Helsingfors stad

Protokoll

13/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Sj/9

 

10.09.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 282

Tillsättning av tjänsten som direktör för Högholmens djurgård

HEL 2014-006836 T 01 01 01 01

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag välja veterinärmedicine doktor Sanna Hellström till innehavare av tjänsten som direktör för Högholmens djurgård med en totallön på 6 058,90 euro i månaden.

Eftersom Hellström inte är i stadens tjänst och inga uppgifter om hennes hälsa är tillgängliga i anställningssituationen är anställningen villkorlig tills den blivit fastställd med stöd av en utredning om hälsotillståndet. Utredningen ska lämnas in inom en månad räknat från den dag hon fått del av beslutet om anställning.

Behandling

Ordföranden föreslog och fullmäktige godkände följande handläggningsordning:

I ärendet tillåts först diskussion.

Om fullmäktige är enhälliga, kan valet avgöras utan egentlig valförrättning.

Med stöd av 60 § 4 mom. i kommunallagen skall valet, då så yrkas, förrättas med slutna sedlar.

Efter att ha förklarat diskussionen avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Nuutti Hyttinen under diskussionen hade föreslagit att stadsfullmäktige beslutar anställa FM Jaana Mikkola för den vakanta tjänsten som direktör för djurgården.

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden meddelade att valet i ärendet förrättas med slutna sedlar. Ledamöterna Terhi Peltokorpi och Thomas Wallgren biträdde vid valförrättningen.

Vid valet fick Sanna Hellström 73 röster och Jaana Mikkola 8 röster. Dessutom inlämnades 1 blank röstsedel och 3 röstsedlar förkastades.

Stadsfullmäktige beslutade välja veterinärmedicine doktor Sanna Hellström till innehavare av tjänsten som direktör för Högholmens djurgård.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1

Työpaikkailmoitus, työavain 19-10-14

2

ETJ hakijat yhteenveto

3

Valitun hakemus

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Virkaan otettu

 

Muut hakija

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsstyrelsen beslutade 19.5.2014 (§ 589) uppmana djurgården att utlysa tjänsten som djurgårdsdirektör med de behörighetsvillkor som framgår av instruktionen för djurgården, med de språkkunskapskrav som framgår av stadens språkkunskapsstadga och med en totallön som bestäms enligt kompetensklassen för tjänsten.

Tjänsten har varit offentligt utlyst med ansökningstiden 16.5–9.6.2014. Annonsen publicerades bl.a. i stadens elektroniska rekryteringstjänst och i stadens officiella annonsorgan.

Enligt 12 § i instruktionen för direktionen för Helsingfors stads djurgård och för djurgården väljs djurgårdsdirektören av stadsfullmäktige sedan direktionen avgett utlåtande om de sökande.

Djurgårdsdirektören leder verket och ansvarar för att de uppställda målen nås. Enligt 11 § i instruktionen för djurgården är kompetenskrav för djurgårdsdirektören för tjänsten lämplig högre högskoleexamen och dessutom erfarenhet av administration och ledarskap. Språkkunskapskrav för djurgårdsdirektören är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska och nöjaktiga muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Utöver de formella behörighetskraven meddelades det i annonsen att förmåga att framgångsrikt leda en kundserviceorganisation, utvecklingsinriktad ledarstil, bra interaktions- och samarbetsförmåga och goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska anses som meriter.

Enligt 125 § i grundlagen är de allmänna utnämningsgrunderna för tjänsten skicklighet, förmåga och beprövad medborgerlig dygd.

Tjänsten söktes inom ansökningstiden av 86 personer. En sammanfattning av sökandena finns som bilaga 1 till detta ärende på föredragningslistan. Sammanlagt 75 av sökandena uppfyller kravet på högre högskoleexamen.

På basis av ansökningarna kallades sju sökande till en personlig intervju. De intervjuades 13.6–19.6.2014 av biträdande stadsdirektör Ritva Viljanen, vice ordföranden för direktionen Vesa Hack, ledamoten i direktionen Vesa Saarinen, stf. djurgårdsdirektör Eila Ratasvuori, stadssekreterare Leena Mickwitz och rekryteringskonsult Milla Kansonen från Psycon Oy. På basis av intervjuerna kallades fyra sökande till en personanalys som förverkligades av Psycon Oy.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandet från direktionen för djurgården. I utlåtandet anges de sökandes utbildning och arbetserfarenhet som kallades till personanalys och bedöms hur sökandenas egenskaper skulle passa för uppgiften. Stadsstyrelsen konstaterar att de som kallades till personanalys har alla stark kompetens i flera av de delområden som hör till tjänsten som djurgårdschef. Deras starka sidor fördelas i olika delområden. Såsom det framgår av direktionens utlåtande har två av de sökande som gått igenom personanalysen lång erfarenhet av ledarskap i en kundserviceorganisation. Av dem som kallades till personanalys har Jaana Mikkola däremot både arbets- och ledarskapserfarenhet från Högholmens djurgård och lång erfarenhet av ledarskap på enhets- och sektionsnivå vid livsmedelssäkerhetsverket Evira. Anttila, Mikkola och Saukkonen anses alla tre ha god erfarenhet av organisationsledarskap.

Sanna Hellström är veterinärmedicine doktor till sin utbildning och har alltså den högsta utbildningen av de sökande som kallades till personanalys. Hon har varit i forsknings- och undervisningsuppgifter och har därför med sin arbetserfarenhet och utbildning goda kunskaper i djurens beteende, fysiologi och medicinering. I detta avseende är Hellström likställd med Mikkola som har högre högskoleexamen med ekologisk zoologi som huvudämne och som har fått mycket både praktiska och teoretiska kunskaper i frågor kring djurens välbefinnande under sin arbetskarriär. Hellström har dock genom sina förtroendeuppdrag de bästa och mest tidsenliga kunskaperna om Helsingfors stads och djurgårdens verksamhet och administration.

Fastän Hellström har mindre erfarenhet av organisationsledarskap än de övriga sökande som kallades till personanalys har Hellström dock den fördelen att hon har stark erfarenhet av ledarskap genom sina olika förtroendeuppdrag. Hon är ordförande i direktionen för djurgården sedan 2009 och har varit ledamot i stadsstyrelsen i sex år. Dessutom har Hellström fått ledarskapserfarenhet som konsultativ sakkunnig på hela landets nivå. I denna uppgift har hon också varit ställföreträdare för enhetschefen.

Högholmens djurgård står inför stora utvecklingsutmaningar. I det här läget krävs det av djurgårdsdirektören förmåga till strategisk tänkande, entusiasm och samarbetsförmåga. I intervjun lyfte Hellströms starka utvecklingsvilja och strategiska tänkande henne klart fram jämfört med de övriga sökandena. Hellström har god interaktions- och samarbetsförmåga.

Stadsstyrelsen anser på basis av ansökningarna och intervjuerna att Sanna Hellström har de bästa förutsättningarna att framgångsrikt sköta tjänsten. Hennes starka sidor är goda färdigheter till strategiskt ledarskap och god interaktions- och samarbetsförmåga. Dessutom ger hennes långa erfarenhet som ledamot i stadsfullmäktige och i stadsstyrelsen, ordförande i stadsstyrelsegruppen och i direktionen för djurgården och ledamot i olika nämnder särskild bra förmåga att utveckla djurgårdens verksamhet utifrån stadens strategier. Personanalysen stöder denna framställning.

En sammanfattning av sökandena finns som bilaga till detta ärende på föredragningslistan. Informationen i sammanfattningen baserar sig på de uppgifter som sökandena gett i sina ansökningar. Ansökningarna och handlingarna för personanalysen är tillgängliga vid stadsstyrelsens och stadsfullmäktiges sammanträden och innan dess hos den stadssekreterare som ger upplysningar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1

Työpaikkailmoitus, työavain 19-10-14

2

ETJ hakijat yhteenveto

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Virkaan otettu

 

Muut hakija

Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Korkeasaaren eläintarha

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 01.09.2014 § 848

HEL 2014-006836 T 01 01 01 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää ottaa eläinlääketieteen tohtori Sanna Hellströmin eläintarhan johtajan avoinna olevaan virkaan 6 038,90 euron kokonaispalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin.

Koska Hellström ei ole kaupungin palveluksessa, eikä hänen terveydellisiä tietojaan ole käytettävissä virkaan otettaessa, on virkaan ottaminen ehdollinen siihen asti, kunnes virkaan ottaminen on vahvistettu hänen terveydentilastaan saadun selvityksen perusteella. Selvitys on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

 

Eläintarhan johtokunta 14.08.2014 § 29

HEL 2014-006836 T 01 01 01 01

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon eläintarhan johtajan viran hakijoista:

Johtokunta esittää, että eläintarhan johtajan virkaan otettaisiin eläinlääketieteen tohtori Sanna Hellström.

Kaupunginvaltuusto päätti 7.5.2014 (§ 146) myöntää eläintarhan johtajalle eron 15.4.2014 lukien. Kaupunginhallitus päätti 19.5.2014 (§ 589) kehottaa eläintarhaa julistamaan eläintarhan johtajan viran haettavaksi eläintarhan johtosäännön mukaisin kelpoisuusvaatimuksin ja kaupungin kielitaitosäännön mukaisin kielitaitovaatimuksin sekä viran vaativuusluokan mukaan määräytyvän kokonaispalkan mukaisin ehdoin.

Virka on ollut julkisesti haettavana 16.5.2014 - 9.6.2014. Hakuilmoitus on julkaistu kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun lisäksi kaupungin ilmoituslehdissä.

Eläintarhan johtokunnan ja eläintarhan johtosäännön 12 §:n mukaan eläintarhan johtajan valitsee kaupunginvaltuusto johtokunnan annettua hakijoista lausuntonsa.

Eläintarhan johtaja johtaa viraston toimintaa ja vastaa siitä, että asetetut tavoitteet saavutetaan. Eläintarhan johtaja esittelee asiat johtokunnassa. Eläintarhan johtajan tehtävänä on, ellei hän ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle, päättää asianomaisia esimiehiä, asianomaista henkilöä sekä tämän sitä pyytäessä luottamusmiestä kuultuaan viraston palveluksessa olevan henkilön ja vastaavan viran tai toimen siirtämisestä viraston yksiköstä toiseen, huolehtia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta, päättää viraston henkilökuntaa koskevien virka- ja työehtosopimusten sekä vastaavien sopimusten täytäntöönpanosta huomioon ottaen mitä kaupunginhallituksen johtosäännössä on määrätty, hakea kaupungin puolesta viraston toimialaan kuuluvat valtionosuudet ja avustukset sekä niihin verrattavat etuudet sekä käyttää näissä asioissa kaupungin puhevaltaa. Lisäksi eläintarhan johtaja suorittaa kaupunginjohtajan, asianomaisen apulaiskaupunginjohtajan ja johtokunnan määräämät muut tehtävät.

Eläintarhan johtosäännön 11 §:n mukaan eläintarhan johtajan viran kelpoisuusvaatimuksena on virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, minkä lisäksi hänellä tulee olla kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä. Eläintarhan johtajalta edellytetään suomen kielen erinomaista ja ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Kaupunginvaltuusto voi perustellusta syystä myöntää poikkeuksen kielitaitovaatimuksista.

Muodollisten kelpoisuusvaatimusten lisäksi hakuilmoituksessa todettiin, että eduksi katsotaan näyttö kyvystä kohtaa asiakaspalveluorganisaatiota tuloksellisesti, kehittävä johtamisote, hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä hyvä englannin kielen suullinen ja kirjallinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 86 hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on asian liitteenä 1. Vaadittu ylempi korkeakoulututkinto on 75 hakijalla.

Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin 7 hakijaa. Haastattelun suorittivat ajalla 13.6- 19.6.2014 apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljanen, johtokunnan varapuheenjohtaja Vesa Hack, johtokunnan jäsen Vesa Saarinen, va. eläintarhan johtaja Eila Ratasvuori, kaupunginsihteeri Leena Mickwitz ja rekrytointikonsultti Milla Kansonen Psycon Oy:stä.  

Haastatteluun kutsuttiin Jussi Anttila, Eeva Furman, Sanna Hellström, Heidi Kinnunen, Kirsi Kokkonen, Jaana Mikkola ja Sari Saukkonen.

Haastattelun perusteella henkilöarviointiin kutsuttiin Jussi Anttila, Sanna Hellström, Jaana Mikkola ja Sari Saukkonen. Henkilöarvioinnin suoritti Psycon Oy.

Jussi Anttila on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri, minkä lisäksi hän on suorittanut upseerin tutkinnon. Hän on toiminut upseerin tehtävissä opettajana Maanpuolustuskorkeakoulussa 10 v, henkilöstöpäällikkönä puolustusvoimien tietotekniikkalaitoksella 11 kk, kehittämispäällikkönä Helsingin yliopistossa 2 v ja yliopistollisen eläinsairaalan johtajana 7 v.

Sanna Hellström on koulutukseltaan eläinlääketieteen tohtori. Hän on tehnyt käytännön praktiikkatyötä sekä toiminut 2 v Suomen Eläinlääkäriliiton puheenjohtajana osa-aikaisesti, opetus- ja tutkimustehtävissä eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa yli 10 v ja Elintarviketurvallisuusvirastossa neuvottelevana virkamiehenä 2 v päätehtävänään eläinlääkintähuollon valtakunnallinen ohjaus. Lisäksi hän on toiminut yksikön johtajan sijaisena. Hän on ollut useissa Helsingin kaupungin luottamustehtävissä mm. valtuutettuna, kaupunginhallituksen jäsenenä ja eläintarhan johtokunnan puheenjohtajana.

Jaana Mikkola on koulutukseltaan filosofian maisteri pääaineenaan ekologinen eläintiede. Hän on toiminut Korkeasaaren eläintarhassa kuraattorina, intendenttinä ja työnjohtajana yhteensä noin 10 v, maa- ja metsätalousministeriössä eläinsuojelulainsäädännön valmistelutehtävissä ja yksikön päällikkönä 6 v sekä elintarviketurvallisuusvirastossa yksikönjohtajana ja jaostopäällikkönä noin 8 v.

Sari Saukkonen on koulutukseltaan maatalous- ja metsätieteiden maisteri ympäristönhoidon koulutusohjelmasta, minkä lisäksi hän on suorittanut johtamisen erikoisammattitutkinnon ammattikorkeakoulussa. Hän on toiminut Kotka Maretariumin toimitusjohtajana 13 v sen perustamisesta lähtien. Sitä ennen hän on toiminut Päijänne-luontokeskuksen johtajana Asikkalan kunnassa yli 5 v ja erilaisissa tutkimustehtävissä.

Kaikilla henkilöarviointiin kutsutuilla hakijoilla on vahva osaaminen monella viran toimenkuvaan kuuluvalla osa-alueella. Anttilalla ja Saukkosella on pitkä kokemus asiakaspalveluorganisaation johtamisesta. Mikkola puolestaan on ollut useita vuosia työssä Korkeasaaren eläintarhassa ja hänellä on pitkä kokemus elintarviketurvallisuusviraston johtamistehtävistä. Hellströmin koulutus ja työkokemus antavat hyvät perusteet eläintarhan toiminnan ymmärtämiseen, minkä lisäksi hänellä on pitkällisen ja monipuolisen luottamustehtävissä toimimisen perusteella hyvä perehtyneisyys Helsingin kaupungin ja eläintarhan toimintaan ja hallintoon.

Toimenkuvan vuoksi haastatteluissa kiinnitettiin erityistä huomiota hyviin vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoihin sekä kehittävään johtamisotteeseen.

Johtokunta katsoo haastattelujen ja henkilöarvioinnin perusteella, että parhaat edellytykset viran menestykselliseen hoitamiseen on Sanna Hellströmillä. Hänen vahvuutenaan ovat hyvät valmiudet strategiseen johtamiseen sekä hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Lisäksi hänen pitkällinen kokemuksensa kaupunginvaltuutettuna, kaupunginhallituksen jäsenenä ja kaupunginhallitusryhmän puheenjohtajana sekä eläintarhan johtokunnan puheenjohtajana ja muiden lautakuntien jäsenenä antavat erityisesti kykyä kehittää eläintarhan toimintaa kaupungin strategioihin perustuen.

Esittelijä

va. eläintarhan johtaja

Eila Ratasvuori

Lisätiedot

Eila Ratasvuori, va. eläintarhan johtaja, puhelin: 310 36060

eila.ratasvuori(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566