Helsingfors stad

Protokoll

12/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/8

 

27.08.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 263

Val av ledamot i nämnden för allmänna arbeten

HEL 2014-000055 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade välja Eija Paananen till ny ledamot i Tuula Hänninens ställe i nämnden för allmänna arbeten för den mandattid som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom konstatera att Joona Iso-Lotila blir personlig ersättare för den nya ledamoten.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar välja ______________ till ny ledamot i Tuula Hänninens ställe i nämnden för allmänna arbeten för den mandattid som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige konstaterar dessutom att Joona Iso-Lotila blir personlig ersättare för den nya ledamoten.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragandens motiveringar

Tuula Hänninen (SDP) har avlidit 16.7.2014.

Stadsfullmäktige valde 16.1.2013 (5 §) Tuula Hänninen till ledamot i nämnden för allmänna arbeten för mandattiden 2013–2016. Stadsfullmäktige bör nu välja en ny ledamot för den återstående mandattiden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Yleisten töiden lautakunta

Taloushallintopalvelut-liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 18.08.2014 § 800

HEL 2014-000055 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita ______________ uudeksi jäseneksi Tuula Hännisen tilalle yleisten töiden lautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että uuden jäsenen henkilökohtainen varajäsen on Joona Iso-Lotila.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566