Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

12/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/11

 

27.08.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 266

Kaupunginmuseon johtokunnan varajäsenen valinta

HEL 2013-014595 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

1.     myöntää Anne Knasterille vapautuksen kaupunginmuseon johtokunnan varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita Päivi von Rabenaun Miika Sahamiehen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginmuseon johtokuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Vastaehdotus:
Laura Rissanen: Varajäseneksi Päivi von Rabenau

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Anne Knasterin eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Anne Knasterille vapautuksen kaupunginmuseon johtokunnan varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita __________________ Miika Sahamiehen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginmuseon johtokuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijän perustelut

Anne Knaster (Kok.) pyytää 1.8.2014 vapautusta kaupunginmuseon johtokunnan varajäsenen luottamustoimesta.

Kaupunginvaltuusto valitsi 16.1.2013, 5 § Anne Knasterin varajäseneksi kaupunginmuseon johtokuntaan toimikaudeksi 2013 - 2016. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi varajäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

1

Anne Knasterin eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginmuseon johtokunta

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 18.08.2014 § 798

HEL 2013-014595 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Anne Knasterille vapautuksen kaupunginmuseon johtokunnan varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita __________________ Miika Sahamiehen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginmuseon johtokuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566