Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kaj/7

 

10.09.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 280

Itä-Pakilan siirtolapuutarha-alueiden asemakaava ja asemakaavan muuttaminen (nro 12190, Itä-Pakilan siirtolapuutarha-alueet)

HEL 2011-005025 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä 34. kaupunginosan (Pakila, Itä-Pakila) siirtolapuutarha-aluetta koskevan asemakaavaehdotuksen ja puisto-, lähivirkistys-, uimaranta-, siirtolapuutarha-, ryhmäpuutarha-, opetus- ja virkistystarkoituksiin käytettävää kasvitarha-aluetta sekä erityis-, vesi- ja katualueita ja 35. kaupunginosan (Tuomarinkylä, Tuomarinkartano) puistoa ja lähivirkistysaluetta, joka on säilytettävä luonnonmukaisena metsänä, sekä kaupunginosan rajaa koskevan asemakaavan muutosehdotuksen 22.10.2013 päivätyn ja 17.6.2014 muutetun piirustuksen nro 12190 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti, etteivät tehdyt muistutukset, saapuneet kirjeet ja annetut lausunnot anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti, ettei asemakaavaa ja asemakaavan muutosehdotusta aseteta uudelleen nähtäväksi.

Vielä kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

Hyväksyessään asemakaavamuutoksen valtuusto edellyttää, että Vantaanjoessa elävän EU-direktiivin suojeleman jokihelmisimpukan elinehtojen turvaamiseksi tehdään riittävä ympäristövaikutusten arviointi. (Leo Stranius)

 

Käsittely

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli tehty vastaehdotus.

Valtuutettu Yrjö Hakanen oli valtuutettu Eija Loukoilan kannattamana ehdottanut, että poistetaan asemakaavan muutosehdotuksen selostuksen kohdasta Yleisperustelu (s.10) kohta: Siirtolapuutarhan pohjoisosan suurikokoisille palstoille (noin 600-800 m2) osoitetaan toinen rakennusala, mutta ei velvoiteta jakamaan palstaa kahtia. Lisäksi poistetaan kohdasta Mitoitus (s.10) kohta:...(suurille palstoille kaksi mökkiä eli 40 k-m2).

Lisäksi valtuutettu Leo Stranius oli valtuutettu Sirpa Asko-Seljavaaran kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

Hyväksyessään asemakaavamuutoksen valtuusto edellyttää, että Vantaanjoessa elävän EU-direktiivin suojeleman jokihelmisimpukan elinehtojen turvaamiseksi tehdään riittävä ympäristövaikutusten arviointi.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy kaupunginhallituksen ehdotuksen, äänestää jaa; jos ei voittaa, on valtuutettu Yrjö Hakasen vastaehdotus hyväksytty.

3 äänestys

JAA-ehdotus: Khs
EI-ehdotus: Valtuusto hyväksyy asemakaavan siten muutettuna, että poistetaan asemakaavan muutosehdotuksen selostuksen kohdasta Yleisperustelu (s.10) kohta: Siirtolapuutarhan pohjoisosan suurikokoisille palstoille (noin 600-800 m2)
osoitetaan toinen rakennusala, mutta ei velvoiteta jakamaan palstaa kahtia.
Lisäksi poistetaan kohdasta Mitoitus (s.10) kohta:...(suurille palstoille kaksi mökkiä eli 40 k-m2).
 

Jaa-äänet: 69
Zahra Abdulla, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Rene Hursti, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Harri Lindell, Päivi Lipponen, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Osku Pajamäki, Anniina Palm, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen

Ei-äänet: 15
Outi Alanko-Kahiluoto, Paavo Arhinmäki, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Eija Loukoila, Sami Muttilainen, Sirpa Puhakka, Pekka Saarnio, Leo Stranius, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Poissa: 1
Seppo Kanerva

Kaupunginvaltuusto päätti siten hyväksyä kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Leo Straniuksen ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

4 äänestys

JAA-ehdotus: Hyväksyessään asemakaavamuutoksen valtuusto edellyttää, että Vantaanjoessa elävän EU-direktiivin suojeleman jokihelmisimpukan elinehtojen turvaamiseksi tehdään riittävä ympäristövaikutusten arviointi.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 63
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Sirpa Asko-Seljavaara, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Helena Kantola, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Pekka Saarnio, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 21
Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Harri Lindell, Jape Lovén, Seija Muurinen, Lasse Männistö, Anniina Palm, Jaana Pelkonen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho

Poissa: 1
Seppo Kanerva

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Leo Straniuksen ehdottaman toivomusponnen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12190 kartta, päivätty 22.10.2013, muutettu 17.6.2014

2

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12190 selostus, päivätty 22.10.2013, muutettu 17.6.2014, päivitetty Kslk:n 17.6.2014 päätöksen mukaiseksi

3

Havainnekuva 10.6.2014

4

Vuorovaikutusraportti 22.10.2013, täydennetty 17.6.2014

5

Osa päätöshistoriaa

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Muistutuksen tehneet, jotka ovat ilmoittaneet haluavansa tiedon kaavan hyväksymisestä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 

Rakennusvalvontavirasto

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Alue sijaitsee Kehä I:n pohjoispuolella Tuomarinkartanon, Klaukkalantien, Kehä I:n ja Vantaanjoen rajaamalla alueella.

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella suojellaan kulttuurihistoriallisesti arvokkaat Pakilan siirtolapuutarha ja Klaukkalanpuiston ryhmäpuutarha. Samalla osoitetaan yhteensä 100 uutta siirtolapuutarhamökkiä ja -palstaa alueiden reunoille, rakentamattomille alueen osille ja käytöstä poistetulle Ärtin koulupuutarha-alueelle. Lisäksi alueiden reunoille tulee noin 180 uutta autopaikkaa. Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen pinta-ala on 41,87 ha. Siirtolapuutarha-alueiden pinta-ala kasvaa nykyisestä 3,53 ha. Koko alueen rakennusoikeus on 12 930 k-m².

Kaupunginhallitus on 15.6.2009, 775 § merkinnyt tiedoksi siirtolapuutarha- ja kesämajatyöryhmän raportin sekä kehottanut kaupunkisuunnittelulautakuntaa ottamaan huomioon Pakilan siirtolapuutarhan laajentamismahdollisuuden ja Ärtin koulukasvitarha-alueen muuttamisen siirtolapuutarhaksi.

Esittelijän perustelut

Helsingin yleiskaava 2002:ssa alue on kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurin kannalta merkittävää aluetta, jota tulee kehittää siten, että sen ominaispiirteet säilyvät. Nyt laadittu asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen.

Alueella ovat voimassa asemakaavat nro 4632, 7374, 7780, 8491 ja 10331 vuosilta 1960, 1976, 1979, 1982 ja 1998. Asemakaavojen mukaan alue koostuu siirtolapuutarha-alueesta, puistoalueesta, ryhmäpuutarha-alueesta, kasvitarha-alueesta, uimaranta-alueesta, istutettavasta puistoalueesta, luonnonmukaisena säilytettävästä puistoalueesta, maanviljelyksen ja virkistyksen erityisalueesta ja luonnonmukaisena metsänä säilytettävästä lähivirkistysalueesta. Suunnittelualueen pohjoisosassa on lisäksi pienehkö kaavoittamaton alue.

Kaupunki omistaa alueen. Siirtolapuutarha-alueet on vuokrattu siirtolapuutarhayhdistyksille ja viljelypalsta-alue Pukinmäki-seuralle.

Asemakaavan toteuttamisesta aiheutuu kaupungille kustannuksia ilman arvonlisäveroa seuraavasti:

-        pysäköintialueiden rakentaminen arviolta 420 000 euroa

-        vesijohdon rakentaminen arviolta 250 000 euroa

-        vesijohdon ja tietoliikennekaapelin siirtäminen arviolta 30 000 euroa

Kustannusarviossa ei ole huomioitu muita mahdollisia muutoksia ja järjestelyjä.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on tullut vireille kaupungin ja Pakilan siirtolapuutarhayhdistys ry:n aloitteesta.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta esitettyjen 30 mielipiteen lisäksi asemakaavan muutosluonnoksesta on jätetty 41 mielipidettä. Kaavaehdotuksen valmistelun aikana saadut viisi mielipidettä on otettu kaavatyössä huomioon, mutta niiden johdosta ei ole tehty muutoksia kaavaehdotukseen.

Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävänä 8.11. - 9.12.2013.

Ehdotuksesta on tehty 17 muistutusta ja saatu kaksi kirjettä nähtävänäolon jälkeen.

Muistutukset

Muistutuksissa ja kirjeissä vastustetaan Pakilan siirtolapuutarhan laajentamista, siirtolapuutarhatien rakentamista Lystikukkulan reunaan ja suurten palstojen puolittamista.

Uusien mökkien määrää pidetään liian suurena. Siirtolapuutarha-alueen tiivistämisen pelätään olevan sosiaalisesti, ekologisesti ja kulttuurin vaalimisen kannalta kestämätöntä. 16 palstan kahtia jakamisen nähdään aiheuttavan taloudellista haittaa vuokralaisille, jotka katsovat maksaneensa kauppahinnassa myös palstansa vuokraoikeudesta.

Lystikukkulalle suunnitellun tien nähdään lisäävän valoisuutta ja muita häiriöitä rauhoitettujen lepakkolajien elinympäristössä. Tien rakentamisen pelätään myös vaarantavan puita ja muinaismuistoja.

Lausunnot

Yleisten töiden lautakunta, ympäristölautakunta, rakennusvirasto ja kaupunginmuseo toteavat lausunnoissaan, että Lystikukkulan metsäalueen reunaan ei tule raivata uutta tieyhteyttä, sillä metsässä on luonnonsuojelulain ja EU-direktiivin suojelemia lepakoita sekä muinaismuistolailla suojattu tykkitie. Lautakunnat vastustavat myös suurten rinnetonttien jakamista, sillä ne ovat maisemallisesti arvokas osa siirtolapuutarha-aluetta. Rakennusvirasto katsoo, että tontteja ei tule jakaa tai ne täytyy jakaa siten, että uutta tietä ei tarvita.

Myös elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus nostaa lausunnossaan esille Lystikukkulan metsäalueen tärkeyden lintukohteena ja lepakkoalueena. ELY-keskus katsoo, ettei vaikutusten arvioinnissa ole riittävästi arvioitu vaikutuksia lepakkolajeihin. Myös vaikutusten arviointi Vantaanjoen Natura-alueeseen on keskuksen mielestä riittämätön.

Yleisten töiden lautakunta toteaa, että Pakilan rantapuistoon ei tule sijoittaa rakennuksia, joiden ympäristöön voi muodostua yksityisluonteisia pihapiirejä. Rantapuiston tulee olla kaikkien käytettävissä.

Rakennusvalvontavirasto tarkentaa kaavamääräyksiä ja esittää, että palstaviljelijöillä tulee olla alkuperäiset viljelysuunnitelmat käytössään.

Pelastuslautakunta katsoo, että sammutusveden saanti tulee ottaa huomioon. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä taas toteaa, että alueen vesijohdot ja viemärit on jo rakennettu valmiiksi, eikä asemakaavan muutosehdotus edellytä niiden siirtämistä.

Lausunnot ilmenevät kokonaisuudessaan päätöshistoriasta ja niiden tiivistelmät sekä lausuntoihin annetut vastineet ovat vuorovaikutusraportissa (liite 4).

Asemakaavaan ja asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Lausunnot ja muistutukset on otettu huomioon siten, että Lystikukkulan reunaan suunniteltu tie, pysäköintialueen metsäinen itäosa ja suurten palstojen jakoa osoittava viiva on poistettu asemakaavakartasta. Selostukseen on liitetty alkuperäiset viljelysuunnitelmat.

Kun kaavasta on poistettu Lystikukkulan reunaan suunniteltu tie, jää ainoaksi yhteydeksi Pakilan siirtolapuutarhan pohjoispuolisille uusille palstoille keskellä siirtolapuutarha-aluetta oleva palstatie. Uusien mökkien yhteyksien parantamiseksi on kaavaan sisällytetty mahdollisuus jatkaa pientä olemassa olevaa palstatietä palstojen nro 117 ja 118 välistä koilliseen kohti uusia palstoja.

Muut muutokset ilmenevät asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostuksesta (liite 2).

Kiinteistöviraston tonttiosasto tulee tekemään tarvittavat tarkistukset sekä liikuntaviraston että rakennusviraston sisäisiin maanvuokrasopimuksiin, kun asemakaava on vahvistunut.

Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan tarkistetun esityksen mukainen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12190 kartta, päivätty 22.10.2013, muutettu 17.6.2014

2

Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotuksen nro 12190 selostus, päivätty 22.10.2013, muutettu 17.6.2014, päivitetty Kslk:n 17.6.2014 päätöksen mukaiseksi

3

Havainnekuva 10.6.2014

4

Vuorovaikutusraportti 22.10.2013, täydennetty 17.6.2014

5

Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1

Ilmakuva, 12190/22.10.2013

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Muistutuksen tehneet, jotka ovat ilmoittaneet haluavansa tiedon kaavan hyväksymisestä

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 

Rakennusvalvontavirasto

 

Tiedoksi

Yleisten töiden lautakunta

Ympäristölautakunta

Rakennusvirasto

Kaupunginmuseo

Pelastuslautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 01.09.2014 § 845

HEL 2011-005025 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 34. kaupunginosan (Pakila, Itä-Pakila) siirtolapuutarha-aluetta koskevan asemakaavaehdotuksen ja puisto-, lähivirkistys-, uimaranta-, siirtolapuutarha-, ryhmäpuutarha-, opetus- ja virkistystarkoituksiin käytettävää kasvitarha-aluetta sekä erityis-, vesi- ja katualueita ja 35. kaupunginosan (Tuomarinkylä, Tuomarinkartano) puistoa ja lähivirkistysaluetta, joka on säilytettävä luonnonmukaisena metsänä, sekä kaupunginosan rajaa koskevan asemakaavan muutosehdotuksen 22.10.2013 päivätyn ja 17.6.2014 muutetun piirustuksen nro 12190 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää, etteivät tehdyt muistutukset, saapuneet kirjeet ja annetut lausunnot anna aihetta muihin toimenpiteisiin.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää, ettei asemakaavaa ja asemakaavan muutosehdotusta aseteta uudelleen nähtäväksi.

Käsittely

01.09.2014 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Jorma Bergholm

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.06.2014 § 217

HEL 2011-005025 T 10 03 03

Ksv 0586_1, Pakilan rantatie, Pakilan siirtolapuutarha, Klaukkalantie, Klaukkalanpuisto, karttaruudut H6 ja H7

Esitys

Kaupunkisuunnittelulautakunta esitti kaupunginhallitukselle

-        22.10.2013 päivätyn ja 17.6.2014 muutetun 34. kaupunginosan (Pakila, Itä-Pakila) siirtolapuutarha-aluetta koskevan asemakaavaehdotuksen ja puisto-, lähivirkistys-, uimaranta-, siirtolapuutarha-, ryhmäpuutarha-, opetus- ja virkistystarkoituksiin käytettävää kasvitarha-aluetta sekä erityis-, vesi- ja katualueita ja 35. kaupunginosan (Tuomarinkylä, Tuomarinkartano) puistoa ja lähivirkistysaluetta, joka on säilytettävä luonnonmukaisena metsänä, sekä kaupunginosan rajaa koskevan asemakaavan muutosehdotuksen nro 12190 hyväksymistä ja etteivät tehdyt muistutukset, saapuneet kirjeet ja annetut lausunnot anna aihetta muihin toimenpiteisiin. Muutokset ilmenevät yksityiskohtaisesti esityslistan liitteestä ja kaavaselostuksesta.

-        ettei asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotusta aseteta uudelleen nähtäville.

Lisäksi lautakunta päätti

-        antaa kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksestä ja vuorovaikutusraportista ilmenevät vastaukset kaupungin perusteltuna kannanottona tehtyihin muistutuksiin

-        antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet saapuneisiin kirjeisiin.

Käsittely

17.06.2014 Ehdotuksen mukaan

Vastaehdotus:
Eija Loukoila: Poistetaan liitteestä 3 Asemaavan muutosehdotuksen selostus kohdasta Yleisperustelu (s.10) kohta: Siirtolapuutarhan pohjoisosan suurikokoisille palstoille  (noin 600-800 m2) osoitetaan toinen rakennusala, mutta ei velvoiteta jakamaan palstaa kahtia.
sekä poistetaan kohdasta Mitoitus (s.10) kohta:...(suurille palstoille kaksi mökkiä eli 40 k-m2).

Perustelu: Yleisten töiden lautakunta ja ympäristölautakunta esittävät lausunnoissaan, että alueen varjoisat pohjoisosan palstat jätetään ennalleen osoittamatta niille lisärakennusalaa. Lausunnoista ilmenee, että lautakunnat näkevät suuret rinnetontit arvokkaana osana koko siirtolapuutarhaa ja  maisemallisesti tärkeinä erityispiirteinä alueelle.

Vastaehdotus raukesi kannattamattomana.

10.06.2014 Pöydälle

22.10.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

16.04.2013 Palautettiin

09.04.2013 Pöydälle

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Tuomas Eskola, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37285

tuomas.eskola(a)hel.fi

Päivi Sarmaja, arkkitehti, puhelin: 310 37279

paivi.sarmaja(a)hel.fi

Peik Salonen, insinööri, puhelin: 310 37248

peik.salonen(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 14.01.2014 § 2

HEL 2011-005025 T 10 03 03

Päätös

Lystikukkulan alueen ja tykkitien vieritse kulkevan kulkuväylän osalta ei ole selvitetty muutosten vaikutusta alueen lepakkokantaan: Alueella saattaa olla valolle herkkiä lepakkolajeja. Kulkuväylän kaavoittaminen vaatisi tältä osin lisäselvityksiä ja se olisi huomioitava tämän alueen rakentamisessa muuten.

Vantaanjoen kapea rantavyöhyke on syytä varata vain yleiseksi virkistysalueeksi ja Vantaanjoen Natura-alueen suojavyöhykkeeksi. Mökkialuetta palvelevat uudet rakennukset on syytä sijoittaa taustalla olevan urheilu- ja virkistysalueen (VU) yhteyteen.

Luoteiseen Lystikukkulan metsäalueen reunaan ei tule raivata uutta tieyhteyttä, koska alle jäisi arvokkaita ikipetäjiä ja suojellun tykkitien ympäristö muuttuisi oleellisesti. Liikenneratkaisu tulee järjestää toisin.

Luoteisreunassa olevat metsään rajautuvat rakennetut rinnetontit ovat arvokas osa koko siirtolapuutarha-alueen erityispiirteitä ja maisemallisesti tärkeitä sellaisenaan, joten niitä ei tule jakaa kahtia.

Luoteisnurkkaan osoitettu pysäköintialue tulee rajata pienipiirteisemmäksi ja maastoon paremmin sulautuen.

Käsittely

14.01.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Timo Pyhälahti: Lystikukkulan alueen ja tykkitien vieritse kulkevan kulkuväylän osalta ei ole selvitetty muutosten vaikutusta alueen lepakkokantaan: Alueella saattaa olla valolle herkkiä lepakkolajeja. Kulkuväylän kaavoittaminen vaatisi tältä osin lisäselvityksiä ja se olisi huomioitava tämä alueen rakentamisessa muuten.

Kannattajat: Matti Niemi

Vastaehdotus:
Leo Stranius: Lisätään seuraava:
Vantaanjoen kapea rantavyöhyke on syytä varata vain yleiseksi virkistysalueeksi ja Vantaanjoen Natura-alueen suojavyöhykkeeksi. Mökkialuetta palvelevat uudet rakennukset on syytä sijoittaa taustalla olevan urheilu- ja virkistysalueen (VU) yhteyteen.

Kannattajat: Timo Pyhälahti

Vastaehdotus:
Leo Stranius: Lisätään seuraava lause:
Luoteiseen Lystikukkulan metsäalueen reunaan ei tule raivata uutta tieyhteyttä, koska alle jäisi arvokkaita ikipetäjiä ja suojellun tykkitien ympäristö muuttuisi oleellisesti. Liikenneratkaisu tulee järjestää toisin.

Kannattajat: Timo Pyhälahti

Vastaehdotus:
Leo Stranius: Lisätään lause:
Pohjoisimmat Vanhan riihipellon uudet tontit (2-3 kpl) katkaisevat tärkeitä maisemanäkymiä ja tulee poistaa.

Kannattajat: Timo Pyhälahti

Vastaehdotus:
Leo Stranius: Lisätään lause:
Luoteisreunassa olevat metsään rajautuvat rakennetut rinnetontit ovat arvokas osa koko siirtolapuutarha-alueen erityispiirteitä ja maisemallisesti tärkeitä sellaisenaan, joten niitä ei tule jakaa kahtia.

Kannattajat: Timo Pyhälahti

Vastaehdotus:
Leo Stranius: Lisätään lause:
Luoteisnurkkaan osoitettu pysäköintialue tulee rajata pienipiirteisemmäksi ja maastoon paremmin sulautuen.

Kannattajat: Timo Pyhälahti

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lystikukkulan alueen ja tykkitien vieritse kulkevan kulkuväylän osalta ei ole selvitetty muutosten vaikutusta alueen lepakkokantaan: Alueella saattaa olla valolle herkkiä lepakkolajeja. Kulkuväylän kaavoittaminen vaatisi tältä osin lisäselvityksiä ja se olisi huomioitava tämä alueen rakentamisessa muuten.

Jaa-äänet: 0

Ei-äänet: 8
Joona Haavisto, Hanna Lähteenmäki, Matti Niemi, Sirpa Norvio, Tuula Palaste-Eerola, Timo Pyhälahti, Leo Stranius, Anita Vihervaara

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Timo Latikka

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään seuraava:
Vantaanjoen kapea rantavyöhyke on syytä varata vain yleiseksi virkistysalueeksi ja Vantaanjoen Natura-alueen suojavyöhykkeeksi. Mökkialuetta palvelevat uudet rakennukset on syytä sijoittaa taustalla olevan urheilu- ja virkistysalueen (VU) yhteyteen.

Jaa-äänet: 1
Matti Niemi

Ei-äänet: 7
Joona Haavisto, Hanna Lähteenmäki, Sirpa Norvio, Tuula Palaste-Eerola, Timo Pyhälahti, Leo Stranius, Anita Vihervaara

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Timo Latikka

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään seuraava lause:
Luoteiseen Lystikukkulan metsäalueen reunaan ei tule raivata uutta tieyhteyttä, koska alle jäisi arvokkaita ikipetäjiä ja suojellun tykkitien ympäristö muuttuisi oleellisesti. Liikenneratkaisu tulee järjestää toisin.

Jaa-äänet: 1
Matti Niemi

Ei-äänet: 6
Joona Haavisto, Hanna Lähteenmäki, Sirpa Norvio, Timo Pyhälahti, Leo Stranius, Anita Vihervaara

Tyhjä: 1
Tuula Palaste-Eerola

Poissa: 1
Timo Latikka

4 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään lause:
Pohjoisimmat Vanhan riihipellon uudet tontit (2-3 kpl) katkaisevat tärkeitä maisemanäkymiä ja tulee poistaa.

Jaa-äänet: 4
Joona Haavisto, Hanna Lähteenmäki, Matti Niemi, Anita Vihervaara

Ei-äänet: 2
Timo Pyhälahti, Leo Stranius

Tyhjä: 2
Sirpa Norvio, Tuula Palaste-Eerola

Poissa: 1
Timo Latikka

5 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään lause:
Luoteisreunassa olevat metsään rajautuvat rakennetut rinnetontit ovat arvokas osa koko siirtolapuutarha-alueen erityispiirteitä ja maisemallisesti tärkeitä sellaisenaan, joten niitä ei tule jakaa kahtia.

Jaa-äänet: 3
Hanna Lähteenmäki, Matti Niemi, Anita Vihervaara

Ei-äänet: 5
Joona Haavisto, Sirpa Norvio, Tuula Palaste-Eerola, Timo Pyhälahti, Leo Stranius

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Timo Latikka

6 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisätään lause:
Luoteisnurkkaan osoitettu pysäköintialue tulee rajata pienipiirteisemmäksi ja maastoon paremmin sulautuen.

Jaa-äänet: 2
Matti Niemi, Anita Vihervaara

Ei-äänet: 6
Joona Haavisto, Hanna Lähteenmäki, Sirpa Norvio, Tuula Palaste-Eerola, Timo Pyhälahti, Leo Stranius

Tyhjä: 0

Poissa: 1
Timo Latikka

10.12.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä

ympäristönsuojelupäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Eeva Pitkänen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31517

eeva.pitkanen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 14.01.2014 § 7

HEL 2011-005025 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan lausunnon:

Asemakaavan muutosehdotus koskee 34. kaupunginosan (Pakila) siirtolapuutarha-aluetta, ryhmäpuutarha-aluetta, opetus- ja virkistystarkoituksiin käytettävää kasvitarha-aluetta, katu- ja puistoalueita sekä uimaranta- ja erityisalueita sekä 35. kaupunginosan (Tuomarinkylä) lähivirkistysaluetta ja erityisalueita.

Muutosehdotuksessa Pakilan ja Klaukkalanpuiston siirtolapuutarha-alueille osoitetaan uusia siirtolapuutarhapalstoja ja -mökkejä yhteensä 116 kappaletta. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat siirtolapuutarha-alueet suojellaan merkinnällä RP/s ja uudet palsta-alueet merkitään siirtolapuutarha-alueeksi (RP). Klaukkalanpuiston siirtolapuutarhan pohjoisreunan pysäköimispaikat osoitetaan yleiseksi pysäköintialueeksi (LP). Lisäksi Pakilan rantatien päähän merkitään yleinen pysäköintialue (LP) viljelypalstojen, uimarannan ja liikuntapaikan käyttöön. Lisäksi pysäköintimahdollisuuksia (p) lisätään myös Pakilan siirtolapuutarha-alueen luoteiskulmaan.

Pakilan rantapuistossa olevalle Pakilan siirtolapuutarhayhdistys ry:n omistamalle saunalle on merkitty ehdotuksessa rakennusala ja lisää rakennusoikeutta 250 k-m2 verran, mikä mahdollistaa saunan laajentamisen. Lisäksi saunan pohjoispuolelle on merkitty huoltorakennuksen rakennusala (rakennusoikeutta 250 k-m2) mahdollista kerhotaloa ja muita tarpeita varten.

Yleisten töiden lautakunta esittää asemakaavan muutosehdotusta muutettavaksi niin, että siirtolapuutarhayhdistyksen uudet sauna ja huoltorakennukset sijaitsevat siirtolapuutarhan alueella (RP) eivätkä julkisessa rantapuistossa. Nämä rakennukset palvelevat erityisesti siirtolapuutarhaa, ja siirtolapuutarha-alueella rakennuksien ympäristön ylläpitovastuu on selkeä ja huoltoliikenne paremmin järjestettävissä. Pakilan rantapuiston tulee olla kaikkien käytettävissä, eikä alueelle tule sijoittaa rakennuksia, joiden ympäristöön voi muodostua yksityisluonteisia pihapiirejä. Toteutuessaan rakennukset heikentäisivät myös Vantaanjoen rantavyöhykkeen merkitystä suojavyöhykkeenä.

Lisäksi Pakilan rantapuiston eteläosaan on merkitty 100 k-m2:n suuruinen rakennusala (h-1) huoltorakennusta, kahvilaa tai saunaa varten. Yleisten töiden lautakunnan mielestä kaikki uimaranta-aluetta palvelevat rakennukset tulee sijaita urheilu- ja virkistyspalvelujen alueella (VU).

Luoteiseen Lystikukkulan metsäalueen reunaan ei tule raivata uutta tieyhteyttä, koska alle jäisi arvokkaita ikipetäjiä ja suojellun tykkitien ympäristö muuttuisi oleellisesti. Paikoitusalueen ja uuden ajotien luoteispuolella sijaitsee 1. maailmansodan aikainen tykkitie, joka on muinaismuistolain suojaama kiinteä muinaisjäännös. Sen peittäminen ja kaivaminen on muinaismuistolain (295/1963) mukaan kiellettyä. Siirtolapuutarhanliikenne tulisi ohjata siirtolapuutarhan sisällä uusille tonteille.

Luoteisreunassa olevat metsään rajautuvat rakennetut rinnetontit ovat arvokas osa koko siirtolapuutarha-alueen erityispiirteitä ja maisemallisesti tärkeitä sellaisenaan, joten niitä ei tule jakaa kahtia.

Asemakaavan muutoksesta syntyy kustannuksia uusien siirtolapuutarha-alueiden liittämisestä kunnallistekniseen verkostoon ja käytäväverkoston rakentamisesta noin 15 000 euroa palstaa kohden eli yhteensä noin 1,74 miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus linjasi vuonna 2009, että kokonaan uudet siirtolapuutarhat palstoineen on toteutettava yksityisellä rahoituksella. Rakennusviraston viheralueisiin kohdennetut investointimäärärahat ja investointiraami seuraavaksi 10 vuodeksi tarjoavat hyvin niukasti mahdollisuuksia kustantaa Pakilan ja Klaukkalanpuiston laajennuksia ilman erillistä rahoitusta.

Yleisten pysäköintialueiden (LP) rakentamisesta tulee rakennusvirastolle kustannuksia noin 450 000 euroa. Lisäksi Lystikukkulan metsän reuna-alueelle rakennettavan uuden käytävän johdosta joudutaan siirtämään käytävän alle jäävä avo-oja.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutosta edellä esitetyin huomautuksin.

Käsittely

14.01.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus: Pörrö Sahlberg:
Lisätään päätösehdotuksen kappaleen kuusi jälkeen seuraavat uudet kappaleet:

"Luoteiseen Lystikullan metsäalueen reunaan ei tule raivata uutta tieyhteyttä, koska alle jäisi arvokkaita ikipetäjiä ja suojellun tykkitien ympäristö muuttuisi oleellisesti. Paikoitusalueen ja uuden ajotien luoteispuolella sijaitsee 1. maailmansodan aikainen tykkitie, joka on muinaismuistolain suojaama kiinteä muinaisjäännös. Sen peittäminen ja kaivaminen on muinaismuistolain (295/1963) mukaan kiellettyä. Siirtolapuutarhanliikenne tulisi ohjata siirtolapuutarhan sisällä uusille tonteille.

Luoteisreunassa olevat metsään rajautuvat rakennetut rinnetontit ovat arvokas osa koko siirtolapuutarha-alueen erityispiirteitä ja maisemallisesti tärkeitä sellaisenaan, joten niitä ei tule jakaa kahtia."

Kannattaja: Pirjo Kivistö

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kappaleen 6 jälkeen lisäys Luoteiseen Lystikullan metsäalueen reunaan ei tule raivata uutta tieyhteyttä, koska alle jäisi arvokkaita ikipetäjiä ja suojellun tykkitien ympäristö muuttuisi oleellisesti. Paikoitusalueen ja uuden ajotien luoteispuolella sijaitsee 1. maailmansodan aikainen tykkitie, joka on muinaismuistolain suojaama kiinteä muinaisjäännös. Sen peittäminen ja kaivaminen on muinaismuistolain (295/1963) mukaan kiellettyä. Siirtolapuutarhanliikenne tulisi ohjata siirtolapuutarhan sisällä uusille tonteille. 

Luoteisreunassa olevat metsään rajautuvat rakennetut rinnetontit ovat arvokas osa koko siirtolapuutarha-alueen erityispiirteitä ja maisemallisesti tärkeitä sellaisenaan, joten niitä ei tule jakaa kahtia.

Jaa-äänet: 2
Jarmo Nieminen, Dennis Pasterstein

Ei-äänet: 5
Pirjo Kivistö, Matti Kopra, Antti Möller, Henrik Nyholm, Pörrö Sahlberg

Tyhjä: 0
 

Poissa: 2
Tuula Hänninen, Sini Korpinen

10.12.2013 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Eeva Rapola, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39542

eeva.rapola(a)hel.fi

Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

 

Pelastuslautakunta 17.12.2013 § 153

HEL 2011-005025 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslautakunta päätti todeta, että Itä-Pakilan siirtolapuutarha-alueen ja sen ympäristöä koskevassa asemakaavamuutosehdotuksessa (nro 12186) tulee huomioida sammutusvedensaannin turvaaminen.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91§.

Esittelijä

pelastuskomentaja

Simo Wecksten

Lisätiedot

Juha Rintala, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31235

juha.rintala(a)hel.fi

 

Kaupunginmuseon johtokunta 17.12.2013 § 84

HEL 2011-005025 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginmuseon johtokunta päätti antaa seuraavan lausunnon Itä-Pakilan siirtolapuutarha-alueita koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12190. Lisäksi johtokunta päätti merkitä tiedoksi seuraavat asiaan tulleet kannanotot:

Terhi Raitala, 12.12.2013
Aija Vainio, 13.12.2013
Oona Blom ja Maire Peiponen, 15.12.2013
Suvi Sillanpää, 16.12.2013

Asemakaavan muutoksella suojellaan olemassa olevat Pakilan siirtolapuutarha ja Klaukkalanpuiston ryhmäpuutarha. Samalla osoitetaan yhteensä 116 uutta siirtolapuutarhamökkipalstaa alueiden reunoille, rakentamattomille alueen osille ja käytöstä poistetulle Ärtin koulupuutarha-alueelle sekä noin 185 uutta autopaikkaa alueiden reunoille. Asemakaavaehdotus mahdollistaa myös siirtolapuutarhojen yhteistilojen laajennukset. Pakilan ja Klaukkalanpuiston siirtolapuutarhat suojellaan merkinnällä (RP/s) eli siirtolapuutarha-alue, jolla ympäristö säilytetään. Uudet palsta-alueet merkitään siirtolapuutarha-alueiksi (RP). Asemakaavan muutoksella lisätään siirtolapuutarhan pysäköintimahdollisuuksia: uusi pysäköimispaikka osoitetaan Pakilan siirtolapuutarha-alueen luoteiskulman laajennukseen. Klaukkalanpuiston siirtolapuutarhan pohjoisreunan pysäköimispaikat ja Ärtin alueen pohjoisreuna osoitetaan yleiseksi pysäköintialueeksi siirtolapuutarhojen käyttöön. Viljelypalstat Pakilan siirtolapuutarhan itäpuolella osoitetaan nykytilanteen mukaisesti palstaviljelyalueeksi. Pakilan rantatien päähän viljelypalsta-alueen kaakkoiskulmaan merkitään yleinen pysäköintialue viljelypalstojen, uimarannan ja urheilupaikan käyttöön.

Käsitellessään Itä-Pakilan siirtolapuutarha-alueita ja ympäristöä koskevaa asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotusta kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 16.4.2013 palauttaa asian uuteen valmisteluun siten, että asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotusta muutetaan seuraavilta osin: Pakilan siirtolapuutarhan osalta, nykyisen puutarhan yhteisalueiden tilalle suunnitellut tontit jäävät toteutumatta (8 tonttia). Asemakaavaehdotus on valmisteltu kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksen mukaisesti.

Kaupunginmuseo on lausunut aiemmin asemakaavan muutosluonnoksesta (26.10.2012). Lausunnossa kiinnitettiin huomiota paikoitusalueen ja uuden ajotien luoteispuolella sijaitsevaan 1. maailmansodan aikaiseen tykkitiehen, joka on muinaismuistolain suojaama kiinteä muinaisjäännös. Sen peittäminen ja kaivaminen on muinaismuistolain (295/1963) mukaan kiellettyä. Lausunnossa todettiin, että ”Kevyenliikenteenväylänä käytetty tykkitie ja uusi ajotie olisivat noin 100 metrin matkalla aivan vierekkäin, sillä siirtolapuutarha-alueen ja tykkitien välinen jyrkähkö rinne on kapeimmillaan vain 10 metriä leveä. Ajotien rakentaminen tuhoaa tykkitie itäpuolisen lähiympäristön kyseisellä osuudella heikentäen sen laatua ja merkitystä.”

Asemakaavaehdotuksessa VL/s-alueella sijaitseva tykkitie on merkitty asiallisesti kaavakarttaan ut/sm-1 -merkinnällä. Tykkitien ja siirtolapuutarha-alueen väliin on kaavoitettu eteläosaan pysäköintialue ja sieltä pohjoiseen uusille tonteille johtava tie. Tielinjat kulkevat edelleen puolivälissä noin 100 metrin matkalla melko lähekkäin toisiansa heikentäen tykkitien ympäristön laatua.  Kaupunginmuseon johtokunta huomauttaa, että siirtolapuutarhan ja tykkitien välinen vihervyöhyke tulee säilyttää nykyisellään ja siirtolapuutarhan liikenne ohjata siirtolapuutarhan sisällä uusille tonteille.

Kaupunginmuseon johtokunta puoltanee asemakaavan muutosehdotusta edellä mainituin huomautuksin.

Esittelijä

yksikön päällikkö

Anne Mäkinen

Lisätiedot

Johanna Björkman, tutkija, puhelin: +358 9 310 36473

johanna.bjorkman(a)hel.fi

 

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 26.10.2012

HEL 2011-005025 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 8.10.2012

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt kaupunginmuseon lausuntoa Itä-Pakilan siirtolapuutarha-alueiden asemakaavan muutosluonnoksesta. Kaupunginmuseo lausuu kaavaluonnoksesta kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta.

34. kaupunginosassa (Pakila) sijaitsevan Itä-Pakilan siirtolapuutarha-alueelle, Klaukkalanpuiston ryhmäpuutarha-alueelle, Ärtin koulukasvitarhan alueelle ja Vanhan Riihipellon eteläosaan ja niiden lähiympäristöön kaavoitetaan lisää mökkipalstoja, pysäköintialueita ja uusi tielinja.

Alueen pohjoisosaan on suunnitteilla uusia mökkipalstoja, joiden paikoitusalue tulisi Klaukkalantien pohjoispään itäpuolelle. Paikoitusalueelta johtaisi uusi ajotie siirtolapuutarhan rajaa pitkin pohjoisosan uusille mökkipalstoille.

Paikoitusalueen ja uuden ajotien luoteispuolella sijaitsee 1. maailmansodan aikainen tykkitie, joka on muinaismuistolain suojaama kiinteä muinaisjäännös. Sen peittäminen ja kaivaminen on muinaismuistolain (295/1963) mukaan kiellettyä. Kevyenliikenteenväylänä käytetty tykkitie ja uusi ajotie olisivat noin 100 metrin matkalla aivan vierekkäin, sillä siirtolapuutarha-alueen ja tykkitien välinen jyrkähkö rinne on kapeimmillaan vain 10 metriä leveä. Ajotien rakentaminen tuhoaa tykkitie itäpuolisen lähiympäristön kyseisellä osuudella heikentäen sen laatua ja merkitystä. Samoin esillä ollut siirtolapuutarhaliikenteen johtaminen kapeimmalla kohdalla tykkitien kautta vaatisi tien kunnostamista ajoneuvoliikenteelle, mikä vähentäisi myös tykkitien merkitystä ja haittaisi sen nykyistä käyttöä ulkoilureittinä.

Kaupunginmuseo katsoo että siirtolapuutarhan ja tykkitien välinen vihervyöhyke tulisi säilyttää nykyisellään ja siirtolapuutarhanliikenne ohjata siirtolapuutarhan sisällä uusille tonteille.

Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettavaa asemakaavaluonnoksesta.

Lisätiedot

Markku Heikkinen, tutkija, puhelin: +358 9 310 71552

markku.heikkinen(a)hel.fi

 

Rakennusvirasto 26.10.2012

HEL 2011-005025 T 10 03 03

Asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnos koskee 34. kaupunginosan (Pakila) siirtolapuutarha-aluetta, ryhmäpuutarha-aluetta, opetus- ja virkistystarkoituksiin käytettävää kasvitarha-aluetta, katu- ja puistoalueita sekä uimaranta- ja erityisalueita sekä 35. kaupunginosan (Tuomarinkylä) lähivirkistysaluetta ja erityisalueita.

Asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnoksessa Pakilan ja Klaukkalanpuiston siirtolapuutarha-alueille osoitetaan uusia, kulttuurihistoriallisesti arvokkaalle alueelle sopivia siirtolapuutarhapalstoja ja -mökkejä yhteensä noin 110 kappaletta. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat siirtolapuutarha-alueet suojellaan merkinnällä RP/s ja uudet palsta-alueet merkitään siirtolapuutarha-alueeksi (RP). Pysäköintimahdollisuuksia (p) lisätään Pakilan siirtolapuutarha-alueen luoteiskulmaan. Klaukkalanpuiston siirtolapuutarhan pohjoisreunan pysäköimispaikat osoitetaan yhteiseksi autopaikkojen korttelialueeksi (LPA). Lisäksi Pakilan rantatien päähän merkitään yleinen pysäköintialue (LP) viljelypalstojen, uimarannan ja liikuntapaikan käyttöön.

Rakennusvirasto katsoo, että Lystikukkulan metsän reuna-alueelle osoitettu uusi käytävä ei ole hyvä ratkaisu, sillä se olisi rinnakkaiskäytävä metsässä kulkevalle, suojellulle käytävälle ja se rikkoisi arvokkaan metsäalueen yhtenäisen, vakiintuneen reunan. Luonnoksessa esitetyt, kahtia jaetut mökkipalstat tulee joko jättää jakamatta tai jakaa tavalla, jossa uutta käytävää alueen reunalle ei tarvita. Yhteys uusille, koilliskulman siirtolapuutarhapalstoille tulee järjestää siirtolapuutarhan olemassa olevien käytävien kautta.

Riittävien pysäköintialueiden varaaminen siirtolapuutarhatoimintaan sekä alueen muuhun virkistyskäyttöön on tärkeää. Pysäköintialueiden merkitsemisessä Pakilantien rantatien varrelle on tarkoituksenmukaista käyttää merkintää yleinen pysäköintialue (LP) tai merkintää pysäköimispaikka (p). Autopaikkojen korttelialueeksi (LPA) merkitseminen saattaa aiheuttaa tulkinnanvaraisuuksia pysäköintialueen rakentamis- ja ylläpitovastuissa sekä käyttöoikeudessa.

Rakennusvirastolla ei ole muuta huomauttamista asemakaava- ja asemakaavan muutosluonnoksesta.

Lisätiedot

Virpi Vertainen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38518

virpi.vertainen(a)hel.fi

Elmeri Ahti, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

elmeri.ahti(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566