Helsingfors stad

Protokoll

12/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Sj/17

 

27.08.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 272

Ny instruktion för utbildningsväsendet

HEL 2014-000422 T 00 01 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag upphäva den av fullmäktige 21.4.2010 godkända instruktionen för utbildningsväsendet inklusive senare ändringar och godkänna följande nya instruktion för utbildningsväsendet:

INSTRUKTION FÖR HELSINGFORS STADS UTBILDNINGSVÄSEN

1 §

Verksamhetsområde

Helsingfors stads utbildningsnämnd, nämndens finska respektive svenska sektion och Helsingfors stads utbildningsverk, vilket lyder under nämnden, ansvarar för stadens utbildningsväsen, delvis för förskoleundervisningen och morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever och för den svenska barndagvården i enlighet med de av stadsfullmäktige och stadsstyrelsen godkända målen.

2 §

Nämnden och dess sektioner

Nämnden har elva ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare. Nio av ledamöterna företräder den finska och två den svenska språkgruppen.

De finska ledamöterna i nämnden bildar finska sektionen. De svenska ledamöterna i nämnden hör till svenska sektionen, och dessutom utses det sju extra ledamöter i sektionen och en personlig ersättare för varje extra ledamot. De extra ledamöterna ska företräda den svenska språkgruppen.

Stadsfullmäktige utser för vardera sektionen en ordinarie ledamot i nämnden till ordförande och en till vice ordförande.

3 §

Föredragning

De ärenden vid nämndens sammanträden som gäller hela verket, förvaltnings- och utvecklingscentralen eller fler än en avdelning föredras av verkschefen. De ärenden som gäller verksamhetsområdet för någon annan avdelning föredras av chefen för avdelningen.

De ärenden vid finska sektionens sammanträden som gäller hela verket föredras av verkschefen. De ärenden som gäller verksamhetsområdet för linjen för grundläggande utbildning eller linjen för ungdoms- och vuxenutbildning föredras av chefen för avdelningen i fråga.

De ärenden vid svenska sektionens sammanträden som gäller hela utbildningsväsendet föredras av verkschefen. De ärenden som gäller verksamhetsområdet för linjen för svensk dagvård och utbildning föredras av chefen för denna avdelning.

Ärendena vid skol- och gymnasiedirektionernas sammanträden föredras av rektorn. Linjedirektörerna kan tillfälligt förordna en annan tjänsteinnehavare att föredra ett ärende. Om direktionen är gemensam för två eller fler skolor eller gymnasier föredrar varje föredragande de ärenden som gäller hans egen skola eller hans eget gymnasium. Den gemensamma direktionen förordnar vid behov en föredragande.

Ärendena vid de sammanträden som hålls av kommittén för yrkeskunnande och studierättskommittén för yrkesutbildningen föredras av en tjänsteinnehavare förordnad av verkschefen.

Verkschefen kan besluta föredra ett ärende som ankommer på en föredragande som är underställd honom.

4 §

Nämndens uppgifter

Nämnden har, om något annat inte är föreskrivet, till uppgift

1

att övervaka att verket arbetar inom ramen för den fastställda budgeten och i enlighet med de av stadsfullmäktige och stadsstyrelsen godkända målen

2

att godkänna mål för verket och att följa utfallet

3

att ansvara för att verkets interna kontroll och riskhantering ordnas på behörigt sätt och att godkänna beskrivningar av verkets interna kontroll och riskhantering

4

att besluta om priser, avgifter, hyror och ersättningar inom utbildningsväsendet, dock inte om elevavgifter, avgifter för elevernas måltider och därmed jämförbara avgifter eller om avgifter inom den svenska barndagvården, och att godkänna grunder enligt vilka en tjänsteinnehavare kan göra detta

5

att besluta om fördelning av understödsanslag som står till nämndens disposition, att övervaka användningen av understöden och att godkänna grunder enligt vilka en tjänsteinnehavare kan göra detta

6

att inom gränser fastställda av stadsstyrelsen godkänna planer och ritningar för andra projekt än lokalprojekt och att fastställa gränser inom vilka en tjänsteinnehavare kan göra detta

7

att besluta om upphandlingar, med undantag för aktier, och att fastställa gränser inom vilka en tjänsteinnehavare kan göra detta

8

att inom ramen för sin besittningsrätt besluta om uthyrning och annan upplåtelse av markområden, lokaler och anordningar för längst fem år åt gången, eller tills vidare om hyresförhållandet enligt avtal upphör senast sex månader efter uppsägning, och att godkänna grunder enligt vilka en tjänsteinnehavare kan göra detta

9

att inom gränser fastställda av stadsstyrelsen besluta om förhyrning av lokaler och att godkänna grunder enligt vilka en tjänsteinnehavare kan göra detta

10

att besluta om överlåtelse av lös egendom i verkets besittning till verkligt värde, med undantag för aktier, och att fastställa gränser inom vilka en tjänsteinnehavare kan göra detta

11

att inom gränser fastställda av stadsstyrelsen besluta om överlåtelse av lös egendom i verkets besittning utan vederlag eller under det verkliga värdet

12

att bevilja skadestånd i ärenden rörande verket då staden är ersättningsskyldig eller skadestånd anses skäligt och att fastställa gränser inom vilka en tjänsteinnehavare kan göra detta

13

att helt eller delvis befria en anställd vid verket som vållat skada i tjänsten eller arbetet från skyldigheten att betala ersättning, såvida inte skadan har vållats avsiktligt eller genom grov oaktsamhet, och att fastställa gränser inom vilka en tjänsteinnehavare kan göra detta

14

att bevilja befrielse från avgifter och ersättningar som ska betalas till verket och från andra fordringar som verket har och att godkänna grunder enligt vilka en tjänsteinnehavare kan göra detta

15

att tillsätta en tillfällig sektion med uppgift att bereda ett bestämt ärende om ärendets natur särskilt kräver detta, varvid det som är föreskrivet om nämnden gäller för sektionen i tillämpliga delar

16

att inom gränser fastställda av stadsstyrelsen besluta om mottagande av egendom som donerats eller testamenterats till verket och att fastställa gränser inom vilka en tjänsteinnehavare kan göra detta

17

att på förslag av sektionerna göra framställningar hos stadsstyrelsen om totaldimensioneringen i fråga om gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen

18

att besluta om stöd för elevers skolresor, om transportförmåner som beviljas efter prövning inom den svenska barndagvården och om studiesociala förmåner som elever och studerande beviljas efter prövning och att godkänna grunder enligt vilka en tjänsteinnehavare kan göra detta

19

att besluta om stöd till elever och studerande när det gäller vård vid olycksfall och att fastställa gränser inom vilka en tjänsteinnehavare kan göra detta

20

att besluta om användning av servicesedlar, att fastställa värdet på dessa och att besluta om krav på serviceproducenter vars tjänster får betalas med servicesedlar

21

att besluta om andra uppgifter föreskrivna för utbildningsanordnare och att godkänna grunder enligt vilka en annan myndighet kan göra detta.

5 §

Sektionernas uppgifter

Sektionerna har för sin egen språkgrupps del, om något annat inte är föreskrivet, till uppgift

1

att bereda ett förslag till läroplan för förskoleundervisning ordnad av staden. Förslaget föreläggs nämnden, som sedan förelägger stadsstyrelsen detta

2

att godkänna läroplaner och andra planer i anslutning till undervisningen, likaså timfördelningar och språkprogram

3

att godkänna verksamhetsplan för morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever

4

att besluta om grunder för antagning av elever och studerande och för antagning och placering i fråga om morgon- och eftermiddagsverksamhet

5

att besluta hur undervisningen baserad på lagen om grundläggande utbildning ska organiseras och dimensioneras vid enskilda skolor och hur gymnasie- och yrkesutbildningen ska organiseras och dimensioneras vid enskilda läroanstalter

6

att besluta när arbetet vid skolorna och läroanstalterna ska inledas och när lov ska infalla, att besluta om lediga dagar och att godkänna grunder enligt vilka ett organ eller en tjänsteinnehavare kan göra detta

7

att besluta hur grundläggande konstundervisning ska ordnas vid de läroanstalter som lyder under sektionen

8

att hos nämnden göra en framställning om ett förslag till budget

9

att tillsätta yrkesdelegationer för yrkesläroanstalterna och gemensamma yrkesdelegationer för läroanstalterna efter att ha hört dessa

10

att besluta om namn på och verksamhetsställen för skolor och läroanstalter, om platser för svensk barndagvård och delvis om platser för morgon- och eftermiddagsverksamhet

11

att avstänga en elev vid en grundskola för mer än en månad och högst tre månader och en studerande vid ett gymnasium för mer än en månad och högst ett år och att besluta att avstängningen kan verkställas innan beslutet har vunnit laga kraft

12

att godkänna ordningsstadga för en yrkesläroanstalt eller ge andra ordningsbestämmelser som yrkesläroanstalten ska tillämpa

13

att bestämma vilka skolor och gymnasier som ska ha gemensam direktion

14

att godkänna behovsutredningar för lokalprojekt och att fastställa gränser inom vilka en tjänsteinnehavare kan göra detta.

Svenska sektionen har också till uppgift att besluta om antalet platser och om öppettider för verksamhetsenheterna inom den svenska barndagvården och att godkänna grunder enligt vilka en tjänsteinnehavare kan göra detta.

Svenska sektionen har dessutom, om något annat inte är föreskrivet, till uppgift att i fråga om den svenska barndagvården besluta om fall då den berörda personen krävt att ett beslut som fattats av en tjänsteinnehavare ska föreläggas ett organ. Beslutanderätten gäller inte vid en begäran om omprövning som baserar sig på kommunallagen.

6 §

Direktioner

Skolor och gymnasier har en direktion med uppgift att utveckla och stödja undervisningen och fostran vid skolan eller gymnasiet och att främja samarbete mellan skolan eller gymnasiet och samhället. Två eller fler skolor eller gymnasier kan ha gemensam direktion.

Direktionernas mandattid är två år. Sektionen i fråga utser fem ledamöter i direktionen för en skola eller ett gymnasium, en del av dessa bland vårdnadshavare som vårdnadshavarna själva föreslår. Rektorn för ett vuxengymnasium utser fem kandidater bland personer som intressentgrupperna för gymnasiet föreslår. Sektionen utser dessutom högst två ledamöter i varje direktion bland lärare som lärarna själva föreslår. Ledamöterna ska ha skolan eller gymnasiet som huvudsakligt verksamhetsställe. Sektionen utser ytterligare en ledamot bland personer som hör till den övriga personalen och denna själv föreslår. Ledamoten ska vara anställd hos staden och permanent eller huvudsakligen vara placerad vid skolan eller gymnasiet.

Sektionen i fråga utser två elevledamöter i direktionen för en grundskola bland skolans elever, två studerandeledamöter i direktionen för ett gymnasium bland gymnasiets studerande och två studerandeledamöter i direktionen för ett vuxengymnasium bland vuxengymnasiets studerande, om elevkåren eller studerandekåren ställer upp valbara kandidater. Om det inte finns valbara kandidater utser elevkåren eller studerandekåren en 15 år fylld företrädare bland skolans elever eller gymnasiets studerande. Denna företrädare kan sedan genom ett beslut av direktionen ges rätt att vara närvarande och att yttra sig vid direktionens sammanträden. Minderåriga kan dock inte ges rätt att delta i beslutsfattandet eller att vara närvarande då ärenden som gäller personalen eller disciplinärenden som gäller elever eller studerande behandlas vid direktionens sammanträden.

De gemensamma direktionernas sammansättning avviker från det som är angivet ovan på så sätt

1

att tre ledamöter i en direktion gemensam för två skolor eller två gymnasier utses bland de vårdnadshavare vid de två skolorna eller gymnasierna som vårdnadshavarna själva föreslår gemensamt och att det från båda skolorna eller gymnasierna ska finnas en lärarledamot som är anställd vid skolan eller gymnasiet, en ledamot som företräder den övriga personalen och en elev- eller studerandeledamot som är elev vid skolan eller studerande vid gymnasiet eller, om elevkåren eller studerandekåren inte ställt upp någon valbar kandidat, en företrädare för elevkåren eller studerandekåren som denna utser i enlighet med det ovanstående. Företrädaren för den övriga personalen ska vara anställd hos staden och permanent eller huvudsakligen vara placerad vid skolan eller gymnasiet 

2

att sektionen i fråga separat beslutar om sammansättningen hos en direktion som är gemensam för fler än två skolor eller gymnasier, varvid varje persongrupp som nämns i 1 punkten ovan ska vara företrädd.

Sektionerna utser personliga ersättare för ledamöterna. Eleverna och de studerande utser ersättare för sina företrädare.

Avvikelser från den ovan angivna sammansättningen kan göras i fråga om direktionen för en skola eller ett gymnasium som inleder eller avslutar sin verksamhet.

7 §

Direktionernas uppgifter

Direktionen har, om något annat inte är föreskrivet, till uppgift

1

att godkänna en ordningsstadga eller ge andra ordningsbestämmelser som skolan eller gymnasiet ska tillämpa

2

att hos sektionen i fråga göra en framställning om en läroplan och andra planer i anslutning till undervisningen vid skolan eller gymnasiet

3

att årligen godkänna en plan som baserar sig på läroplanen för skolan eller gymnasiet, dock inte beträffande de i 5 § 6 punkten nämnda årliga arbetstiderna

4

att godkänna en dispositionsplan för skolans eller gymnasiets budget

5

att vid behov på förslag av elevkåren eller studerandekåren förordna en lärare till handledare för denna och en ställföreträdare för läraren och att vid behov fastställa stadgar för elevkåren eller studerandekåren och för klubbar

6

att avstänga en elev vid grundskolan eller en studerande vid gymnasiet för högst en månad, att besluta att avstängningen kan verkställas innan beslutet om avstängning har vunnit laga kraft och att besluta huruvida en studerande vid gymnasiet som är föremål för rannsakan med anledning av brott har rätt att delta i undervisningen

7

att utföra övriga uppgifter föreskrivna av nämnden eller av sektionen i fråga.

8 §

Kommittén för yrkeskunnande

Kommittén för yrkeskunnande planerar och genomför yrkesprov. Kommitténs uppgifter är särskilt föreskrivna.

Rektorn för yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto och vuxeninstitutet Stadin aikuisopisto föreslår vad kommittén beträffar nämnden fyra ledamotskandidater som företräder arbets- och näringslivet, lärarna vid vardera läroanstalten föreslår nämnden två ledamotskandidater som är lärare vid läroanstalten, och de studerande vid vardera läroanstalten föreslår nämnden två ledamotskandidater bland de studerande.

Kommittén har åtta ledamöter. Nämnden utser två ledamöter var bland ledamotskandidaterna föreslagna av rektorn, lärarna och de studerande, likaså personliga ersättare för dessa. Nämnden utser dessutom två anställda vid utbildningsverket till kommittéledamöter som företräder utbildningsanordnaren och personliga ersättare för dessa. Den utser ordförande och vice ordförande i kommittén bland de ledamöter som inte företräder de studerande.

Kommitténs mandattid är tre år.

9 §

Studierättskommittén för yrkesutbildningen

Studierättskommittén för yrkesutbildningen beslutar om indragning och återställande av studierätten och om disciplinärenden. Kommitténs uppgifter är särskilt föreskrivna.

Rektorn för yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto och vuxeninstitutet Stadin aikuisopisto föreslår vad kommittén beträffar nämnden två ledamotskandidater som företräder arbetslivet, och lärarna, elevvårdspersonalen och de studerande vid vardera läroanstalten föreslår nämnden två ledamotskandidater var inom sin kategori. De ledamöter som företräder de studerande ska ha fyllt 15 år. De har rätt att vara närvarande och att yttra sig vid kommitténs sammanträden.

Nämnden utser en kommittéledamot och en personlig ersättare för denne inom varje kategori av ledamotskandidater föreslagna av rektorn, lärarna, elevvårdspersonalen och de studerande. Nämnden utser dessutom en kommittéledamot som företräder utbildningsanordnaren och en personlig ersättare för denne bland de anställda vid utbildningsverket. Den utser ordförande och vice ordförande i kommittén bland de ledamöter som inte företräder de studerande.

Direktören för linjen för ungdoms- och vuxenutbildning utser till kommittén en företrädare för det ställe där den studerande får inlärning i arbetet då ett ärende som gäller indragning och återställande av studierätten ska behandlas.

Kommitténs mandattid är tre år.

Det som är föreskrivet om direktionerna gäller för kommittén i tillämpliga delar.

10 §

Organisation   

Vid verket finns följande avdelningar:

-        förvaltnings- och utvecklingscentralen 

-        linjen för ungdoms- och vuxenutbildning 

-        linjen för grundläggande utbildning 

-        linjen för svensk dagvård och utbildning

Beslut om indelning av avdelningarna i enheter på byrånivå fattas av nämnden.

Chef för verket är utbildningsdirektören.

Förvaltnings- och utvecklingscentralen leds av utvecklingsdirektören. De övriga avdelningarna leds av linjedirektörer.

11 §

Ledarskap

Verkschefen leder verket och ansvarar för att de godkända målen nås.

Cheferna för avdelningarna leder dessa och ansvarar för att de godkända målen nås.

12 §

Verksamhetsområde för förvaltnings- och utvecklingscentralen

Avdelningen sköter utbildningsverkets centraliserade förvaltnings- och utvecklingsuppgifter och tillhandahåller stödtjänster för skolorna, läroanstalterna och den svenska barndagvården i enlighet med de godkända målen.

13 §

Verksamhetsområde för linjen för ungdoms- och vuxenutbildning

Avdelningen ansvarar för stadens finska gymnasieutbildning för unga och vuxna, yrkesutbildning i läroanstaltsform och verkstadsverksamhet för unga, för stadens finska och svenska utbildning i läroavtalsform, delvis för den finska påbyggnadsundervisningen och delvis för det uppsökande ungdomsarbetet i enlighet med de godkända målen.

14 §

Verksamhetsområde för linjen för grundläggande utbildning

Avdelningen ansvarar för stadens finska grundläggande utbildning och övriga undervisning baserad på lagen om grundläggande utbildning och delvis för den finska förskoleundervisningen, påbyggnadsundervisningen och morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever i enlighet med de godkända målen.

15 §

Verksamhetsområde för linjen för svensk dagvård och utbildning

Avdelningen ansvarar för stadens svenska barndagvård, för den svenska förskoleundervisningen, grundläggande utbildningen och övriga undervisningen baserad på lagen om grundläggande utbildning, för den svenska gymnasieutbildningen och delvis för den svenska morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever i enlighet med de godkända målen.

16 §

Verkschefens uppgifter

Verkschefen har, om han inte ålagt någon annan tjänsteinnehavare detta, till uppgift

1

att godkänna verksamhetsstadgor

2

att se till att den interna kontrollen och riskhanteringen verkställs

3

att överföra en anställd vid verket och motsvarande tjänst eller befattning från en avdelning till en annan, efter att ha hört cheferna i fråga, den anställde själv och, på begäran av denne, förtroendemannen

4

att verkställa kollektivavtal och motsvarande avtal som gäller personalen, med beaktande av det som är föreskrivet i instruktionen för stadsstyrelsen

5

att på stadens vägnar ansöka om statsandelar och -understöd och därmed jämförliga förmåner som hänför sig till verkets verksamhetsområde, dock inte om medel från Europeiska unionen, och att föra stadens talan i fråga om detta

6

att ansöka om myndighetstillstånd som hänför sig till verkets verksamhetsområde

7

att ansöka om behövliga försökstillstånd

8

att besluta om avtalsbaserade ersättningar till privata läroanstalter

9

att bevilja privata läroanstalter understöd på basis av särskilda beslut

10

att besluta om givande av svensk barndagvård och om avgifter som ska tas ut inom den svenska barndagvården, i enlighet med de grunder som fastställts av barnomsorgsnämnden

11

att besluta om tjänsteinnehavare som kan godkänna serviceproducenter vars tjänster får betalas med servicesedlar.

Verkschefen ska dessutom utföra övriga uppgifter föreskrivna av stadsdirektören, biträdande stadsdirektören i fråga, nämnden och sektionerna.

17 §

Avdelningschefernas uppgifter

Avdelningscheferna har för sin egen avdelnings del, om de inte ålagt någon annan tjänsteinnehavare detta, till uppgift

1

att anta elever, studerande, deltagare i verkstadsverksamheten, elever till den av staden ordnade och skaffade morgon- och eftermiddagsverksamheten och barn till dagvård

2

att besluta om anordnande av särskilt stöd för en elev och om föreskrivna särskilda undervisningsarrangemang

3

att besluta om tillstånd för ett barn att inleda skolgången ett år tidigare eller senare än vad som är föreskrivet

4

att av grundad anledning som har samband med undervisningen byta plats för undervisningen för en elev utan att ändra på undervisningsspråket

5

att bestämma var innehavare av rektors- och lärartjänster och andra tjänsteinnehavare ska placeras.

Avdelningscheferna ska dessutom utföra uppgifter föreskrivna av stadsdirektören, biträdande stadsdirektören i fråga, nämnden, sektionerna och verkschefen.

18 §

Förhinder

Då verkschefen är förhindrad sköts hans uppgifter av en avdelningschef förordnad av nämnden.

Då en avdelningschef är förhindrad sköts hans uppgifter av en tjänsteinnehavare förordnad av verkschefen.

19 §

Behörighetsvillkor

Behörighetsvillkor för verkschefen och avdelningscheferna är högre högskoleexamen och erfarenhet av administration och ledarskap.

Behörighetsvillkoren för den övriga personalen bestäms av den som verkställer valet, med beaktande av det som särskilt är föreskrivet.

20 §

Anställning av personal

Verkschefen anställs av stadsfullmäktige sedan nämnden gett utlåtande om de sökande.

Avdelningscheferna anställs av stadsstyrelsen sedan nämnden gett utlåtande om de sökande.

Cheferna för enheterna på byrånivå anställs av nämnden.

Rektorerna för grundskolor och gymnasier anställs av sektionen i fråga sedan direktionen gett utlåtande om de sökande. Rektorer som är gemensamma för två eller fler skolor eller gymnasier anställs av sektionen i fråga sedan direktionerna gett utlåtande om de sökande. Rektorn för yrkesläroanstalterna anställs av finska sektionen. Rektorer som anställs för viss tid anställs av linjedirektören i fråga eller den som han förordnat.

Innehavare av lärartjänster och timlärare anställs i fråga om grundskolor och gymnasier av direktionen och i fråga om yrkesläroanstalterna av rektorn eller den som han förordnat. Handhavare av lärartjänster och timlärare för viss tid anställs i fråga om grundskolor och gymnasier av rektorn och i fråga om yrkesläroanstalterna av rektorn eller den som han förordnat.

Den övriga personalen anställs av verkschefen eller den som han förordnat.

21 §

Framställningar och utlåtanden till utomstående, talan

Framställningar och utlåtanden från nämnden och verket till sådana som inte hör till staden ska gå via stadsstyrelsen, frånsett de fall då detta på grund av att ärendet har ringa principiell och ekonomisk betydelse måste anses vara onödigt eller då något annat är föreskrivet.

Nämnden för stadens och nämndens talan i ärenden som gäller sökande av ändring i beslut av nämnden. Om verkschefen eller den tjänsteinnehavare som han förordnat omfattar nämndbeslutet förs talan dock av denne.

Med beaktande av det som är föreskrivet ovan har verkschefen eller den tjänsteinnehavare som han förordnat rätt att föra stadens och nämndens talan i ärenden som gäller undervisning för och bedömning av elever och studerande och andra ärenden som gäller elevernas och de studerandes föreskrivna rättigheter och skyldigheter.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Voimassa oleva johtosääntö

2

Opetusviraston virastotoimikunnan lausunto 27.1.2014

3

Sääntötoimikunnan lausunto 11.3.2014

4

Sääntötoimikunnan lausunnon liite

5

Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston lausunto 26.3.2014

6

Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston lausunto 5.8.2014

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredraganden

Bakgrund till den nya instruktionen, viktiga ändringar

Följande är angivet i 14 § i kommunallagen: "Fullmäktige kan i en instruktion delegera beslutanderätt till kommunens övriga organ samt till förtroendevalda och tjänsteinnehavare." Staden följer en sådan praxis att instruktionerna omfattar bara de nyckeluppgifter där kommunal beslutanderätt utövas. I övrigt ingår uppgiftsbeskrivningar och bestämmelser om befogenheter i verksamhetsstadgor godkända av verkscheferna.

Den gällande instruktionen för utbildningsväsendet godkändes av stadsfullmäktige 21.4.2010. Den är mycket detaljerad, vilket delvis beror på lagstiftningen om utbildningsväsendet, och innehåller ett stort antal bestämmelser om uppgifter och befogenheter i fråga om vilka beslutsfattandet kan ingå i verksamhetsstadgan. Den gällande instruktionen utgör bilaga 1.

Utbildningsnämnden tillsatte 17.9.2013 en tillfällig sektion med uppgift att bereda en total revidering av instruktionen för utbildningsväsendet. Alla partier som är företrädda i nämnden var också företrädda i sektionen, och denna höll tre möten hösten 2013. Utbildningsdirektören tillsatte 25.9.2013 en arbetsgrupp med uppgift att sköta revideringen för utbildningsverkets räkning. Arbetsgruppen bestod av företrädare för verkets avdelningar och för personalen.

Utbildningsverkets verkskommitté gav utlåtande i saken 27.1.2014. Utlåtandet utgör bilaga 2.

Nämnden föreslog 28.1.2014 att stadsstyrelsen skulle godkänna den nya instruktionen för utbildningsväsendet. Framställningen ingår i beslutshistorien. Utbildningsdirektören föreslog 27.5.2014 nämnden ändringar i paragrafen Organisation, men nämnden förkastade förslaget. Ändringarna ingår följaktligen inte i det förslag som föreläggs stadsfullmäktige. 

Den totala revideringen omfattar en stor ändring som gäller paragraferna med avdelningschefernas och rektorernas uppgifter. Det föreslås att 18–24 § i den gällande instruktionen ska motsvaras av en enda paragraf i den nya. I denna paragraf (Avdelningschefernas uppgifter) samlas alla uppgifter där betydande kommunal beslutanderätt utövas. Avdelningschefernas övriga uppgifter och alla rektorsuppgifter föreslås bli införda i verksamhetsstadgan. Det är också aktuellt med några enskilda ändringar i nämndens och sektionernas uppgifter, sättet att tillsätta direktioner och befogenheterna att anställa personal. Flera stadgetekniska och stilistiska justeringar har gjorts för att den nya instruktionen ska följa stadens allmänna instruktionspraxis. Stadens modellinstruktion och instruktionen för social- och hälsovårdsväsendet godkänd av stadsfullmäktige 6.6.2012 utnyttjades vid beredningen. Ändringarna beskrivs nedan paragrafvis.

Stadgekommittén gav utlåtande om nämndens framställning 11.3.2014. Utlåtandet och kommitténs instruktionsförslag, som var fogat till utlåtandet, utgör bilagorna 3 och 4.

Personalkommitténs instruktionssektion behandlade ärendet utifrån stadgekommitténs förslag och gav ett utlåtande 26.3.2014. Utlåtandet utgör bilaga 5. Instruktionssektionen gav ett nytt utlåtande 5.8.2014. Utlåtandet gäller det förslag som förelades stadsstyrelsen. Det utgör bilaga 6.

Efter att stadsfullmäktige godkänt den nya instruktionen kommer utbildningsdirektören att godkänna ny verksamhetsstadga för utbildningsverket.

Motivering till ändringarna i detalj

Motiveringen till ändringarna relateras nedan paragrafvis. Paragrafen, momentet eller punkten i den gällande instruktionen anges inom parentes om numreringen är annorlunda i den nya instruktionen.

1 § Verksamhetsområde

Nämnden föreslår att det uppsökande ungdomsarbetet ska tas med i 1 §. Bestämmelser om detta arbete trädde i kraft 28.10.2010, och det är delvis utbildningsväsendet som sköter det.

På basis av utlåtandet från stadgekommittén behöver alla lagstadgade uppgifter och skyldigheter inte räknas upp i den paragraf som gäller utbildningsverkets verksamhetsområde. Stadsstyrelsen beslutade 27.8.2012 (893 §) hur det uppsökande ungdomsarbetet ska verkställas i Helsingfors och bestämde samtidigt att linjedirektören vid verkets linje för ungdoms- och vuxenutbildning ska vara den tjänsteinnehavare som är ansvarsperson för verksamheten. Att en sådan ska utses är angivet i ungdomslagen.

Det uppsökande ungdomsarbetet nämns i 13 § (Verksamhetsområde för linjen för ungdoms- och vuxenutbildning).

4 § Nämndens uppgifter

(5 punkten)

Uppgiften att godkänna behovsutredningar för lokalprojekt (5 punkten i den gällande instruktionen) föreslås bli överförd från nämnden till sektionerna. Ändringen gör att behovsutredningarna kan behandlas snabbare.

10 punkten

Nämnden föreslår att det i 10 punkten ska anges att nämnden har till uppgift att besluta inte bara om överlåtelse av lös egendom till verkligt värde utan också om överlåtelse av bostadsaktier som tillfallit staten som arv. En motsvarande punkt ingår i instruktionen för social- och hälsovårdsväsendet.

Stadgekommittén anser att en sådan bestämmelse som ingår i instruktionen för social- och hälsovårdsväsendet inte bör ingå i instruktionen för utbildningsväsendet. Stadsstyrelsen beslutade 13.1.2014 (42 §) beträffande grunderna för ansökan om tillgångar i dödsbon som tillfaller staten som arv och beträffande användningen att staden ansöker om ärvda tillgångar uttryckligen för att använda dem inom social- och hälsovårdsväsendet. Att för utbildningsväsendet ansöka om tillgångar som tillfallit staten som arv är inte möjligt utan ett separat beslut av stadsstyrelsen, och om ett sådant beslut kom till skulle det samtidigt kunna omfatta bestämmelser om rätten att besluta hur tillgångarna ska användas.

17 punkten

Nämnden föreslår med hänvisning till 10 punkten att en ny 17 punkt ska införas. Enligt denna ska nämnden ha till uppgift att besluta om användningen av tillgångar som tillfallit staten som arv och att godkänna principer för när en tjänsteinnehavare kan göra detta. En motsvarande punkt ingår inte i den gällande instruktionen men nog i instruktionen för social- och hälsovårdsväsendet.

Stadgekommittén föreslår att en ny 17 punkt inte ska införas. Motiveringen finns ovan där 10 punkten behandlas.

18 punkten

Att nämnden ska ha till uppgift att besluta om transportförmåner som beviljas efter prövning inom den svenska barndagvården och att godkänna grunder enligt vilka en tjänsteinnehavare kan göra detta föreslås bli infört i 18 punkten. Enligt 1 § 5 mom. i lagen om barndagvård kan behövlig transport anordnas också för dagvårdsbarn. Saken nämns inte i den gällande instruktionen, och belutanderätten bör nu slås fast.

(20 punkten)

Uppgiften i 20 punkten i den gällande instruktionen föreslås bli överförd från nämnden till svenska sektionen. Punkten gäller befogenheter att besluta om antalet platser och om öppettider för verksamhetsenheterna inom den svenska barndagvården och att godkänna grunder enligt vilka en tjänsteinnehavare kan göra detta. Sektionerna har redan motsvarande befogenheter i fråga om skolor och läroanstalter.

5 § Sektionernas uppgifter

1 mom.

4 punkten

Sektionerna har enligt den gällande instruktionen för sin egen språkgrupps del till uppgift att besluta om grunder för antagning av elever och studerande och delvis om grunder för antagning och placering i fråga om morgon- och eftermiddagsverksamhet, att anta och placera elever i fråga om morgon- och eftermiddagsverksamhet som staden ordnar och skaffar och att besluta om en tjänsteinnehavare som ska anta elever och studerande.

Sektionerna har också enligt 5 § 1 mom. 4 punkten i den nya instruktionen till uppgift att besluta om grunder för antagning av elever och studerande och för antagning och placering i fråga om morgon- och eftermiddagsverksamhet. Det som är annorlunda är att uppgiften att anta elever och studerande och att anta elever till morgon- och eftermiddagsverksamhet ska skötas av avdelningschefen i fråga eller av en tjänsteinnehavare förordnad av honom. Sektionerna bestämmer alltså inte längre separat vilken tjänsteinnehavare som ska anta elever och studerande utan avdelningschefen i fråga eller den som han förordnat har enligt 17 § 1 mom. 1 punkten i den nya instruktionen till uppgift att anta elever och studerande och att anta elever till morgon- och eftermiddagsverksamhet.

För enkelhetens skull motsvaras 4 punkten om antagning av elever och 5 punkten om antagning av studerande i den gällande instruktionen av en enda punkt, 4 punkten, i den nya instruktionen.

(8 punkten)

Det föreslås att 8 punkten i den gällande instruktionen inte ska ingå i den nya. Befogenheter att besluta om lärarkåren vid skolor och gymnasier är onödig eftersom begreppet lärarkår försvann då den nuvarande utbildningslagstiftningen trädde i kraft. Begreppet personal definieras nu i utbildningslagarna på det sättet att en utbildningsanordnare ska ha ett tillräckligt antal lärartjänster eller lärare i arbetsavtalsförhållande och dessutom timlärare och annan personal.

En lagändring som gäller elevkårer vid grundskolor trädde i kraft 1.1.2014. Enligt denna ändring i lagen om grundläggande utbildning ska en i 6 § 2 mom. avsedd skola ha en elevkår som består av skolans elever. Sektionerna har därför inte längre någon beslutanderätt i saken. Lagändringens inverkan blev klar först efter att nämnden behandlat instruktionen.

7 punkten (10 punkten)

"Svara för" föreslås bli ersatt med "besluta". Det är angivet i lagen om grundläggande konstundervisning att kommunen kan ordna grundläggande konstundervisning, att en utbildningsanordnare kan ordna undervisningen själv eller genom att skaffa den av en offentlig eller privat sammanslutning eller stiftelse och att utbildningsanordnaren svarar för att den undervisning som skaffats ordnas i enlighet med denna lag. "Svara för" hänför sig till situationer där kommunen ordnar undervisningen genom att skaffa den externt.

13 punkten (7 punkten)

Det föreslås att 7 punkten i den gällande instruktionen ska vara 13 punkten i den nya.

14 punkten (4 § 5 punkten)

Uppgiften att godkänna behovsutredningar för lokalprojekt och att fastställa gränser inom vilka en tjänsteinnehavare kan göra detta föreslås bli överförd från nämnden till sektionerna. Motiveringen finns ovan där 4 § (5 punkten) behandlas.

2 mom. (4 § 20 punkten)

Befogenheterna att besluta om antalet platser och om öppettider för verksamhetsenheterna inom den svenska barndagvården och att godkänna grunder enligt vilka en tjänsteinnehavare kan göra detta föreslås bli överförda från nämnden till svenska sektionen. Motiveringen finns ovan där 4 § (20 punkten) behandlas.

6 § Direktioner

1 mom.

"Läroanstalten" är ersatt med "gymnasiet" för konsekvensens skull.

2 mom.

Momentet gäller bl.a. de ledamöter i direktionen för en skola eller ett gymnasium som ska utses bland vårdnadshavarna. En sådan ändring föreslås vad valet beträffar att sektionen i fråga ska utse fem ledamöter, en del av dessa bland vårdnadshavarna. Dessutom föreslås det att rektorn för ett vuxengymnasium ska utse fem kandidater bland personer som intressentgrupperna för gymnasiet föreslår. Antalet ledamöter måste anges exakt för att kandidater ska kunna ställas upp och beslut om ledamöter fattas i praktiken.

Den gällande instruktionen har ingen bestämmelse om hur ledamotskandidater ska utses för direktionen för ett vuxengymnasium. Ett beslut fattat av det forna organet finska avdelningen inom nämnden har därför följts. Med tanke på att en bestämmelse i saken redan finns för grundskolor och gymnasier är det ändamålsenligt att instruktionen får en bestämmelse också för vuxengymnasier.

Nämnden föreslår att direktionernas mandattid ska vara två år. Mandattiden har införts i början av 2 mom. Stadgekommittén påpekar emellertid att förberedelserna inför ändringar i direktionens sammansättning är en administrativ uppgift som medför mycket arbete för de enskilda skolorna och att denna typs uppgifter inte bör ökas utan en ordentlig motivering.

Personalkommitténs instruktionssektion framhåller i sitt utlåtande att "vårdnadshavarna" i den gällande instruktionen inte bör motsvaras av "föräldrarna" i den nya. Ordet är utbytt till "vårdnadshavarna" i 2 mom. och 4 mom. 1 punkten.

3 mom.

En sådan ändring föreslås beträffande valet av ledamöter i direktionen för ett vuxengymnasium att sektionen i fråga ska utse två studerandeledamöter i stället för en bland vuxengymnasiets studerande. Antalet studerandeledamöter blir då detsamma som antalet elevledamöter i direktionen för en grundskola och antalet studerandeledamöter i direktionen för ett gymnasium.

6 mom.

En bestämmelse om fyllnadsval ingår i den gällande instruktionen men föreslås bli utelämnad i den nya. En ny ledamot ska alltid utses då en ledamot avgår, vilket gör bestämmelsen överflödig.

8 § Kommittén för yrkeskunnande (9 §)

Ändringar som gör att 8 § bättre beskriver yrkesläroanstalternas nuvarande organisation föreslås. Orden "yrkesläroanstalterna och läroavtalsutbildningen" i 1 mom. föreslås bli utelämnade. "Rektorn för en yrkesläroanstalt" föreslås bli ersatt med "rektorn för yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto och vuxeninstitutet Stadin aikuisopisto", "lärarna vid yrkesläroanstalten" med "lärarna vid vardera läroanstalten" och "elevkåren vid yrkesläroanstalten" med "de studerande vid vardera läroanstalten" i 2 mom., likaså "elevkårerna" med "de studerande" i 3 mom. Staden är nu huvudman för bara de två nämnda yrkesläroanstalterna, och vuxeninstitutet har ingen elevkår.

Att nämnden ska utse ordförande och vice ordförande i kommittén bland de ledamöter som inte företräder de studerande föreslås bli infört i slutet av 3 mom. Samma bestämmelse ingår i 9 §, som gäller studierättskommittén för yrkesutbildningen.

9 § Studierättskommittén för yrkesutbildningen (10 a §)

Liksom i fråga om 8 § föreslås det i fråga om 9 § ändringar som gör att yrkesläroanstalternas nuvarande organisation blir bättre beskriven. Orden "yrkesläroanstalterna och läroavtalsutbildningen" i 1 mom. föreslås bli utelämnade. "Varje direktion för en yrkesläroanstalt" föreslås bli ersatt med "rektorn för yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto och vuxeninstitutet Stadin aikuisopisto" och "vid varje yrkesläroanstalt" med "vid vardera läroanstalten" i 2 mom. "Direktionerna" föreslås bli ersatt med "rektorn" i 3 mom. och "elevkåren/elevkårerna" med "de studerande" i 2 och 3 mom. Dessutom föreslås 3 mom. få ett tillägg om att nämnden ska utse vice ordförande i kommittén.

Ingendera av yrkesläroanstalterna med staden som huvudman har en direktion. Vuxeninstitutet har inte heller någon elevkår. Dessutom bör det för tydlighetens skull nämnas att inte bara ordförande utan också vice ordförande ska utses.

Utöver det ovanstående föreslås det att 5 mom. ska utelämnas. Motsvarande bestämmelse för direktionerna ströks år 2012.

10 § Organisation (11 §)

De av nämnden föreslagna ändringarna i fråga om 10 § baserar sig på motsvarande paragraf (Organisation) i modellinstruktionen. Denna tolkades då 10 § bereddes på så sätt att tjänstebeteckningen avdelningschef ska användas oberoende av vilka de faktiska beteckningarna för avdelningscheferna är. Beteckningen i modellinstruktionen är emellertid bara ett exempel och är tänkt att användas då den faktiska beteckningen är avdelningschef.

Stadgekommittén framhåller att de faktiska tjänstebeteckningarna för avdelningscheferna ska anges i paragrafen Organisation. Om det är meningen att beteckningarna ska ändras ska de nya nämnas i paragrafen. I annat fall ska bestämmelsen om att avdelningarna leds av utvecklingsdirektören respektive linjedirektörer fortsättningsvis ingå.

Det är inte meningen att tjänstebeteckningarna för avdelningscheferna ska ändras. Bestämmelsen om beteckningar i 10 § är därför densamma som i den gällande instruktionen.

12 § Verksamhetsområde för förvaltnings- och utvecklingscentralen (13 §)

"Förvaltnings- och utvecklingscentralen" föreslås bli ersatt med "avdelningen".

13 § Verksamhetsområde för linjen för ungdoms- och vuxenutbildning (14 §)

"Linjen för ungdoms- och vuxenutbildning" föreslås bli ersatt med "avdelningen". Det uppsökande ungdomsarbetet har införts i 13 §, och motiveringen finns ovan där 1 § behandlas.

14 § Verksamhetsområde för linjen för grundläggande utbildning (15 §)

"Linjen för grundläggande utbildning" föreslås bli ersatt med "avdelningen".

15 § Verksamhetsområde för linjen för svensk dagvård och utbildning (16 §)

"Linjen för svensk dagvård och utbildning" föreslås bli ersatt med "avdelningen".

16 § Verkchefens uppgifter

"Socialnämnden" är ersatt med "barnomsorgsnämnden" i 1 mom. 10 punkten.

17 § Avdelningschefernas uppgifter

Staden följer en sådan praxis att instruktionerna omfattar bara de nyckeluppgifter där kommunal beslutanderätt utövas. I övrigt ingår uppgiftsbeskrivningar och bestämmelser om befogenheter i verksamhetsstadgor godkända av verkscheferna.

De paragrafer i den gällande instruktionen där avdelningschefernas och rektorernas uppgifter är angivna innehåller ett stort antal bestämmelser som har att göra med arbetsledarskap och inte behöver ges på en så hög nivå. Det föreslås därför att 18–24 § i den gällande instruktionen ska utelämnas i den nya och där ersättas med en ny 17 § som omfattar alla avdelningschefer. Alla de väsentliga bestämmelser om befogenheter som påverkar eleverna och de studerande och som ska ingå i instruktionen har överförts från 18–24 § i den gällande instruktionen till 17 § i den nya. Stadgekommittén tillstyrker saken. 

Ordningsföljden på och lydelsen i momenten har ändrats i enlighet med 16 § efter att nämnden och stadgekommittén behandlat instruktionen.

Den nya 17 § har följande lydelse:

1 mom.

Avdelningscheferna har för sin egen avdelnings del, om de inte ålagt någon annan tjänsteinnehavare detta, till uppgift

1

att anta elever, studerande, deltagare i verkstadsverksamheten, elever till den av staden ordnade och skaffade morgon- och eftermiddagsverksamheten och barn till dagvård

2

att besluta om anordnande av särskilt stöd för en elev och om föreskrivna särskilda undervisningsarrangemang

3

att besluta om tillstånd för ett barn att inleda skolgången ett år tidigare eller senare än vad som är föreskrivet

4

att av grundad anledning som har samband med undervisningen byta
plats för undervisningen för en elev utan att ändra på
undervisningsspråket

5

att bestämma var innehavare av rektors- och lärartjänster och andra
tjänsteinnehavare ska placeras.

2 mom.

Avdelningscheferna ska dessutom utföra uppgifter föreskrivna av stadsdirektören, biträdande stadsdirektören i fråga, nämnden, sektionerna och verkschefen.

(18 § Utvecklingsdirektörens uppgifter)

Det föreslås att 18 § i den gällande instruktionen inte ska ingå i den nya. Största delen av avdelningschefernas och rektorernas uppgifter tas upp i verksamhetsstadgan. Ändringen gör att den nya instruktionen motsvarar instruktioner som stadsfullmäktige godkänt de senaste åren.

(19 § Uppgifter för direktören för linjen för ungdoms- och vuxenutbildning)

Paragrafen föreslås bli utelämnad i den nya instruktionen. Motiveringen är densamma som i fråga om 18 §.

(20 § Uppgifter för direktören för linjen för grundläggande utbildning)

Paragrafen föreslås bli utelämnad i den nya instruktionen. Motiveringen är densamma som i fråga om 18 §.

(21 § Uppgifter för direktören för linjen för svensk dagvård och utbildning)

Paragrafen föreslås bli utelämnad i den nya instruktionen. Motiveringen är densamma som i fråga om 18 §.

(22 § Uppgifter för rektorerna för grundskolor)

Paragrafen föreslås bli utelämnad i den nya instruktionen. Motiveringen är densamma som i fråga om 18 §.

(23 § Uppgifter för rektorerna för gymnasier och vuxengymnasier )

Paragrafen föreslås bli utelämnad i den nya instruktionen. Motiveringen är densamma som i fråga om 18 §.

(24 § Uppgifter för rektorn för en yrkesläroanstalt)

Paragrafen föreslås bli utelämnad i den nya instruktionen. Motiveringen är densamma som i fråga om 18 §.

20 § Anställning av personal (28 §)

2 mom. och (2 mom.)

När det gäller rätten att besluta om anställning av avdelningschefer föreslås det att utlåtande ska begäras bara hos nämnden och inte hos sektionen i fråga. Beslutsfattandet vid anställning av avdelningschefer blir då snabbare.

4 mom. och (4 mom.)

Den gällande instruktionen för utbildningsväsendet avviker från stadens övriga instruktioner genom att det är organ som har befogenheter att anställa också andra tjänsteinnehavare än de allra högsta – sektionerna i fråga om rektorer och direktionerna i fråga om lärare. Den av staden allmänt tillämpade principen att beslut om anställning fattas av en chef som står ett steg över den chef vars medarbetare den nyanställde ska bli följs alltså inte i den gällande instruktionen.

Utbildningsdirektören har föreslagit nämnden att befogenheterna att anställa innehavare av rektorstjänster ska överföras från sektionerna till linjedirektörerna. Nämnden å sin sida har föreslagit stadsstyrelsen att befogenheterna ska överföras från sektionerna till nämnden. Stadgekommittén tillstyrker utbildningsdirektörens förslag och anser att det inte är motiverat att befogenheterna lyfts till en ännu högre nivå.

Stadsstyrelsen föreslår stadsfullmäktige att det liksom i den gällande instruktionen ska vara sektionerna som har befogenheterna att anställa rektorer. Då en rektor för en grundskola eller ett gymnasieum ska anställas ger direktionen sektionen i fråga utlåtande om de sökande. Om en rektor ska vara gemensam för två eller fler skolor eller gymnasier ger direktionerna utlåtande om de sökande. Yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto och vuxeninstitutet Stadin aikuisopisto har ingen direktion, och rektorn anställs av finska sektionen utan att utlåtande begärs. Rektorer som anställs för viss tid anställs av linjedirektören i fråga eller den som han förordnat.

(5 mom.)

Det föreslås att 5 mom. i den gällande instruktionen ska utelämnas i den nya. Det är ändamålsenligt att en tjänsteinnehavare i chefsställning förordnar en innehavare av en lärartjänst vid en grundskola att sköta rektorsuppgifterna vid skolan eftersom det är fråga om en tilläggsuppgift för läraren.

5 mom. (6 mom. och 7 mom.)

Utbildningsdirektören har föreslagit nämnden att 6 och 7 mom. i den gällande instruktionen ska utelämnas i den nya. Rätten att besluta om anställning av lärare förändras då på så sätt att verkschefen eller en tjänsteinnehavare som han förordnat härefter anställer lärare. Enligt motiveringen till förslaget är det naturligt att uppgiften att anställa lärare delegeras till en tjänsteinnehavare som är i chefsställning i förhållande till lärarna och utövar arbetsgivarmakt. Utbildningsverket anser att förslaget dessutom har stöd i att verket sköter lärarplaneringen och lärartjänsterna inte är hänförda till en viss skola.

Nämnden har med avvikelse från utbildningsdirektörens förslag föreslagit stadsstyrelsen att befogenheterna att anställa lärare ska förbli hos direktionen. Enligt nämndens förslag ska innehavare av lärartjänster och timlärare anställas av direktionen i fråga om grundskolor och gymnasier och av rektorn eller den som han förordnat i fråga om yrkesläroanstalterna. Handhavare av lärartjänster och timlärare för viss tid anställs i fråga om grundskolor och gymnasier av rektorn och i fråga om yrkesläroanstalterna av rektorn eller den som han förordnat.

Stadgekommittén tillstyrker i sitt utlåtande att rätten att besluta om anställning av tjänsteinnehavare m.fl. som inte hör till utbildningsverkets högsta ledning ska utövas av en tjänsteinnehavare.

Stadsstyrelsen hänvisar till nämndens beslut och föreslår stadsfullmäktige att befogenheterna att anställa lärare ska bestämmas i enlighet med detta.

Personalkommitténs instruktionssektion meddelar i sitt utlåtande 5.8.2014 att den inte har något att invända mot det förslag som ska föreläggas stadsfullmäktige.

21 § Framställningar och utlåtanden till utomstående, talan (29 §)

Rubriken på 21 § föreslås få tillägget "talan". Den blir då likadan som rubriken på motsvarande paragrafer i andra av stadens instruktioner.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Voimassa oleva johtosääntö

2

Opetusviraston virastotoimikunnan lausunto 27.1.2014

3

Sääntötoimikunnan lausunto 11.3.2014

4

Sääntötoimikunnan lausunnon liite

5

Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston lausunto 26.3.2014

6

Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston lausunto 5.8.2014

Tiedoksi: Kunnallisvalitus, valtuusto

Opetusvirasto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 18.08.2014 § 802

HEL 2014-000422 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää kumota 21.4.2010 hyväksymänsä opetustoimen johtosäännön siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen ja hyväksyä opetustoimen johtosäännön seuraavasti:

HELSINGIN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ             

1 §

Toimiala

Helsingin kaupungin opetuslautakunta, sen suomenkielinen ja ruotsinkielinen jaosto sekä lautakunnan alainen Helsingin kaupungin opetusvirasto huolehtivat kaupungin opetustoimesta, osaltaan esiopetuksesta ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta sekä ruotsinkielisestä lasten päivähoidosta kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden mukaisesti.

2 §

Lautakunta ja sen jaostot

Opetuslautakunnassa on 11 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Lautakunnan jäsenistä yhdeksän on suomenkielisestä ja kaksi ruotsinkielisestä kieliryhmästä.

Lautakunnan suomenkieliset jäsenet muodostavat suomenkielisen jaoston. Ruotsinkieliseen jaostoon kuuluvat lautakunnan ruotsinkieliset jäsenet, joiden lisäksi jaostoon valitaan seitsemän lisäjäsentä ja jokaiselle lisäjäsenelle henkilökohtainen varajäsen. Lisäjäsenet ovat ruotsinkielisestä kieliryhmästä.

Kaupunginvaltuusto valitsee jaoston puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi lautakunnan varsinaisen jäsenen.

3 §

Esittely             

Lautakunnan kokouksissa viraston päällikkö esittelee virastoa kokonaisuudessaan, hallinto- ja kehittämiskeskusta sekä useampaa kuin yhtä osastoa koskevat asiat. Muun osaston päällikkö esittelee osaston toimialaan kuuluvat asiat.

Suomenkielisen jaoston kokouksissa viraston päällikkö esittelee virastoa kokonaisuudessaan koskevat asiat. Perusopetuslinjan sekä nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan toimialaan kuuluvat asiat esittelee osaston päällikkö.

Ruotsinkielisen jaoston kokouksissa viraston päällikkö esittelee opetustointa kokonaisuudessaan koskevat asiat. Ruotsinkielisen päivähoito- ja koulutuslinjan toimialaan kuuluvat asiat esittelee osaston päällikkö.

Koulun ja lukion johtokunnan kokouksissa rehtori esittelee asiat. Linjanjohtaja voi tilapäisesti määrätä muun viranhaltijan esittelemän asian. Milloin johtokunta on kahden tai useamman koulun ja lukion yhteinen, kukin esittelijä esittelee omaa kouluaan ja lukiotaan koskevat asiat ja yhteinen johtokunta määrää tarvittaessa esittelijän.

Ammattiosaamisen toimikunnan ja ammatillisen koulutuksen opiskeluoikeustoimikunnan kokouksissa asian esittelee viraston päällikön määräämä viranhaltija.

Viraston päällikkö voi ottaa alaiselleen esittelijälle kuuluvan asian esiteltäväkseen.

4 §

Lautakunnan tehtävät

Lautakunnan tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty,

1

valvoa, että virasto toimii vahvistetun talousarvion puitteissa sekä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden mukaisesti

2

hyväksyä osaltaan virastolle tavoitteet sekä seurata niiden toteutumista

3

vastata viraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä ja hyväksyä viraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus

4

päättää opetustoimen hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauksista lukuun ottamatta oppilasmaksuja ja oppilaiden ruokailusta perittäviä tai näihin verrattavia maksuja sekä ruotsinkielisen lasten päivähoidon maksuja sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää edellä tarkoitetuista hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauksista 

5

päättää lautakunnan käytettävissä olevien avustusmäärärahojen jakamisesta sekä valvoa avustusten käyttöä ja hyväksyä perusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista

6

hyväksyä kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa muita kuin tilahankkeita koskevat suunnitelmat ja piirustukset sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista

7

päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää hankinnoista

8

päättää hallintaoikeutensa puitteissa maa-alueiden, tilojen ja laitteiden vuokralle antamisesta sekä muusta käyttöön luovuttamisesta kerrallaan kauintaan viiden vuoden ajaksi samoin kuin toistaiseksi, jos vuokrasuhde on sovittu päättyväksi kauintaan kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää vuokralle antamisesta ja muusta käyttöön luovuttamisesta

9

päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa huonetilojen vuokralle ottamisesta sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää vuokralle ottamisesta

10

päättää viraston hallinnassa olevan irtaimen omaisuuden käyvästä arvosta luovuttamisesta lukuun ottamatta osakkeita sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää luovuttamisesta

11

päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa viraston hallinnassa olevan irtaimen omaisuuden luovuttamisesta vastikkeetta tai alle käyvän arvon

12

myöntää vahingonkorvaus silloin, kun kaupunki on virastoa koskevissa asioissa korvausvelvollinen taikka vahingon korvaaminen katsotaan kohtuulliseksi, sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija myöntää vahingonkorvauksen

13

myöntää kokonaan tai osittain vapautus viraston henkilökuntaan kuuluvalle hänen velvollisuudestaan korvata virka- tai työtehtävissä aiheuttamansa vahinko, ellei asianomainen ole aiheuttanut sitä tahallaan tai törkeällä tuottamuksella sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija myöntää vapautuksen

14

myöntää vapautus virastolle tulevan maksun, korvauksen ja muun saatavan suorittamisesta sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan viranhaltija myöntää vapautuksen

15

asettaa, kun asian laatu sitä erityisesti edellyttää, valmistelemaan määrättyä asiaa tilapäinen jaosto, josta on soveltuvin osin voimassa, mitä lautakunnasta on määrätty

16

päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa virastolle annettujen lahjoitusten ja testamenttien vastaanottamisesta sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää vastaanottamisesta

17

tehdä jaostojen ehdotuksesta esitys kaupunginhallitukselle lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen kokonaismitoituksesta

18

päättää oppilaiden koulumatkaeduista, ruotsinkielisen lasten päivähoidon harkinnanvaraisista kuljetuseduista sekä oppilaiden ja opiskelijoiden harkinnanvaraisista opintososiaalisista eduista sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista

19

päättää oppilaiden ja opiskelijoiden tapaturman hoitoa koskevan edun myöntämisestä sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija myöntää edun

20

päättää palvelusetelin käyttämisestä, vahvistaa palvelusetelin arvo sekä päättää palvelusetelipalveluntuottajille asetettavista vaatimuksista

21

päättää muista koulutuksen järjestäjälle säädetyistä tehtävistä sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan muu viranomainen päättää mainituista asioista.

5 §

Jaostojen tehtävät     

Jaostojen tehtävänä on oman kieliryhmänsä osalta, ellei toisin ole määrätty,

1

valmistella lautakunnalle edelleen kaupunginhallitukselle tehtäväksi esitys kaupungin esiopetuksen opetussuunnitelmaksi

2

hyväksyä opetussuunnitelmat ja muut opetuksen järjestämiseen liittyvät suunnitelmat, tuntijaot ja kieliohjelmat

3

hyväksyä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma

4

päättää oppilaaksi- ja opiskelijaksioton perusteista sekä aamu- ja iltapäivätoimintaan ottamisen ja sijoittamisen perusteista

5

päättää perusopetuslain mukaisen opetuksen koulukohtaisesta sekä lukio- ja ammatillisen koulutuksen oppilaitoskohtaisesta järjestämisestä ja mitoituksesta

6

päättää koulujen ja oppilaitosten työn aloittamisesta, lomien ajankohdista ja vapaapäivistä sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan toimielin tai viranhaltija päättää mainituista asioista

7

päättää taiteen perusopetuksen järjestämisestä alaisissaan oppilaitoksissa

8

tehdä lautakunnalle esitys talousarvioehdotukseksi

9

asettaa ammatillisten oppilaitosten ammatilliset neuvottelukunnat ja oppilaitosten yhteiset ammatilliset neuvottelukunnat oppilaitosta kuultuaan

10

päättää koulujen ja oppilaitosten nimistä ja toimipaikoista sekä ruotsinkielisen lasten päivähoidon sekä osaltaan aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestämispaikoista

11

erottaa peruskoulun oppilas yli kuukaudeksi ja enintään kolmeksi kuukaudeksi sekä lukion opiskelija yli kuukaudeksi ja enintään yhdeksi vuodeksi sekä päättää, että erottaminen voidaan panna täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen

12

hyväksyä ammatillisen oppilaitoksen järjestyssäännöt tai antaa muut ammatillisessa oppilaitoksessa sovellettavat järjestysmääräykset

13

määrätä ne koulut ja lukiot, joilla on yhteinen johtokunta

14

hyväksyä tilahankkeita koskevat tarveselvitykset sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista.

Lisäksi ruotsinkielisen jaoston tehtävänä on päättää ruotsinkielisen lasten päivähoidon paikkojen määrästä ja toimintayksiköiden aukioloajoista sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista.

Lisäksi ruotsinkielisen jaoston tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty, päättää ruotsinkielisen lasten päivähoidon osalta niistä asioista, joissa asianomainen on vaatinut viranhaltijan tekemän päätöksen saattamista toimielimen käsiteltäväksi, lukuun ottamatta kuntalain mukaista oikaisuvaatimusta.                                         

6 §

Johtokunnat             

Koulun ja lukion antaman opetuksen ja kasvatuksen kehittämistä ja tukemista varten sekä koulun ja lukion sekä yhteiskunnan välisen yhteistyön edistämistä varten koululla ja lukiolla on johtokunta. Kahdella tai useammalla koululla ja lukiolla voi olla yhteinen johtokunta.

Johtokunnan toimikausi on kaksivuotinen. Jaosto valitsee koulun ja lukion johtokuntaan viisi jäsentä, joista osa on valittava huoltajien keskuudesta heidän ehdottamistaan henkilöistä. Aikuislukion rehtori nimeää viisi ehdokasta aikuislukion sidosryhmien ehdottamista henkilöistä. Lisäksi jaosto valitsee johtokuntaan enintään kaksi opettajien keskuudestaan ehdottamaa opettajajäsentä, joiden pääasiallinen toimipaikka on kyseisessä koulussa tai lukiossa, ja muun henkilökunnan keskuudestaan ehdottamista henkilöistä yhden jäsenen, joka on kaupungin palveluksessa ja jolla on pysyvä tai pääasiallinen sijoituspaikka kyseisessä koulussa tai lukiossa.

Jaosto valitsee peruskoulun johtokuntaan kaksi koulun oppilaana olevaa oppilasjäsentä ja lukion johtokuntaan kaksi lukion opiskelijana olevaa opiskelijajäsentä sekä aikuislukion johtokuntaan kaksi aikuislukion opiskelijana olevaa opiskelijajäsentä, jos oppilaskunta ja opiskelijakunta asettavat vaalikelpoisia ehdokkaita. Jos vaalikelpoisia ehdokkaita ei ole, oppilaskunta ja opiskelijakunta valitsevat keskuudestaan 15 vuotta täyttäneen koulun tai lukion opiskelijana olevan edustajan, jolle voidaan johtokunnan päätöksellä antaa läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksissa. Alaikäiselle ei kuitenkaan voida antaa oikeutta ottaa osaa päätöksentekoon eikä läsnäolo-oikeutta silloin, kun henkilökuntaa tai oppilaiden ja opiskelijoiden kurinpitoa koskevia asioita käsitellään johtokunnan kokouksissa.

Yhteisen johtokunnan kokoonpano poikkeaa edellä määrätystä siten, että

1

kahden koulun tai kahden lukion yhteiseen johtokuntaan valitaan kolme jäsentä huoltajien keskuudesta molempien koulujen ja lukioiden huoltajien yhteisesti ehdottamista henkilöistä ja johtokunnassa on molemmista kouluista ja lukioista yksi koulun tai lukion palveluksessa oleva opettajajäsen, yksi muuta henkilökuntaa edustava jäsen, joka on kaupungin palveluksessa ja jonka pysyvä tai pääasiallinen sijoituspaikka on kyseisessä koulussa tai lukiossa, sekä yksi koulun tai lukion opiskelijana oleva oppilas- tai opiskelijajäsen taikka, jos oppilaskunta ja opiskelijakunta eivät ole asettaneet vaalikelpoista ehdokasta, oppilaskunnan ja opiskelijakunnan keskuudestaan valitsema edellä tarkoitettu edustaja

2

jos useammalla kuin kahdella koululla tai lukiolla on yhteinen johtokunta, jaosto päättää sen kokoonpanosta erikseen siten, että kokoonpanossa on jokaisen edellä kohdassa 1 mainitun henkilöryhmän edustaja.

Jaosto valitsee jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen. Oppilaat ja opiskelijat valitsevat edustajalle varaedustajan.

Toimintansa aloittavan tai päättävän koulun ja lukion johtokunnan kokoonpanossa voidaan poiketa siitä, mitä edellä määrätään.

7 §

Johtokunnan tehtävät             

Johtokunnan tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty,

1

hyväksyä järjestyssäännöt tai antaa muut koulussa tai lukiossa sovellettavat järjestysmääräykset

2

tehdä jaostolle esitys opetussuunnitelmasta ja muista opetuksen järjestämiseen liittyvistä koulu- tai lukiokohtaisista suunnitelmista

3

hyväksyä vuosittain koulun ja lukion opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma lukuun ottamatta 5 §:n 6 kohdassa mainittuja vuotuisia työaikoja

4

hyväksyä koulun ja lukion talousarvion käyttösuunnitelma

5

tarvittaessa määrätä oppilaskunnan ja opiskelijakunnan ehdotuksesta oppilaskunnan ja opiskelijakunnan ohjaajana toimiva opettaja ja hänen sijaisensa sekä tarvittaessa vahvistaa oppilaskunnan ja opiskelijakunnan sekä kerhojen säännöt

6

erottaa peruskoulun oppilas sekä lukion opiskelija enintään kuukaudeksi ja päättää, että erottaminen voidaan pannan täytäntöön ennen kuin päätös on lainvoimainen, sekä päättää lukion opiskelijan oikeudesta osallistua opetukseen, jos tämä on tutkimuksen alaisena rikoksesta

7

suorittaa muut lautakunnan tai sen jaoston määräämät tehtävät.

8 §

Ammattiosaamisen toimikunta

Ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua ja toteuttamista varten on ammattiosaamisen toimikunta. Toimikunnan tehtävistä on säädetty erikseen.

Stadin ammattiopiston ja Stadin aikuisopiston rehtori esittää opetuslautakunnalle neljä työ- ja elinkeinoelämää edustavaa jäsenehdokasta, kummankin oppilaitoksen opettajat esittävät opetuslautakunnalle keskuudestaan kaksi oppilaitoksen palveluksessa olevaa jäsenehdokasta ja kummankin oppilaitoksen opiskelijat kaksi opiskelijana olevaa jäsenehdokasta toimikuntaan.

Ammattiosaamisen toimikunnassa on kahdeksan jäsentä. Opetuslautakunta valitsee kaksi rehtorin, opettajien ja opiskelijoiden esittämistä jäsenehdokkaista toimikunnan jäseniksi ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Lisäksi opetuslautakunta valitsee kaksi opetusviraston palveluksessa olevaa henkilöä koulutuksen järjestäjää edustaviksi toimikunnan jäseniksi sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Opetuslautakunta nimeää jäsenten keskuudesta toimikunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, jotka ovat muita kuin opiskelijoita edustavia jäseniä.

Toimikunnan toimikausi on kolme vuotta.

9 §

Ammatillisen koulutuksen opiskeluoikeustoimikunta

Ammatillisen koulutuksen opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta sekä kurinpidosta päättää ammatillisen koulutuksen opiskeluoikeustoimikunta. Toimikunnan tehtävistä on säädetty erikseen.

Stadin ammattiopiston ja Stadin aikuisopiston rehtori esittää opetuslautakunnalle kaksi työelämää edustavaa jäsenehdokasta sekä kummankin oppilaitoksen opettajat, opiskelijahuollon henkilöstö sekä opiskelijat esittävät opetuslautakunnalle kukin keskuudestaan kaksi jäsenehdokasta toimikuntaan. Opiskelijoita edustavan jäsenen tulee olla 15 vuotta täyttänyt. Opiskelijoita edustavalla jäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa.

Opetuslautakunta valitsee yhden rehtorin, opettajien, opiskelijahuollon henkilöstön ja opiskelijoiden esittämistä jäsenehdokkaista toimikunnan jäseniksi ja heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen. Lisäksi opetuslautakunta valitsee yhden opetusviraston palveluksessa olevista henkilöistä koulutuksen järjestäjää edustavaksi toimikunnan jäseneksi ja yhden hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen. Opetuslautakunta nimeää jäsenten keskuudesta toimikunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, jotka ovat muita kuin opiskelijoita edustavia jäseniä.

Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan linjanjohtaja nimeää toimikuntaan opiskelijan työssäoppimispaikan edustajan, kun käsiteltävänä on opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista koskeva asia.

Toimikunnan toimikausi on kolme vuotta.

Toimikunnasta on soveltuvin osin voimassa, mitä johtokunnasta on säädetty tai määrätty.

10 §

Organisaatio             

Virastossa on seuraavat osastot:

-        hallinto- ja kehittämiskeskus

-        nuoriso- ja aikuiskoulutuslinja

-        perusopetuslinja

-        ruotsinkielinen päivähoito- ja koulutuslinja

Osaston toimistotasoisesta yksikköjaosta päättää lautakunta.

Viraston päällikkönä on opetustoimen johtaja.

Hallinto- ja kehittämiskeskuksen päällikkönä on kehittämisjohtaja. Muun osaston päällikkönä on linjanjohtaja.

11 §

Johtaminen             

Viraston päällikkö johtaa viraston toimintaa ja vastaa siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

Osaston päällikkö johtaa osaston toimintaa ja vastaa siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

12 §

Hallinto- ja kehittämiskeskuksen toimiala

Osasto huolehtii opetusviraston keskitetyistä hallinto- ja kehittämistehtävistä sekä järjestää koulujen, oppilaitosten ja ruotsinkielisen lasten päivähoidon tukipalvelut hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

13 §

Nuoriso- ja aikuiskoulutuslinjan toimiala

Osasto huolehtii kaupungin suomenkielisestä nuorten ja aikuisten lukiokoulutuksesta, oppilaitosmuotoisesta ammatillisesta koulutuksesta, nuorten työpajatoiminnasta sekä suomen- ja ruotsinkielisestä oppisopimusmuotoisesta koulutuksesta ja osaltaan suomenkielisestä lisäopetuksesta sekä etsivästä nuorisotyöstä hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

14 §

Perusopetuslinjan toimiala

Osasto huolehtii kaupungin suomenkielisestä perusopetuksesta ja muusta perusopetuslain mukaisesta opetuksesta sekä osaltaan esiopetuksesta, lisäopetuksesta ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

15 §

Ruotsinkielisen päivähoito- ja koulutuslinjan toimiala

Osasto huolehtii kaupungin ruotsinkielisen lasten päivähoidon järjestämisestä sekä kaupungin ruotsinkielisestä esi- ja perusopetuksesta ja muusta perusopetuslain mukaisesta opetuksesta, lukiokoulutuksesta ja osaltaan koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta hyväksyttyjen tavoitteiden mukaisesti.

16 §

Viraston päällikön tehtävät

Viraston päällikön tehtävänä on, ellei hän ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle

1

hyväksyä toimintasäännöt

2

huolehtia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta

3

siirtää viraston palveluksessa oleva henkilö ja vastaava virka tai tehtävä viraston osastosta toiseen asianomaista esimiestä, asianomaista henkilöä sekä tämän sitä pyytäessä luottamusmiestä kuultuaan

4

panna täytäntöön henkilökuntaa koskeva virka- ja työehtosopimukset sekä vastaavat sopimukset huomioon ottaen, mitä kaupunginhallituksen johtosäännössä on määrätty

5

hakea kaupungin puolesta, lukuun ottamatta Euroopan Unionin rahoitusta, viraston toimialaan kuuluvat valtionosuudet ja -avustukset sekä niihin verrattavat etuudet sekä käyttää näissä asioissa kaupungin puhevaltaa

6

hakea viraston toimialaan kuuluvat viranomaisluvat

7

hakea tarvittavat kokeiluluvat

8

päättää sopimuksiin perustuvista yksityisten oppilaitosten korvauksista

9

myöntää erikseen tehtyihin päätöksiin perustuvat avustukset yksityisille oppilaitoksille

10

päättää ruotsinkielisen lasten päivähoidon antamisesta ja ruotsinkielisestä lasten päivähoidosta perittävän maksun määräämisestä varhaiskasvatuslautakunnan vahvistamien perusteiden mukaisesti

11

päättää viranhaltijoista, jotka hyväksyvät palvelusetelipalveluntuottajat.

Lisäksi viraston päällikkö suorittaa kaupunginjohtajan, asianomaisen apulaiskaupunginjohtajan ja lautakunnan sekä jaostojen määräämät muut tehtävät.

17 §

Osaston päällikön tehtävät

Osaston päällikön tehtävänä on oman osastonsa osalta, ellei hän ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle,

1

ottaa oppilaat, opiskelijat ja työpajatoiminnan asiakkaat sekä oppilaat kaupungin järjestämään ja hankkimaan aamu- ja iltapäivätoimintaan sekä lapset päivähoitoon

2

päättää oppilaan erityisen tuen järjestämisestä sekä säädetyistä erityisistä opetusjärjestelyistä

3

päättää luvan myöntämisestä oppilaan koulunkäynnin aloittamiseen yhtä vuotta säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin

4

vaihtaa perustellusta opetuksen järjestämiseen liittyvästä syystä opetuksen järjestämispaikkaa opetuskieltä muuttamatta

5

määrätä rehtorin- ja opettajanviran haltijoiden ja muiden viranhaltijoiden toimipaikat.

Lisäksi osaston päällikkö suorittaa kaupunginjohtajan, asianomaisen apulaiskaupunginjohtajan, lautakunnan ja jaostojen sekä viraston päällikön määräämät tehtävät.

18 §

Estyneenä oleminen

Viraston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa lautakunnan määräämä osaston päällikkö.

Osaston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa viraston päällikön määräämä viranhaltija.

19 §

Kelpoisuusvaatimukset

Viraston päällikön ja osaston päällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä.

Muulta henkilökunnalta vaadittavan kelpoisuuden määrää valinnan suorittaja ottaen huomioon, mitä erikseen on säädetty.

20 §

Henkilökunnan ottaminen

Viraston päällikön ottaa kaupunginvaltuusto lautakunnan annettua hakijoista lausuntonsa.

Osaston päällikön ottaa kaupunginhallitus lautakunnan annettua hakijoista lausuntonsa.

Toimistotasoisen yksikön päällikön ottaa lautakunta.

Peruskoulun ja lukion rehtorin ottaa lautakunnan jaosto johtokunnan annettua hakijoista lausuntonsa. Kahden tai useamman koulun ja lukion yhteisen rehtorin ottaa lautakunnan jaosto johtokuntien annettua hakijoista lausuntonsa. Ammatillisen oppilaitoksen rehtorin ottaa lautakunnan jaosto. Määräajaksi rehtorin ottaa linjanjohtaja tai hänen määräämänsä.

Opettajanviran haltijan ja tuntiopettajan ottaa peruskoulussa ja lukiossa johtokunta sekä ammatillisessa oppilaitoksessa rehtori tai hänen määräämänsä. Määräaikaisen opettajanviran haltijan ja tuntiopettajan ottaa peruskoulussa ja lukiossa rehtori sekä ammatillisessa oppilaitoksessa rehtori tai hänen määräämänsä.

Muun henkilökunnan ottaa viraston päällikkö tai hänen määräämänsä.

21 §

Esitykset ja lausunnot ulkopuolisille sekä puhevallan käyttäminen

Lautakunnan ja viraston esitykset ja lausunnot kaupungin ulkopuolisille on toimitettava kaupunginhallituksen välityksellä, jollei tätä asian vähäisen periaatteellisen tai taloudellisen merkityksen johdosta ole pidettävä tarpeettomana tai ellei ole toisin määrätty.

Lautakunta käyttää kaupungin ja lautakunnan puhevaltaa lautakunnan päätöksiä koskevissa muutoksenhakuasioissa. Puhevaltaa käyttää kuitenkin viraston päällikkö tai hänen määräämänsä viranhaltija, jos hän yhtyy lautakunnan päätökseen.

Huomioon ottaen, mitä edellä on määrätty, viraston päällikkö tai hänen määräämänsä viranhaltija käyttää kaupungin ja lautakunnan puhevaltaa oppilaita ja opiskelijoita koskevissa opetukseen ja oppilasarviointiin liittyvissä sekä muissa oppilaiden ja opiskelijoiden säädettyjä oikeuksia ja velvollisuuksia koskevissa asioissa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Opetuslautakunta 27.05.2014 § 103

HEL 2014-000422 T 00 01 00

Päätös

Opetuslautakunta päätti, että esittelijän esitysehdotus hylätään.

Käsittely

27.05.2014 Hylättiin

Keskustelu.

Puheenjohtaja Krohn ehdotti, että esittelijän esitysehdotus hylätään.

Kannattaja jäsen Rydman

Hyväksyttiin yksimielisesti puheenjohtaja Krohnin ehdotus.

06.05.2014 Pöydälle

28.01.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Esittelijä

opetustoimen johtaja

Rauno Jarnila

Lisätiedot

Kati Laaksonen, lakimies, puhelin: 310 86628

kati.laaksonen(a)hel.fi

Aira Saarni, henkilöstölakimies, puhelin: 310 86748

aira.saarni(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566