Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/9

 

27.08.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 264

Kiinteistölautakunnan jäsenen valinta

HEL 2014-001815 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

1.     myöntää Mari Rantaselle vapautuksen kiinteistölautakunnan jäsenen luottamustoimesta

2.     valita Jaana Aaltosen uudeksi jäseneksi kiinteistölautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti todeta, että uuden jäsenen henkilökohtaisena varajäsenenä kiinteistölautakunnassa on Jouni Parkkonen.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Mari Rantasen eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Mari Rantaselle vapautuksen kiinteistölautakunnan jäsenen luottamustoimesta

2.     valita _____________ uudeksi jäseneksi kiinteistölautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää todeta, että uuden jäsenen henkilökohtaisena varajäsenenä kiinteistölautakunnassa on Jouni Parkkonen.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijän perustelut

Mari Rantanen (SDP) pyytää 24.7.2014 vapautusta kiinteistölautakunnan jäsenen luottamustoimesta.

Kaupunginvaltuusto valitsi 16.1.2013, 5 § Mari Rantasen jäseneksi kiinteistölautakuntaan toimikaudeksi 2013 - 2016. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi jäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Mari Rantasen eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kiinteistölautakunta

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 18.08.2014 § 797

HEL 2014-001815 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Mari Rantaselle vapautuksen kiinteistölautakunnan jäsenen luottamustoimesta

2.     valita _____________ uudeksi jäseneksi kiinteistölautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää todeta, että uuden jäsenen henkilökohtaisena varajäsenenä kiinteistölautakunnassa on Jouni Parkkonen.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566