Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/7

 

27.08.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 262

Teknisen palvelun lautakunnan jäsenen, varapuheenjohtajan ja varajäsenen valinta

HEL 2014-001262 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

1.     myöntää Aura Sallalle vapautuksen teknisen palvelun lautakunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan luottamustoimesta

2.     valita Lea Saukkosen uudeksi jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi teknisen palvelun lautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti todeta, että uuden jäsenen henkilökohtaisena varajäsenenä teknisen palvelun lautakunnassa on Teppo Härkönen.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti valita Matti Kinnusen Sami Halmeen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jesse Fagerströmin tilalle teknisen palvelun lautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Vielä kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Aura Sallan eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Aura Sallalle vapautuksen teknisen palvelun lautakunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan luottamustoimesta

2.     valita ____________ uudeksi jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi teknisen palvelun lautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää todeta, että uuden jäsenen henkilökohtaisena varajäsenenä teknisen palvelun lautakunnassa on Teppo Härkönen.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää valita ____________ Sami Halmeen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jesse Fagerströmin tilalle teknisen palvelun lautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Vielä kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijän perustelut

Salla Aura (Kok.) pyytää 29.7.2014 vapautusta teknisen palvelun lautakunnan varapuheenjohtajuudesta.

Kaupunginvaltuusto valitsi 16.1.2013, 5 § Salla Auran jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi teknisen palvelun lautakuntaan toimikaudeksi 2013 - 2016. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi jäsen ja varapuheenjohtaja toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Sami Halmeen henkilökohtainen varajäsen Jesse Fagerström (Vihr.) on kuollut 29.7.2014.

Kaupunginvaltuusto valitsi 26.2.2014, § 47 Jesse Fagerströmin varajäseneksi teknisen palvelun lautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi varajäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Aura Sallan eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Teknisen palvelun lautakunta

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 18.08.2014 § 799

HEL 2014-001262 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Aura Sallalle vapautuksen teknisen palvelun lautakunnan jäsenen ja varapuheenjohtajan luottamustoimesta

2.     valita ____________ uudeksi jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi teknisen palvelun lautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää todeta, että uuden jäsenen henkilökohtaisena varajäsenenä teknisen palvelun lautakunnassa on Teppo Härkönen.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää valita ____________ Sami Halmeen henkilökohtaiseksi varajäseneksi Jesse Fagerströmin tilalle teknisen palvelun lautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Vielä kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566