Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/6

 

27.08.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 261

Kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenen ja varajäsenen valinta

HEL 2014-002092 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

1.     myöntää Jussi Halla-aholle vapautuksen kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenen luottamustoimesta

2.     valita Mika Raatikaisen uudeksi jäseneksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon vuoden 2014 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto totesi, että uuden jäsenen henkilökohtainen varajäsen on Nina Huru.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti

1.     myöntää Jussi Chydeniukselle vapautuksen kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita Hannu Oskalan Tuuli Kousan uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon vuoden 2014 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Vielä kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Jussi Halla-ahon eronpyyntö

2

Jussi Chydeniuksen eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Jussi Halla-aholle vapautuksen kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenen luottamustoimesta

2.     valita _____________ uudeksi jäseneksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon vuoden 2014 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että uuden jäsenen henkilökohtainen varajäsen on Nina Huru.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Jussi Chydeniukselle vapautuksen kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita _____________ Tuuli Kousan uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon vuoden 2014 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Vielä kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijän perustelut

Jussi Halla-aho (PS) pyytää 3.6.2014 vapautusta kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenen luottamustoimesta.

Kaupunginvaltuusto valitsi 16.1.2013, 5 § Jussi Halla-ahon jäseneksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon toimikaudeksi 2013 - 2014. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi jäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Jussi Chydenius (Vihr.) pyytää 16.6.2014 vapautusta kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen luottamustoimesta.

Kaupunginvaltuusto valitsi 16.1.2013, 5 § Jussi Chydeniuksen Tuuli Kousan henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon toimikaudeksi 2013 - 2014. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi varajäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Jussi Halla-ahon eronpyyntö

2

Jussi Chydeniuksen eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 23.06.2014 § 731

HEL 2014-002092 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Jussi Chydeniukselle vapautuksen kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita _____________ Tuuli Kousan uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon vuoden 2014 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 16.06.2014 § 696

HEL 2014-002092 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Jussi Halla-aholle vapautuksen kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenen luottamustoimesta

2.     valita _____________ uudeksi jäseneksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon vuoden 2014 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että uuden jäsenen henkilökohtainen varajäsen on Nina Huru.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566