Helsingfors stad

Protokoll

11/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/5

 

18.06.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 243

Ändring i stadsfullmäktiges sammansättning

HEL 2013-010306 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

1.     bevilja Laura Nurminen befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i stadsfullmäktige

2.     konstatera att centralvalnämnden utnämner en tjugotredje ersättare i Samlingspartiets fullmäktigegrupp för den mandattid som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Laura Nurmisen eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainittu

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsstyrelsen konstaterar att fullmäktigeersättaren Laura Nurminen (Saml.) har anhållit om befrielse från förtroendeuppdraget som fullmäktigeersättare.

Enligt 93 § i vallagen ska den kommunala centralvalnämnden på begäran av fullmäktiges ordförande förordna nya ersättare om antalet ersättare blir ofullständigt under tiden för fullmäktiges mandatperiod. Stadsfullmäktiges ordförande begärde 4.6.2014 att centralvalnämnden ska utse en tjugotredje ersättare för Samlingspartiets fullmäktigegrupp.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Laura Nurmisen eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainittu

Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Keskusvaalilautakunta

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 09.06.2014 § 662

HEL 2013-010306 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää varavaltuutettu Laura Nurmiselle vapautuksen varavaltuutetun luottamustoimesta

2.     todeta, että keskusvaalilautakunta nimeää Kansallisen kokoomuksen valtuustoryhmälle 23. varavaltuutetun vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566