Helsingfors stad

Protokoll

11/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Stj/15

 

18.06.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 253

Avskedsansökan från verkschefen för social- och hälsovårdsverket

HEL 2014-005947 T 01 01 04 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag bevilja verkschef Matti Toivola avsked från tjänsten som verkschef för social- och hälsovårdsverket räknat från 1.10.2014 med anledning av att han går i pension.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Eroilmoitus, allekirjoitettu

2

Eroilmoitus

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Verkschefen för social- och hälsovårdsverket Matti Toivola har anhållit om avsked från tjänsten som verkschef räknat från 1.10.2014 för att gå i pension.

Om stadsfullmäktige godkänner beslutsförslaget kommer stadsstyrelsen att överväga en utlysning av tjänsten som verkschef för social- och hälsovårdsverket när det har blivit klart hur organiseringen av social- och hälsovården ska lösas.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Marja-Liisa Rautanen, stadssekreterare, telefon: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Bilagor

1

Eroilmoitus, allekirjoitettu

2

Eroilmoitus

Tiedoksi; Kunnallisvalitus, valtuusto

Sosiaali- ja terveysvirasto

Ao. henkilö

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 02.06.2014 § 640

HEL 2014-005947 T 01 01 04 00

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää virastopäällikkö Matti Toivolalle eron sosiaali- ja terveysviraston virastopäällikön virasta 1.10.2014 lukien eläkkeelle siirtymisen vuoksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Laura Räty

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184

marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566