Helsingfors stad

Protokoll

14/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Ryj/7

 

24.09.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 292

Avskedsansökan från miljödirektören

HEL 2014-010542 T 01 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag bevilja miljödirektör Pekka Kansanen avsked från tjänsten som miljödirektör vid miljöcentralen räknat från 1.4.2015.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Erja Saarinen, biträdande stadssekreterare, telefon: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Erohakemus

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Miljödirektör Pekka Kansanen vid Helsingfors stads miljöcentral har anhållit om avsked från tjänsten som miljödirektör för att gå i pension räknat från 1.4.2015.

Enligt 6 § i instruktionen för Helsingfors stads miljöförvaltning är miljödirektören chef för verket. Behörighetsvillkor för verkschefen är högre högskoleexamen och erfarenhet av administration och ledarskap (12 §). Enligt 2 § i stadens språkkunskapsstadga ska cheferna för förvaltningarna ha utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Enligt 13 § i instruktionen för miljöförvaltningen anställs verkschefen av stadsfullmäktige sedan nämnden gett utlåtande om de sökande. Enligt 12 § i stadens förvaltningsstadga beslutar den myndighet som ska anställa en tjänsteinnehavare för en vakant tjänst om utlysning av tjänsten. Stadsstyrelsen beslutar dock om utlysning av en sådan tjänst för vilken stadsfullmäktige anställer en tjänsteinnehavare.

Totallönen för tjänsten som miljödirektör vid miljöcentralen bestäms enligt kompetensklass 22 i lönesystemet för Helsingfors stads ledning. Totallönen i kompetensklass 22 är 6 512,43–9 397,95 euro i månaden.

Om stadsfullmäktige godkänner beslutsförslaget kommer stadsstyrelsen att uppmana miljöcentralen att utlysa tjänsten som miljödirektör vid miljöcentralen med de behörighetsvillkor som framgår av instruktionen för miljöförvaltningen, med de krav som framgår av stadens språkkunskapsstadga och med den lön som hör till tjänsten.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Erja Saarinen, biträdande stadssekreterare, telefon: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

Bilagor

1

Erohakemus

Tiedoksi; Kunnallisvalitus, valtuusto

Ympäristökeskus

Ympäristölautakunta

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Ympäristöjohtaja

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 15.09.2014 § 924

HEL 2014-010542 T 01 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää ympäristöjohtaja Pekka Kansaselle eron Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen ympäristöjohtajan virasta 1.4.2015 alkaen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Erja Saarinen, apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36102

erja.saarinen(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 09.09.2014 § 254

HEL 2014-010542 T 01 01 00

Esitys

Ympäristölautakunta esitti kaupunginvaltuustolle, että se myöntäisi Pekka Kansaselle eron ympäristökeskuksen ympäristöjohtajan virasta 1.4.2015 alkaen vanhuuseläkkeelle siirtymisen vuoksi.

Tämä esitys on osa asian valmistelua eikä siihen voi hakea muutosta (kuntalain 91 §).

Käsittely

09.09.2014 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Pekka Kansanen

Esittelijä

vs. ympäristöjohtaja

Pertti Forss

Lisätiedot

Pekka Kansanen, ympäristöjohtaja, puhelin: +358 9 310 32000

pekka.kansanen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566