Helsingfors stad

Protokoll

12/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/4

 

27.08.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 259

Ändringar i stadsfullmäktiges sammansättning

HEL 2013-010306 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

1.     bevilja Heidi Hautala befrielse från förtroendeuppdraget som stadsfullmäktigeledamot

2.     konstatera att Tuomas Rantanen i enlighet med 11 § 2 mom. i kommunallagen, sedan stadsfullmäktiges ordförande kallat honom, blir ny stadsfullmäktigeledamot för den mandattid som utgår med år 2016

3.     konstatera att centralvalnämnden utnämner en nittonde ersättare i Gröna förbundets fullmäktigegrupp för den mandattid som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt

1.     bevilja Nils Torvalds befrielse från förtroendeuppdraget som stadsfullmäktigeledamot

2.     konstatera att Jan D. Oker-Blom i enlighet med 11 § 2 mom. i kommunallagen, sedan stadsfullmäktiges ordförande kallat honom, blir ny stadsfullmäktigeledamot

3.     konstatera att centralvalnämnden utnämner en femte ersättare i Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp för den mandattid som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom

1.     bevilja Tarja Tenkula befrielse från förtroendeuppdraget som stadsfullmäktigeledamot

2.     konstatera att Jape Lovén i enlighet med 11 § 2 mom. i kommunallagen, sedan stadsfullmäktiges ordförande kallat honom, blir ny stadsfullmäktigeledamot för den mandattid som utgår med år 2016

3.     konstatera att centralvalnämnden utnämner en femtonde ersättare i Finlands socialdemokratiska partis fullmäktigegrupp för den mandattid som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutade vidare

1.     bevilja Aura Salla befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i stadsfullmäktige

2.     konstatera att centralvalnämnden utnämner en tjugotredje ersättare i Samlingspartiets fullmäktigegrupp för den mandattid som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutade justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Heidi Hautalan eronpyyntö

2

Nils Torvaldsin eronpyyntö

3

Tarja Tenkulan eronpyyntö

4

Aura Sallan eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsstyrelsen konstaterar att Heidi Hautala (Gröna) 16.6.2014 har anhållit om befrielse från förtroendeuppdraget som stadsfullmäktigeledamot. Ny ledamot blir i enlighet med inträdesordningen första ersättaren i Gröna förbundets fullmäktigegrupp Tuomas Rantanen sedan stadsfullmäktiges ordförande kallat honom.

Stadsstyrelsen konstaterar samtidigt att Nils Torvalds (SFP) 16.6.2014 har anhållit om befrielse från förtroendeuppdraget som stadsfullmäktigeledamot. Ny ledamot blir i enlighet med inträdesordningen första ersättaren i Svenska Folkpartiets fullmäktigegrupp Jan D. Oker-Blom sedan stadsfullmäktiges ordförande kallat honom.

Enligt 93 § i vallagen ska den kommunala centralvalnämnden på begäran av fullmäktiges ordförande förordna nya ersättare om antalet ersättare blir ofullständigt under tiden för fullmäktiges mandatperiod. Stadsfullmäktiges ordförande begärde 27.6.2014 att centralvalnämnden ska utse en nittonde ersättare i Gröna förbundets fullmäktigegrupp och en femte ersättare i Svenska folkpartiets fullmäktigegrupp. Centralvalnämnden utser ersättarna vid sitt sammanträde 2.9.2014.

Stadsstyrelsen konstaterar att Tarja Tenkula (SDP) 4.8.2014 har anhållit om befrielse från förtroendeuppdraget som stadsfullmäktigeledamot. Ny ledamot blir i enlighet med inträdesordningen första ersättaren för Finlands socialdemokratiska partis fullmäktigegrupp Jape Lovén sedan stadsfullmäktiges ordförande kallat honom.

Stadsstyrelsen konstaterar samtidigt att fullmäktigeersättaren Aura Salla (Saml.) 29.7.2014 har anhållit om befrielse från förtroendeuppdraget som fullmäktigeersättare.

Enligt 93 § i vallagen ska den kommunala centralvalnämnden på begäran av fullmäktiges ordförande förordna nya ersättare om antalet ersättare blir ofullständigt under tiden för fullmäktiges mandatperiod. Stadsfullmäktiges ordförande begärde 11.8.2014 att centralvalnämnden ska utse en femtonde ersättare för Finlands socialdemokratiska partis fullmäktigegrupp och en tjugotredje ersättare för Samlingspartiets fullmäktigegrupp. Centralvalnämnden utser ersättarna vid sitt sammanträde 2.9.2014.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

1

Heidi Hautalan eronpyyntö

2

Nils Torvaldsin eronpyyntö

3

Tarja Tenkulan eronpyyntö

4

Aura Sallan eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Keskusvaalilautakunta

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalvelu -liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 18.08.2014 § 795

HEL 2013-010306 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Tarja Tenkulalle vapautuksen kaupunginvaltuutetun luottamustoimesta

2.     todeta, että Kuntalain 11 §:n 2 momentin mukaisesti kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kutsuttua hänet, uudeksi kaupunginvaltuutetuksi tulee Jape Lovén vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi

3.     todeta, että keskusvaalilautakunta nimeää Suomen Sosialidemokraattisen Puolueen valtuustoryhmälle 15. varavaltuutetun vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Aura Sallalle vapautuksen varavaltuutetun luottamustoimesta

2.     todeta, että keskusvaalilautakunta nimeää Kansallisen Kokoomuksen valtuustoryhmälle 23. varavaltuutetun vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

lauri.menna(a)hel.fi

 

Kaupunginhallitus 11.08.2014 § 770

HEL 2013-010306 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Heidi Hautalalle vapautuksen kaupunginvaltuutetun luottamustoimesta

2.     todeta, että Kuntalain 11 §:n 2 momentin mukaisesti kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kutsuttua hänet, uudeksi kaupunginvaltuutetuksi tulee Tuomas Rantanen vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi

3.     todeta, että keskusvaalilautakunta nimeää Vihreän liiton valtuustoryhmälle 19. varavaltuutetun vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Nils Torvaldsille vapautuksen kaupunginvaltuutetun luottamustoimesta

2.     todeta, että Kuntalain 11 §:n 2 momentin mukaisesti kaupunginvaltuuston puheenjohtajan kutsuttua hänet, uudeksi kaupunginvaltuutetuksi tulee Jan D. Oker-Blom vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi

3.     todeta, että keskusvaalilautakunta nimeää Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen valtuustoryhmälle 5. varavaltuutetun vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566