Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Sj/16

 

18.06.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 254

Liikuntatoimen johtosäännön muuttaminen

HEL 2014-003390 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti kumota 15.12.1999 hyväksymänsä liikuntatoimen johtosäännön siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen ja hyväksyä liikuntatoimen johtosäännön seuraavasti:

HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

1 §

Toimiala

Helsingin kaupungin liikuntalautakunta ja sen alainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto huolehtivat kaupungin liikuntatoimesta kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden mukaisesti.

2 §

Lautakunta

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

3 §

Esittely

Lautakunnan kokouksissa viraston päällikkö esittelee virastoa kokonaisuudessaan koskevat asiat.

Osaston päällikkö esittelee osaston toimialaan kuuluvat asiat.

Viraston päällikkö voi kuitenkin ottaa alaiselleen esittelijälle kuuluvan asian esiteltäväkseen.

4 §

Lautakunnan tehtävät

Lautakunnan tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty,

1

valvoa, että virasto toimii vahvistetun talousarvion puitteissa sekä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti

2

hyväksyä osaltaan virastolle tavoitteet sekä seurata niiden toteutumista

3

vastata viraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä ja hyväksyä viraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus

4

päättää hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauksista sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista

5

päättää lautakunnan käytettävissä olevien avustusmäärärahojen jakamisesta ja valvoa avustusten käyttöä sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista

6

hyväksyä tilahankkeita koskevat tarveselvitykset sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista

7

hyväksyä kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa liikuntatoimen erikoistilahankkeita ja muita kuin tilahankkeita koskevat suunnitelmat ja piirustukset sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista

8

päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää hankinnoista

9

päättää hallintaoikeutensa puitteissa maa-alueiden, tilojen ja laitteiden vuokralle antamisesta sekä muusta käyttöön luovuttamisesta kerrallaan kauintaan 10 vuoden ajaksi samoin kuin toistaiseksi, jos vuokrasuhde on sovittu päättyväksi kauintaan kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää vuokralle antamisesta ja muusta käyttöön luovuttamisesta

10

päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa huonetilojen vuokralle ottamisesta sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää vuokralle ottamisesta

11

päättää viraston hallinnassa olevan irtaimen omaisuuden käyvästä arvosta luovuttamisesta lukuun ottamatta osakkeita sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää luovuttamisesta

12

päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa viraston hallinnassa olevan irtaimen omaisuuden luovuttamisesta vastikkeetta tai alle käyvän arvon

13

myöntää vahingonkorvaus silloin, kun kaupunki on virastoa koskevissa asioissa korvausvelvollinen taikka vahingon korvaaminen katsotaan kohtuulliseksi sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija myöntää vahingonkorvauksen

14

myöntää kokonaan tai osittain vapautus viraston henkilökuntaan kuuluvalle hänen velvollisuudestaan korvata virka- tai työtehtävissä aiheuttamansa vahinko, ellei asianomainen ole aiheuttanut sitä tahallaan tai törkeällä tuottamuksella sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija myöntää vapautuksen

15

myöntää vapautus virastolle tulevan maksun, korvauksen ja muun saatavan suorittamisesta sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan viranhaltija myöntää vapautuksen

16

päättää liikuntapaikkojen nimistä

17

asettaa, kun asian laatu sitä erityisesti edellyttää, valmistelemaan määrättyä asiaa tilapäinen jaosto, josta on soveltuvin osin voimassa, mitä lautakunnasta on määrätty.

5 §

Organisaatio

Virastossa on seuraavat osastot:            

-        Sisäliikuntapalvelut

-        Ulkoliikuntapalvelut

-        Merelliset palvelut

-        Liikunta- ja hyvinvointipalvelut

-        Hallintopalvelut

Osaston toimistotasoisesta yksikköjaosta päättää lautakunta.

6 §

Johtaminen

Viraston päällikkönä on liikuntajohtaja, joka johtaa viraston toimintaa ja vastaa siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

Osaston päällikkönä on osastopäällikkö, joka johtaa osaston toimintaa ja vastaa siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

7 §

Osastojen toimialat

Sisäliikuntapalvelut vastaa sisäliikuntapaikkojen ja liikuntalaitosten palveluista ja niiden kehittämisestä.

Ulkoliikuntapalvelut vastaa ulkoliikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden palveluista ja niiden kehittämisestä.

Merelliset palvelut vastaa viraston vastuulle kuuluvien ranta-, satama-, saaristo- ja merialueiden sekä Rastilan leirintäalueen palveluista ja niiden kehittämisestä.

Liikunta- ja hyvinvointipalvelut vastaa liikunnanohjauksesta ja liikuntaneuvonnasta sekä niiden kehittämisestä. Lisäksi osasto tarjoaa hyvinvoinnin edistämiseen liittyviä liikunta-alan asiantuntijapalveluja kaupunkikonsernissa.

Hallintopalvelut vastaa viraston yhteisistä hallinto- ja tukipalveluista sekä niiden kehittämisestä.

8 §

Viraston päällikön tehtävät

Viraston päällikön tehtävänä on, ellei hän ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle,

1

hyväksyä toimintasäännöt

2

huolehtia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta

3

siirtää viraston palveluksessa oleva henkilö ja vastaava virka tai tehtävä viraston osastosta toiseen asianomaisia esimiehiä, asianomaista henkilöä sekä tämän sitä pyytäessä luottamusmiestä kuultuaan

4

panna täytäntöön henkilökuntaa koskevat virka- ja työehtosopimukset sekä vastaavat sopimukset huomioon ottaen, mitä kaupunginhallituksen johtosäännössä on määrätty

5

hakea kaupungin puolesta, lukuun ottamatta Euroopan Unionin rahoitusta, liikuntatoimen toimialaan kuuluvat valtionosuudet ja -avustukset sekä niihin verrattavat etuudet ja käyttää näissä asioissa kaupungin puhevaltaa

6

hakea viraston toimialaan kuuluvat viranomaisluvat.

Lisäksi viraston päällikkö suorittaa kaupunginjohtajan, asianomaisen apulaiskaupunginjohtajan ja lautakunnan määräämät muut tehtävät.

9 §

Osaston päällikön tehtävät

Osaston päällikön tehtävänä on suorittaa kaupunginjohtajan, asianomaisen apulaiskaupunginjohtajan, lautakunnan ja viraston päällikön määräämät tehtävät.

10 §

Estyneenä oleminen

Viraston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa lautakunnan määräämä osaston päällikkö.

Osaston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa viraston päällikön määräämä viranhaltija.

11 §

Kelpoisuusvaatimukset

Viraston päällikön ja osaston päällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävissä.                                   

Muulta henkilökunnalta vaadittavan kelpoisuuden määrää valinnan suorittaja.

12 §

Henkilökunnan ottaminen

Viraston päällikön ottaa kaupunginvaltuusto lautakunnan annettua hakijoista lausuntonsa.

Osaston päällikön ottaa kaupunginhallitus lautakunnan annettua hakijoista lausuntonsa.

Toimistotasoisen yksikön päällikön ottaa lautakunta.

Muun henkilökunnan ottaa viraston päällikkö tai hänen määräämänsä.

13 §

Esitykset ja lausunnot ulkopuolisille

Lautakunnan ja viraston esitykset ja lausunnot kaupungin ulkopuolisille on toimitettava kaupunginhallituksen välityksellä, jollei tätä asian vähäisen periaatteellisen tai taloudellisen merkityksen johdosta ole pidettävä tarpeettomana tai ellei ole toisin määrätty.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Voimassa oleva johtosääntö

2

Liikuntalautakunnan esitys liikuntatoimen johtosäännöksi

3

Sääntötoimikunnan lausunto 13.5.2014

4

Sääntötoimikunnan ehdotus liikuntatoimen johtosäännöksi

5

Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston lausunto 16.5.2014

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Johtosääntöuudistuksen tausta ja keskeiset muutokset

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt liikuntatoimen johtosäännön 15.12.1999. Voimassa oleva johtosääntö on esityksen liitteenä 1.

Liikuntalautakunta päätti 10.4.2014 liikuntajohtajan esityksen mukaisesti esittää kaupunginhallitukselle liikuntatoimen uuden johtosäännön hyväksymistä. Liikuntalautakunnan päätös on asian päätöshistoriassa ja esitys johtosäännöksi liitteenä 2.

Esityksen keskeinen muutos koskee johtosäännön pykäliä, joissa määrätään osastojen nimistä ja toimialoista. Kaupungin muista viime vuosina hyväksytyistä johtosäännöistä poiketen liikuntatoimen voimassa oleva johtosääntö ei sisällä osastojen toimialoja kuvaavia pykäliä. Nämä esitetään nyt lisättäväksi johtosääntöön yleisellä tasolla, jotta osastojen toiminnan luonne ja erityispiirteet tulevat kuvatuksi. Osastojen nimet ajanmukaistetaan kuvaamaan paremmin niiden tarjoamia palveluja. Liikuntalaitososasto muuttuu sisäliikuntapalveluiksi, ulkoliikuntaosasto ulkoliikuntapalveluiksi, merellinen osasto merellisiksi palveluiksi ja hallinto-osasto hallintopalveluiksi.

Suurin käsitteellinen muutos tapahtuu nykyisen liikunnanohjausosaston nimen kohdalla. Liikuntalautakunta on esittänyt osaston nimeksi liikunta- ja hyvinvointipalveluja. Kaupungin strategian mukaan kaupunkilaisten hyvinvointia tuetaan ja terveyseroja kavennetaan entistä enemmän liikunnan keinoin. Strategiassa korostetaan liikunnan poikkihallinnollisuuden vahvistamista ja hyvien käytäntöjen luomista eri virastojen välisenä yhteistyönä. Liikuntatoimen toiminta-ajatuksena on helsinkiläisten elämänlaadun ja toimintakyvyn parantaminen liikunnan keinoin. Tavoitteena on kaupunki, jossa kuntalaiset liikkuvat terveytensä kannalta riittävästi, ja jossa liikunta tarjoaa asukkaille mahdollisuuksia yhdessä tekemiseen ja yhteisöllisyyteen.

Liikunnanohjausosastolle viime vuosina kohdistuneet odotukset, haasteet, työtehtävät ja yhteistyöpyynnöt ovat johtaneet osaston työtehtävien monimuotoistumiseen. Osaston nykyinen nimi ei enää kuvaa osaston palveluja ja toimintarakennetta, joka jakautuu liikunnanohjauspalveluihin, asiantuntijapalveluihin ja erillishankkeiden toteuttamiseen. Osasto tarjoaa liikuntapalveluja, joilla
voidaan vaikuttaa terveytensä kannalta riittämättömästi liikkuvien helsinkiläisten hyvinvointiin ja terveyteen. Lisäksi osasto tarjoaa enenevässä määrin liikuntaneuvontaa, poikkihallinnollisia palveluketjumalleja ja liikunta-alan asiantuntemusta koko kaupungin organisaatioon.

Osastojen nimiin ja toimialoihin liittyvien muutosten lisäksi esitys sisältää joitain yksittäisiä muutoksia mm. lautakunnan ja viraston päällikön tehtäviin, viraston ja osaston päällikön kelpoisuusvaatimuksiin sekä yksikön päällikön virkaan ottamiseen. Johtosääntöön on tehty myös stilistisiä korjauksia, joilla sitä on muutettu vastaamaan kaupungin yleistä johtosääntökäytäntöä. Pohjana uudistustyössä on käytetty voimassa olevaa liikuntatoimen johtosääntöä sekä kaupungin mallijohtosääntöä. Muutokset on kuvattu pykäläkohtaisesti seuraavassa kappaleessa.

Sääntötoimikunta on antanut liikuntalautakunnan esityksestä lausuntonsa 13.5.2014. Lausunto ja sen liitteenä ollut sääntötoimikunnan ehdotus liikuntatoimen johtosäännöksi on esityksen liitteinä 3 ja 4.

Kaupungin henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston 16.5.2014 antama lausunto on esityksen liitteenä 5.

Muutosten yksityiskohtaiset perustelut

Alla kuvataan pykäläkohtaisesti kunkin muutetun kohdan perustelut. Voimassa olevan johtosäännön pykälä, momentti tai kohta on mainittu sulkeissa, jos se poikkeaa uudistetun johtosäännön vastaavasta.

4 § Lautakunnan tehtävät (6 §)

2 kohta

Sana "asettaa" on muutettu sanaksi "hyväksyä". Uusi muotoilu on kaupungin mallijohtosäännön mukainen.

4 kohta (3 kohta) ja 5 kohta

Sana "avustuksista" on poistettu 4 kohdasta ja uudeksi 5 kohdaksi on lisätty mallijohtosäännön mukainen avustuksia koskeva kohta.

8 kohta (5 kohta)

Lautakunnalla ei ole toimivaltaa päättää osakkeiden hankinnasta, joten 8 kohtaan on mallijohtosäännön mukaisesti lisätty "lukuun ottamatta osakkeita". Vastaava muotoilu on myös kaupungin muissa johtosäännöissä.

5 § Organisaatio (7 §)

1 momentti

Liikuntalautakunta on esittänyt, että liikuntalaitososaston nimi muutetaan sisäliikuntapalveluiksi, ulkoliikuntaosasto ulkoliikuntapalveluiksi, merellinen osasto merellisiksi palveluiksi, liikunnanohjausosasto liikunta- ja hyvinvointipalveluiksi ja hallinto-osasto hallintopalveluiksi.

Liikuntalautakunta on esityksessään todennut, että suurin käsitteellinen muutos koskee nykyisen liikunnanohjausosaston nimen muuttamista. Nimenmuutosta perustellaan ensisijaisesti osaston viime vuosina voimakkaasti laajentuneella asiantuntijatoiminnalla. Osaston toiminnot jakautuvat liikunnanohjauspalveluihin, asiantuntijapalveluihin ja erillishankkeisiin. Liikunnanohjauspalvelut sisältävät alueellisia palveluja, joiden pääpaino on lapsissa ja nuorissa, ikääntyneissä sekä erityisryhmien liikunnassa. Lisäksi tuotetaan työikäisten matalan kynnyksen ryhmäliikuntaa. Nämä palvelut aktivoivat terveytensä kannalta riittämättömästi liikkuvia kuntalaisia. Asiantuntijapalveluja tarjoamalla osasto kehittää yhteisiä toimintamalleja, joilla pystytään kaventamaan kuntalaisten terveyseroja ja vähentämään fyysistä passiivisuutta. Asiantuntijuutta tarjotaan koulutus-, kehittämis- ja tutkimusyhteistyöhankkeissa. Lisäksi osastolla kehitetään hyviä käytäntöjä ja poikkihallinnollisia palveluketjumalleja erillismäärärahalla toteutettujen hankkeiden kautta.

Sääntötoimikunta on käsitellyt liikunnanohjausosaston nimen muuttamista kahdessa lausunnossaan, viime syksynä kun liikuntalautakunta edellisen kerran esitti vastaavaa nimenmuutosta ja nyt kokonaisuudistuksen yhteydessä. Sääntötoimikunta on 5.9.2013 antamassaan lausunnossa todennut, että esitetty nimi viittaa hyvinvoinnin osalta kokonaisvastuuseen, jota virasto ei kanna, ja on siten harhaanjohtava. 13.5.2014 antamassaan lausunnossa sääntötoimikunta viittaa aiempaan lausuntoonsa ja toteaa, että esitetty nimi on jossain määrin ongelmallinen myös johtosäännön sisäisen johdonmukaisuuden näkökulmasta. Kahden muun osaston nimen, sisäliikuntapalvelujen ja ulkoliikuntapalvelujen, voidaan sääntötoimikunnan näkemyksen mukaan katsoa käsitteellisesti kattavan liikuntapalvelut kokonaan. Koska liikunnanohjaustoiminnan on jatkossakin tarkoitus kuulua osaston toimialaan, sääntötoimikunta ehdottaa osaston nimeksi liikunnanohjaus- ja hyvinvointipalveluja.

Kaupungin henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaosto on 16.5.2014 antamassaan lausunnossa puoltanut liikuntalautakunnan esitystä osaston nimeksi.

Kaupunginhallitus viittaa liikuntalautakunnan esittämiin perusteluihin ja katsoo, että osaston nimi tulisi muuttaa liikunta- ja hyvinvointipalveluiksi. Kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan esitetty nimi kuvaa hyvin osaston nykyisiä palveluja ja toimintarakennetta.

2 momentti

Liikuntalautakunnan esitykseen ei sisälly muutosta 2 momenttiin, jonka mukaan virastossa voi olla erillisiä yksiköitä sen mukaan kuin lautakunta päättää. Sääntötoimikunta on lausunnossaan huomauttanut, että määräys poikkeaa mallijohtosäännössä olevasta määräyksestä, jonka mukaan osaston toimistotasoisesta yksikköjaosta päättää lautakunta.

Liikuntavirastossa on suoraan liikuntajohtajan alaisuudessa oleva kehittämisyksikkö, joka ei kuulu mihinkään osastoon. Sääntötoimikunta on lausunnossaan todennut, että osastorakenteen ulkopuoliset toiminnot ja yksiköt ovat lähtökohtaisesti poikkeuksia, ja niitä voidaan sopivimmin käyttää ns. johdon tukitehtäviin. Niiden ei tulisi olla henkilöstömäärältään erityisen suuria eikä tehtäviltään osastotasoisia. Sääntötoimikunnan näkemyksen mukaan määräykset tällaisten yksiköiden asemasta ja tehtävistä on perusteltua ottaa viraston päällikön hyväksymään toimintasääntöön pikemminkin kuin lautakunnan erilliseen päätökseen. Näillä perustein sääntötoimikunta ehdottaa, että 2 momentti tulisi muuttaa mallijohtosäännön mukaiseksi.

Kaupunginvaltuustolle tehtävässä esityksessä 2 momentti on muutettu sääntötoimikunnan ehdottamalla tavalla. Selvyyden vuoksi kaupunginhallitus huomauttaa, että johtosäännön muutoksella ei ole vaikutusta liikuntalautakunnan jo aiemmin tekemiin organisaatiota koskeviin päätöksiin. Nykyinen kehittämisyksikkö jää siten olemaan siihen asti, että siitä erikseen toisin päätetään.

6 § Johtaminen (8 §)

Kohta on muutettu vastaamaan mallijohtosääntöä siten, että viraston ja osaston päälliköiden virkanimikkeet on siirretty 5 §:stä 6 §:ään ilman sisällöllisiä muutoksia.

7 § Osastojen toimialat

Voimassa oleva johtosääntö poikkeaa kaupunginvaltuuston viime vuosina hyväksymistä johtosäännöistä siltä osin, ettei se sisällä ollenkaan osastojen toimialoja kuvaavia pykäliä. Johtosääntöön esitetään lisättäväksi uusi 7 §, johon on yleisellä tasolla kirjattu osastojen toimialat. Pykälän muotoilu vastaa rakenteeltaan kaupungin vakiintunutta johtosääntökäytäntöä.

Nykyisen liikunnanohjausosaston osalta sääntötoimikunta on lausunnossaan todennut, että osaston toimialaa koskeva määräys on syytä muotoilla siten, että siitä ilmenee osaston olevan osaltaan vastuussa hyvinvoinnin edistämisestä, ja nimenomaan liikuntaviraston palveluntarjontaan kuuluvin keinoin. Sääntötoimikunta on osaston nimen kohdalla käydyn keskustelun yhteydessä todennut käsitteen "hyvinvointi" olevan ongelmallinen, koska liikuntavirasto ei kanna kokonaisvastuuta kaupungin hyvinvointipalveluista.

Edelliseen viitaten kaupunginhallitus toteaa, että valtuustolle tehtävän esityksen 7 §:n 4 momentin toinen virke on muotoiltu yhteistyössä sääntötoimikunnan ja liikuntaviraston kanssa, ja se poikkeaa liikuntalautakunnan alkuperäisestä esityksestä.

8 § Viraston päällikön tehtävät (9 §)

3 kohta (2 kohta)

Kohta on muutettu vastaamaan nykyistä käytäntöä, jonka mukaan viraston päällikön tehtävänä on siirtää viraston palveluksessa oleva henkilö ja vastaava virka tai tehtävä viraston osastosta toiseen.

6 kohta

Viraston päällikön tehtäviin on lisätty uusi 6 kohta, jonka mukaan viraston päällikkö hakee viraston toimialaan kuuluvat viranomaisluvat. Vastaava määräys on kaupungin muissa johtosäännöissä viraston päällikön tehtävänä.

9 § Osaston päällikön tehtävät (10 §)

Koska osaston päällikön tehtävien 1 kohta on voimassa olevassa johtosäännössä kumottu jo aiemmin, 9 § on nyt muotoiltu mallijohtosäännön mukaisesti.

11 § Kelpoisuusvaatimukset (12 § Pätevyysvaatimukset)

Voimassa olevan johtosäännön mukaan viraston päällikön kelpoisuusvaatimuksena on virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai korkeakoulussa suoritettu liikunta-alan tutkinto. Hallinto-osastoa lukuun ottamatta osaston päällikön kelpoisuusvaatimuksena on virkaan soveltuva korkeakoulututkinto tai opistossa suoritettu liikunta-alan tutkinto. Lisäksi sekä viraston että osaston päälliköltä edellytetään kokemusta hallinto- ja johtamistehtävistä.

Kaupungin vakiintuneen käytännön mukaan viraston ja osaston päällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Viraston ja osaston päällikön tehtävien ei katsota kelpoisuusvaatimusten tasolla edellyttävän toimialaan sidottua tutkintoa. Toimialalle hyvin soveltuva tutkinto voidaan toki katsoa hakijalle eduksi valintaa suoritettaessa.

Liikuntajohtajan ja osastopäälliköiden kelpoisuusvaatimukset esitetään muutettavaksi vastaamaan kaupungin yleistä käytäntöä, jonka mukaan kaikilta em. viranhaltijoilta edellytetään ylempää korkeakoulututkintoa. Hallinto-osaston osastopäällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto jo voimassa olevan johtosäännön mukaan.

Selvyyden vuoksi kaupunginhallitus huomauttaa, että muutettuja kelpoisuusvaatimuksia sovelletaan vasta uutta viraston tai osaston päällikköä valittaessa eikä johtosäännön muutoksella ole vaikutusta nykyisten viranhaltijoiden asemaan.

12 § Henkilökunnan ottaminen (13 § Henkilökunnan valinta)

Kaupungin vakiintuneen käytännön mukaan viranhaltijoiden ja esimiesasemassa olevien valitsemisessa noudatetaan ns. yksi yli -periaatetta, jonka mukaan ko. työntekijöitä ei valitse heidän suora esimiehensä vaan yksi yli tämän. Jos virastossa on osastorakenteeseen kuulumattomia erillisyksiköitä suoraan viraston päällikön alaisuudessa, näiden päälliköiden ottaminen tulee nostaa yli viraston päällikön. Näillä perustein sääntötoimikunta on lausunnossaan ehdottanut, että liikuntatoimen johtosääntöön lisätään mallijohtosäännön mukainen uusi 3 momentti, jonka mukaan toimistotasoisen yksikön päällikön ottaa lautakunta. Kaupunginhallitus yhtyy sääntötoimikunnan arvioon ja toteaa, että 3 momenttia tulee soveltaa suoraan liikuntajohtajan alaisuudessa olevan yksikön päällikön valinnassa.

Lisäksi kaikissa 12 §:n momenteissa sana "valitsee" on muutettu sanaksi "ottaa".

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Voimassa oleva johtosääntö

2

Liikuntalautakunnan esitys liikuntatoimen johtosäännöksi

3

Sääntötoimikunnan lausunto 13.5.2014

4

Sääntötoimikunnan ehdotus liikuntatoimen johtosäännöksi

5

Henkilöstötoimikunnan johtosääntöjaoston lausunto 16.5.2014

Tiedoksi: Kunnallisvalitus, valtuusto

Liikuntavirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.06.2014 § 669

HEL 2014-003390 T 00 01 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää kumota 15.12.1999 hyväksymänsä liikuntatoimen johtosäännön siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen ja hyväksyä liikuntatoimen johtosäännön seuraavasti:

HELSINGIN KAUPUNGIN LIIKUNTATOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

1 §

Toimiala

Helsingin kaupungin liikuntalautakunta ja sen alainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto huolehtivat kaupungin liikuntatoimesta kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen hyväksymien tavoitteiden mukaisesti.

2 §

Lautakunta

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

3 §

Esittely

Lautakunnan kokouksissa viraston päällikkö esittelee virastoa kokonaisuudessaan koskevat asiat.

Osaston päällikkö esittelee osaston toimialaan kuuluvat asiat.

Viraston päällikkö voi kuitenkin ottaa alaiselleen esittelijälle kuuluvan asian esiteltäväkseen.

4 §

Lautakunnan tehtävät

Lautakunnan tehtävänä on, ellei toisin ole määrätty,

1

valvoa, että virasto toimii vahvistetun talousarvion puitteissa sekä kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen asettamien tavoitteiden mukaisesti

2

hyväksyä osaltaan virastolle tavoitteet sekä seurata niiden toteutumista

3

vastata viraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä ja hyväksyä viraston sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvaus

4

päättää hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauksista sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista

5

päättää lautakunnan käytettävissä olevien avustusmäärärahojen jakamisesta ja valvoa avustusten käyttöä sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista

6

hyväksyä tilahankkeita koskevat tarveselvitykset sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista

7

hyväksyä kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa liikuntatoimen erikoistilahankkeita ja muita kuin tilahankkeita koskevat suunnitelmat ja piirustukset sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista

8

päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää hankinnoista

9

päättää hallintaoikeutensa puitteissa maa-alueiden, tilojen ja laitteiden vuokralle antamisesta sekä muusta käyttöön luovuttamisesta kerrallaan kauintaan 10 vuoden ajaksi samoin kuin toistaiseksi, jos vuokrasuhde on sovittu päättyväksi kauintaan kuuden kuukauden kuluttua irtisanomisesta sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää vuokralle antamisesta ja muusta käyttöön luovuttamisesta

10

päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa huonetilojen vuokralle ottamisesta sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan viranhaltija päättää vuokralle ottamisesta

11

päättää viraston hallinnassa olevan irtaimen omaisuuden käyvästä arvosta luovuttamisesta lukuun ottamatta osakkeita sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää luovuttamisesta

12

päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa viraston hallinnassa olevan irtaimen omaisuuden luovuttamisesta vastikkeetta tai alle käyvän arvon

13

myöntää vahingonkorvaus silloin, kun kaupunki on virastoa koskevissa asioissa korvausvelvollinen taikka vahingon korvaaminen katsotaan kohtuulliseksi sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija myöntää vahingonkorvauksen

14

myöntää kokonaan tai osittain vapautus viraston henkilökuntaan kuuluvalle hänen velvollisuudestaan korvata virka- tai työtehtävissä aiheuttamansa vahinko, ellei asianomainen ole aiheuttanut sitä tahallaan tai törkeällä tuottamuksella sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija myöntää vapautuksen

15

myöntää vapautus virastolle tulevan maksun, korvauksen ja muun saatavan suorittamisesta sekä hyväksyä perusteet, joiden mukaan viranhaltija myöntää vapautuksen

16

päättää liikuntapaikkojen nimistä

17

asettaa, kun asian laatu sitä erityisesti edellyttää, valmistelemaan määrättyä asiaa tilapäinen jaosto, josta on soveltuvin osin voimassa, mitä lautakunnasta on määrätty.

5 §

Organisaatio

Virastossa on seuraavat osastot:            

-        Sisäliikuntapalvelut

-        Ulkoliikuntapalvelut

-        Merelliset palvelut

-        Liikunta- ja hyvinvointipalvelut

-        Hallintopalvelut

Osaston toimistotasoisesta yksikköjaosta päättää lautakunta.

6 §

Johtaminen

Viraston päällikkönä on liikuntajohtaja, joka johtaa viraston toimintaa ja vastaa siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

Osaston päällikkönä on osastopäällikkö, joka johtaa osaston toimintaa ja vastaa siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

7 §

Osastojen toimialat

Sisäliikuntapalvelut vastaa sisäliikuntapaikkojen ja liikuntalaitosten palveluista ja niiden kehittämisestä.

Ulkoliikuntapalvelut vastaa ulkoliikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden palveluista ja niiden kehittämisestä.

Merelliset palvelut vastaa viraston vastuulle kuuluvien ranta-, satama-, saaristo- ja merialueiden sekä Rastilan leirintäalueen palveluista ja niiden kehittämisestä.

Liikunta- ja hyvinvointipalvelut vastaa liikunnanohjauksesta ja liikuntaneuvonnasta sekä niiden kehittämisestä. Lisäksi osasto tarjoaa hyvinvoinnin edistämiseen liittyviä liikunta-alan asiantuntijapalveluja kaupunkikonsernissa.

Hallintopalvelut vastaa viraston yhteisistä hallinto- ja tukipalveluista sekä niiden kehittämisestä.

8 §

Viraston päällikön tehtävät

Viraston päällikön tehtävänä on, ellei hän ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle,

1

hyväksyä toimintasäännöt

2

huolehtia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta

3

siirtää viraston palveluksessa oleva henkilö ja vastaava virka tai tehtävä viraston osastosta toiseen asianomaisia esimiehiä, asianomaista henkilöä sekä tämän sitä pyytäessä luottamusmiestä kuultuaan

4

panna täytäntöön henkilökuntaa koskevat virka- ja työehtosopimukset sekä vastaavat sopimukset huomioon ottaen, mitä kaupunginhallituksen johtosäännössä on määrätty

5

hakea kaupungin puolesta, lukuun ottamatta Euroopan Unionin rahoitusta, liikuntatoimen toimialaan kuuluvat valtionosuudet ja -avustukset sekä niihin verrattavat etuudet ja käyttää näissä asioissa kaupungin puhevaltaa

6

hakea viraston toimialaan kuuluvat viranomaisluvat.

Lisäksi viraston päällikkö suorittaa kaupunginjohtajan, asianomaisen apulaiskaupunginjohtajan ja lautakunnan määräämät muut tehtävät.

9 §

Osaston päällikön tehtävät

Osaston päällikön tehtävänä on suorittaa kaupunginjohtajan, asianomaisen apulaiskaupunginjohtajan, lautakunnan ja viraston päällikön määräämät tehtävät.

10 §

Estyneenä oleminen

Viraston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa lautakunnan määräämä osaston päällikkö.

Osaston päällikön ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa viraston päällikön määräämä viranhaltija.

11 §

Kelpoisuusvaatimukset

Viraston päällikön ja osaston päällikön kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto sekä kokemusta hallinto- ja johtamistehtävissä.                                   

Muulta henkilökunnalta vaadittavan kelpoisuuden määrää valinnan suorittaja.

12 §

Henkilökunnan ottaminen

Viraston päällikön ottaa kaupunginvaltuusto lautakunnan annettua hakijoista lausuntonsa.

Osaston päällikön ottaa kaupunginhallitus lautakunnan annettua hakijoista lausuntonsa.

Toimistotasoisen yksikön päällikön ottaa lautakunta.

Muun henkilökunnan ottaa viraston päällikkö tai hänen määräämänsä.

13 §

Esitykset ja lausunnot ulkopuolisille

Lautakunnan ja viraston esitykset ja lausunnot kaupungin ulkopuolisille on toimitettava kaupunginhallituksen välityksellä, jollei tätä asian vähäisen periaatteellisen tai taloudellisen merkityksen johdosta ole pidettävä tarpeettomana tai ellei ole toisin määrätty.

02.06.2014 Pöydälle

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Liikuntalautakunta 10.04.2014 § 73

HEL 2014-003390 T 00 01 00

Esitys

Liikuntalautakunta esitti kaupunginhallitukselle edelleen kaupunginvaltuustolle esitettäväksi, että kaupunginvaltuusto muuttaisi liikuntatoimen johtosäännön liitteen 2 mukaiseksi.

20.03.2014 Pöydälle

Esittelijä

liikuntajohtaja

Anssi Rauramo

Lisätiedot

Kirsti Laine, osastopäällikkö, puhelin: 310 87751

kirsti.laine(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566