Helsingfors stad

Protokoll

13/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Sj/11

 

10.09.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 284

Sammanslagning av Yhtenäiskoulun lukio och Alppilan lukio

HEL 2014-005879 T 12 00 01

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag att Yhtenäiskoulun lukio och Alppilan lukio ska sammanslås till ett enda gymnasium 1.8.2015.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningsklämmar:

1.     Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av sammanslagningen av Yhtenäiskoulun lukio och Alppilan lukio till ett enda gymnasium att det utreds hur det kan göras så lätt som möjligt för de studerande att flytta från den ena skolan till den andra och till de temporära lokalerna så att en sammanhängande och trygg skolkarriär för gymnasisterna kan säkerställas mitt i förändringen. (Leo Stranius)
 

2.     Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av sammanslagningen av Yhtenäiskoulun lukio och Alppilan lukio att det utreds om det är möjligt för Helsingfors stads alla gymnasier att få ett eget skolhus i enligt med fullmäktiges strategiska riktlinjer. Det är fråga om två av stadens skolor, Alppilan lukio och Vuosaaren lukio. (Johanna Sydänmaa)

Behandling

Efter att diskussion hade förts i ärendet, konstaterade ordföranden att det under diskussionen hade framställts ett understött förslag, vars godkännande hade inneburit att behandlingen av ärendet avbryts. Ordföranden uppmanade därför de följande talarna att inskränka sina yttranden till frågan om återremiss av ärendet till stadsstyrelsen. Eventuella förslag till återremiss på andra grunder skulle framställas under denna diskussion.

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Dan Koivulaakso understödd av ledamoten Vesa Korkkula under diskussionen hade föreslagit att stadsfullmäktige skulle besluta återremittera ärendet till stadsstyrelsen för ny beredning utgående från att skolnätslösningarna för år 2015 behandlas i anslutning till budgetförslaget då beslut om helhetsfinansieringen för utbildningsväsendet fattas.

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet röstar ja; vinner nej, har ledamoten Dan Koivulaaksos förslag om återremiss godkänts.

6 omröstningen

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Ärendet återremitteras för ny beredning utgående från att skolnätslösningarna för år 2015 behandlas i anslutning till budgetförslaget då beslut om helhetsfinansieringen för utbildningsväsendet fattas.

Ja-röster: 65
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Päivi Lipponen, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Osku Pajamäki, Anniina Palm, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Sanna Vesikansa, Tuulikki Vuorinen

Nej-röster: 17
Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Helena Kantola, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Harri Lindell, Eija Loukoila, Sami Muttilainen, Sirpa Puhakka, Pekka Saarnio, Ilkka Taipale, Pertti Villo, Anna Vuorjoki

Blanka: 2
Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen

Frånvarande: 1
Eero Heinäluoma

Stadsfullmäktige hade beslutat fortsätta behandlingen av ärendet.

Efter att ha förklarat diskussionen i själva ärendet avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Yrjö Hakanen understödd av ledamoten Sirkku Ingervo hade föreslagit att stadsfullmäktige skulle besluta förkasta stadsstyrelsens förslag.

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden föreslog och fullmäktige godkände följande omröstningsförfarande: Först ställs ledamoten Yrjö Hakanens förslag om förkastande som motförslag mot stadsstyrelsens förslag. Vinner ledamoten Yrjö Hakanens förslag, förfaller de föreslagna hemställningsklämmarna. Vinner stadsstyrelsens förslag tas de föreslagna hemställningsklämmarna särskilt upp till omröstning.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner stadsstyrelsens förslag röstar ja; vinner nej har ledamoten Yrjö Hakanen förslag om förkastande godkänts.

7 omröstningen

JA-förslag: Stn
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige förkastar förslaget till sammanslagning av Yhtenäiskoulun lukio och Alppilan lukio.

Ja-röster: 61
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Päivi Lipponen, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Anniina Palm, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Sanna Vesikansa, Tuulikki Vuorinen

Nej-röster: 12
Yrjö Hakanen, Rene Hursti, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Helena Kantola, Dan Koivulaakso, Harri Lindell, Sami Muttilainen, Ilkka Taipale, Tuomo Valokainen, Pertti Villo

Blanka: 10
Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Veronika Honkasalo, Jukka Järvinen, Vesa Korkkula, Eija Loukoila, Sirpa Puhakka, Pekka Saarnio, Thomas Wallgren, Anna Vuorjoki

Frånvarande: 2
Eero Heinäluoma, Tom Packalén

Stadsfullmäktige hade godkänt stadsstyrelsens förslag.

Ordföranden anförde såsom redogörelse att följande två hemställningsklämmar hade föreslagits under diskussionen:

Ledamoten Leo Stranius understödd av ledamoten Sara Paavolainen hade föreslagit följande hemställningskläm:

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av sammanslagningen av Yhtenäiskoulun lukio och Alppilan lukio till ett enda gymnasium att det utreds hur det kan göras så lätt som möjligt för de studerande att flytta från den ena skolan till den andra och till de temporära lokalerna så att en sammanhängande och trygg skolkarriär för gymnasisterna kan säkerställas mitt i förändringen.

Ledamoten Johanna Sydänmaa understödd av ledamoten Ulla-Marja Urho hade föreslagit följande hemställningskläm:

Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av sammanslagningen av Yhtenäiskoulun lukio och Alppilan lukio att det utreds om det är möjligt för Helsingfors stads alla gymnasier att få ett eget skolhus i enligt med fullmäktiges strategiska riktlinjer. Det är fråga om två av stadens skolor, Alppilan lukio och Vuosaaren lukio.

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordförande föreslog och fullmäktige godkände följande omröstningsförfarande: Vardera hemställningsklämmen tas särskilt upp till omröstning.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Leo Stranius förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

8 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av sammanslagningen av Yhtenäiskoulun lukio och Alppilan lukio till ett enda gymnasium att det utreds hur det kan göras så lätt som möjligt för de studerande att flytta från den ena skolan till den andra och till de temporära lokalerna så att en sammanhängande och trygg skolkarriär för gymnasisterna kan säkerställas mitt i förändringen.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 49
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Vesa Korkkula, Tuuli Kousa, Timo Laaninen, Harri Lindell, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Pilvi Torsti, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Blanka: 34
Hennariikka Andersson, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Nina Huru, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Minerva Krohn, Heimo Laaksonen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Anniina Palm, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Päivi Storgård, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Pertti Villo

Frånvarande: 2
Eero Heinäluoma, Tom Packalén

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Leo Stranius förslag till hemställningskläm.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som godkänner ledamoten Johanna Sydänmaas förslag till hemställningskläm röstar ja; den som motsätter sig klämmen röstar nej.

9 omröstningen

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av sammanslagningen av Yhtenäiskoulun lukio och Alppilan lukio att det utreds om det är möjligt för Helsingfors stads alla gymnasier att få ett eget skolhus i enligt med fullmäktiges strategiska riktlinjer. Det är fråga om två av stadens skolor, Alppilan lukio och Vuosaaren lukio.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 46
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Pentti Arajärvi, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Yrjö Hakanen, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Nuutti Hyttinen, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Arja Karhuvaara, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Pekka Majuri, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Anniina Palm, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho, Sanna Vesikansa, Pertti Villo

Nej-röster: 2
Ilkka Taipale, Tuomo Valokainen

Blanka: 35
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Mika Ebeling, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Harri Lindell, Päivi Lipponen, Hannele Luukkainen, Terhi Mäki, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Osku Pajamäki, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Johanna Sumuvuori, Thomas Wallgren, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Frånvarande: 2
Eero Heinäluoma, Tom Packalén

Stadsfullmäktige hade godkänt ledamoten Johanna Sydänmaas förslag till hemställningskläm.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Tero Niininen, specialplanerare, telefon: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Bilagor

1

Lausuntopyyntö koulujen johtokunnille

2

Yhtenäiskoulun johtokunnan lausunto

3

Yhtenäiskoulun oppilaskuntien lausunnot

4

Alppilan lukion johtokunnan lausunto

5

Asukaspalautteet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Utbildningsnämnden föreslår stadsstyrelsen att Yhtenäiskoulun lukio och Alppilan lukio ska sammanslås till ett enda gymnasium 1.8.2015. Yhtenäiskoulun lukio brukar ha 150–160 studerande. Alppilan lukio har ca 480 studerande.

Antalet studerande i ett gymnasium inverkar på de ekonomiska resurser och andra resurser gymnasiet har till sitt förfogande och på resursanvändningen och verksamheten. I ett litet gymnasium blir antalet skolvisa fördjupade och tillämpade kurser mindre än i gymnasier med fler studerande. Yhtenäiskoulun lukio har färre sådana kurser än stadens övriga gymnasier. Större gymnasier kan effektivare optimera gruppstorlekarna, få jämnare grupper vad antalet studerande beträffar och hålla kursutbudet tillräckligt brett och mångsidigt. Större gymnasier nära varandra i ett och samma campus kan dessutom ordna ungefär lika många gemensamma kurser var. 

Stadsfullmäktige beslutar om den administrativa lösningen, och utbildningsnämndens finska sektion beslutar därefter om verksamhetsställe för och namn på det sammanslagna gymnasiet. Det är meningen att det nya gymnasiet ska förläggas till Alppilan lukios och Alppilan yläasteen koulus nuvarande byggnad och att Yhtenäiskoulun lukios lokaler ska avstås.

Stadsstyrelsen behandlar en administrativ sammanslagning av Käpylän peruskoulu och Yhtenäiskoulun peruskoulu 8.9.2014. Om den beslutar föreslå en sammanslagning behandlar stadsfullmäktige saken som ett separat ärende 24.9.2014. Yhtenäiskoulus byggnad är nu fylld till trängsel, vilket betyder att Yhtenäiskoulun lukio måste få mer utrymme i närheten om beslutet blir att byggnaden ska användas för grundskoleändamål. Det blir lediga lokaler i Alppilan lukios och Alppilan yläasteen koulus byggnad redan hösten 2015, då högstadieeleverna flyttar ut. Det är meningen att byggnaden ska renoveras för gymnasieändamål åren 2016–2017, varefter fler studerande kan antas när antalet unga i gymnasieåldern ökar.   

En sammanslagning av Alppilan lukio och Yhtenäiskoulun lukio beräknas sänka kostnaderna för administration och verksamhet med ca 500 000 euro. Genom att avstå Yhtenäiskoulus byggnad sparar staden dessutom ca 325 000 euro om året när det gäller hyreskostnader och slipper ett engångsbelopp på ca 9,5 mn euro när det gäller investeringskostnader eftersom den planerade renoveringen inte behöver utföras.

Föredragandens motiveringar

Utbildningspolitiska mål för servicenätet i fråga om utbildningen på andra stadiet

Utbildningsgarantin uppfylls i Helsingfors, vilket betyder att staden, staten och privata utbildningsanordnare tillsammans har ett utbud av utbildning på andra stadiet som tryggar en studieplats för alla helsingforsare som går ut grundskolan. Minst 60 % av årskullen kan få en gymnasieplats och 40 % en plats inom yrkesutbildningen.

Läroanstalter med utbildning på andra stadiet och grundskolor som staden är huvudman för arbetar i regel i olika byggnader. För att ekonomin ska komma i balans och produktiviteten förbättras har alla förvaltningar utarbetat program för lokalanvändningen och planer för effektivisering av denna. Tekniska förändringar och nya arbetsformer är beaktade i planerna. Målet är att den totala ytan på de lokaler som används av staden själv inte ska öka under strategiperioden. Enligt utbildningsverkets planer för lokalanvändningen ökar mängden lokaler för yrkesläroanstalterna betydligt under strategiperioden och åren efter den. Detta betyder att andra lokaler för utbildningsväsendet, såsom lokaler för administration och allmänbildande utbildning, måste användas mycket effektivare.

En högklassig undervisning tryggas i läroanstalterna med utbildning på andra stadiet, varvid de riksomfattande läroplansgrunderna beaktas. Läroanstalterna ska vara tillräckligt stora och bedriva samarbete, och de studerande ska ha möjlighet till individuella val. En del av läroanstalterna bildar nätverksbaserade campusområden där läroanstalterna planerar och ordnar gemensam undervisning. Utbildningsnämndens finska sektion har för campusverksamheten ställt upp målen att det gemensamma studieutbudet ska öka, att kurserna ska kunna genomgås flexibelt och att pedagogiken ska utvecklas. Verksamheten inleddes höstterminen 2013.

Antal studerande i det sammanslagna gymnasiet, lokaler

Yhtenäiskoulun lukio hade 187 studerande hösten 2013. Antalet blev tillfälligt ovanligt stort med anledning av att Länsi-Helsingin lukio hade lagts ned. Det normala är 150–160 studerande. Alppilan lukio hade 481 studerande hösten 2013. Båda gymnasiernas nuvarande lokaler används effektivt.

Utbildningsnämndens finska sektion föreslog 27.5.2014 (67 §) utbildningsnämnden och nämnden föreslog 17.6.2014 (125 §) stadsstyrelsen att Yhtenäiskoulun lukio och Alppilan lukio ska sammanslås till ett enda gymnasium 1.8.2015. Det är meningen att det nya gymnasiet ska förläggas till Alppilan lukios och Alppilan yläasteen koulus nuvarande byggnad i Åshöjden och att Yhtenäiskoulun lukios lokaler i Kottby ska avstås.

Stadsfullmäktige beslutar om den administrativa lösningen. Enligt 5 § i
instruktionen för utbildningsväsendet har utbildningsnämndens sektioner för sin egen språkgrupps del till uppgift att besluta om namn på och verksamhetsställen för skolor och läroanstalter. Om stadsfullmäktige godkänner förslaget beslutar finska sektionen om verksamhetsställe för och namn på det sammanslagna gymnasiet.

Det sammanslagna gymnasiet har hösten 2015 ca 640–650 studerande. Enligt befolkningsprognoserna minskar antalet helsingforsare i gymnasieåldern med 500–600 under perioden t.o.m. år 2017. Efter år 2017 börjar antalet öka. Alppilan lukios och Alppilan yläasteen koulus byggnad renoveras för gymnasieändamål åren 2016–2017. Det finns plats för 692 studerande efter renoveringen, med andra ord kan fler studerande antas när antalet unga i gymnasieåldern ökar. Största delen av eleverna i Alppilan yläasteen koulu flyttar ut från denna skolas och Alppilan lukios gemensamma byggnad redan hösten 2015, tack vare vilket Yhtenäiskoulun lukios studerande får plats där. Medan byggnaden renoveras åren 2016–2017 arbetar det sammanslagna gymnasiet i temporära lokaler.

Helsingfors är inte indelat i områden när det gäller gymnasieutbildningen såsom fallet är när det gäller den grundläggande utbildningen. Rätt att fritt söka sig till gymnasieutbildning tillämpas, och de som söker till gymnasierna kommer från olika delar av Helsingfors och från andra kommuner. Yhtenäiskoulun lukio har 178 studerande från Helsingfors och 9 från andra kommuner. Motsvarande siffror för Alppilan lukio är 424 och 57.

Utbudet av gymnasieutbildning är avsett för hela Helsingfors och är inte områdesbaserat. Detta betyder att eleverna i en viss högstadieskola inte fortsätter i ett "eget" gymnasium. Yhtenäiskoulu är en tolvårig enhetlig helhet liksom de privata grundskolorna och gymnasierna i Helsingfors. Det oaktat söker bara en liten del av eleverna i årskurs 9 till Yhtenäiskoulun lukio.

Pedagogisk och verksamhetsmässig granskning

Yhtenäiskoulun lukio och Alppilan lukio är allmänna gymnasier. Yhtenäiskoulun lukio utgör tillsammans med Yhtenäiskoulun peruskoulu en tolvårig helhet. Gymnasiet har årligen på önskan av de studerande en till två skolvisa tillämpade kurser utöver kurser som förbereder för studentskrivningarna. Alppilan lukio är turisminriktat och har dessutom ett stort antal skolvisa kurser i real- och konstämnen och mediekunskap.

Antalet studerande i ett gymnasium inverkar på de ekonomiska resurser och andra resurser gymnasiet har till sitt förfogande och på resursanvändningen och verksamheten. I ett litet gymnasium kan de nationella obligatoriska kurserna ordnas men inte alla fördjupade kurser. Antalet skolvisa fördjupade och tillämpade kurser blir mindre än i gymnasier med fler studerande. Yhtenäiskoulun lukio har färre sådana kurser än stadens övriga gymnasier. Studerande i detta gymnasium genomgår kurser i olika ämnen, särskilt främmande språk, i Helsingin luonnontiedelukio i närheten.

Stadens finska gymnasier är hänförda till campusområden där de har ett gemensamt kursutbud. Yhtenäiskoulun lukio bidrar med två kurser på campusbrickan medan de övriga gymnasierna bidrar med betydligt fler. Med andra ord saknas balans i kursutbudet.

Landets gymnasieutbildning ska reformeras på många sätt. Det är meningen att en ny timindelning och nya läroplansgrunder ska börja tillämpas 1.8.2016. Dessa kommer att öka valfriheten i gymnasieutbildningen.

Storleken på ett gymnasium har inte konstaterats ha något direkt samband med kvaliteten på undervisningen. Inlärningsresultaten kan vara goda eller dåliga oberoende av hur många studerande gymnasiet har. Inlärningsresultaten och kvaliteten på undervisningen och handledningen beror mer på hur undervisningen och handledningen har organiserats, hurdana metoder som används för dessa och hurdant studiematerial som finns. En sammanslagning med en större enhet gör det möjligt att utveckla undervisningsutbudet och undervisningen på ett sätt som ger de studerande goda förutsättningar att nå målen för gymnasieutbildningen och få behörighet för fortsatta studier också när ekonomin stramas åt. Alla stadens gymnasier har de senaste åren särskilt utvecklat gemenskapen, gjort de studerande mer delaktiga och ökat lärandestödet.

Bedömning av ekonomiska konsekvenser

Åtgärderna i regeringens strukturpolitiska program kommer de närmaste åren att påverka finansieringen av gymnasieutbildningen. Systemet för finansiering av gymnasieutbildningen reformeras så att finansieringen baserar sig på prestationer och resultat. Det blir nedskärningar i statsandelarna för gymnasieutbildningen, och utbildningsanordaren får inte längre statsandel för de studerande som studerar ett fjärde år. Små gymnasier har i framtiden svårt att få en tillräcklig finansieringsbas. 

Stadens åtstramade ekonomi kräver besparingar i gymnasieutbildningen. När antalet kurser minskas som en del av den ekonomiska anpassningen blir också Yhtenäiskoulun lukios kurser färre.

En sammanslagning av Yhtenäiskoulun lukio och Alppilan lukio beräknas medföra en årlig ekonomisk besparing på ca 825 000 euro i 2014 års nivå. Stadens hyreskostnader minskar med 325 000 euro om året om Yhtenäiskoulun lukios lokaler avstås. Personalkostnaderna och övriga kostnader minskar med 500 000 euro. En andel på 425 000 euro hänför sig till undervisningen, och återstoden på 75 000 euro utgörs av besparingar som fås för att det inte blir kostnader för löner till en rektor, en biträdande rektor och en skolsekreterare, inte heller kostnader för skolvärdstjänster och internationell verksamhet.  

De lönekostnader som har att göra med undervisningen i Yhtenäiskoulun lukio uppgår till 700 000 euro om året med lönerna till rektorn och biträdande rektorn obeaktade. Besparingen på 425 000 euro i lönekostnaderna anknutna till undervisningen väntas vara ett resultat av att det sammanslagna gymnasiet inte kommer att ha lika många kurser som Alppilan lukio och Yhtenäiskoulun lukio nu har sammanlagt. Större gymnasier kan effektivare optimera gruppstorlekarna, få jämnare grupper vad antalet studerande beträffar och hålla kursutbudet tillräckligt brett och mångsidigt. Större gymnasier nära varandra i ett och samma campus kan dessutom ordna ungefär lika många gemensamma kurser var. Ordinarie personal sägs inte upp när gymnasier sammanslås.

Om Yhtenäiskoulus byggnad avstås blir det en besparing på 9,5 mn euro i investeringskostnaderna eftersom den planerade renoveringen inte behöver utföras.

Alppilan yläasteen koulu och Alppilan lukio arbetar i samma byggnad, och utbildningsverket betalar hyra för den vare sig Alppilan lukio och Yhtenäiskoulun lukio sammanslås eller inte. En renovering i skolbyggnaden ingår i byggnadsprogrammet för husbyggnadsprojekt för åren 2015–2024, och en sammanslagning påverkar inte saken.

Hörande av berörda

Förslaget behandlades tillsammans med rektorerna för gymnasierna vid ett seminarium om utbildningen på andra stadiet 27.3.2014 och vid rektorsmöten 7.4.2014 och 5.5.2014. Ett informations- och diskussionsmöte för Yhtenäiskoulus personal arrangerades 8.4.2014 och ett samverkansmöte 7.5.2014. Ett samverkansmöte för Alppilan lukios personal arrangerades 24.4.2014. Utbildningsverkets verkskommitté behandlade ärendet 5.5.2014.

Utlåtanden begärdes från direktionerna för alla berörda gymnasier. Fristen gick ut 6.5.2014. Ett utlåtande från direktionen för Yhtenäiskoulu utgör bilaga 2, utlåtanden från elevkåren i Yhtenäiskoulun peruskoulu och studerandekåren i Yhtenäiskoulun lukio bilaga 3 och ett utlåtande från direktionen för Alppilan lukio bilaga 4.

Ett möte för invånarna arrangerades 22.4.2014. Ett meddelande om detta skickades via systemet Wilma och publicerades i utbildningsverkets annonsorgan. Invånarna kunde komma med respons bl.a. via den elektroniska responskanalen. Kommentarerna finns i bilaga 5.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Juha Viljakainen, projektchef, telefon: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Tero Niininen, specialplanerare, telefon: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

Bilagor

1

Lausuntopyyntö koulujen johtokunnille

2

Yhtenäiskoulun johtokunnan lausunto

3

Yhtenäiskoulun oppilaskuntien lausunnot

4

Alppilan lukion johtokunnan lausunto

5

Asukaspalautteet

Tiedoksi: Kunnallisvalitus, valtuusto

Opetusvirasto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 01.09.2014 § 851

HEL 2014-005879 T 12 00 01

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää, että Yhtenäiskoulun lukio ja Alppilan lukio yhdistetään yhdeksi lukioksi 1.8.2015 alkaen.

Käsittely

01.09.2014 Ehdotuksen mukaan

Palautusehdotus:
Sirpa Puhakka: Päätetään palauttaa uudelleen valmisteltavaksi siten, että vuoden 2015 kouluverkkoratkaisut käsitellään talousarvioesityksen yhteydessä opetustoimen kokonaisrahoituksesta päätettäessä.

Jäsen Puhakan palautusehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Tero Niininen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 25915

tero.niininen(a)hel.fi

 

Opetuslautakunta 17.06.2014 § 125

HEL 2014-005879 T 12 00 01

Esitys

Opetuslautakunta esitti kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuustolle, että Yhtenäiskoulun lukio ja Alppilan lukio yhdistetään yhdeksi lukioksi 1.8.2015 alkaen.

Esittelijä

linjanjohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Inari Salonen, palvelupäällikkö, puhelin: 310 86777

inari.salonen(a)hel.fi

Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

kaisa.nuikkinen(a)hel.fi

 

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 27.05.2014 § 67

HEL 2014-005879 T 12 00 01

Esitys

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto esitti opetuslautakunnalle ja edelleen kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuustolle, että Yhtenäiskoulun lukio ja Alppilan lukio yhdistetään yhdeksi lukioksi 1.8.2015 alkaen.

Esittelijä

linjanjohtaja

Liisa Pohjolainen

Lisätiedot

Inari Salonen, palvelupäällikkö, puhelin: 310 86777

inari.salonen(a)hel.fi

Kaisa Nuikkinen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 86291

kaisa.nuikkinen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566