Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Talk/3

 

18.06.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 241

Vuoden 2013 arviointikertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen käsittely sekä vastuuvapaus vuodelta 2013

HEL 2014-004186 T 00 03 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti tarkastuslautakunnan ehdotuksen mukaisesti

1.     merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2013 ja siitä saadut kaupunginhallituksen sekä asianomaisten lauta- ja johtokuntien lausunnot

2.     kehottaa kaupunginhallitusta antamaan joulukuun 2014 loppuun mennessä valtuustolle selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin toiminnasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet arviointikertomuksen johdosta

3.     merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2013

4.     myöntää tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen hyväksyttävyydestä esitetyn perusteella vastuuvapauden tilikaudelta 2013 kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille.

Käsittely

Merkittiin, että puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi menettelyn, että esityslistan asioiden 3 ja 4 kohdalla keskustelu käydään yhdessä. Keskustelun kuluessa on tehtävä kumpaistakin asiaa koskevat ehdotukset.

Esittelijä

Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Pirjo Hakanpää, tarkastusjohtaja, puhelin: 310 36480

pirjo.hakanpaa(a)hel.fi

Timo Terävä, arviointipäällikkö, puhelin: 310 43126

timo.terava(a)hel.fi

Marjo Niska-aro, tarkastuspäällikkö, puhelin: 310 36468

marjo.niska-aro(a)hel.fi

Liitteet

1

Arviointikertomus 2013

2

Kaupunginhallituksen lausunto 12.5.2014

3

Asuntotuotantotoimikunnan lausunto 14.5.2014

4

Eläintarhan johtokunnan lausunto 5.6.2014

5

Henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 21.5.2014

6

Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 13.5.2014

7

Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 20.5.2014

8

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 8.5.2014

9

Kaupunginmuseon johtokunnan lausunto 6.5.2014

10

Kaupunginorkesterin johtokunnan lausunto 13.5.2014

11

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto 20.5.2014

12

Kiinteistölautakunnan lausunto 15.5.2014

13

Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto 13.5.2014

14

Liikuntalautakunnan lausunto 27.5.2014

15

Nuorisolautakunnan lausunto 22.5.2014

16

Opetuslautakunnan lausunto 27.5.2014

17

Palmia-liikelaitoksen johtokunnan lausunto 15.5.2014

18

Pelastuslautakunnan lausunto 20.5.2014

19

Rakennuslautakunnan lausunto 13.5.2014

20

Ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan lausunto 22.5.2014

21

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto 13.5.2014

22

Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan lausunto 13.5.2014

23

Taidemuseon johtokunnan lausunto 14.5.2014

24

Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen johtokunnan lausunto 25.4.2014

25

Teknisen palvelun lautakunnan lausunto 15.5.2014

26

Varhaiskasvatuslautakunnan lausunto 13.5.2014

27

Yleisten töiden lautakunnan lausunto 13.5.2014

28

Ympäristölautakunnan lausunto 20.5.2014.pdf

29

Tilintarkastuskertomus 2013

30

Tilintarkastajan yhteenvetoraportti tilikauden 2013 tarkastuksesta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntalain 71 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet.

Tilintarkastuskertomus

Helsingin kaupungin tilintarkastaja, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, on antanut tarkastuslautakunnalle kaupunginvaltuustolle osoitetun, vastuullisen tilintarkastajan, JHTT, KHT Leif-Erik Forsbergin 29.4.2014
allekirjoittaman tilintarkastuskertomuksen tilikaudelta 2013. Tilintarkastuskertomus on esityslistan liitteenä.

Tilintarkastaja on selostanut kertomusta tarkastuslautakunnalle kokouksessa 7.5.2014 ja esittää kertomuksessaan tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tarkastamaltaan tilikaudelta 2013.

Tilintarkastaja on antanut kertomuksensa lisäksi 28.4.2014 päivätyn yhteenvetoraportin tilikauden 2013 tilintarkastuksesta, joka on lähetetty tarkastusvirastosta tilintarkastajan pyynnöstä kaupungin johdolle, virastojen ja liikelaitosten johtajille sekä hallinto- ja talouspäälliköille. Tilintarkastaja on selostanut yhteenvetoraporttiaan tarkastuslautakunnalle kokouksessa 7.5.2014. Yhteenvetoraportti on esityslistan liitteenä.

Arviointikertomus

Tarkastuslautakunta hyväksyi 16.4.2014 arviointikertomuksen vuodelta 2013 annettavaksi kaupunginvaltuustolle. Arviointikertomus on esityslistan liitteenä.

Lausunnot

Tarkastuslautakunta on Helsingin kaupungin hallinnon ja talouden tarkastussäännön 8 §:n mukaisesti pyytänyt arviointikertomuksesta 21.5.2014 mennessä lausunnot kaupunginhallitukselta ja asianomaisilta lauta- ja johtokunnilta. Lausunnot ovat esityslistan liitteenä.

Esittelijä

Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Pirjo Hakanpää, tarkastusjohtaja, puhelin: 310 36480

pirjo.hakanpaa(a)hel.fi

Timo Terävä, arviointipäällikkö, puhelin: 310 43126

timo.terava(a)hel.fi

Marjo Niska-aro, tarkastuspäällikkö, puhelin: 310 36468

marjo.niska-aro(a)hel.fi

Liitteet

1

Arviointikertomus 2013

2

Kaupunginhallituksen lausunto 12.5.2014

3

Asuntotuotantotoimikunnan lausunto 14.5.2014

4

Eläintarhan johtokunnan lausunto 5.6.2014

5

Henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 21.5.2014

6

Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 13.5.2014

7

Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 20.5.2014

8

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 8.5.2014

9

Kaupunginmuseon johtokunnan lausunto 6.5.2014

10

Kaupunginorkesterin johtokunnan lausunto 13.5.2014

11

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto 20.5.2014

12

Kiinteistölautakunnan lausunto 15.5.2014

13

Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto 13.5.2014

14

Liikuntalautakunnan lausunto 27.5.2014

15

Nuorisolautakunnan lausunto 22.5.2014

16

Opetuslautakunnan lausunto 27.5.2014

17

Palmia-liikelaitoksen johtokunnan lausunto 15.5.2014

18

Pelastuslautakunnan lausunto 20.5.2014

19

Rakennuslautakunnan lausunto 13.5.2014

20

Ruotsinkielisen työväenopiston johtokunnan lausunto 22.5.2014

21

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto 13.5.2014

22

Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan lausunto 13.5.2014

23

Taidemuseon johtokunnan lausunto 14.5.2014

24

Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen johtokunnan lausunto 25.4.2014

25

Teknisen palvelun lautakunnan lausunto 15.5.2014

26

Varhaiskasvatuslautakunnan lausunto 13.5.2014

27

Yleisten töiden lautakunnan lausunto 13.5.2014

28

Ympäristölautakunnan lausunto 20.5.2014.pdf

29

Tilintarkastuskertomus 2013

30

Tilintarkastajan yhteenvetoraportti tilikauden 2013 tarkastuksesta

Otteet

Ote

Otteen liitteet

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu

Päätöshistoria

Tarkastuslautakunta 28.05.2014 § 65

HEL 2014-004186 T 00 03 00

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että tämä päättäisi

1.     merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2013 ja siitä saadut kaupunginhallituksen sekä asianomaisten lauta- ja johtokuntien lausunnot

2.     kehottaa kaupunginhallitusta antamaan joulukuun 2014 loppuun mennessä valtuustolle selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin toiminnasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet arviointikertomuksen johdosta

3.     merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2013

4.     myöntää tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen hyväksyttävyydestä esitetyn perusteella vastuuvapauden tilikaudelta 2013 kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille.

Esittelijä

vs. tarkastusjohtaja

Timo Terävä

Lisätiedot

Pirjo Hakanpää, tarkastusjohtaja, puhelin: 310 36480

pirjo.hakanpaa(a)hel.fi

Timo Terävä, arviointipäällikkö, puhelin: 310 43126

timo.terava(a)hel.fi

Marjo Niska-aro, tarkastuspäällikkö, puhelin: 310 36468

marjo.niska-aro(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566