Helsingfors stad

Protokoll

11/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Talk/3

 

18.06.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 241

Behandling av utvärderingsberättelsen och revisionsberättelsen för år 2013 och ansvarsfrihet för året 2013

HEL 2014-004186 T 00 03 00

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med revisionsnämndens förslag

1.     anteckna revisionsnämndens utvärderingsberättelse för år 2013 och de utlåtanden som stadsstyrelsen och nämnderna och direktionerna i fråga gett om denna

2.     uppmana stadsstyrelsen att före utgången av december 2014 förelägga fullmäktige en utredning om vilka åtgärder de personer som ansvarar för verksamheten och de redovisningsskyldiga har vidtagit med anledning av utvärderingsberättelsen

3.     anteckna revisionsberättelsen för år 2013

4.     på basis av det som i revisionsberättelsen anges om bokslutets godtagbarhet bevilja de ledamöter i organ och de ledande tjänsteinnehavare inom arbetsfälten som handhaft stadens förvaltning och ekonomi ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Behandling

Det antecknades att stadsfullmäktige på förslag av ordföranden godkände som förfarande att diskussionen om ärendena 3 och 4 förs samtidigt. Eventuella förslag beträffande de båda ärendena skulle framställas under diskussionen.

Föredragande

Revisionsnämnden

Upplysningar

Pirjo Hakanpää, revisionsdirektör, telefon: 310 36480

pirjo.hakanpaa(a)hel.fi

Timo Terävä, utvärderingschef, telefon: 310 43126

timo.terava(a)hel.fi

Marjo Niska-aro, revisionschef, telefon: 310 36468

marjo.niska-aro(a)hel.fi

Bilagor

1

Utvärderingsberättelse 2013

2

Kaupunginhallituksen lausunto 12.5.2014

3

Asuntotuotantotoimikunnan lausunto 14.5.2014

4

Eläintarhan johtokunnan lausunto 5.6.2014

5

Henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 21.5.2014

6

Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 13.5.2014

7

Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 20.5.2014

8

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 8.5.2014

9

Kaupunginmuseon johtokunnan lausunto 6.5.2014

10

Kaupunginorkesterin johtokunnan lausunto 13.5.2014

11

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto 20.5.2014

12

Kiinteistölautakunnan lausunto 15.5.2014

13

Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto 13.5.2014

14

Liikuntalautakunnan lausunto 27.5.2014

15

Nuorisolautakunnan lausunto 22.5.2014

16

Opetuslautakunnan lausunto 27.5.2014

17

Palmia-liikelaitoksen johtokunnan lausunto 15.5.2014

18

Pelastuslautakunnan lausunto 20.5.2014

19

Rakennuslautakunnan lausunto 13.5.2014

20

Utlåtande från direktionen för svenska arbetarinstitutet 22.5.2014

21

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto 13.5.2014

22

Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan lausunto 13.5.2014

23

Taidemuseon johtokunnan lausunto 14.5.2014

24

Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen johtokunnan lausunto 25.4.2014

25

Teknisen palvelun lautakunnan lausunto 15.5.2014

26

Varhaiskasvatuslautakunnan lausunto 13.5.2014

27

Yleisten töiden lautakunnan lausunto 13.5.2014

28

Ympäristölautakunnan lausunto 20.5.2014.pdf

29

Revisionsberättelse 2013

30

Tilintarkastajan yhteenvetoraportti tilikauden 2013 tarkastuksesta

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy

Förslagstext
Muutoksenhakukielto, valmistelu

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Enligt 71 § i kommunallagen ska revisionsnämnden bereda de ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin och som fullmäktige ska fatta beslut om samt bedöma huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts i kommunen och kommunkoncernen.

Revisionsberättelsen

KPMG Offentliga Tjänster Ab, som är revisor för Helsingfors stad, har förelagt revisionsnämnden en revisionsberättelse för räkenskapsåret 2013. Revisionsberättelsen är ställd till stadsfullmäktige och den undertecknades 29.4.2014 av ansvarige revisorn Leif-Erik Forsberg, OFR, CGR. Revisionsberättelsen utgör bilaga till detta ärende.

Revisorn relaterade revisionsberättelsen för revisionsnämnden vid sammanträdet 7.5.2014. Revisorn föreslår i revisionsberättelsen att bokslutet ska godkännas och de redovisningsskyldiga ska beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Revisorn har utöver revisionsberättelsen gett en slutrapport daterad 28.4.2014 om revisionen rörande räkenskapsåret 2013. Rapporten har på begäran av revisorn sänts från revisionskontoret till stadens ledning, till cheferna för förvaltningarna och affärsverken och till förvaltnings- och ekonomicheferna. Revisorn relaterade slutrapporten för revisionsnämnden vid sammanträdet 7.5.2014. Slutrapporten utgör bilaga till detta ärende.

Utvärderingsberättelsen

Revisionsnämnden godkände 16.4.2014 en utvärderingsberättelse för år 2013 avsedd för stadsfullmäktige. Utvärderingsberättelsen utgör bilaga till detta ärende.

Utlåtanden

Revisionsnämnden har i enlighet med 8 § i revisionsstadgan för Helsingfors stad anmodat stadsstyrelsen och nämnderna och direktionerna i fråga att före 21.5.2014 ge utlåtande om utvärderingsberättelsen. Utlåtandena utgör bilaga till detta ärende.

Föredragande

Revisionsnämnden

Upplysningar

Pirjo Hakanpää, revisionsdirektör, telefon: 310 36480

pirjo.hakanpaa(a)hel.fi

Timo Terävä, utvärderingschef, telefon: 310 43126

timo.terava(a)hel.fi

Marjo Niska-aro, revisionschef, telefon: 310 36468

marjo.niska-aro(a)hel.fi

Bilagor

1

Utvärderingsberättelse 2013

2

Kaupunginhallituksen lausunto 12.5.2014

3

Asuntotuotantotoimikunnan lausunto 14.5.2014

4

Eläintarhan johtokunnan lausunto 5.6.2014

5

Henkilöstön kehittämispalvelut -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 21.5.2014

6

Helsingin Energia -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 13.5.2014

7

Helsingin Satama -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 20.5.2014

8

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunnan lausunto 8.5.2014

9

Kaupunginmuseon johtokunnan lausunto 6.5.2014

10

Kaupunginorkesterin johtokunnan lausunto 13.5.2014

11

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto 20.5.2014

12

Kiinteistölautakunnan lausunto 15.5.2014

13

Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan lausunto 13.5.2014

14

Liikuntalautakunnan lausunto 27.5.2014

15

Nuorisolautakunnan lausunto 22.5.2014

16

Opetuslautakunnan lausunto 27.5.2014

17

Palmia-liikelaitoksen johtokunnan lausunto 15.5.2014

18

Pelastuslautakunnan lausunto 20.5.2014

19

Rakennuslautakunnan lausunto 13.5.2014

20

Utlåtande från direktionen för svenska arbetarinstitutet 22.5.2014

21

Sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto 13.5.2014

22

Suomenkielisen työväenopiston johtokunnan lausunto 13.5.2014

23

Taidemuseon johtokunnan lausunto 14.5.2014

24

Taloushallintopalvelu-liikelaitoksen johtokunnan lausunto 25.4.2014

25

Teknisen palvelun lautakunnan lausunto 15.5.2014

26

Varhaiskasvatuslautakunnan lausunto 13.5.2014

27

Yleisten töiden lautakunnan lausunto 13.5.2014

28

Ympäristölautakunnan lausunto 20.5.2014.pdf

29

Revisionsberättelse 2013

30

Tilintarkastajan yhteenvetoraportti tilikauden 2013 tarkastuksesta

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy

Förslagstext
Muutoksenhakukielto, valmistelu

Beslutshistoria

Tarkastuslautakunta 28.05.2014 § 65

HEL 2014-004186 T 00 03 00

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että tämä päättäisi

1.     merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2013 ja siitä saadut kaupunginhallituksen sekä asianomaisten lauta- ja johtokuntien lausunnot

2.     kehottaa kaupunginhallitusta antamaan joulukuun 2014 loppuun mennessä valtuustolle selvityksen siitä, mihin toimenpiteisiin toiminnasta vastaavat henkilöt ja tilivelvolliset ovat ryhtyneet arviointikertomuksen johdosta

3.     merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2013

4.     myöntää tilintarkastuskertomuksessa tilinpäätöksen hyväksyttävyydestä esitetyn perusteella vastuuvapauden tilikaudelta 2013 kaupungin hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille.

Esittelijä

vs. tarkastusjohtaja

Timo Terävä

Lisätiedot

Pirjo Hakanpää, tarkastusjohtaja, puhelin: 310 36480

pirjo.hakanpaa(a)hel.fi

Timo Terävä, arviointipäällikkö, puhelin: 310 43126

timo.terava(a)hel.fi

Marjo Niska-aro, tarkastuspäällikkö, puhelin: 310 36468

marjo.niska-aro(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566