Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/4

 

18.06.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 242

Helsingin kaupungin vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen

HEL 2014-003566 T 02 06 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti:

-   hyväksyä vuoden 2013 tilinpäätöksen siten, että tilikauden tulos ennen varaus- ja rahastokirjauksia on 147 063 257,33 euroa, sekä

-   hyväksyä kaupunginhallituksen esityksen tilikauden tuloksen käsittelystä liikelaitosten ja talousarvion ulkopuolisten rahastojen osalta seuraavasti:

Helsingin Energia -liikelaitoksen ylijäämä, 156 140 358,66 euroa siirretään Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin Energia -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Helsingin Satama -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä, 25 716 647,17 euroa siirretään Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin Satama -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

HKL -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä, 2 326 867,12 euroa siirretään HKL-liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti HKL -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Palmia -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä, 3 696 164,37 euroa siirretään Palmia -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Palmia -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu -liikelaitoksen (Talpa) ylijäämä, 152,07 euroa siirretään Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen johto-kunnan esityksen mukaisesti Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen (Oiva Akatemia) ylijäämä, 32 862,36 euroa siirretään Henkilöstön kehittämis-palvelut -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Rahastojen yli-/alijäämät ennen rahastosiirtoja siirretään rahastojen sääntöjen mukaisesti niiden rahastopääomiin. Asuntotuotantorahaston ylijäämä 4 014 406,64 euroa, urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston ylijäämä 232 981,72 euroa, vakuutusrahaston ylijäämä 616 052,77 euroa ja innovaatiorahaston alijäämä - 3 667 746,65 euroa.

-   hyväksyä kaupunginhallituksen esityksen muun toiminnan tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavasti:

Kamppi-Töölönlahti-alueen investointirahastosta tuloutetaan alueen investointeihin käytetty määrä 3 546 341,23 euroa.

Asuntotuotantorahastoon siirretään asuntotuotantotoimikunnan esityksen mukaisesti asuntotuotantotoimiston tilikauden tuloksesta,
167 600 euroa.

Lähiörahastosta tuloutetaan toteutunutta käyttöä vastaava määrä,
3 744 509,35 euroa.

Kallion virastotalon peruskorjausta varten tehdystä investointivarauksesta syntynyttä poistoeroa tuloutetaan
840 939,63 euroa.

Muun toiminnan tilikauden alijäämä varaus- ja rahastokirjausten jälkeen, -28 878 604,28 euroa, ehdotetaan kirjattavaksi kaupungin taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien yli- /alijäämiin.

-   hyväksyä kaupunginhallituksen esityksen, että Helsingin Energian taseen kertyneistä voittovaroista siirretään Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti
150 miljoonaa euroa kirjattavaksi kaupungin omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämiin.

-   hyväksyä kaupunginhallituksen esityksen, että urheilu- ja ulkoilu-laitosrahastoon siirretään Helsingin kaupungin taseeseen kertyneistä voittovaroista 30 miljoonaa euroa kohdennettavaksi Helsingin Olympiastadionin perusparannus-hankkeen kaupungin osuuden osarahoittamiseen kaupunginvaltuuston 28.11.2012 tekemän päätöksen mukaisesti.

-   hyväksyä kaupunginhallituksen esityksen, että kaupungin taseeseen kertyneistä voittovaroista siirretään uusien innovaatiohankkeiden aloittamisen ja käynnissä olevien innovaatiohankkeiden jatkorahoittamisen turvaamiseksi innovaatiorahastoon 10 miljoonaa euroa.

Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen:

 

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että hankintatointa kehitetään aktiivisesti kiinnittäen erityistä huomioita hankintavaltuuksiin ja hankintapäätösten dokumentointiin. (Kauko Koskinen)

 

Käsittely

Merkittiin, että puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi menettelyn, että esityslistan asioiden 3 ja 4 kohdalla keskustelu käydään yhdessä. Keskustelun kuluessa on tehtävä kumpaistakin asiaa koskevat ehdotukset.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli ehdotettu hyväksyttäväksi seuraavat toivomusponnet:

Valtuutettu Yrjö Hakanen oli valtuutettu Thomas Wallgrenin kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuudet sisällyttää johtavassa asemassa olevien virkamiesten sopimuksiin karenssiaika siirtymiselle vastaavan alan yritysten palvelukseen.

Valtuutettu Kauko Koskinen oli valtuutettu Thomas Wallgrenin kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että hankintatointa kehitetään aktiivisesti kiinnittäen erityistä huomioita hankintavaltuuksiin ja hankintapäätösten dokumentointiin.    

Lisäksi valtuutettu Yrjö Hakanen oli ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavat kaksi toivomuspontta:

1.     Hyväksyessään vuoden 2013 tilinpäätöksen valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuudet tuoda valtuuston käsittelyyn esityksen lisäresurssien ohjaamiseksi jo tänä vuonna sosiaali-, terveys- ja sivistystoimen lakisääteisiin palveluihin ja työllisyyteen.
 

2.     Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuudet tuoda valtuustolle selvitys automaattimetrohankkeen ongelmista ja vaihtoehdoista, mukaan lukien mahdollisuus keskeyttää hanke ja toteuttaa sen sijaan vain kulunvalvonnan laajentaminen länsimetroon.

Puheenjohtaja totesi, ettei valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottamia toivomusponsia ollut kannatettu, joten ne raukesivat.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi ensin yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Puheenjohtaja esitti hyväksyttäväksi seuraavan äänestysjärjestyksen: Toivomusponsien hyväksymisestä äänestetään jokaisesta erikseen.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuudet sisällyttää johtavassa asemassa olevien virkamiesten sopimuksiin karenssiaika siirtymiselle vastaavan alan yritysten palvelukseen.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 42
Maija Anttila, Paavo Arhinmäki, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Otso Kivekäs, Vesa Korkkula, Katri Korolainen, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Elina Moisio, Terhi Mäki, Osku Pajamäki, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Anni Sinnemäki, Osmo Soininvaara, Leo Stranius, Kaarin Taipale, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Tuulikki Vuorinen, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 6
Sirpa Asko-Seljavaara, Heimo Laaksonen, Marcus Rantala, Risto Rautava, Wille Rydman, Päivi Storgård

Tyhjä: 26
Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Fatbardhe Hetemaj, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Timo Laaninen, Harri Lindell, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Terhi Peltokorpi, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Tatu Rauhamäki, Laura Rissanen, Aura Salla, Ulla-Marja Urho, Markku Vuorinen, Ville Ylikahri

Poissa: 11
Hennariikka Andersson, Pentti Arajärvi, Jussi Chydenius, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Rene Hursti, Sami Muttilainen, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Tuomas Tuure, Jan Vapaavuori

Kaupunginvaltuusto ei ollut hyväksynyt valtuutettu Yrjö Hakasen ehdottamaa toivomuspontta.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Kauko Koskisen ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

2 äänestys

JAA-ehdotus: kaupungivaltuusto edellyttää,,että hankintatointa kehitetään aktiivisesti kiinnittäen erityistä huomioita hankintavaltuuksiin ja hankintapäätösten    dokumentointiin.    
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 55
Maija Anttila, Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Laura Finne-Elonen, Eero Heinäluoma, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Otso Kivekäs, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Heimo Laaksonen, Timo Laaninen, Harri Lindell, Päivi Lipponen, Jape Lovén, Hannele Luukkainen, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Lasse Männistö, Jarmo Nieminen, Matti Niiranen, Osku Pajamäki, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Laura Rissanen, Wille Rydman, Aura Salla, Tomi Sevander, Osmo Soininvaara, Päivi Storgård, Leo Stranius, Kaarin Taipale, Ulla-Marja Urho, Thomas Wallgren, Sanna Vesikansa, Pertti Villo, Markku Vuorinen, Tuulikki Vuorinen

Tyhjä: 18
Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Veronika Honkasalo, Suzan Ikävalko, Sirkku Ingervo, Vesa Korkkula, Katri Korolainen, Tuuli Kousa, Eija Loukoila, Petra Malin, Elina Moisio, Sirpa Puhakka, Tuomas Rantanen, Pekka Saarnio, Anni Sinnemäki, Anna Vuorjoki, Ville Ylikahri

Poissa: 12
Hennariikka Andersson, Pentti Arajärvi, Jussi Chydenius, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Rene Hursti, Sami Muttilainen, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Tuomas Tuure, Tuomo Valokainen, Jan Vapaavuori

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Kauko Koskisen ehdottaman toivomusponnen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin kaupungin tilinpäätös 2013

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kaupunginkanslia

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Khs toteaa että kuntalain 68§:n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se valtuuston käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

Khs on 24.3.2014 käsitellyt ja allekirjoittanut Helsingin kaupungin tilinpäätöksen. Helsingin kaupungin vuoden 2013 tilinpäätös osoittaa 159,0 miljoonan euron ylijäämää. Liikelaitosten ylijäämät olivat yhteensä 187,9 miljoonaa euroa ja muun toiminnan alijäämä 28,9 miljoonaa euroa.

Tilikauden tulos muodostui seuraavasti:

Tuloslaskelma, milj. euroa

2013

2012

 

 

 

Toimintatuotot

1 772,0

1 740,2

Valmistus omaan käyttöön

129,2

138,7

Toimintakulut

-4 673,5

-4 564,0

Toimintakate

-2 772,3

-2 685,1

Verotulot

2 906,3

2 759,0

Valtionosuudet

275,7

297,3

Rahoitustuotot

78,8

93,4

Rahoituskulut

-15,9

-25,4

Vuosikate

472,7

439,1

Poistot ja arvonalentumiset

-403,1

-396,5

Satunnaiset erät

77,5

102,4

Tilikauden tulos

147,1

145,0

Tilinpäätössiirrot

12,0

-6,1

Tilikauden ylijäämä

159,0

138,9

 

 

Vuoden 2013 tuloslaskelma on vertailukelpoinen vuoden 2012 kanssa.

Kaupungin toimintatuotot kasvoivat edellisestä vuodesta 1,2 prosenttia ja toimintakulut 2,4 prosenttia. Ilman liikelaitoksia ja rahastoja sekä sisäisiä palveluntuottajia Staraa ja Tilakeskusta tarkasteltuna vertailukelpoiset toimintakulut kasvoivat 3,6 prosenttia, kun edellisenä vuonna kasvu oli 4,8 prosenttia. Helsinki on pyrkinyt viime vuosina parantamaan palveluntuotannon tuottavuutta hillitsemällä vuosittaisten toimintamenojen kasvuvauhtia. Vuonna 2013 menokasvua saatiin taitettua edellisvuoden korkealta tasolta, mutta edelleen Helsingin menokasvu oli selvästi koko maassa toteutunutta suurempi, sillä koko maassa kuntien ja kuntayhtymienmenokasvu jäi ennakkotietojen mukaan 2,6 prosenttiin.

Maksurahoituksen osuus toimintakuluista (Toimintatuotot / Toimintakulut) on pienentynyt vuosittain vuoden 2007 suhdeluvusta, 43,0 prosenttia, vuoden 2012 suhdelukuun 39,3 prosenttia. Vuonna 2013 toiminta-tuottojen osuus toimintakuluista pysyi lähes edellisen vuoden tasolla 39,0 prosentissa.

Verotuloja kertyi 2906,4 miljoonaa euroa eli 5,3 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuotena. Kunnallisveroa kertyi 5,9 prosenttia ja kiinteistöveroa 3,5 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Korkeaan kunnallisverotulojen kasvuun on suurelta osin (noin puolet) syynä tilitystekniset syyt, joilla ei ole suoraa yhteyttä kunnallisverokertymän pohjalla olevaan palkkasumman kehitykseen. Yhteisöveron tilitykset kasvoivat 2,0 %. Valtionosuustilitykset olivat 275,7 miljoonaa euroa ja laskua edelliseen vuoteen oli 21,7 milj. euroa.

Vuosikate oli 472,7 miljoonaa euroa. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuoden 2013 vuosikate kattoi poistot ja nettoinvestoinneista vuosikate kattoi 74,5 prosenttia.

Vuosikate ilman liikelaitoksia ja rahastoja oli 170,4 miljoonaa ja kattoi poistoista 59,8 prosenttia ja nettoinvestoinneista 42,4 prosenttia.

Talousarvion mukainen alijäämä ilman liikelaitoksia ja itsenäisiä rahastoja oli 28,9 miljoonaa euroa, kun talousarviossa alijäämäksi arvioitiin -84,5 miljoonaa euroa.  Alijäämä poikkesi budjetoidusta
55,6 miljoonaa euroa. Kunnallisverokertymä ylitti talousarvion ja korkomenot olivat ennakoitua pienemmät.

Rahavarat vuoden lopussa olivat 253,9 miljoonaa euroa suuremmat kuin vuoden alussa. Kassa-ylijäämä muodostui seuraavasti:

Rahoituslaskelma, milj. euroa

2013

2012

 

 

 

Toiminnan rahavirta

 452,0

 422,2

Investointien rahavirta

-527,1

-519,1

Toiminnan ja investointien rahavirta yht.

-75,1

-96,9

Antolainojen muutokset

47,1

62,7

Ottolainojen muutokset

289,9

-77,2

Oman pääoman muutokset

0,0

0,0

Muut maksuvalmiuden muutokset

-7,9

-31,5

Rahoituksen rahavirta yhteensä

329,0

-46,0

Rahavarojen muutos

253,9

-142,9

 

Vuoden 2013 rahoituslaskelma on vertailukelpoinen vuoteen 2012.

Rahavarat kasvoivat vuoden alun tilanteesta 253,9 milj. euroa loppu-vuoteen ajoittuneiden lainojen nostojen seurauksena. Toiminnan ja investointien rahavirta muodostui talousarviota paremmaksi. Kunnallisverokertymä oli ennakoitua suurempi ja korkomenot olivat arvioitua pienemmät. Helsingin Energia -liikelaitoksen tulos ylitti talousarvion. Lisäksi investoinnit toteutuivat hieman talousarviota pienempinä. Edellä mainituista syistä toiminnan ja investointien rahavirta oli yhteensä 222,7 milj. vähemmän alijäämäinen kuin talousarviossa ennakoitiin. Alijäämää jäi kuitenkin -75,1 milj. euroa.

Investointitason ylittäessä tulorahoituksen lisättiin lainanottoa 289,9 milj. euroa.

Ottolainoja lyhennettiin 113,1 miljoonaa euroa ja uutta lainaa nostettiin 403,0 miljoonaa euroa. Suhteellinen velkaantuneisuus, joka kertoo kuinka paljon kunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun, oli 44,4 prosenttia. Lainakanta oli vuoden lopussa
1 514,6 miljoonaa euroa eli 2 472 euroa/asukas liikelaitosten lainat huomioiden

Kassan riittävyys oli vuoden lopussa poikkeuksellisen korkea 63 päivää, mikä johtui loppuvuoteen ajoittuneesta lainannostosta.

Lainanhoitokate, joka ilmaisee tulorahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lyhennysten maksuun, oli 4,3. Lainanhoitokate parani edellisvuodesta.

Taseen 31.12.2013 loppusumma oli 12 256,6 miljoonaa euroa. Kasvua edellisestä vuodesta on 209,1 miljoonaa euroa. Suurimmat lisäykset omaisuudessa oli rahoissa ja pankkisaamisissa. Pääomissa suurimmat lisäykset olivat omassa pääomassa ja pitkäaikaisessa vieraassa pääomassa.

Omavaraisuusaste oli 76,2 prosenttia. Se kuvaa kunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kunnan kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäyksellä. Omavaraisuuden yleisenä tavoitetasona pidetään kuntatalouden keskimääräistä 70 prosentin omavaraisuutta. Kaupungin omavaraisuusaste on pysynyt viime vuodet 75 prosentin yläpuolella.

Kaupungin talouden tasapainoon vaikutti merkittävästi Helsingin Energian tulos. Vuonna 2013 toteutettiin 150 milj. euron siirto Helsingin Energian edellisten tilikausien ylijäämistä kaupungin peruspalvelutuotannon rahoittamiseen.

Helsingin kaupunkikonsernin tilikauden tulos muodostui seuraavasti:

Konsernituloslaskelma, milj. euroa

2013

2012

 

 

 

Toimintatuotot

3 028,5

2 951,7

Toimintakulut

-5 378,4

-5 254,7

Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta/tappiosta

7,5

8,0

Toimintakate

-2 342,4

-2 295,0

Verotulot

2 906,3

2 759,0

Valtionosuudet

275,7

297,3

Rahoitustuotot

31,2

42,8

Rahoituskulut

-105,6

-118,8

Vuosikate

765,3

685,3

Poistot ja arvonalentumiset

-636,6

-621,1

Satunnaiset erät

77,4

90,1

Tilikauden tulos

206,1

154,3

Tilinpäätössiirrot

-12,6

-17,5

Vähemmistöosuudet

1,1

1,5

Tilikauden ylijäämä

194,6

138,3

 

Konsernin ylijäämä 194,6 miljoonaa euro oli 35,6 milj. euroa suurempi kuin emokaupungin ylijäämä 159,0 miljoonaa euroa.

Konsernin toimintatuotot kattoivat toimintakuluista 56,3 prosenttia. Vastaava luku vuonna 2012 oli 56,2 prosenttia.

Konsernin vuosikate kattoi poistoista 119,8 prosenttia (110,3 prosenttia vuonna 2012). Vuosikate oli 1 249 euroa/asukas (1 133 euroa/asukas vuonna 2012).

Helsingin kaupunkikonsernin rahoituslaskelman osoittama kassa-ylijäämä muodostui seuraavasti:

Konsernirahoituslaskelma, milj. euroa

2013

2012

 

 

 

Toiminnan rahavirta

750,3

671,5

Investointien rahavirta

-987,5

-921,3

Toiminnan ja investointien rahavirta yhteensä

-237,1

-249,7

Antolainojen muutokset

42,8

99,3

Ottolainojen muutokset

610,8

-26,5

Oman pääoman muutokset

5,3

7,3

Muut maksuvalmiuden muutokset

-188,3

24,0

Rahoituksen rahavirta yhteensä

470,6

104,1

Rahavarojen muutos

233,5

-145,6

 

Konsernin rahoituslaskelma osoittaa, että konsernin rahavarat lisääntyivät tilikauden alusta 233,5 miljoonaa euroa emokaupungin rahavarojen lisääntyessä 253,9 miljoonaa euroa.

Konsernin investoinneista 66,3 prosenttia (59,2 prosenttia vuonna 2012) katettiin tulorahoituksella. Kassan riittävyys vuoden 2013 lopussa oli 60 päivää (48 päivää vuonna 2012). 

Khs toteaa, että

-        kuntalain mukaan kunnanhallitus tekee toimintakertomuksessa ehdotuksen tilikauden tuloksen käsittelystä,

-        liikelaitosten ja itsenäisinä taseyksikköinä toimivien rahastojen tulokset käsitellään kirjanpitosäännösten mukaisesti niiden omissa tilinpäätöksissä,

-        vuonna 2014 kesäkuussa siirretään Helsingin Energian taseeseen kertyneistä voittovaroista 150 miljoonaa euroa Helsingin kaupungin taseen omaan pääomaan,

-        urheilu- ja ulkoilulaitosrahastoon tulisi siirtää Helsingin kaupungin taseeseen kertyneistä voittovaroista 30 miljoonaa euroa kohdennettavaksi Helsingin Olympiastadionin perusparannushankkeen kaupungin osuuden osarahoittamiseen kaupunginvaltuuston 28.11.2012 tekemän päätöksen mukaisesti,

-        innovaatiorahastoon tulisi siirtää Helsingin kaupungin taseeseen kertyneistä voittovaroista uusien innovaatiohankkeiden aloittamisen ja jo käynnissä olevien innovaatiohankkeiden jatkorahoittamisen turvaamiseksi 10 miljoonaa euroa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1

Helsingin kaupungin tilinpäätös 2013

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Kaupunginkanslia

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.06.2014 § 636

HEL 2014-003566 T 02 06 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää:

-   hyväksyä vuoden 2013 tilinpäätöksen siten, että tilikauden tulos ennen varaus- ja rahastokirjauksia on 147 063 257,33 euroa, sekä

-   hyväksyä kaupunginhallituksen esityksen tilikauden tuloksen käsittelystä liikelaitosten ja talousarvion ulkopuolisten rahastojen osalta seuraavasti:

Helsingin Energia -liikelaitoksen ylijäämä, 156 140 358,66 euroa siirretään Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin Energia -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Helsingin Satama -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä, 25 716 647,17 euroa siirretään Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin Satama -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

HKL -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä, 2 326 867,12 euroa siirretään HKL-liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti HKL -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Palmia -liikelaitoksen tilikauden ylijäämä, 3 696 164,37 euroa siirretään Palmia -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Palmia -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu -liikelaitoksen (Talpa) ylijäämä, 152,07 euroa siirretään Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen johto-kunnan esityksen mukaisesti Helsingin kaupungin taloushallintopalvelu -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen (Oiva Akatemia) ylijäämä, 32 862,36 euroa siirretään Henkilöstön kehittämis-palvelut -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti Helsingin kaupungin henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen taseen omaan pääomaan.

Rahastojen yli-/alijäämät ennen rahastosiirtoja siirretään rahastojen sääntöjen mukaisesti niiden rahastopääomiin. Asuntotuotantorahaston ylijäämä 4 014 406,64 euroa, urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston ylijäämä 232 981,72 euroa, vakuutusrahaston ylijäämä 616 052,77 euroa ja innovaatiorahaston alijäämä - 3 667 746,65 euroa.

-   hyväksyä kaupunginhallituksen esityksen muun toiminnan tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavasti:

Kamppi-Töölönlahti-alueen investointirahastosta tuloutetaan alueen investointeihin käytetty määrä 3 546 341,23 euroa.

Asuntotuotantorahastoon siirretään asuntotuotantotoimikunnan esityksen mukaisesti asuntotuotantotoimiston tilikauden tuloksesta,
167 600 euroa.

Lähiörahastosta tuloutetaan toteutunutta käyttöä vastaava määrä,
3 744 509,35 euroa.

Kallion virastotalon peruskorjausta varten tehdystä investointivarauksesta syntynyttä poistoeroa tuloutetaan
840 939,63 euroa.

Muun toiminnan tilikauden alijäämä varaus- ja rahastokirjausten jälkeen, -28 878 604,28 euroa, ehdotetaan kirjattavaksi kaupungin taseen omaan pääomaan edellisten tilikausien yli- /alijäämiin.

-   hyväksyä kaupunginhallituksen esityksen, että Helsingin Energian taseen kertyneistä voittovaroista siirretään Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnan esityksen mukaisesti
150 miljoonaa euroa kirjattavaksi kaupungin omaan pääomaan edellisten tilikausien yli-/alijäämiin.

-   hyväksyä kaupunginhallituksen esityksen, että urheilu- ja ulkoilu-laitosrahastoon siirretään Helsingin kaupungin taseeseen kertyneistä voittovaroista 30 miljoonaa euroa kohdennettavaksi Helsingin Olympiastadionin perusparannus-hankkeen kaupungin osuuden osarahoittamiseen kaupunginvaltuuston 28.11.2012 tekemän päätöksen mukaisesti.

-   hyväksyä kaupunginhallituksen esityksen, että kaupungin taseeseen kertyneistä voittovaroista siirretään uusien innovaatiohankkeiden aloittamisen ja käynnissä olevien innovaatiohankkeiden jatkorahoittamisen turvaamiseksi innovaatiorahastoon 10 miljoonaa euroa.

24.03.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566