Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Sj/17

 

27.08.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 272

Opetustoimen johtosäännön muuttaminen

HEL 2014-000422 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti kumota 21.4.2010 hyväksymänsä opetustoimen johtosäännön siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen ja hyväksyä opetustoimen johtosäännön seuraavasti:

HELSINGIN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ             

1 §

Toimiala

Helsingin kaupungin opetuslautakunta, sen suomenkielinen ja ruotsinkielinen jaosto sekä lautakunnan alainen Helsingin kaupungin opetusvirasto huolehtivat kaupungin opetustoimesta, osaltaan esiopetuksesta ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta sekä ruotsinkielisestä lasten päivähoidosta kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden mukaisesti.

2 §

Lautakunta ja sen jaostot

Opetuslautakunnassa on 11 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan jäsenistä yhdeksän on suomenkielisestä ja kaksi ruotsinkielisestä kieliryhmästä.

Lautakunnan suomenkieliset jäsenet muodostavat suomenkielisen jaoston. Ruotsinkieliseen jaostoon kuuluvat lautakunnan ruotsinkieliset jäsenet, joiden lisäksi jaostoon valitaan seitsemän lisäjäsentä ja jokaiselle lisäjäsenelle henkilökohtainen varajäsen. Lisäjäsenet ovat ruotsinkielisestä kieliryhmästä.

Kaupunginvaltuusto valitsee jaoston puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi lautakunnan varsinaisen jäsenen.

3 §

Esittely             

Lautakunnan kokouksissa viraston päällikkö esittelee virastoa kokonaisuudessaan, hallinto- ja kehittämiskeskusta sekä useampaa kuin yhtä osastoa koskevat asiat. Muun osaston päällikkö esittelee osaston toimialaan kuuluvat asiat.

Suomenkielisen jaoston kokouksissa viraston päällikkö esittelee virastoa kokonaisuudessaan koskevat asiat. Perusopetuslinjan sekä nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan toimialaan kuuluvat asiat esittelee osaston päällikkö.

Ruotsinkielisen jaoston kokouksissa viraston päällikkö esittelee opetustointa kokonaisuudessaan koskevat asiat. Ruotsinkielisen päivähoito- ja koulutuslinjan toimialaan kuuluvat asiat esittelee osaston päällikkö.

Koulun ja lukion johtokunnan kokouksissa rehtori esittelee asiat. Linjanjohtaja voi tilapäisesti määrätä muun viranhaltijan esittelemän asian. Milloin johtokunta on kahden tai useamman koulun ja lukion yhteinen, kukin esittelijä esittelee omaa kouluaan ja lukiotaan koskevat asiat ja yhteinen johtokunta määrää tarvittaessa esittelijän.

Ammattiosaamisen toimikunnan ja ammatillisen koulutuksen opiskeluoikeustoimikunnan kokouksissa asian esittelee viraston päällikön määräämä viranhaltija.

Viraston päällikkö voi ottaa alaiselleen esittelijälle kuuluvan asian esiteltäväkseen.

4 §

Lautakunnan tehtävät

Lautakunnan tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty,

1

valvoa, että virasto toimii vahvistetun talousarvion puitteissa sekä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden mukaisesti

2

hyväksyä osaltaan virastolle tavoitteet sekä seurata niiden toteutumista

3

vastata viraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä ja hyväksyä viraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus

4

päättää opetustoimen hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauksista lukuun ottamatta oppilasmaksuja ja oppilaiden ruokailusta perittäviä tai näihin verrattavia maksuja sekä ruotsinkielisen lasten päivähoidon maksuja sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää edellä tarkoitetuista hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauksista 

5

päättää lautakunnan käytettävissä olevien avustusmäärärahojen jakamisesta sekä valvoa avustusten käyttöä ja hyväksyä perusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista

6

hyväksyä kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa muita kuin tilahankkeita koskevat suunnitelmat ja piirustukset sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista

7

päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää hankinnoista

8

päättää hallintaoikeutensa puitteissa maa-alueiden, tilojen ja laitteiden vuokralle antamisesta sekä muusta käyttöön luovuttamisesta kerrallaan kauintaan viiden vuoden ajaksi samoin kuin toistaiseksi, jos vuokrasuhde on sovittu päättyväksi kauintaan kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää vuokralle antamisesta ja muusta käyttöön luovuttamisesta

9

päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa huonetilojen vuokralle ottamisesta sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää vuokralle ottamisesta

10

päättää viraston hallinnassa olevan irtaimen omaisuuden käyvästä arvosta luovuttamisesta lukuun ottamatta osakkeita sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää luovuttamisesta

11

päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa viraston hallinnassa olevan irtaimen omaisuuden luovuttamisesta vastikkeetta tai alle käyvän arvon

12

myöntää vahingonkorvaus silloin, kun kaupunki on virastoa koskevissa asioissa korvausvelvollinen taikka vahingon korvaaminen katsotaan kohtuulliseksi, sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija myöntää vahingonkorvauksen

13

myöntää kokonaan tai osittain vapautus viraston henkilökuntaan kuuluvalle hänen velvollisuudestaan korvata virka- tai työtehtävissä aiheuttamansa vahinko, ellei asianomainen ole aiheuttanut sitä tahallaan tai törkeällä tuottamuksella sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija myöntää vapautuksen

14

myöntää vapautus virastolle tulevan maksun, korvauksen ja muun saatavan suorittamisesta sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan viranhaltija myöntää vapautuksen

15

asettaa, kun asian laatu sitä erityisesti edellyttää, valmistelemaan määrättyä asiaa tilapäinen jaosto, josta on soveltuvin osin voimassa, mitä lautakunnasta on määrätty

16

päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa virastolle annettujen lahjoitusten ja testamenttien vastaanottamisesta sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää vastaanottamisesta

17

tehdä jaostojen ehdotuksesta esitys kaupunginhallitukselle lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen kokonaismitoituksesta

18

päättää oppilaiden koulumatkaeduista, ruotsinkielisen lasten päivähoidon harkinnanvaraisista kuljetuseduista sekä oppilaiden ja opiskelijoiden harkinnanvaraisista opintososiaalisista eduista sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista

19

päättää oppilaiden ja opiskelijoiden tapaturman hoitoa koskevan edun myöntämisestä sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija myöntää edun

20

päättää palvelusetelin käyttämisestä, vahvistaa palvelusetelin arvo sekä päättää palvelusetelipalveluntuottajille asetettavista vaatimuksista

21

päättää muista koulutuksen järjestäjälle säädetyistä tehtävistä sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan muu viranomainen päättää mainituista asioista.

5 §

Jaostojen tehtävät     

Jaostojen tehtävänä on oman kieliryhmänsä osalta, ellei toisin ole määrätty,

1

valmistella lautakunnalle edelleen kaupunginhallitukselle tehtäväksi esitys kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelmaksi

2

hyväksyä opetussuunnitelmat ja muut opetuksen järjestämiseen liittyvät suunnitelmat, tuntijaot ja kieliohjelmat

3

hyväksyä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

4

päättää oppilaaksi- ja opiskelijaksioton perusteista sekä aamu- ja iltapäivätoimintaan ottamisen ja sijoittamisen perusteista

5

päättää perusopetuslain mukaisen opetuksen koulukohtaisesta sekä lukio- ja ammatillisen koulutuksen oppilaitoskohtaisesta järjestämisestä ja mitoituksesta

6

päättää koulujen ja oppilaitosten työn aloittamisesta, lomien ajankohdista ja vapaapäivistä sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan toimielin tai viranhaltija päättää mainituista asioista

7

päättää taiteen perusopetuksen järjestämisestä alaisissaan oppilaitoksissa

8

tehdä lautakunnalle esitys talousarvioehdotukseksi

9

asettaa ammatillisten oppilaitosten ammatilliset neuvottelukunnat ja oppilaitosten yhteiset ammatilliset neuvottelukunnat oppilaitosta kuultuaan

10

päättää koulujen ja oppilaitosten nimistä ja toimipaikoista sekä ruotsinkielisen lasten päivähoidon sekä osaltaan aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämispaikoista

11

erottaa peruskoulun oppilas yli kuukaudeksi ja enintään kolmeksi kuukaudeksi sekä lukion opiskelija yli kuukaudeksi ja enintään yhdeksi vuodeksi sekä päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen

12

hyväksyä ammatillisen oppilaitoksen järjestyssäännöt tai antaa muut ammatillisessa oppilaitoksessa sovellettavat järjestysmääräykset

13

määrätä ne koulut ja lukiot, joilla on yhteinen johtokunta

14

hyväksyä tilahankkeita koskevat tarveselvitykset sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista.

Lisäksi ruotsinkielisen jaoston tehtävänä on päättää ruotsinkielisen lasten päivähoidon paikkojen määrästä ja toimintayksiköiden aukioloajoista sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista.

Lisäksi ruotsinkielisen jaoston tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty, päättää ruotsinkielisen lasten päivähoidon osalta niistä asioista, joissa asianomainen on vaatinut viranhaltijan tekemän päätöksen saattamista toimielimen käsiteltäväksi, lukuun ottamatta kuntalain mukaista oikaisuvaatimusta.                                         

6 §

Johtokunnat             

Koulun ja lukion antaman opetuksen ja kasvatuksen kehittämistä ja tukemista varten sekä koulun ja lukion sekä yhteiskunnan välisen yhteistyön edistämistä varten koululla ja lukiolla on johtokunta. Kahdella tai useammalla koululla ja lukiolla voi olla yhteinen johtokunta.

Johtokunnan toimikausi on kaksivuotinen. Jaosto valitsee koulun ja lukion johtokuntaan viisi jäsentä, joista osa on valittava huoltajien keskuudesta heidän ehdottamistaan henkilöistä. Aikuislukion rehtori nimeää viisi ehdokasta aikuislukion sidosryhmien ehdottamista henkilöistä. Lisäksi jaosto valitsee johtokuntaan enintään kaksi opettajien keskuudestaan ehdottamaa opettajajäsentä, joiden pääasiallinen toimipaikka on kyseisessä koulussa tai lukiossa, ja muun henkilökunnan keskuudestaan ehdottamista henkilöistä yhden jäsenen, joka on kaupungin palveluksessa ja jolla on pysyvä tai pääasiallinen sijoituspaikka kyseisessä koulussa tai lukiossa.

Jaosto valitsee peruskoulun johtokuntaan kaksi koulun oppilaana olevaa oppilasjäsentä ja lukion johtokuntaan kaksi lukion opiskelijana olevaa opiskelijajäsentä sekä aikuislukion johtokuntaan kaksi aikuislukion opiskelijana olevaa opiskelijajäsentä, jos oppilaskunta ja opiskelijakunta asettavat vaalikelpoisia ehdokkaita. Jos vaalikelpoisia ehdokkaita ei ole, oppilaskunta ja opiskelijakunta valitsevat keskuudestaan 15 vuotta täyttäneen koulun tai lukion opiskelijana olevan edustajan, jolle voidaan johtokunnan päätöksellä antaa läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksissa. Alaikäiselle ei kuitenkaan voida antaa oikeutta ottaa osaa päätöksentekoon eikä läsnäolo-oikeutta silloin, kun henkilökuntaa tai oppilaiden ja opiskelijoiden kurinpitoa koskevia asioita käsitellään johtokunnan kokouksissa.

Yhteisen johtokunnan kokoonpano poikkeaa edellä määrätystä siten, että

1

kahden koulun tai kahden lukion yhteiseen johtokuntaan valitaan kolme jäsentä huoltajien keskuudesta molempien koulujen ja lukioiden huoltajien yhteisesti ehdottamista henkilöistä ja johtokunnassa on molemmista kouluista ja lukioista yksi koulun tai lukion palveluksessa oleva opettajajäsen, yksi muuta henkilökuntaa edustava jäsen, joka on kaupungin palveluksessa ja jonka pysyvä tai pääasiallinen sijoituspaikka on kyseisessä koulussa tai lukiossa, sekä yksi koulun tai lukion opiskelijana oleva oppilas- tai opiskelijajäsen taikka, jos oppilaskunta ja opiskelijakunta eivät ole asettaneet vaalikelpoista ehdokasta, oppilaskunnan ja opiskelijakunnan keskuudestaan valitsema edellä tarkoitettu edustaja

2

jos useammalla kuin kahdella koululla tai lukiolla on yhteinen johtokunta, jaosto päättää sen kokoonpanosta erikseen siten, että kokoonpanossa on jokaisen edellä kohdassa 1 mainitun henkilöryhmän edustaja.

Jaosto valitsee jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen. Oppilaat ja opiskelijat valitsevat edustajalle varaedustajan.

Toimintansa aloittavan tai päättävän koulun ja lukion johtokunnan kokoonpanossa voidaan poiketa siitä, mitä edellä määrätään.

7 §

Johtokunnan tehtävät             

Johtokunnan tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty,

1

hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa tai lukiossa sovellettavat järjestysmääräykset

2

tehdä jaostolle esitys opetussuunnitelmasta ja muista opetuksen järjestämiseen liittyvistä koulu- tai lukiokohtaisista suunnitelmista

3

hyväksyä vuosittain koulun ja lukion opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma lukuun ottamatta 5 §:n 6 kohdassa mainittuja vuotuisia työaikoja

4

hyväksyä koulun ja lukion talousarvion käyttösuunnitelma

5

tarvittaessa määrätä oppilaskunnan ja opiskelijakunnan ehdotuksesta oppilaskunnan ja opiskelijakunnan ohjaajana toimiva opettaja ja hänen sijaisensa sekä tarvittaessa vahvistaa oppilaskunnan ja opiskelijakunnan sekä kerhojen säännöt

6

erottaa peruskoulun oppilas sekä lukion opiskelija enintään kuukaudeksi ja päättää, että erottaminen voidaan pannan täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen, sekä päättää lukion opiskelijan oikeudesta osallistua opetukseen, jos tämä on tutkimuksen alaisena rikoksesta

7

suorittaa muut lautakunnan tai sen jaoston määräämät tehtävät.

8 §

Ammattiosaamisen toimikunta

Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua ja toteuttamista varten on ammattiosaamisen toimikunta. Toimikunnan tehtävistä on säädetty erikseen.

Stadin ammattiopiston ja Stadin aikuisopiston rehtori esittää opetuslautakunnalle neljä työ- ja elinkeinoelämää edustavaa jäsenehdokasta, kummankin oppilaitoksen opettajat esittävät opetuslautakunnalle keskuudestaan kaksi oppilaitoksen palveluksessa olevaa jäsenehdokasta ja kummankin oppilaitoksen opiskelijat kaksi opiskelijana olevaa jäsenehdokasta toimikuntaan.

Ammattiosaamisen toimikunnassa on kahdeksan jäsentä. Opetuslautakunta valitsee kaksi rehtorin, opettajien ja opiskelijoiden esittämistä jäsenehdokkaista toimikunnan jäseniksi ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Lisäksi opetuslautakunta valitsee kaksi opetusviraston palveluksessa olevaa henkilöä koulutuksen järjestäjää edustaviksi toimikunnan jäseniksi sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Opetuslautakunta nimeää jäsenten keskuudesta toimikunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, jotka ovat muita kuin opiskelijoita edustavia jäseniä.

Toimikunnan toimikausi on kolme vuotta.

9 §

Ammatillisen koulutuksen opiskeluoikeustoimikunta

Ammatillisen koulutuksen opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta sekä kurinpidosta päättää ammatillisen koulutuksen opiskeluoikeustoimikunta. Toimikunnan tehtävistä on säädetty erikseen.

Stadin ammattiopiston ja Stadin aikuisopiston rehtori esittää opetuslautakunnalle kaksi työelämää edustavaa jäsenehdokasta sekä kummankin oppilaitoksen opettajat, opiskelijahuollon henkilöstö sekä opiskelijat esittävät opetuslautakunnalle kukin keskuudestaan kaksi jäsenehdokasta toimikuntaan. Opiskelijoita edustavan jäsenen tulee olla 15 vuotta täyttänyt. Opiskelijoita edustavalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa.

Opetuslautakunta valitsee yhden rehtorin, opettajien, opiskelijahuollon henkilöstön ja opiskelijoiden esittämistä jäsenehdokkaista toimikunnan jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen. Lisäksi opetuslautakunta valitsee yhden opetusviraston palveluksessa olevista henkilöistä koulutuksen järjestäjää edustavaksi toimikunnan jäseneksi ja yhden hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen. Opetuslautakunta nimeää jäsenten keskuudesta toimikunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, jotka ovat muita kuin opiskelijoita edustavia jäseniä.

Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan linjanjohtaja nimeää toimikuntaan opiskelijan työssäoppimispaikan edustajan, kun käsiteltävänä on opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskeva asia.

Toimikunnan toimikausi on kolme vuotta.

Toimikunnasta on soveltuvin osin voimassa, mitä johtokunnasta on säädetty tai määrätty.

10 §

Organisaatio             

Virastossa on seuraavat osastot:

-        hallinto- ja kehittämiskeskus

-        nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja

-        perusopetuslinja

-        ruotsinkielinen päivähoito- ja koulutuslinja

Osaston toimistotasoisesta yksikköjaosta päättää lautakunta.

Viraston päällikkönä on opetustoimen johtaja.

Hallinto- ja kehittämiskeskuksen päällikkönä on kehittämisjohtaja. Muun osaston päällikkönä on linjanjohtaja.

11 §

Johtaminen             

Viraston päällikkö johtaa viraston toimintaa ja vastaa siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

Osaston päällikkö johtaa osaston toimintaa ja vastaa siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

12 §

Hallinto- ja kehittämiskeskuksen toimiala

Osasto huolehtii opetusviraston keskitetyistä hallinto- ja kehittämistehtävistä sekä järjestää koulujen, oppilaitosten ja ruotsinkielisen lasten päivähoidon tukipalvelut hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

13 §

Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan toimiala

Osasto huolehtii kaupungin suomenkielisestä nuorten ja aikuisten lukiokoulutuksesta, oppilaitosmuotoisesta ammatillisesta koulutuksesta, nuorten työpajatoiminnasta sekä suomen- ja ruotsinkielisestä oppisopimusmuotoisesta koulutuksesta ja osaltaan suomenkielisestä lisäopetuksesta sekä etsivästä nuorisotyöstä hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

14 §

Perusopetuslinjan toimiala

Osasto huolehtii kaupungin suomenkielisestä perusopetuksesta ja muusta perusopetuslain mukaisesta opetuksesta sekä osaltaan esiopetuksesta, lisäopetuksesta ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

15 §

Ruotsinkielisen päivähoito- ja koulutuslinjan toimiala

Osasto huolehtii kaupungin ruotsinkielisen lasten päivähoidon järjestämisestä sekä kaupungin ruotsinkielisestä esi- ja perusopetuksesta ja muusta perusopetuslain mukaisesta opetuksesta, lukiokoulutuksesta ja osaltaan koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

16 §

Viraston päällikön tehtävät

Viraston päällikön tehtävänä on, ellei hän ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle

1

hyväksyä toimintasäännöt

2

huolehtia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta

3

siirtää viraston palveluksessa oleva henkilö ja vastaava virka tai tehtävä viraston osastosta toiseen asianomaista esimiestä, asianomaista henkilöä sekä tämän sitä pyytäessä luottamusmiestä kuultuaan

4

panna täytäntöön henkilökuntaa koskeva virka- ja työehtosopimukset sekä vastaavat sopimukset huomioon ottaen, mitä kaupunginhallituksen johtosäännössä on määrätty

5

hakea kaupungin puolesta, lukuun ottamatta Euroopan Unionin rahoitusta, viraston toimialaan kuuluvat valtionosuudet ja -avustukset sekä niihin verrattavat etuudet sekä käyttää näissä asioissa kaupungin puhevaltaa

6

hakea viraston toimialaan kuuluvat viranomaisluvat

7

hakea tarvittavat kokeiluluvat

8

päättää sopimuksiin perustuvista yksityisten oppilaitosten korvauksista

9

myöntää erikseen tehtyihin päätöksiin perustuvat avustukset yksityisille oppilaitoksille

10

päättää ruotsinkielisen lasten päivähoidon antamisesta ja ruotsinkielisestä lasten päivähoidosta perittävän maksun määräämisestä varhaiskasvatuslautakunnan vahvistamien perusteiden mukaisesti

11

päättää viranhaltijoista, jotka hyväksyvät palvelusetelipalveluntuottajat.

Lisäksi viraston päällikkö suorittaa kaupunginjohtajan, asianomaisen apulaiskaupunginjohtajan ja lautakunnan sekä jaostojen määräämät muut tehtävät.

17 §

Osaston päällikön tehtävät

Osaston päällikön tehtävänä on oman osastonsa osalta, ellei hän ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle,

1

ottaa oppilaat, opiskelijat ja työpajatoiminnan asiakkaat sekä oppilaat kaupungin järjestämään ja hankkimaan aamu- ja iltapäivätoimintaan sekä lapset päivähoitoon

2

päättää oppilaan erityisen tuen järjestämisestä sekä säädetyistä erityisistä opetusjärjestelyistä

3

päättää luvan myöntämisestä oppilaan koulunkäynnin aloittamiseen yhtä vuotta säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin

4

vaihtaa perustellusta opetuksen järjestämiseen liittyvästä syystä opetuksen järjestämispaikkaa opetuskieltä muuttamatta

5

määrätä rehtorin- ja opettajanviran haltijoiden ja muiden viranhaltijoiden toimipaikat.

Lisäksi osaston päällikkö suorittaa kaupunginjohtajan, asianomaisen apulaiskaupunginjohtajan, lautakunnan ja jaostojen sekä viraston päällikön määräämät tehtävät.

18 §

Estyneenä oleminen

Viraston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa lautakunnan määräämä osaston päällikkö.

Osaston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa viraston päällikön määräämä viranhaltija.

19 §

Kelpoisuusvaatimukset

Viraston päällikön ja osaston päällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä.

Muulta henkilökunnalta vaadittavan kelpoisuuden määrää valinnan suorittaja ottaen huomioon, mitä erikseen on säädetty.

20 §

Henkilökunnan ottaminen

Viraston päällikön ottaa kaupunginvaltuusto lautakunnan annettua hakijoista lausuntonsa.

Osaston päällikön ottaa kaupunginhallitus lautakunnan annettua hakijoista lausuntonsa.

Toimistotasoisen yksikön päällikön ottaa lautakunta.

Peruskoulun ja lukion rehtorin ottaa lautakunnan jaosto johtokunnan annettua hakijoista lausuntonsa. Kahden tai useamman koulun ja lukion yhteisen rehtorin ottaa lautakunnan jaosto johtokuntien annettua hakijoista lausuntonsa. Ammatillisen oppilaitoksen rehtorin ottaa lautakunnan jaosto. Määräajaksi rehtorin ottaa linjanjohtaja tai hänen määräämänsä.

Opettajanviran haltijan ja tuntiopettajan ottaa peruskoulussa ja lukiossa johtokunta sekä ammatillisessa oppilaitoksessa rehtori tai hänen määräämänsä. Määräaikaisen opettajanviran haltijan ja tuntiopettajan ottaa peruskoulussa ja lukiossa rehtori sekä ammatillisessa oppilaitoksessa rehtori tai hänen määräämänsä.

Muun henkilökunnan ottaa viraston päällikkö tai hänen määräämänsä.

21 §

Esitykset ja lausunnot ulkopuolisille sekä puhevallan käyttäminen

Lautakunnan ja viraston esitykset ja lausunnot kaupungin ulkopuolisille on toimitettava kaupunginhallituksen välityksellä, jollei tätä asian vähäisen periaatteellisen tai taloudellisen merkityksen johdosta ole pidettävä tarpeettomana tai ellei ole toisin määrätty.

Lautakunta käyttää kaupungin ja lautakunnan puhevaltaa lautakunnan päätöksiä koskevissa muutoksenhakuasioissa. Puhevaltaa käyttää kuitenkin viraston päällikkö tai hänen määräämänsä viranhaltija, jos hän yhtyy lautakunnan päätökseen.

Huomioon ottaen, mitä edellä on määrätty, viraston päällikkö tai hänen määräämänsä viranhaltija käyttää kaupungin ja lautakunnan puhevaltaa oppilaita ja opiskelijoita koskevissa opetukseen ja oppilasarviointiin liittyvissä sekä muissa oppilaiden ja opiskelijoiden säädettyjä oikeuksia ja velvollisuuksia koskevissa asioissa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Voimassa oleva johtosääntö

2

Opetusviraston virastotoimikunnan lausunto 27.1.2014

3

Sääntötoimikunnan lausunto 11.3.2014

4

Sääntötoimikunnan lausunnon liite

5

Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston lausunto 26.3.2014

6

Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston lausunto 5.8.2014

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Johtosääntöuudistuksen tausta ja keskeiset muutokset

Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto voi johtosäännössä siirtää toimivaltaansa kunnan muille toimielimille sekä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille. Kaupungin vakiintuneen johtosääntökäytännön mukaan johtosäännössä määrätään vain sellaisista keskeisistä tehtävistä, jossa käytetään kunnallista päätösvaltaa. Muut toimivaltamääräykset ja tehtäväkuvaukset esitetään viraston päällikön hyväksymässä toimintasäännössä.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt opetustoimen johtosäännön 21.4.2010. Voimassa oleva johtosääntö on hyvin yksityiskohtainen, mikä on osittain johtunut opetustoimen lainsäädännöstä. Johtosäännössä on runsaasti tehtävä- ja toimivaltamääräyksiä, joista voidaan päättää toimintasäännön tasolla. Voimassa oleva johtosääntö on esityksen liitteenä 1.

Opetuslautakunta asetti 17.9.2013 tilapäisen jaoston opetustoimen johtosäännön kokonaisuudistuksen valmistelua varten. Jaostossa oli edustettuna kaikki opetuslautakunnassa edustettuna olevat puolueet, ja se kokoontui kolme kertaa syksyn 2013 aikana. Opetusvirastossa tapahtuvaa valmistelua varten opetustoimen johtaja asetti 25.9.2013 työryhmän johtosääntöuudistuksen valmistelua varten. Työryhmässä oli edustettuna opetusviraston osastot ja henkilöstön edustus.

Opetusviraston virastotoimikunta on antanut asiasta lausuntonsa 27.1.2014. Lausunto on esityksen liitteenä 2.

Opetuslautakunta esitti opetustoimen uuden johtosäännön hyväksymistä kaupunginhallitukselle 28.1.2014. Opetuslautakunnan esitys on asian päätöshistoriassa. Opetustoimen johtaja on lisäksi 27.5.2014 esittänyt opetuslautakunnalle johtosäännön organisaatiomääräysten muuttamista, mutta opetuslautakunta on hylännyt esityksen. Siinä ehdotettuja muutoksia ei siten ole sisällytetty kaupunginvaltuustolle tehtävään esitykseen.

Nyt esitettävän kokonaisuudistuksen keskeinen muutos koskee johtosäännön pykäliä, joissa määrätään osaston päällikön ja rehtorien tehtävät. Voimassa olevan johtosäännön 18–24 §:t esitetään korvattavaksi yhdellä osaston päällikön tehtäviä koskevalla pykälällä, johon on koottu kaikki sellaiset tehtävät, joissa käytetään keskeistä kunnallista päätösvaltaa. Muut osaston päälliköiden ja kaikki rehtoreiden tehtävät esitetään siirrettäväksi toimintasääntöön. Esitys sisältää lisäksi mm. joitain yksittäisiä muutoksia lautakunnan ja jaostojen tehtäviin, johtokuntien asettamista koskevia muutoksia sekä muutoksia henkilökunnan ottamista koskevaan toimivaltaan. Johtosääntöön on tehty lisäksi useita sääntöteknisiä ja stilistisiä korjauksia, joilla opetustoimen johtosääntöä on muutettu vastaamaan kaupungin yleistä johtosääntökäytäntöä. Valmistelussa on hyödynnetty kaupungin mallijohtosääntöä ja kaupunginvaltuuston 6.6.2012 hyväksymää sosiaali- ja terveystoimen johtosääntöä. Muutokset on kuvattu pykäläkohtaisesti seuraavassa kappaleessa.

Sääntötoimikunta on antanut opetuslautakunnan esityksestä lausuntonsa 11.3.2014. Lausunto ja sen liitteenä ollut sääntötoimikunnan ehdotus opetustoimen johtosäännöksi on esityksen liitteinä 3 ja 4.

Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaosto on 26.3.2014 käsitellyt asiaa sääntötoimikunnan ehdotuksen pohjalta ja antanut lausunnon, joka on liitteenä 5. Johtosääntöjaosto on vielä 5.8.2014 antanut kaupunginhallitukselle tehtävästä esitysluonnoksesta uuden lausunnon, joka on liitteenä 6.

Valtuuston hyväksyttyä johtosäännön opetustoimen johtaja tulee hyväksymään opetusvirastolle uuden toimintasäännön.

Muutosten yksityiskohtaiset perustelut

Alla kuvataan pykäläkohtaisesti kunkin muutetun kohdan perustelut. Voimassa olevan johtosäännön pykälä, momentti tai kohta on mainittu sulkeissa, jos se poikkeaa uudistetun johtosäännön vastaavasta.

1 § Toimiala

Opetuslautakunta on esittänyt, että 1 §:ään lisätään maininta etsivästä nuorisotyöstä. Asiaa koskevat säädökset ovat tulleet voimaan 28.10.2010, ja opetustoimi huolehtii osaltaan etsivästä nuorisotyöstä.

Sääntötoimikunnan lausunnon mukaan viraston toimialaa kuvaavaan pykälään ei ole tarpeen listata kaikkia laissa säädettyjä tehtäviä ja velvoitteita. Kaupunginhallitus on 27.8.2012 (893 §) päättänyt etsivän nuorisotyön toimeenpanosta Helsingissä ja määrännyt nuorisolaissa tarkoitetuksi etsivästä nuorisotyöstä vastaavaksi viranhaltijaksi opetusviraston nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan linjanjohtajan.

Maininta etsivästä nuorisotyöstä on lisätty nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan toimialaa koskevaan 13 §:ään.

4 § Lautakunnan tehtävät

(5 kohta)

Voimassa olevan johtosäännön 5 kohta, joka koskee tilahankkeisiin liittyvien tarveselvitysten hyväksymistä, esitetään siirrettäväksi lautakunnan tehtävistä jaostojen tehtäväksi. Muutoksella nopeutetaan tilahankkeita koskevien tarveselvitysten käsittelyä.

10 kohta

Opetuslautakunta on esittänyt 10 kohtaa muutettavaksi siten, että lautakunnan tehtävänä on päättää irtaimen omaisuuden käyvästä arvosta luovuttamisen lisäksi myös valtion perintönä saatujen asunto-osakkeiden luovuttamisesta. Muotoilu vastaa sosiaali- ja terveystoimen johtosäännön asianomaisen kohdan muotoilua.

Sääntötoimikunta toteaa lausunnossaan, että opetustoimen johtosääntöön ei tule ottaa vastaavaa määräystä kuin sosiaali- ja terveystoimen johtosäännössä. Kaupunginhallitus on 13.1.2014 (42 §) päättänyt valtion perintönä tulevien kuolinpesien varojen hakuperusteiden ja käyttötarkoituksen vahvistamisen osalta, että perintöjä haetaan nimenomaan sosiaali- ja terveystoimen käyttötarkoituksiin. Valtion perinnön hakeminen opetustoimen käyttötarkoituksiin edellyttäisi kaupunginhallituksen erillistä päätöstä, johon voitaisiin samalla ottaa määräykset myös omaisuuden käyttöä koskevasta päätösvallasta.

17 kohta

Em. 10 kohtaan liittyen opetuslautakunta on esittänyt uuden 17 kohdan lisäämistä. Sen mukaan lautakunta päättää valtion perintönä saadun omaisuuden käytöstä sekä hyväksyy periaatteet, joiden mukaan viranhaltija päättää käytöstä. Vastaavaa kohtaa ei ole voimassa olevassa johtosäännössä, ja uuden kohdan muotoilu vastaa sosiaali- ja terveystoimen johtosäännön asianomaisen kohdan muotoilua.

Sääntötoimikunta on esittänyt tämän lisäyksen poistamista. Perustelu on esitetty 10 kohdassa.

18 kohta

18 kohtaan esitetään lisättäväksi lautakunnan tehtäväksi päättää ruotsinkielisen lasten päivähoidon harkinnanvaraisista kuljetuseduista sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista. Päivähoitolain 1 §:n 5 momentin mukaan päivähoidossa olevalle lapselle voidaan järjestää myös tarpeelliset kuljetukset. Asiasta ei ole määrätty johtosäännössä aiemmin ja päätösvalta on tältä osin syytä määritellä.

(20 kohta)

Voimassa olevan johtosäännön 20 kohta esitetään siirrettäväksi lautakunnan tehtävistä ruotsinkielisen jaoston tehtäväksi. Kohta koskee toimivaltaa päättää ruotsinkielisen lasten päivähoidon paikkojen määrästä ja toimintayksiköiden aukioloajoista sekä niiden perusteiden hyväksymistä, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista. Myös kouluja ja oppilaitoksia koskeva toimivalta asianomaisissa asioissa on jaostoilla.

5 § Jaostojen tehtävät

1 mom.

4 kohta

Voimassa olevan johtosäännön mukaan jaosto päättää oman kieliryhmänsä osalta oppilaaksi- ja opiskelijaksioton perusteista sekä osaltaan aamu- ja iltapäivätoimintaan ottamisen ja sijoittamisen perusteista. Jaosto ottaa ja sijoittaa oppilaat kaupungin järjestämään ja hankkimaan aamu- ja iltapäivätoimintaan. Lisäksi jaosto päättää viranhaltijasta, joka ottaa oppilaat ja opiskelijat.

Myös uuden johtosäännön 5 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan jaosto päättää oppilaaksi- ja opiskelijaksioton perusteista sekä aamu- ja iltapäivätoimintaan ottamisen ja sijoittamisen perusteista. Johtosääntöä esitetään kuitenkin muutettavaksi siten, että oppilaiden ja opiskelijoiden ottaminen kuten myös aamu- ja iltapäivätoimintaan ottaminen määrätään osaston päällikön tai hänen määräämänsä viranhaltijan tehtäväksi. Jaosto ei siten enää erikseen päätä viranhaltijasta, joka ottaa oppilaat ja opiskelijat, vaan osaston päällikkö tai hänen määräämänsä ottaa oppilaat, opiskelijat ja aamu- ja iltapäivätoiminnan oppilaat johtosäännön uuden 17 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla.

Johtosäännön sujuvoittamiseksi oppilaaksiottoa koskeva 4 kohta ja opiskelijaksiottoa koskeva 5 kohta on yhdistetty 4 kohdaksi.

(8 kohta)

Voimassa olevan johtosäännön 8 kohta esitetään kumottavaksi. Toimivalta päättää koulun ja lukion opettajakunnasta on tarpeeton, koska käsite opettajakunta on poistettu nykyisen koulutusta koskevasta lainsäädännön voimaan tullessa. Nykyisin käsite "henkilökunta" määritellään koulutusta koskevien lakien mukaan niin, että koulutuksen järjestäjällä tulee olla riittävä määrä opettajan virkoja tai työsopimussuhteisia opettajia sekä tuntiopettajia ja muuta henkilöstöä.

Peruskoulujen oppilaskuntia koskeva lakimuutos on tullut voimaan 1.1.2014. Uuden lain mukaan perusopetuslain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetulla koululla tulee olla sen oppilaista muodostuva oppilaskunta, eikä jaostolla siten enää ole päätösvaltaa asiassa. Lakimuutoksen vaikutus on selvinnyt vasta opetuslautakunnan johtosääntökäsittelyn jälkeen.

7 kohta (10 kohta)

Sanan "vastata" tilalle esitetään sana "päättää". Taiteen perusopetuksesta annetun lain mukaan kunta voi järjestää taiteen perusopetusta. Edellä mainitun lain mukaan koulutuksen järjestäjä voi järjestää opetuksen itse tai hankkia sen julkiselta tai yksityiseltä yhteisöltä taikka säätiöltä. Edelleen lain mukaan koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että sen hankkimat palvelut järjestetään tämän lain mukaisesti. Sana "vastata" liittyy niihin tilanteisiin, joissa kunta järjestää opetuksen hankkimalla sen ulkopuoliselta taholta.

13 kohta (7 kohta)

Voimassa olevan johtosäännön 7 kohta esitetään siirrettäväksi 13 kohdaksi.

14 kohta (4 § 5 kohta)

Lautakunnan tehtävistä jaostojen tehtäväksi esitetään siirrettäväksi tilahankkeita koskevien tarveselvitysten hyväksyminen sekä niiden rajojen vahvistaminen, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista. Perustelu on esitetty 4 §:n (5 kohdassa).

2 mom. (4 § 20 kohta)

Opetuslautakunnan tehtävistä ruotsinkielisen jaoston tehtäväksi esitetään siirrettäväksi toimivalta päättää ruotsinkielisen lasten päivähoidon paikkojen määrästä ja toimintayksiköiden aukioloajoista sekä vahvistaa perusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista. Perustelu on esitetty 4 §:n (20 kohdassa).

6 § Johtokunnat

1 mom.

Sana "oppilaitos" on yhdenmukaisuuden vuoksi muutettu sanaksi "lukio".

2 mom.

2 momentti koskee koulun ja lukion johtokuntiin huoltajien keskuudesta valittavia jäseniä. Johtokunnan jäsenten valintaa esitetään muutettavaksi siten, että jaosto valitsee johtokuntaan viisi jäsentä, joista osa on valittava huoltajien keskuudesta. Lisäksi esitetään, että aikuislukion rehtori nimeää viisi ehdokasta aikuislukion johtokuntaan sen sidosryhmien ehdottamista henkilöistä. Käytännössä tapahtuvan ehdokasasettelun hoitamiseksi ja valintapäätöksen tekemiseksi on välttämätöntä, että jäsenmäärä sanotaan täsmällisesti.

Aikuislukion johtokunnan jäsenehdokkaiden nimeämisestä ei ole aiemmin ollut määräystä johtosäännössä, vaan asiassa on noudatettu aiemman suomenkielisen osaston päätöstä. On tarkoituksenmukaista, että asiasta määrätään johtosäännössä myös aikuislukion kohdalla kuten peruskoulujen ja lukioiden.

Opetuslautakunta on lisäksi esittänyt, että johtokunnan toimikausi on kaksivuotinen. Tämä on lisätty 2 momentin alkuun. Sääntötoimikunta on kuitenkin lausunnossaan huomauttanut, että johtokuntien kokoonpanomuutosten valmistelu on yksittäisille kouluille työmäärältään mittava hallinnollinen tehtävä, ja että tällaisten tehtävien lisäämiselle tulisi olla vankat perustelut.

Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaosto on lausunnossaan huomauttanut, että voimassa olevan johtosäännön sanaa "huoltaja" ei tulisi korvata sanalla "vanhempi". Johtosääntöjaoston esittämä sanamuutos on tehty 2 momenttiin ja 4 momentin 1 kohtaan.

3 mom.

Johtokunnan jäsenten valintaa esitetään muutettavaksi siten, että jaosto valitsee aikuislukion johtokuntaan kaksi aikuislukion opiskelijana olevaa opiskelijajäsentä nykyisen yhden sijaan. Muutoksen jälkeen opiskelijajäsenten määrä olisi sama kuin peruskouluissa ja lukioissa.

6 mom.

Kohdasta esitetään poistettavaksi maininta täydennysvaalista. Eroavan jäsenen tilalle on aina valittava uusi jäsen, joten määräys on tarpeeton.

8 § Ammattiosaamisen toimikunta (9 §)

8 §:ään esitetään muutoksia, jotka kuvaavat paremmin ammattioppilaitosten nykyistä organisaatiota. Sanat "ammatillisilla oppilaitoksilla ja oppisopimuskoulutuksella" esitetään poistettavaksi. Ilmaisu "ammatillisen oppilaitoksen rehtori" esitetään korvattavaksi ilmaisulla "Stadin ammattiopiston ja Stadin aikuisopiston rehtori". Lisäksi "kunkin" esitetään korvattavaksi sanalla "kummankin" ja "oppilaskunta" sanalla "opiskelijat". Kaupungin ylläpitämiä ammatillisia oppilaitoksia on nykyisin vain kaksi, eikä Stadin aikuisopistossa ole oppilaskuntaa.

3 momentin loppuun esitetään lisättäväksi maininta siitä, että lautakunta nimeää jäsenten keskuudesta toimikunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, jotka ovat muita kuin opiskelijoita edustavia jäseniä. Muutoksen jälkeen ko. määräys on samanlainen kuin 9 §:n ammatillisen koulutuksen opiskeluoikeustoimikuntaa koskeva määräys.

9 § Ammatillisen koulutuksen opiskeluoikeustoimikunta (10 a §)

9 §:ään esitetään em. 8 §:n tavoin muutoksia, jotka kuvaavat paremmin ammattioppilaitosten nykyistä organisaatiota. 1 momentista esitetään poistettavaksi ilmaisu "ammatillisilla oppilaitoksilla ja oppisopimuskoulutuksella". 2 momentissa oleva ilmaisu "kunkin ammatillisen oppilaitoksen johtokunta" esitetään korvattavaksi ilmaisulla "Stadin ammattiopiston ja Stadin aikuisopiston rehtori". Lisäksi ilmaisu "kunkin ammatillisen oppilaitoksen opettajat" esitetään korvattavaksi ilmaisulla "kummankin oppilaitoksen opettajat". 3 momentissa oleva "johtokunta" esitetään korvattavaksi sanalla "rehtori" sekä 2 ja 3 momentissa oleva "oppilaskunta" sanalla "opiskelijat". Lisäksi 3 momenttiin esitetään lisättäväksi, että lautakunta nimeää toimikunnan varapuheenjohtajan.

Kummassakaan kaupungin ylläpitämässä ammatillisessa oppilaitoksessa ei ole johtokuntaa, eikä Stadin aikuisopistossa ole oppilaskuntaa. Lisäksi on selvyyden vuoksi syytä mainita, että puheenjohtajalle valitaan varapuheenjohtaja.

Em. muutosten lisäksi 5 momentti esitetään kumottavaksi. Vastaava kohta on poistettu johtosäännön johtokuntaa koskevasta kohdasta vuonna 2012.

10 § Organisaatio (11 §)

Opetuslautakunnan 10 §:ään esittämät muutokset ovat perustuneet mallijohtosäännön vastaavan pykälän muotoiluun. 10 §:n valmistelussa mallijohtosäännön ao. kohdan on tulkittu tarkoittavan sitä, että organisaatiota kuvaavassa pykälässä käytetään ilmaisua "osaston päällikkö" riippumatta siitä, mikä osaston päällikön todellinen virkanimike on. Mallijohtosääntö on tältä osin kuitenkin vain esimerkinomainen ja tarkoitettu kuvaamaan tilannetta, jossa osaston päällikön virkanimike todella on osaston päällikkö.

Sääntötoimikunta on lausunnossaan todennut, että johtosäännön tässä kohdassa on tarkoitus luetella osaston päälliköiden nimenomaisesti käyttämät virkanimikkeet. Jos näitä on tarkoitus muuttaa, nimikkeet tulisi luetella esityksessä, tai muutoin jättää poistamatta maininnat siitä, että osaston päällikkönä on kehittämisjohtaja/linjanjohtaja.

Tarkoituksena ei ole ollut muuttaa osaston päälliköiden virkanimikkeitä. 10 §:n virkanimikkeitä koskeva kohta on siten palautettu voimassa olevan johtosäännön mukaiseksi.

12 § Hallinto- ja kehittämiskeskuksen toimiala (13 §)

"Hallinto- ja kehittämiskeskus" esitetään muutettavaksi sanaksi "osasto".

13 § Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan toimiala (14 §)

"Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja" esitetään muutettavaksi sanaksi "osasto". Lisäksi 13 §:ään on lisätty maininta siitä, että osasto huolehtii etsivästä nuorisotyöstä. Perustelu on esitetty 1 §:n kohdalla.

14 § Perusopetuslinjan toimiala (15 §)

"Perusopetuslinja" esitetään muutettavaksi sanaksi "osasto".

15 § Ruotsinkielisen päivähoito- ja koulutuslinjan toimiala (16 §)

"Ruotsinkielinen päivähoito- ja koulutuslinja" esitetään muutettavaksi sanaksi "osasto".

16 § Viraston päällikön tehtävät

1 momentin 10 kohdassa "sosiaalilautakunta" on korvattu "varhaiskasvatuslautakunnalla".

17 § Osaston päällikön tehtävät

Kaupungin vakiintuneen käytännön mukaan johtosäännössä luetellaan vain ne keskeisimmät tehtävät, joissa käytetään kunnallista päätösvaltaa. Muut toimivaltamääräykset ja tehtäväkuvaukset luetellaan viraston päällikön hyväksymässä toimintasäännössä.

Opetustoimen voimassa olevan johtosäännön osaston päälliköiden ja rehtorien tehtäviä koskevissa pykälissä on runsaasti työnjohdollisia määräyksiä, joista ei ole tarpeen päättää johtosääntötasolla. Voimassa olevan johtosäännön 18 - 24 §:t esitetään siten kumottavaksi, ja niiden tilalle esitetään lisättäväksi uusi 17 §, joka koskee kaikkia osaston päälliköitä. Uuteen pykälään on koottu kumottavista pykälistä kaikki ne oppilaiden ja opiskelijoiden asemaan vaikuttavat, olennaiset päätösvaltamääräykset, joista on tarpeellista määrätä johtosäännössä. Sääntötoimikunta on lausunnossaan puoltanut em. muutosta.

Opetuslautakunnan ja sääntötoimikunnan käsittelyjen jälkeen momenttien järjestys ja sanamuoto on vielä muutettu vastaamaan 16 §:n muotoilua.

Uuden 17 §:n mukaan

1 mom.

Osaston päällikön tehtävänä on oman osastonsa osalta, ellei hän ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle,

1

ottaa oppilaat, opiskelijat ja työpajatoiminnan asiakkaat sekä oppilaat kaupungin järjestämään ja hankkimaan aamu- ja iltapäivätoimintaan sekä lapset päivähoitoon

2

päättää oppilaan erityisen tuen järjestämisestä sekä säädetyistä erityisistä opetusjärjestelyistä

3

päättää luvan myöntämisestä oppilaan koulunkäynnin aloittamiseen yhtä vuotta säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin

4

vaihtaa perustellusta opetuksen järjestämiseen liittyvästä syystä opetuksen järjestämispaikkaa opetuskieltä muuttamatta

5

määrätä rehtorin- ja opettajanviranhaltijoiden ja muiden viranhaltijoiden toimipaikat.

2 mom.

Lisäksi osaston päällikkö suorittaa kaupunginjohtajan, asianomaisen apulaiskaupunginjohtajan, lautakunnan ja jaostojen sekä viraston päällikön määräämät tehtävät.

(18 § Kehittämisjohtajan tehtävät)

Voimassa olevan johtosäännön 18 § esitetään kumottavaksi. Valtaosa osaston päälliköiden ja rehtorien tehtävistä siirretään toimintasääntöön ja johtosääntö muutetaan tältä osin vastaamaan muita kaupunginvaltuuston viime vuosina hyväksymiä johtosääntöjä.

(19 § Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan linjanjohtajan tehtävät)

Voimassa olevan johtosäännön 19 § esitetään kumottavaksi. Perustelu on esitetty (18 §):n kohdalla.

(20 § Perusopetuslinjan linjanjohtajan tehtävät)

Voimassa olevan johtosäännön 20 § esitetään kumottavaksi. Perustelu on esitetty (18 §):n kohdalla.

(21 § Ruotsinkielisen päivähoito- ja koulutuslinjan linjanjohtajan tehtävät)

Voimassa olevan johtosäännön 21 § esitetään kumottavaksi. Perustelu on esitetty (18 §):n kohdalla.

(22 § Peruskoulun rehtorin tehtävät)

Voimassa olevan johtosäännön 22 § esitetään kumottavaksi. Perustelu on esitetty (18 §):n kohdalla.

(23 § Lukion ja aikuislukion rehtorin tehtävät)

Voimassa olevan johtosäännön 23 § esitetään kumottavaksi. Perustelu on esitetty (18 §):n kohdalla.

(24 § Ammatillisen oppilaitoksen rehtorin tehtävät)

Voimassa olevan johtosäännön 24 § esitetään kumottavaksi. Perustelu on esitetty (18 §):n kohdalla.

20 § Henkilökunnan ottaminen (28 §)

2 mom. ja (2 mom.)

Osaston päällikön ottamista koskevaa päätösvaltaa esitetään muutettavaksi siten, että osaston päällikköä otettaessa lausunnon antaa vain lautakunta eikä jaosto. Muutoksella nopeutetaan osaston päällikön ottamiseen liittyvää päätöksentekoa.

4 mom. ja (4 mom.)

Opetustoimen voimassa oleva johtosääntö poikkeaa kaupungin muista johtosäännöistä siten, että myös muuta kuin viraston ylintä viranhaltijatasoa koskeva virkaanottamistoimivalta kuuluu toimielimille - rehtoreiden osalta jaostolle ja opettajien osalta johtokunnalle. Voimassa oleva johtosääntö ei siten toteuta kaupungissa yleisesti sovellettua ns. yksi yli -periaatetta, jonka mukaan henkilökunnan ottamisesta päätetään kulloinkin omaa esimiestä yhtä korkeammalla esimiestasolla.

Opetustoimen johtaja on esittänyt opetuslautakunnalle johtosääntöä muutettavan siten, että rehtorin virkaan ottamista koskeva toimivalta siirretään jaostolta linjanjohtajalle. Opetuslautakunta on esittänyt kaupunginhallitukselle, että ko. toimivalta nostetaan jaostolta lautakunnalle. Sääntötoimikunta on lausunnossaan puoltanut opetustoimen johtajan esitystä ja todennut, ettei toimivallan nostaminen nykyistä korkeammalle tasolle ole perusteltua.

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että rehtorin ottamista koskeva toimivalta pidetään voimassa olevan johtosäännön mukaisesti lautakunnan jaostolla. Peruskoulun ja lukion rehtoria otettaessa ko. koulun tai lukion johtokunta antaa hakijoista lausunnon jaostolle. Jos rehtori toimii kahdessa tai useammassa koulussa tai lukiossa, molempien tai kaikkien ko. koulujen johtokunnat antavat hakijoista lausuntonsa. Stadin ammattiopistossa ja Stadin aikuisopistossa ei ole johtokuntaa, joten näiden rehtorin jaosto ottaa ilman lausuntoja. Määräaikaiseen virkasuhteeseen rehtorin ottaa linjanjohtaja tai hänen määräämänsä.

(5 mom.)

Voimassa olevan johtosäännön 5 momentti esitetään kumottavaksi. Peruskoulun rehtorin tehtävien hoitaminen on opettajanviran haltijalle lisätehtävä, jonka määrääminen on tarkoituksenmukaista antaa esimiesasemassa olevalle viranhaltijalle.

5 mom. (6 mom. ja 7 mom.)

Opetustoimen johtaja on esittänyt opetuslautakunnalle 6 ja 7 momenttien kumoamista. Opettajien ottamista koskeva päätösvalta muuttuisi tällöin siten, että opettajat ottaisi viraston päällikkö tai hänen määräämänsä viranhaltija. Esityksen perustelujen mukaan opettajien ottaminen olisi luontevaa delegoida viranhaltijalle, joka on esimiesasemassa opettajiin nähden ja käyttää työnantajavaltaa. Esitystä puoltaa opetusviraston näkemyksen mukaan myös se, että opettajistosuunnittelu tapahtuu opetusvirastossa eivätkä opettajien virat ole koulukohtaisia.

Opetuslautakunta on opetustoimen johtajan esityksestä poiketen esittänyt kaupunginhallitukselle, että opettajien ottamista koskeva toimivalta pidettäisiin johtokunnalla. Opetuslautakunnan esityksen mukaan opettajanviran haltijan ja tuntiopettajan ottaa peruskoulussa ja lukiossa johtokunta sekä ammatillisessa oppilaitoksessa rehtori tai hänen määräämänsä. Määräaikaisen opettajanviran haltijan ja tuntiopettajan ottaa rehtori, ammatillisessa oppilaitoksessa rehtori tai hänen määräämänsä.

Sääntötoimikunta on lausunnossaan puoltanut sitä, että muiden kuin viraston ylimpään johtoon kuuluvien viranhaltijoiden ja työntekijöiden nimittämistä koskevaa päätösvaltaa käyttää viranhaltija.

Kaupunginhallitus viittaa opetuslautakunnan päätökseen ja esittää valtuustolle, että opettajien ottamista koskeva toimivalta määrätään opetuslautakunnan esityksen mukaisesti.

Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaosto on 5.8.2014 antamassaan lausunnossa todennut, ettei sillä ole huomauttamista valtuustolle tehtävään esitykseen.

21 § Esitykset ja lausunnot ulkopuolisille sekä puhevallan käyttäminen (29 §)

21 §:n otsikkoon esitetään lisättäväksi "sekä puhevallan käyttäminen". Otsikon uusi muotoilu on yhdenmukainen kaupungin muiden johtosääntöjen asianomaisen kohdan muotoilun kanssa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Voimassa oleva johtosääntö

2

Opetusviraston virastotoimikunnan lausunto 27.1.2014

3

Sääntötoimikunnan lausunto 11.3.2014

4

Sääntötoimikunnan lausunnon liite

5

Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston lausunto 26.3.2014

6

Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston lausunto 5.8.2014

Tiedoksi: Kunnallisvalitus, valtuusto

Opetusvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 18.08.2014 § 802

HEL 2014-000422 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää kumota 21.4.2010 hyväksymänsä opetustoimen johtosäännön siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen ja hyväksyä opetustoimen johtosäännön seuraavasti:

HELSINGIN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ             

1 §

Toimiala

Helsingin kaupungin opetuslautakunta, sen suomenkielinen ja ruotsinkielinen jaosto sekä lautakunnan alainen Helsingin kaupungin opetusvirasto huolehtivat kaupungin opetustoimesta, osaltaan esiopetuksesta ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta sekä ruotsinkielisestä lasten päivähoidosta kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden mukaisesti.

2 §

Lautakunta ja sen jaostot

Opetuslautakunnassa on 11 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan jäsenistä yhdeksän on suomenkielisestä ja kaksi ruotsinkielisestä kieliryhmästä.

Lautakunnan suomenkieliset jäsenet muodostavat suomenkielisen jaoston. Ruotsinkieliseen jaostoon kuuluvat lautakunnan ruotsinkieliset jäsenet, joiden lisäksi jaostoon valitaan seitsemän lisäjäsentä ja jokaiselle lisäjäsenelle henkilökohtainen varajäsen. Lisäjäsenet ovat ruotsinkielisestä kieliryhmästä.

Kaupunginvaltuusto valitsee jaoston puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi lautakunnan varsinaisen jäsenen.

3 §

Esittely             

Lautakunnan kokouksissa viraston päällikkö esittelee virastoa kokonaisuudessaan, hallinto- ja kehittämiskeskusta sekä useampaa kuin yhtä osastoa koskevat asiat. Muun osaston päällikkö esittelee osaston toimialaan kuuluvat asiat.

Suomenkielisen jaoston kokouksissa viraston päällikkö esittelee virastoa kokonaisuudessaan koskevat asiat. Perusopetuslinjan sekä nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan toimialaan kuuluvat asiat esittelee osaston päällikkö.

Ruotsinkielisen jaoston kokouksissa viraston päällikkö esittelee opetustointa kokonaisuudessaan koskevat asiat. Ruotsinkielisen päivähoito- ja koulutuslinjan toimialaan kuuluvat asiat esittelee osaston päällikkö.

Koulun ja lukion johtokunnan kokouksissa rehtori esittelee asiat. Linjanjohtaja voi tilapäisesti määrätä muun viranhaltijan esittelemän asian. Milloin johtokunta on kahden tai useamman koulun ja lukion yhteinen, kukin esittelijä esittelee omaa kouluaan ja lukiotaan koskevat asiat ja yhteinen johtokunta määrää tarvittaessa esittelijän.

Ammattiosaamisen toimikunnan ja ammatillisen koulutuksen opiskeluoikeustoimikunnan kokouksissa asian esittelee viraston päällikön määräämä viranhaltija.

Viraston päällikkö voi ottaa alaiselleen esittelijälle kuuluvan asian esiteltäväkseen.

4 §

Lautakunnan tehtävät

Lautakunnan tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty,

1

valvoa, että virasto toimii vahvistetun talousarvion puitteissa sekä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden mukaisesti

2

hyväksyä osaltaan virastolle tavoitteet sekä seurata niiden toteutumista

3

vastata viraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä ja hyväksyä viraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus

4

päättää opetustoimen hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauksista lukuun ottamatta oppilasmaksuja ja oppilaiden ruokailusta perittäviä tai näihin verrattavia maksuja sekä ruotsinkielisen lasten päivähoidon maksuja sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää edellä tarkoitetuista hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauksista 

5

päättää lautakunnan käytettävissä olevien avustusmäärärahojen jakamisesta sekä valvoa avustusten käyttöä ja hyväksyä perusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista

6

hyväksyä kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa muita kuin tilahankkeita koskevat suunnitelmat ja piirustukset sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista

7

päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää hankinnoista

8

päättää hallintaoikeutensa puitteissa maa-alueiden, tilojen ja laitteiden vuokralle antamisesta sekä muusta käyttöön luovuttamisesta kerrallaan kauintaan viiden vuoden ajaksi samoin kuin toistaiseksi, jos vuokrasuhde on sovittu päättyväksi kauintaan kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää vuokralle antamisesta ja muusta käyttöön luovuttamisesta

9

päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa huonetilojen vuokralle ottamisesta sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää vuokralle ottamisesta

10

päättää viraston hallinnassa olevan irtaimen omaisuuden käyvästä arvosta luovuttamisesta lukuun ottamatta osakkeita sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää luovuttamisesta

11

päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa viraston hallinnassa olevan irtaimen omaisuuden luovuttamisesta vastikkeetta tai alle käyvän arvon

12

myöntää vahingonkorvaus silloin, kun kaupunki on virastoa koskevissa asioissa korvausvelvollinen taikka vahingon korvaaminen katsotaan kohtuulliseksi, sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija myöntää vahingonkorvauksen

13

myöntää kokonaan tai osittain vapautus viraston henkilökuntaan kuuluvalle hänen velvollisuudestaan korvata virka- tai työtehtävissä aiheuttamansa vahinko, ellei asianomainen ole aiheuttanut sitä tahallaan tai törkeällä tuottamuksella sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija myöntää vapautuksen

14

myöntää vapautus virastolle tulevan maksun, korvauksen ja muun saatavan suorittamisesta sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan viranhaltija myöntää vapautuksen

15

asettaa, kun asian laatu sitä erityisesti edellyttää, valmistelemaan määrättyä asiaa tilapäinen jaosto, josta on soveltuvin osin voimassa, mitä lautakunnasta on määrätty

16

päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa virastolle annettujen lahjoitusten ja testamenttien vastaanottamisesta sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää vastaanottamisesta

17

tehdä jaostojen ehdotuksesta esitys kaupunginhallitukselle lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen kokonaismitoituksesta

18

päättää oppilaiden koulumatkaeduista, ruotsinkielisen lasten päivähoidon harkinnanvaraisista kuljetuseduista sekä oppilaiden ja opiskelijoiden harkinnanvaraisista opintososiaalisista eduista sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista

19

päättää oppilaiden ja opiskelijoiden tapaturman hoitoa koskevan edun myöntämisestä sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija myöntää edun

20

päättää palvelusetelin käyttämisestä, vahvistaa palvelusetelin arvo sekä päättää palvelusetelipalveluntuottajille asetettavista vaatimuksista

21

päättää muista koulutuksen järjestäjälle säädetyistä tehtävistä sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan muu viranomainen päättää mainituista asioista.

5 §

Jaostojen tehtävät     

Jaostojen tehtävänä on oman kieliryhmänsä osalta, ellei toisin ole määrätty,

1

valmistella lautakunnalle edelleen kaupunginhallitukselle tehtäväksi esitys kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelmaksi

2

hyväksyä opetussuunnitelmat ja muut opetuksen järjestämiseen liittyvät suunnitelmat, tuntijaot ja kieliohjelmat

3

hyväksyä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

4

päättää oppilaaksi- ja opiskelijaksioton perusteista sekä aamu- ja iltapäivätoimintaan ottamisen ja sijoittamisen perusteista

5

päättää perusopetuslain mukaisen opetuksen koulukohtaisesta sekä lukio- ja ammatillisen koulutuksen oppilaitoskohtaisesta järjestämisestä ja mitoituksesta

6

päättää koulujen ja oppilaitosten työn aloittamisesta, lomien ajankohdista ja vapaapäivistä sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan toimielin tai viranhaltija päättää mainituista asioista

7

päättää taiteen perusopetuksen järjestämisestä alaisissaan oppilaitoksissa

8

tehdä lautakunnalle esitys talousarvioehdotukseksi

9

asettaa ammatillisten oppilaitosten ammatilliset neuvottelukunnat ja oppilaitosten yhteiset ammatilliset neuvottelukunnat oppilaitosta kuultuaan

10

päättää koulujen ja oppilaitosten nimistä ja toimipaikoista sekä ruotsinkielisen lasten päivähoidon sekä osaltaan aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämispaikoista

11

erottaa peruskoulun oppilas yli kuukaudeksi ja enintään kolmeksi kuukaudeksi sekä lukion opiskelija yli kuukaudeksi ja enintään yhdeksi vuodeksi sekä päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen

12

hyväksyä ammatillisen oppilaitoksen järjestyssäännöt tai antaa muut ammatillisessa oppilaitoksessa sovellettavat järjestysmääräykset

13

määrätä ne koulut ja lukiot, joilla on yhteinen johtokunta

14

hyväksyä tilahankkeita koskevat tarveselvitykset sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista.

Lisäksi ruotsinkielisen jaoston tehtävänä on päättää ruotsinkielisen lasten päivähoidon paikkojen määrästä ja toimintayksiköiden aukioloajoista sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista.

Lisäksi ruotsinkielisen jaoston tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty, päättää ruotsinkielisen lasten päivähoidon osalta niistä asioista, joissa asianomainen on vaatinut viranhaltijan tekemän päätöksen saattamista toimielimen käsiteltäväksi, lukuun ottamatta kuntalain mukaista oikaisuvaatimusta.                                         

6 §

Johtokunnat             

Koulun ja lukion antaman opetuksen ja kasvatuksen kehittämistä ja tukemista varten sekä koulun ja lukion sekä yhteiskunnan välisen yhteistyön edistämistä varten koululla ja lukiolla on johtokunta. Kahdella tai useammalla koululla ja lukiolla voi olla yhteinen johtokunta.

Johtokunnan toimikausi on kaksivuotinen. Jaosto valitsee koulun ja lukion johtokuntaan viisi jäsentä, joista osa on valittava huoltajien keskuudesta heidän ehdottamistaan henkilöistä. Aikuislukion rehtori nimeää viisi ehdokasta aikuislukion sidosryhmien ehdottamista henkilöistä. Lisäksi jaosto valitsee johtokuntaan enintään kaksi opettajien keskuudestaan ehdottamaa opettajajäsentä, joiden pääasiallinen toimipaikka on kyseisessä koulussa tai lukiossa, ja muun henkilökunnan keskuudestaan ehdottamista henkilöistä yhden jäsenen, joka on kaupungin palveluksessa ja jolla on pysyvä tai pääasiallinen sijoituspaikka kyseisessä koulussa tai lukiossa.

Jaosto valitsee peruskoulun johtokuntaan kaksi koulun oppilaana olevaa oppilasjäsentä ja lukion johtokuntaan kaksi lukion opiskelijana olevaa opiskelijajäsentä sekä aikuislukion johtokuntaan kaksi aikuislukion opiskelijana olevaa opiskelijajäsentä, jos oppilaskunta ja opiskelijakunta asettavat vaalikelpoisia ehdokkaita. Jos vaalikelpoisia ehdokkaita ei ole, oppilaskunta ja opiskelijakunta valitsevat keskuudestaan 15 vuotta täyttäneen koulun tai lukion opiskelijana olevan edustajan, jolle voidaan johtokunnan päätöksellä antaa läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksissa. Alaikäiselle ei kuitenkaan voida antaa oikeutta ottaa osaa päätöksentekoon eikä läsnäolo-oikeutta silloin, kun henkilökuntaa tai oppilaiden ja opiskelijoiden kurinpitoa koskevia asioita käsitellään johtokunnan kokouksissa.

Yhteisen johtokunnan kokoonpano poikkeaa edellä määrätystä siten, että

1

kahden koulun tai kahden lukion yhteiseen johtokuntaan valitaan kolme jäsentä huoltajien keskuudesta molempien koulujen ja lukioiden huoltajien yhteisesti ehdottamista henkilöistä ja johtokunnassa on molemmista kouluista ja lukioista yksi koulun tai lukion palveluksessa oleva opettajajäsen, yksi muuta henkilökuntaa edustava jäsen, joka on kaupungin palveluksessa ja jonka pysyvä tai pääasiallinen sijoituspaikka on kyseisessä koulussa tai lukiossa, sekä yksi koulun tai lukion opiskelijana oleva oppilas- tai opiskelijajäsen taikka, jos oppilaskunta ja opiskelijakunta eivät ole asettaneet vaalikelpoista ehdokasta, oppilaskunnan ja opiskelijakunnan keskuudestaan valitsema edellä tarkoitettu edustaja

2

jos useammalla kuin kahdella koululla tai lukiolla on yhteinen johtokunta, jaosto päättää sen kokoonpanosta erikseen siten, että kokoonpanossa on jokaisen edellä kohdassa 1 mainitun henkilöryhmän edustaja.

Jaosto valitsee jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen. Oppilaat ja opiskelijat valitsevat edustajalle varaedustajan.

Toimintansa aloittavan tai päättävän koulun ja lukion johtokunnan kokoonpanossa voidaan poiketa siitä, mitä edellä määrätään.

7 §

Johtokunnan tehtävät             

Johtokunnan tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty,

1

hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa tai lukiossa sovellettavat järjestysmääräykset

2

tehdä jaostolle esitys opetussuunnitelmasta ja muista opetuksen järjestämiseen liittyvistä koulu- tai lukiokohtaisista suunnitelmista

3

hyväksyä vuosittain koulun ja lukion opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma lukuun ottamatta 5 §:n 6 kohdassa mainittuja vuotuisia työaikoja

4

hyväksyä koulun ja lukion talousarvion käyttösuunnitelma

5

tarvittaessa määrätä oppilaskunnan ja opiskelijakunnan ehdotuksesta oppilaskunnan ja opiskelijakunnan ohjaajana toimiva opettaja ja hänen sijaisensa sekä tarvittaessa vahvistaa oppilaskunnan ja opiskelijakunnan sekä kerhojen säännöt

6

erottaa peruskoulun oppilas sekä lukion opiskelija enintään kuukaudeksi ja päättää, että erottaminen voidaan pannan täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen, sekä päättää lukion opiskelijan oikeudesta osallistua opetukseen, jos tämä on tutkimuksen alaisena rikoksesta

7

suorittaa muut lautakunnan tai sen jaoston määräämät tehtävät.

8 §

Ammattiosaamisen toimikunta

Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua ja toteuttamista varten on ammattiosaamisen toimikunta. Toimikunnan tehtävistä on säädetty erikseen.

Stadin ammattiopiston ja Stadin aikuisopiston rehtori esittää opetuslautakunnalle neljä työ- ja elinkeinoelämää edustavaa jäsenehdokasta, kummankin oppilaitoksen opettajat esittävät opetuslautakunnalle keskuudestaan kaksi oppilaitoksen palveluksessa olevaa jäsenehdokasta ja kummankin oppilaitoksen opiskelijat kaksi opiskelijana olevaa jäsenehdokasta toimikuntaan.

Ammattiosaamisen toimikunnassa on kahdeksan jäsentä. Opetuslautakunta valitsee kaksi rehtorin, opettajien ja opiskelijoiden esittämistä jäsenehdokkaista toimikunnan jäseniksi ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Lisäksi opetuslautakunta valitsee kaksi opetusviraston palveluksessa olevaa henkilöä koulutuksen järjestäjää edustaviksi toimikunnan jäseniksi sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Opetuslautakunta nimeää jäsenten keskuudesta toimikunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, jotka ovat muita kuin opiskelijoita edustavia jäseniä.

Toimikunnan toimikausi on kolme vuotta.

9 §

Ammatillisen koulutuksen opiskeluoikeustoimikunta

Ammatillisen koulutuksen opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta sekä kurinpidosta päättää ammatillisen koulutuksen opiskeluoikeustoimikunta. Toimikunnan tehtävistä on säädetty erikseen.

Stadin ammattiopiston ja Stadin aikuisopiston rehtori esittää opetuslautakunnalle kaksi työelämää edustavaa jäsenehdokasta sekä kummankin oppilaitoksen opettajat, opiskelijahuollon henkilöstö sekä opiskelijat esittävät opetuslautakunnalle kukin keskuudestaan kaksi jäsenehdokasta toimikuntaan. Opiskelijoita edustavan jäsenen tulee olla 15 vuotta täyttänyt. Opiskelijoita edustavalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa.

Opetuslautakunta valitsee yhden rehtorin, opettajien, opiskelijahuollon henkilöstön ja opiskelijoiden esittämistä jäsenehdokkaista toimikunnan jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen. Lisäksi opetuslautakunta valitsee yhden opetusviraston palveluksessa olevista henkilöistä koulutuksen järjestäjää edustavaksi toimikunnan jäseneksi ja yhden hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen. Opetuslautakunta nimeää jäsenten keskuudesta toimikunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, jotka ovat muita kuin opiskelijoita edustavia jäseniä.

Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan linjanjohtaja nimeää toimikuntaan opiskelijan työssäoppimispaikan edustajan, kun käsiteltävänä on opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskeva asia.

Toimikunnan toimikausi on kolme vuotta.

Toimikunnasta on soveltuvin osin voimassa, mitä johtokunnasta on säädetty tai määrätty.

10 §

Organisaatio             

Virastossa on seuraavat osastot:

-        hallinto- ja kehittämiskeskus

-        nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja

-        perusopetuslinja

-        ruotsinkielinen päivähoito- ja koulutuslinja

Osaston toimistotasoisesta yksikköjaosta päättää lautakunta.

Viraston päällikkönä on opetustoimen johtaja.

Hallinto- ja kehittämiskeskuksen päällikkönä on kehittämisjohtaja. Muun osaston päällikkönä on linjanjohtaja.

11 §

Johtaminen             

Viraston päällikkö johtaa viraston toimintaa ja vastaa siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

Osaston päällikkö johtaa osaston toimintaa ja vastaa siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

12 §

Hallinto- ja kehittämiskeskuksen toimiala

Osasto huolehtii opetusviraston keskitetyistä hallinto- ja kehittämistehtävistä sekä järjestää koulujen, oppilaitosten ja ruotsinkielisen lasten päivähoidon tukipalvelut hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

13 §

Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan toimiala

Osasto huolehtii kaupungin suomenkielisestä nuorten ja aikuisten lukiokoulutuksesta, oppilaitosmuotoisesta ammatillisesta koulutuksesta, nuorten työpajatoiminnasta sekä suomen- ja ruotsinkielisestä oppisopimusmuotoisesta koulutuksesta ja osaltaan suomenkielisestä lisäopetuksesta sekä etsivästä nuorisotyöstä hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

14 §

Perusopetuslinjan toimiala

Osasto huolehtii kaupungin suomenkielisestä perusopetuksesta ja muusta perusopetuslain mukaisesta opetuksesta sekä osaltaan esiopetuksesta, lisäopetuksesta ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

15 §

Ruotsinkielisen päivähoito- ja koulutuslinjan toimiala

Osasto huolehtii kaupungin ruotsinkielisen lasten päivähoidon järjestämisestä sekä kaupungin ruotsinkielisestä esi- ja perusopetuksesta ja muusta perusopetuslain mukaisesta opetuksesta, lukiokoulutuksesta ja osaltaan koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

16 §

Viraston päällikön tehtävät

Viraston päällikön tehtävänä on, ellei hän ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle

1

hyväksyä toimintasäännöt

2

huolehtia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta

3

siirtää viraston palveluksessa oleva henkilö ja vastaava virka tai tehtävä viraston osastosta toiseen asianomaista esimiestä, asianomaista henkilöä sekä tämän sitä pyytäessä luottamusmiestä kuultuaan

4

panna täytäntöön henkilökuntaa koskeva virka- ja työehtosopimukset sekä vastaavat sopimukset huomioon ottaen, mitä kaupunginhallituksen johtosäännössä on määrätty

5

hakea kaupungin puolesta, lukuun ottamatta Euroopan Unionin rahoitusta, viraston toimialaan kuuluvat valtionosuudet ja -avustukset sekä niihin verrattavat etuudet sekä käyttää näissä asioissa kaupungin puhevaltaa

6

hakea viraston toimialaan kuuluvat viranomaisluvat

7

hakea tarvittavat kokeiluluvat

8

päättää sopimuksiin perustuvista yksityisten oppilaitosten korvauksista

9

myöntää erikseen tehtyihin päätöksiin perustuvat avustukset yksityisille oppilaitoksille

10

päättää ruotsinkielisen lasten päivähoidon antamisesta ja ruotsinkielisestä lasten päivähoidosta perittävän maksun määräämisestä varhaiskasvatuslautakunnan vahvistamien perusteiden mukaisesti

11

päättää viranhaltijoista, jotka hyväksyvät palvelusetelipalveluntuottajat.

Lisäksi viraston päällikkö suorittaa kaupunginjohtajan, asianomaisen apulaiskaupunginjohtajan ja lautakunnan sekä jaostojen määräämät muut tehtävät.

17 §

Osaston päällikön tehtävät

Osaston päällikön tehtävänä on oman osastonsa osalta, ellei hän ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle,

1

ottaa oppilaat, opiskelijat ja työpajatoiminnan asiakkaat sekä oppilaat kaupungin järjestämään ja hankkimaan aamu- ja iltapäivätoimintaan sekä lapset päivähoitoon

2

päättää oppilaan erityisen tuen järjestämisestä sekä säädetyistä erityisistä opetusjärjestelyistä

3

päättää luvan myöntämisestä oppilaan koulunkäynnin aloittamiseen yhtä vuotta säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin

4

vaihtaa perustellusta opetuksen järjestämiseen liittyvästä syystä opetuksen järjestämispaikkaa opetuskieltä muuttamatta

5

määrätä rehtorin- ja opettajanviran haltijoiden ja muiden viranhaltijoiden toimipaikat.

Lisäksi osaston päällikkö suorittaa kaupunginjohtajan, asianomaisen apulaiskaupunginjohtajan, lautakunnan ja jaostojen sekä viraston päällikön määräämät tehtävät.

18 §

Estyneenä oleminen

Viraston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa lautakunnan määräämä osaston päällikkö.

Osaston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa viraston päällikön määräämä viranhaltija.

19 §

Kelpoisuusvaatimukset

Viraston päällikön ja osaston päällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä.

Muulta henkilökunnalta vaadittavan kelpoisuuden määrää valinnan suorittaja ottaen huomioon, mitä erikseen on säädetty.

20 §

Henkilökunnan ottaminen

Viraston päällikön ottaa kaupunginvaltuusto lautakunnan annettua hakijoista lausuntonsa.

Osaston päällikön ottaa kaupunginhallitus lautakunnan annettua hakijoista lausuntonsa.

Toimistotasoisen yksikön päällikön ottaa lautakunta.

Peruskoulun ja lukion rehtorin ottaa lautakunnan jaosto johtokunnan annettua hakijoista lausuntonsa. Kahden tai useamman koulun ja lukion yhteisen rehtorin ottaa lautakunnan jaosto johtokuntien annettua hakijoista lausuntonsa. Ammatillisen oppilaitoksen rehtorin ottaa lautakunnan jaosto. Määräajaksi rehtorin ottaa linjanjohtaja tai hänen määräämänsä.

Opettajanviran haltijan ja tuntiopettajan ottaa peruskoulussa ja lukiossa johtokunta sekä ammatillisessa oppilaitoksessa rehtori tai hänen määräämänsä. Määräaikaisen opettajanviran haltijan ja tuntiopettajan ottaa peruskoulussa ja lukiossa rehtori sekä ammatillisessa oppilaitoksessa rehtori tai hänen määräämänsä.

Muun henkilökunnan ottaa viraston päällikkö tai hänen määräämänsä.

21 §

Esitykset ja lausunnot ulkopuolisille sekä puhevallan käyttäminen

Lautakunnan ja viraston esitykset ja lausunnot kaupungin ulkopuolisille on toimitettava kaupunginhallituksen välityksellä, jollei tätä asian vähäisen periaatteellisen tai taloudellisen merkityksen johdosta ole pidettävä tarpeettomana tai ellei ole toisin määrätty.

Lautakunta käyttää kaupungin ja lautakunnan puhevaltaa lautakunnan päätöksiä koskevissa muutoksenhakuasioissa. Puhevaltaa käyttää kuitenkin viraston päällikkö tai hänen määräämänsä viranhaltija, jos hän yhtyy lautakunnan päätökseen.

Huomioon ottaen, mitä edellä on määrätty, viraston päällikkö tai hänen määräämänsä viranhaltija käyttää kaupungin ja lautakunnan puhevaltaa oppilaita ja opiskelijoita koskevissa opetukseen ja oppilasarviointiin liittyvissä sekä muissa oppilaiden ja opiskelijoiden säädettyjä oikeuksia ja velvollisuuksia koskevissa asioissa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Opetuslautakunta 27.05.2014 § 103

HEL 2014-000422 T 00 01 00

Päätös

Opetuslautakunta päätti, että esittelijän esitysehdotus hylätään.

Käsittely

27.05.2014 Hylättiin

Keskustelu.

Puheenjohtaja Krohn ehdotti, että esittelijän esitysehdotus hylätään.

Kannattaja jäsen Rydman

Hyväksyttiin yksimielisesti puheenjohtaja Krohnin ehdotus.

06.05.2014 Pöydälle

28.01.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä

opetustoimen johtaja

Rauno Jarnila

Lisätiedot

Kati Laaksonen, lakimies, puhelin: 310 86628

kati.laaksonen(a)hel.fi

Aira Saarni, henkilöstölakimies, puhelin: 310 86748

aira.saarni(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566