Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

13/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Sj/10

 

10.09.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 283

Soinisen koulun ja Pukinmäen peruskoulun hallinnollinen yhdistäminen

HEL 2014-004248 T 12 00 01

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti, että Soinisen koulu ja Pukinmäen peruskoulu yhdistetään hallinnollisesti 1.8.2016 lukien.

Käsittely

Kun asiassa oli käyty keskustelua, puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu ehdotus, jonka hyväksyminen olisi merkinnyt asian käsittelyn keskeyttämistä, minkä vuoksi puheenjohtaja kehotti seuraavia puhujia rajoittamaan puheenvuoronsa kysymykseen asian palauttamisesta kaupunginhallitukselle. Samalla oli tehtävä mahdolliset muut palautusehdotukset tämän keskustelun aikana.

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Dan Koivulaakso valtuutettu Vesa Korkkulan kannattamana ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että vuoden 2015 kouluverkkoratkaisut käsitellään talousarvioesityksen yhteydessä opetustoimen kokonaisrahoituksesta päätettäessä.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken haluaa jatkaa asian käsittelyä, äänestää jaa; jos ei voittaa, on valtuutettu Dan Koivulaakson palautusehdotus hyväksytty.

5 äänestys

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Päätetään palauttaa uudelleen valmisteltavaksi siten, että vuoden 2015 kouluverkkoratkaisut käsitellään talousarvioesityksen yhteydessä opetustoimen kokonaisrahoituksesta päätettäessä.

Jaa-äänet: 69
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Juha Hakola, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Rene Hursti, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Päivi Lipponen, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Osku Pajamäki, Anniina Palm, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Tuulikki Vuorinen

Ei-äänet: 16
Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Helena Kantola, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Harri Lindell, Eija Loukoila, Sami Muttilainen, Sirpa Puhakka, Mika Raatikainen, Pekka Saarnio, Pertti Villo, Anna Vuorjoki

Kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä.

Julistettuaan keskustelun itse asiassa päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että valtuutettu Yrjö Hakanen oli ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi hylätä kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Puheenjohtaja totesi, ettei valtuutettu Yrjö Hakasen hylkäysehdotusta ollut kannatettu, joten se raukesi.

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Liitteet

1

Malmin ja Pukinmäen alueen palveluverkko ja tilojen riittävyys

2

Soinisen koulun johtokunnan esitys

3

Lausuntopyyntö koulujen johtokunnille

4

Soinisen koulun johtokunnan lausunto

5

Pukinmäen peruskoulun johtokunnan lausunto

6

Ylä-Malmin peruskoulun johtokunnan lausunto

7

Kotinummen ala-asteen johtokunnan lausunto

8

Hietakummun ala-asteen johtokunnan lausunto

9

Asukaspalautteet

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Soinisen koulun johtokunta on viime vuoden lokakuussa pyytänyt opetusvirastoa käynnistämään kouluverkkotarkastelun Malmin ja Pukinmäen alueella ja esittänyt, että Soinisen koulu yhdistettäisiin sopivaan naapurikouluun. Opetuslautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Soinisen koulu yhdistetään hallinnollisesti Pukinmäen peruskouluun 1.8.2016 lukien.

Soinisen koulussa on laskeva oppilasmäärä ja huomattavasti suurempi suomea toisena kielenä opiskelevien oppilaiden osuus kuin alueen muissa kouluissa. Oppilasmäärän lasku heikentää koulujen toimintaedellytyksiä ja luo haasteita opettajien opetusvelvollisuuden täyttymisen ja oppilashuollon palvelujen näkökulmasta. Hallinnollisen yhdistämisen tavoitteena on oppilaiden nykyistä tasaisempi jakautuminen alueen koulujen kesken. Valtuuston päätöksen jälkeen Soinisen koulun oppilaaksiottoalue jakaantuu Pukinmäen ja Ylä-Malmin peruskoulujen kesken, ja oppilaaksiottoalueiden rajat tarkastetaan.

Soinisen koulun yhdistämistä Pukinmäen peruskouluun puoltaa erityisesti koulujen maantieteellinen läheisyys. Toinen tarkastelussa ollut vaihtoehto, Ylä-Malmin peruskoulu, sijaitsee kauempana Soinisen koulusta ja siellä on lievää tilanahtautta. Lyhyt etäisyys Soinisen koulun ja Pukinmäen peruskoulun välillä helpottaa yhdistyvän koulun johtamista ja hallintoa ja mahdollistaa järkevämmän oppilassijoittelun.

Hallinnollinen yhdistäminen säästää hallinnollisia ja toiminnallisia kuluja noin 140 000 euroa vuodessa, mikä vastaa keskimäärin noin 55 tuntia opetusta viikossa.

Esittelijän perustelut

Palveluverkkotarkastelun tavoitteet

Kaupungin koulu- ja oppilaitosverkon tarkastelu perustuu opetuslautakunnan 31.1.2012 hyväksymiin koulutuspoliittisiin linjauksiin sekä kaupungin strategisiin tavoitteisiin ja talousarvio-ohjeisiin.

Laadukkaat ja yhteiskäytön mahdollistavat opetustilat turvataan sopeuttamalla koulu- ja oppilaitosverkko vastaamaan oppilaiden ja opiskelijoiden muuttuvia palvelutarpeita. Tilamitoitusperusteet tarkistetaan ottamalla huomioon kaikki kaupungissa sijaitsevat koulut ja oppilaitokset. Koulujen tiloja avataan asukkaiden ja kolmannen sektorin käyttöön ja käytöstä saatavia resursseja kohdennetaan kouluille. Talouden tasapainottamiseksi ja tuottavuuden paranemiseksi kaikki hallintokunnat ovat laatineet tilankäyttöohjelmat ja tehostamissuunnitelmat.

Koulutuspalveluja ja -tiloja kehitetään Helsingissä alueellisen tasapuolisuuden periaatteella noudattaen strategiaohjelmaa siten, että kaupungin omassa käytössä olevien toimitilojen kokonaispinta-ala ei kasva. Uusille alueille rakennetaan väestömäärän edellyttämiä kouluja, ja ylimääräisistä koulutiloista luovutaan niillä alueilla, joilla oppilasmäärä laskee muutoin kuin tilapäisesti.

Perusopetuksessa huolehditaan opetuksellisesta yhtenäisyydestä 1–9-luokilla ja muodostetaan mahdollisuuksien mukaan hallinnollisesti yhtenäisiä peruskouluja. Koulujen oppilaaksiottoalueita kehitetään vastaamaan nykyistä laajemman alueen koulutustarvetta. Koulumatkojen turvallisuudesta huolehditaan.

Erityisluokkaverkon suunnittelun lähtökohtana on vahvistaa lähikouluperiaatteen ja yhtenäisen peruskoulun toteutumista. Erityisluokkien sijoittamisessa otetaan huomioon koulun kokonaistilanne: koulun rakenne, yleisopetuksen oppilaiden määrät ja muut pienryhmät. Erityisluokkien sijoittamisella edistetään oppilaan oikeutta osittaiseen integraatioon koulupäivän aikana.

Opetussuunnitelma uudistuu

Peruskoulun opetussuunnitelman valtakunnalliset perusteet ja tuntijako uudistuvat ja otetaan käyttöön 1.8.2016. Opetussuunnitelmassa korostetaan perusopetuksen yhtenäisyyttä ja oppilaan oppimispolun
jatkumoa. Lisäksi painotetaan tulevaisuudessa tarvittavaa laaja-alaista osaamista.

Helsingin kaupungissa laaditaan koulukohtaiset opetussuunnitelmat. Opetussuunnitelman uudistuminen rinnan palveluverkon kehittämisen kanssa tarjoaa Malmin ja Pukinmäen alueelle mahdollisuuden kehittää uudenlaista ja innovatiivista palvelukokonaisuutta.

Malmin ja Pukinmäen alueen palveluverkko

Malmin ja Pukinmäen alueen palveluverkko käsittää Pukinmäen peruskoulun, Soinisen koulun, Ylä-Malmin peruskoulun, Hietakummun ala-asteen ja Kotinummen ala-asteen koulut. Alueen palveluverkko ja tilojen riittävyys on kuvattu liitteessä 1. Lisäksi alueella on koko kaupunkia palveleva Karviaistien koulu.

Alueen kouluissa on yhteensä 2 219 tehostetun tilamitoituksen mukaista oppilaspaikkaa ja 1 728 oppilasta. Alueen lähikoulupaikkatarpeen ennustetaan kasvavan koko tarkastelukauden ajan.

Pukinmäen peruskoulussa oli syksyn 2013 tilastointipäivänä 596 oppilasta, joista 114 (noin 19 %) opiskeli suomea toisena kielenä (ns. S2-oppilaat). Soinisen koulun oppilasmäärä oli 152, joista S2-oppilaita oli 96 (noin 63 %). Ylä-Malmin peruskoulun oppilasmäärä oli 538, joista S2-oppilaita oli 97 (noin 18 %). Näihin lukuihin sisältyy opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston vuosittain päättämät valmistavan opetuksen ryhmät, joita lukuvuonna 2013–2014 oli Pukinmäen peruskoulussa ja Soinisen koulussa.

Hallinnollisen yhdistämisen perusteet

Soinisen koulun johtokunta on 2.10.2013 esittänyt koulun yhdistämistä sopivaan naapurikouluun. Esitys on kokonaisuudessaan liitteenä 2. Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto on 15.4.2014 (30 §) esittänyt opetuslautakunnalle ja opetuslautakunta 6.5.2014 (81 §) edelleen kaupunginhallitukselle, että Soinisen koulu ja Pukinmäen peruskoulu yhdistettäisiin hallinnollisesti 1.8.2016 lukien.

Valtuuston päätöksen jälkeen opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto tarkistaa Malmin ja Pukinmäen oppilaaksiottoalueiden rajat yhteistyössä alueen koulujen ja johtokuntien kanssa. Tavoitteena on oppilaiden nykyistä tasaisempi jakautuminen alueen koulujen kesken. Soinisen koulun ja Pukinmäen peruskoulun hallinnollisen yhdistämisen jälkeen alueen koulujen S2-oppilaiden määrää tasaantuu, kun Soinisen koulun oppilaaksiottoalue jakaantuu Pukinmäen ja Ylä-Malmin peruskoulujen kesken.

Soinisen koulun yhdistämistä sopivaan naapurikouluun puoltaa lisäksi sen pieni koko ja laskeva oppilasmäärä. Helsingissä on tavoitteena, että kouluyksiköt olisivat pääsääntöisesti rehtorikouluja, ja Soinisen koulun oppilasmäärä on liian pieni rehtorikouluksi. Oppilasmäärän lasku heikentää koulujen toimintaedellytyksiä, sillä koulujen resurssit lasketaan pääosin koulun oppilasmäärän mukaan. Koulujen johtamisjärjestelmän ja myös opettajien opetusvelvollisuuden täyttymisen sekä oppilashuollon palvelujen näkökulmasta pieni koulu on haasteellinen.

Malmin ja Pukinmäen kouluverkkotarkastelun aikana on selvitetty myös vaihtoehtoa, jossa Soinisen koulu yhdistettäisiin Ylä-Malmin peruskoulun kanssa. Ylä-Malmin peruskoulu sijaitsee kauempana Soinisen koulusta kuin Pukinmäen peruskoulu, ja siellä on lievää tilanahtautta. Soinisen koulun yhdistämistä Pukinmäen peruskouluun puoltaa erityisesti koulujen maantieteellinen läheisyys: molemmat sijaitsevat Pukinmäen liikuntapuiston laidalla ja niitä erottaa vain Pukinmäenkaaren ylitys. Lyhyt etäisyys helpottaa yhdistyvän koulun johtamista ja hallintoa ja mahdollistaa järkevämmän oppilassijoittelun.

Pukinmäen peruskoulussa on liikuntapuiston läheisyyden ansiosta erinomaiset liikuntamahdollisuudet ja 7. luokalta alkava liikuntapainotus. Sen laajentamista alkamaan yhdistyvässä koulussa jo 3. luokalta arvioidaan syksyllä 2014.

Hallinnollinen yhdistäminen säästää hallinnollisia ja toiminnallisia kuluja noin 140 000 euroa vuodessa, mikä vastaa keskimäärin noin 55 tuntia opetusta viikossa.

Esityksen terveysvaikutukset ja osallisten kuuleminen

Kouluverkolla on olennaista merkitystä asukkaiden hyvinvoinnin kannalta. Palveluverkon kehittämisellä ja oppilasmäärien ennakoimisella huolehditaan siitä, että peruskoulu säilyy alueellisena peruspalveluna ja opetuksellinen yhtenäisyys säilyy 1–9-luokilla. Kestävät kouluratkaisut ovat tavoiteltavia koulujen kehittämisen ja työrauhan sekä asumisviihtyvyyden kannalta. Yhteisöllisyys ja kaikkia osapuolia kunnioittava työskentely rakentaa vahvaa alueellista identiteettiä ja luo turvallisen koulun alueen lapsille ja nuorille. Esitykset valmistellaan kouluja ja johtokuntia sekä asukkaita kuullen.

Alueen koulujen johtokunnilta pyydetyt lausunnot ovat esityksen liitteinä 4–8. Soinisen koulun johtokunta kannattaa nyt valtuustolle tehtävää esitystä. Pukinmäen peruskoulun johtokunta ei kannata koulujen hallinnollista yhdistämistä, vaan ehdottaa Soinisen koulun yhdistämistä Ylä-Malmin peruskoulun kanssa. Ylä-Malmin peruskoulun johtokunta ja Kotinummen ala-asteen johtokunta kannattavat nyt tehtävää esitystä, jossa Soinisen koulu yhdistetään Pukinmäen peruskoulun kanssa. Hietakummun ala-asteen johtokunta ei ota kantaa esitykseen.

Koulujen henkilökuntia kuultiin helmi- ja maaliskuussa. Asiaa käsiteltiin myös opetusviraston virastotoimikunnassa. Asukkaille järjestettiin tiedotus- ja keskustelutilaisuus maaliskuussa, ja kuntalaisilla on ollut mahdollisuus antaa palautetta mm. sähköisen palautekanavan kautta. Saapunet palautteet on esityksen liitteenä 9.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Liitteet

1

Malmin ja Pukinmäen alueen palveluverkko ja tilojen riittävyys

2

Soinisen koulun johtokunnan esitys

3

Lausuntopyyntö koulujen johtokunnille

4

Soinisen koulun johtokunnan lausunto

5

Pukinmäen peruskoulun johtokunnan lausunto

6

Ylä-Malmin peruskoulun johtokunnan lausunto

7

Kotinummen ala-asteen johtokunnan lausunto

8

Hietakummun ala-asteen johtokunnan lausunto

9

Asukaspalautteet

Tiedoksi: Kunnallisvalitus, valtuusto

Opetusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 01.09.2014 § 849

HEL 2014-004248 T 12 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää, että Soinisen koulu ja Pukinmäen peruskoulu yhdistetään hallinnollisesti 1.8.2016 lukien.

Käsittely

01.09.2014 Ehdotuksen mukaan

Palautusehdotus:
Sirpa Puhakka: Päätetään palauttaa uudelleen valmisteltavaksi siten, että vuoden 2015 kouluverkkoratkaisut käsitellään talousarvioesityksen yhteydessä opetustoimen kokonaisrahoituksesta päätettäessä.

Jäsen Puhakan palautusehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

 

Opetuslautakunta 06.05.2014 § 81

HEL 2014-004248 T 12 00 01

Esitys

Opetuslautakunta esitti kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuustolle, että Soinisen koulu ja Pukinmäen peruskoulu yhdistetään hallinnollisesti 1.8.2016 lukien.

Käsittely

06.05.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittely.

Keskustelu.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Esittelijä

vs. linjanjohtaja

Marjo Kyllönen

Lisätiedot

Inari Salonen, palvelupäällikkö, puhelin: 310 86777

inari.salonen(a)hel.fi

Leena Lakovaara, aluepäällikkö, puhelin: 310 71764

leena.lakovaara(a)hel.fi

Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

kaisa.nuikkinen(a)hel.fi

 

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 15.04.2014 § 30

HEL 2014-004248 T 12 00 01

Esitys

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto esitti opetuslautakunnalle ja edelleen kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuustolle, että Soinisen koulu ja Pukinmäen peruskoulu yhdistetään hallinnollisesti 1.8.2016 lukien.

Käsittely

15.04.2014 Ehdotuksen mukaan

Keskustelu.

Hyväksyttiin esittelijän ehdotus.

Esittelijä

vs. linjanjohtaja

Marjo Kyllönen

Lisätiedot

Inari Salonen, palvelupäällikkö, puhelin: 310 86777

inari.salonen(a)hel.fi

Leena Lakovaara, aluepäällikkö, puhelin: 310 71764

leena.lakovaara(a)hel.fi

Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

kaisa.nuikkinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566