Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

14/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Sj/9

 

24.09.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 294

Käräjäoikeuden lautamiesten valinta

HEL 2013-003275 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

1.     myöntää Asmo Kosteelle ja Sanni Kulkille vapautuksen käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä

2.     valita Niina Ilolan ja Tarja Laxénin käräjäoikeuden lautamiehiksi vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi

3.     valita Johanna Wikströmin käräjäoikeuden lautamieheksi 21.5.2014 vapautetun Clas-Håkan Nymanin tilalle vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Asmo Kosteen eronpyyntö

2

Sanni Kulkin eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Helsingin käräjäoikeus

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Asmo Koste pyytää 17.6.2014 vapautusta käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä.

Sanni Kulkki pyytää 19.6.2014 vapautusta käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä.

Kaupunginvaltuusto valitsi 13.2.2013 (36 §) Asmo Kosteen ja Sanni Kulkin käräjäoikeuden lautamiehiksi toimikaudeksi 2013 - 2016.

Clas-Håkan Nymanille myönnettiin vapautus käräjäoikeuden lautamiehen tehtävistä 21.5.2014, 203 §. Helsingin käräjäoikeuden ilmoituksen mukaisesti Nymanin tilalle ei valittu uutta lautamiestä. Tieto uusien lautamiesten valitsemisen lakkauttamisesta ei kuitenkaan pitänyt paikkaansa. Oikeusministeriö ei ole muuttanut vuonna 2013 tekemäänsä päätöstä, jonka mukaan Helsingistä valittavien lautamiesten määrä on 300.

Käräjäoikeuden lautamiehen tehtävistä vapautettavien ja aikaisemmin vapautetun Clas-Håkan Nymanin tilalle olisi valittava uudet käräjäoikeuden lautamiehet toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Asmo Kosteen eronpyyntö

2

Sanni Kulkin eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Helsingin käräjäoikeus

 

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 08.09.2014 § 889

HEL 2013-003275 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Asmo Kosteelle ja Sanni Kulkille vapautuksen käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä

2.     valita Niina Ilolan ja Tarja Laxénin käräjäoikeuden lautamiehiksi vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi

3.     valita Johanna Wikströmin käräjäoikeuden lautamieheksi 21.5.2014 vapautetun Clas-Håkan Nymanin tilalle vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Kaupunginvaltuusto 21.05.2014 § 203

HEL 2013-003275 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti myöntää Clas-Håkan Nymanille vapautuksen käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566