Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/10

 

27.08.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 265

Varhaiskasvatuslautakunnan varajäsenen valinta

HEL 2013-007466 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

1.     myöntää Tuomas Tiihoselle vapautuksen  varhaiskasvatuslautakunnan varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita Juha Solan Laura Simikin uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi varhaiskasvatuslautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Tuomas Tiihosen eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Tuomas Tiihoselle vapautuksen  varhaiskasvatuslautakunnan varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita __________________ Laura Simikin uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi varhaiskasvatuslautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijän perustelut

Tuomas Tiihonen (Kok.) pyytää 18.6.2014 vapautusta varhaiskasvatuslautakunnan varajäsenen luottamustoimesta, sillä kaupunginvaltuusto valitsi hänet lautakunnan varsinaiseksi jäseneksi 18.6.2014, 245 §.

Kaupunginvaltuusto valitsi 16.1.2013, 5 § Tuomas Tiihosen Laura Simikin henkilökohtaiseksi varajäseneksi varhaiskasvatuslautakuntaan toimikaudeksi 2013 - 2016. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi varajäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Tuomas Tiihosen eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Varhaiskasvatuslautakunta

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 11.08.2014 § 771

HEL 2013-007466 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Tuomas Tiihoselle vapautuksen  varhaiskasvatuslautakunnan varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita __________________ Laura Simikin uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi varhaiskasvatuslautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Kaupunginvaltuusto 18.06.2014 § 245

HEL 2013-007466 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

1.     myöntää Laura Nurmiselle vapautuksen  varhaiskasvatuslautakunnan jäsenen luottamustoimesta

2.     valita Tuomas Tiihosen uudeksi jäseneksi varhaiskasvatuslautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että uuden jäsenen henkilökohtainen varajäsen on Juha Levo.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566