Helsingfors stad

Protokoll

11/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/6

 

18.06.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 244

Val av ledamot i nämnden för allmänna arbeten

HEL 2014-000055 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade

1.     bevilja Sini Korpinen befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i nämnden för allmänna arbeten

2.     välja Mariam Rguibi till ny ledamot i nämnden för allmänna arbeten för den mandattid som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom konstatera att Mikko Virkamäki blir personlig ersättare för den nya ledamoten.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Sini Korpisen eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1.     bevilja Sini Korpinen befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i nämnden för allmänna arbeten

2.     välja ______________ till ny ledamot i nämnden för allmänna arbeten för den mandattid som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutar dessutom konstatera att Mikko Virkamäki blir personlig ersättare för den nya ledamoten.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragandens motiveringar

Sini Korpinen (Saml.) anhåller 27.5.2014 om befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i nämnden för allmänna arbeten.

Stadsfullmäktige valde 16.1.2013 (5 §) Sini Korpinen till ledamot i nämnden för allmänna arbeten för mandattiden 2013–2016. Stadsfullmäktige bör nu välja en ny ledamot för den återstående mandattiden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Sini Korpisen eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Yleisten töiden lautakunta

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 09.06.2014 § 663

HEL 2014-000055 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Sini Korpiselle vapautuksen yleisten töiden lautakunnan jäsenen luottamustoimesta

2.     valita ______________ uudeksi jäseneksi yleisten töiden lautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto toteaa, että uuden jäsenen henkilökohtainen varajäsen on Mikko Virkamäki.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566