Rahastusautomaatin ylläpito sekä alihankkijan toimesta tapahtuva rahojen tilittäminen kaupungille jo itsessään "syö" osan tuloista. Lisäksi ajoittain on ilmennyt rahastusautomaatteihin murtautumisia. Viimeksi syksyllä 2013 muutamasta kohteesta oli rahoja hävinnyt. Tulot ovat merkityksettömiä suhteutettuna nykyisen palvelun kustannuksiin. Huomioitavaa on myös se, että maksuttomuus tukee sukupuolten välisen tasa-arvon toteutumista.

(5) Maksuton käymälätarjonta tukee kaupungin tavoitetta turistiystävällisenä kohteena ja madaltaa kynnystä käyttää käymälöitä, esimerkiksi kolikoiden puutteen takia.

(6) Yleisten töiden lautakunta puoltaa aloitteen hyväksymistä edellä esitetyin perustelu ja kannattaa ns. City-käymälöiden muuttamista maksuttomiksi.

Jaa-äänet: 4
Matti Kopra, Jarmo Nieminen, Dennis Pasterstein, Mikko Virkamäki

Ei-äänet: 2
Antti Möller, Henrik Nyholm

Tyhjä: 1
Tuomo Valokainen

Poissa: 2
Joona Iso-Lotila, Pörrö Sahlberg

06.05.2014 Ehdotuksen mukaan

26.11.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä

osastopäällikkö

Osmo Torvinen

Lisätiedot

Ari-Pekka Muilu, projektipäällikkö, puhelin: 310 39657

aripekka.muilu(a)hel.fi

 

Stadsfullmäktige 26.02.2014 § 60

HEL 2013-012359 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade återremittera ärendet för ny beredning.

Behandling

Efter att diskussion hade förts i ärendet, konstaterade ordföranden att det under diskussionen hade framställts ett understött förslag, vars godkännande hade inneburit att behandlingen av ärendet avbryts. Ordföranden uppmanade därför de följande talarna att inskränka sina yttranden till frågan om återremiss av ärendet till stadsstyrelsen. Eventuella förslag till återremiss på andra grunder skulle framställas under denna diskussion.

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Sami Muttilainen understödd av ledamoten Helena Kantola under diskussionen hade föreslagit att ärendet skulle återremitteras till stadsstyrelsen för ny beredning utgående från att stadsfullmäktige förespråkar avgiftsfria allmänna toaletter också för damer, spädbarn och rörelsehindrade och anser att motionen bör godkännas.

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet röstar ja; vinner nej, har ledamoten Sami Muttilainens förslag om återremiss godkänts.

2 omröstningen

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige förespråkar avgiftsfria allmänna toaletter också för damer, spädbarn och rörelsehindrade och anser att motionen bör godkännas.

Ja-röster: 34
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Matti Enroth, Patrik Gayer, Fatbardhe Hetemaj, Suzan Ikävalko, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Sara Paavolainen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Wille Rydman, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Ulla-Marja Urho, Jan Vapaavuori

Nej-röster: 37
Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Jussi Chydenius, Yrjö Hakanen, Jussi Halla-aho, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Emma Kari, Dan Koivulaakso, Harri Lindell, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Silvia Modig, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Tom Packalén, Osku Pajamäki, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Mari Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Kaarin Taipale, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Anna Vuorjoki

Blanka: 12
Gunvor Brettschneider, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Heidi Hautala, Ville Jalovaara, Otso Kivekäs, Tuuli Kousa, Björn Månsson, Hannu Oskala, Erkki Perälä, Päivi Storgård, Johanna Sydänmaa

Frånvarande: 2
Eero Heinäluoma, Jan D Oker-Blom

Stadsfullmäktige hade beslutat återremittera motionen till stadsstyrelsen för ny beredning.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566