Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kaj/13

 

18.06.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 251

Lauttasaaren tontin 31114/15 asemakaavan muuttaminen (nro 12241, Kiviaidankatu 3-7)

HEL 2013-005429 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin nro 31114 tontin nro 15 asemakaavan muutoksen 10.12.2013 päivätyn ja 6.5.2014 muutetun piirustuksen nro 12241 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12241 kartta, päivätty 10.12.2013, muutettu 6.5.2014

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12241 selostus, päivätty 10.12.2013, muutettu 6.5.2014

3

Vuorovaikutusraportti 10.12.2013, muutettu 6.5.2014

4

Havainnekuva

5

Osa päätöshistoriaa

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 

Helen Sähköverkko Oy

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Tontti sijaitsee Lauttasaaren Vattuniemessä osoitteessa Kiviaidankatu 3–7.

Asemakaavan muutosehdotuksen tavoitteena on asuntokorttelin täydennysrakentaminen korttelia ja katukuvaa täydentävillä asuinkerrostaloilla ja julkisten palvelutilojen, liike-, myymälä-, työ- ja toimistotilojen osoittamisella tontille. Tavoitteena on tontin autopaikkojen sijoittaminen tontille maanalaisiin tiloihin ja tehdä myös mahdolliseksi käyttää vähimmäisvaatimuksen ylittäviä autopaikkoja naapuritonttien asemakaavan velvoitepaikkoina.

Esittelijän perustelut

Helsingin yleiskaava 2002:ssa, kaava-alue on kerrostalovaltaista asumisen ja toimitilojen aluetta, jota kehitetään mm. asumisen, kaupan, julkisten palvelujen ja virkistyksen käyttöön. Nyt laadittu asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen.

Alueella on voimassa asemakaava nro 11404, jossa tontti 31114/15 on liike- ja toimistorakennusten korttelialuetta.

Tontti on yksityisomistuksessa.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on tullut vireille As Oy Helsingin Balthasar c/o Skanska Talonrakennus Oy:n hakemuksen johdosta.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

Kaavan luonnosvaiheessa saadut mielipiteet kohdistuivat suunnitellun rakentamisen massiivisuuteen ja naapureista poikkeavaan tehokkuuteen, asukasmäärän lisäykseen, liikenteen ruuhkautumiseen, asuntojen näkymien heikentymiseen ja suunniteltujen pihojen pieneen kokoon.

Mielipiteet on otettu huomioon siten, että rakennusaloja tontin itäsivulla on tarkistettu ja asuinhuoneiden ikkunoiden suuntauksesta on määräys.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 10.1.–10.2.2014. Siitä ei ole tehty muistutuksia.

Ympäristökeskuksella, kaupunginmuseolla ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymällä (HSY) ei ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuksesta. Sosiaali- ja terveysvirastolla ei ole lausuttavaa.

Helsingin Energia -liikelaitos ja Helen Sähköverkko Oy toteavat, että asemakaavaehdotuksen edellyttämä sähköverkkoon liittyminen ratkaistaan jatkosuunnittelussa.

Kiinteistölautakunnalla ei ole huomauttamista kaavamuutosehdotuksen johdosta, mutta se toteaa, että kaavamuutosehdotus edellyttää maankäyttösopimusneuvottelujen käymistä.

Pelastuslautakunta toteaa, että suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota asuntojen poistumis- ja pelastustiejärjestelyihin ja että uudisrakentaminen ei saa heikentää ympäröivien rakennusten poistumis- ja pelastustiejärjestelyitä tai vaarantaa pelastustoiminnan edellytyksiä niissä.

Yleisten töiden lautakunnan lausunnossa todetaan, että tontin huoltoajoreittien toteutuksen aiheuttamat muutokset katusuunnitelmaan ja kadun istutuksiin sekä rakenteisiin tehdään kiinteistön kustannuksella. Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutoksen hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.

Pelastuslautakunnan lausunnossa esitettyjä asioita on tutkittu kaavasuunnittelun yhteydessä. Asiat otetaan myös jatkossa huomioon ja niitä koskevat tarkemmat suunnitteluratkaisut tehdään rakennusten ja piha-alueiden toteutussuunnittelun yhteydessä.

Helen Sähköverkko Oy:n esittämiä asioita koskevat tarkemmat suunnitteluratkaisut tehdään korttelin tonttijaon ja rakennusten toteutussuunnittelun yhteydessä.

Lausunnot on referoitu tarkemmin ja niihin on annettu vastineet liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on muuttanut asemakaavan muutosehdotusta jatkosuunnittelun johdosta seuraavasti:

-        Asuinkerrostalon rakennusalaa on tarkennettu asemakaavakartalla seuraavasti:
Korttelialueen itäsivulla asuinrakennuksen rakennusalaa on siirretty metrillä länteen päin niin, että suunnitellun asuinkerrostalon etäisyys viereisellä korttelin 31114 tontilla 11 sijaitsevaan asuinrakennukseen on pidentynyt metrillä.

Yksityiselle maanomistajalle aiheutuu kaavamuutoksen johdosta kaupunginhallituksen 9.2.2004 (172 §) tekemän maapoliittisen päätöksen mukaista merkittävää hyötyä, joten hakijan kanssa on käyty maankäyttösopimusneuvottelut. Kaupunginhallitus on 3.3.2014 hyväksynyt ehdollisena laaditun maankäyttösopimuksen, joka on allekirjoitettu 2.3.2014.

Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12241 kartta, päivätty 10.12.2013, muutettu 6.5.2014

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12241 selostus, päivätty 10.12.2013, muutettu 6.5.2014

3

Vuorovaikutusraportti 10.12.2013, muutettu 6.5.2014

4

Havainnekuva

5

Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1

Ilmakuva

2

Maankäyttösopimus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 

Helen Sähköverkko Oy

 

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kiinteistölautakunta

Rakennuslautakunta

Yleisten töiden lautakunta

Pelastuslautakunta

Ympäristökeskus

Kaupunginmuseo

Helsingin Energia -liikelaitos

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.06.2014 § 667

HEL 2013-005429 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin nro 31114 tontin nro 15 asemakaavan muutoksen 10.12.2013 päivätyn ja 6.5.2014 muutetun piirustuksen nro 12241 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto 6.5.2014

HEL 2013-005429 T 10 03 03

Hankenro Ksv 0790_17

31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31114 tonttia 15 koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta annetut lausunnot.

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti lähettää 10.12.2013 päivätyn 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31114 tontin 15 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12241 kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä.

Asemakaavan muutos mahdollistaa liike- ja toimistotalotontin 31114/15 (K) muuttamisen asuinkerrostalojen tontiksi (AK), jolle voidaan sijoittaa myös julkisia ja yksityisiä palvelutiloja. Tontin rakennusoikeus on 15 750 k-m2, josta enintään 1 000 k-m2 ja vähintään 525 k-m2 on julkisille palveluille, liike-, myymälä-, ravintola-, toimisto- ja työtiloille osoitettua kerrosalaa. Tonttitehokkuusluku on e = 2,33. Nykyisen asemakaavan rakennusoikeus on 18 650 k-m2 liike- ja toimistorakennusten (K) kerrosalaa. Siihen verrattuna asemakaavan muutosehdotuksen rakennusoikeuden vähennys on 2 900 k-m2.

Tontin noin 160 autopaikkaa sijoitetaan tontin maanalaisiin tiloihin, joihin ajo ohjataan kadulta. Vähimmäisvaatimuksen määrän ylittäviä autopaikkoja voidaan myös naapuritonttien asemakaavan velvoitepaikkoina.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 10.1.–10.2.2014.

Ehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia. Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa Helsingin Energia  liikelaitos ja Helen Sähköverkko Oy, HSY:n vesihuolto, kiinteistölautakunta, yleisten töiden lautakunta, pelastuslautakunta, ympäristölautakunta/ympäristökeskus, ja pelastuslautakunta.

Ympäristölautakunta on päättänyt (4.2.2014) että lausunnon antaa Ympäristökeskus. Ympäristökeskuksella (17.2.2014), kaupunginmuseolla (28.2.2014) ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY:llä (25.2.2014) ei ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuksesta. Sosiaali- ja terveysvirastolla (28.2.2014) ei ole lausuttavaa.

Helsingin Energia/Helen Sähköverkko Oy toteaa (12.2.2014), että asemakaavaehdotuksessa korttelia käsitellään yhtenä tonttina. Koko korttelia palveleva sähköliittymä edellyttää noin 15 m2 muuntamotilan rakentamista korttelialueelle. Tontti jaettaneen selostuksen mukaan useammaksi tontiksi, jolloin sähkönjakelu voidaan toteuttaa muuntamorasitteesta vapaana. Sähköverkkoon liittyminen ratkaistaan jatkosuunnittelussa.

Kiinteistölautakunta toteaa (20.2.2014), että kaavamuutoksen käsittelyä ei tulisi jatkaa ennen kuin tonttien omistajan kanssa on tehty sopimus. Lautakunnalla ei ole huomauttamista itse kaavamuutosehdotuksen johdosta.

Pelastuslautakunta toteaa (25.2.2014) että suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota asuntojen poistumis- ja pelastustiejärjestelyihin ja että uudisrakentaminen ei saa heikentää ympäröivien rakennusten poistumis- ja pelastustiejärjestelyitä tai vaarantaa pelastustoiminnan edellytyksiä niissä.

Yleisten töiden lautakunnan lausunnossa (25.2.2014) todetaan, että tontin huoltoajoreittien toteutuksen aiheuttamat muutokset katusuunnitelmaan ja kadun istutuksiin sekä rakenteisiin tehdään kiinteistön kustannuksella. Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutoksen hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että pelastuslautakunnan lausunnossaan asioita on tutkittu kaavasuunnittelun yhteydessä. Asiat otetaan myös jatkossa huomioon ja niitä koskevat tarkemmat suunnitteluratkaisut tehdään rakennusten ja piha-alueiden toteutussuunnittelun yhteydessä.

Helen Sähköverkko Oy:n esittämiä asioita koskevat tarkemmat suunnitteluratkaisut tehdään korttelin tonttijaon ja rakennusten toteutussuunnittelun yhteydessä.

Lausunnot on referoitu tarkemmin ja niihin on annettu vastineet liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa.

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Kaupunkisuunnitteluvirasto on muuttanut asemakaavan muutosehdotusta jatkosuunnittelun johdosta seuraavasti:

-        Asuinkerrostalon rakennusalaa on tarkennettu asemakaavakartalla seuraavasti:    
Korttelialueen itäsivulla asunrakennuksen rakennusalaa on siirretty metrillä länteen päin niin, että suunnitellun asuinkerrostalon etäisyys viereisellä korttelin 31114 tontilla 11 sijaitsevaan asuinrakennukseen on pidentynyt metrillä.

Jatkotoimenpiteet

Kaava-alueeseen tai sen osaan liittyy maankäyttösopimusmenettely, joka tulee saattaa päätökseen ennen kaavan hyväksymistä.

Kaupunkisuunnitteluviraston mielestä tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Lisätiedot

Martin Bunders, arkkitehti, puhelin: 310 37203

martin.bunders(a)hel.fi

 

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 28.2.2014

HEL 2013-005429 T 10 03 03

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto on ilmoittanut Lauttasaaren korttelin 31114 tonttia 15, osoitteessa Kiviaidankatu 3-7, koskevan asemakaavan muutosehdotuksen esille tulosta. Kaupunginmuseo tarkastelee hanketta perustehtävänsä mukaisesti kulttuurihistorian ja rakennetun kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta ja esittää kantanaan seuraavaa.

Kaupunginmuseo on antanut lausunnon Kiviaidankatu 3-7:n asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja asemakaavaluonnoksesta. Lausunnossaan kaupunginmuseo korosti suunnittelualueen naapurissa Kiviaidankadun vastakkaisella puolella sijaitsevien Villakehräämön rakennusten merkityksellisyyttä ympäröivässä kaupunkitilassa ja Vattuniemen historian kannalta. Vattuniemen vanhinta rakennuskantaa edustavana ja hyvin ominaispiirteensä säilyttäneenä kokonaisuutena Villakehräämö tulee säilyttää. Kaupunginmuseo onkin esittänyt asemakaavallista suojelua kehräämökokonaisuudelle jo vuonna 1999. Tärkeänä pidettiin sitä, että lähiympäristön uusi rakennuskanta ei muodosta muurimaisia korkeita massoja Villakehräämön ympärille, vaan uudisrakennusten väliin jää näkymälinjoja, joiden kautta Villakehräämö korkeine savupiippuineen voi edelleen toimia Vattuniemen komeana maamerkkinä. Jatkosuunnittelun kannalta pidettiin myös tärkeänä räystäslinjan koron säilyttämistä luonnoksessa esitetyssä tasossa.

Nyt esillä oleva asemakaavan muutosehdotus on pieniä yksityiskohtia lukuun ottamatta asemakaavaluonnoksen mukainen. Kaupunginmuseon tärkeinä pitämiin seikkoihin vaikuttavat tekijät kuten rakennusala pääosin, eri osien suurin sallittu kerrosluku ja vesikaton ylimmän kohdan korkeusasemat ovat ehdotuksessa säilyneet asemakaavaluonnoksen mukaisina. Helsingin kaupunginmuseolla ei näin ollen ole huomautettavaa Vattuniemen Kiviaidankatu 3-7:n asemakaavan muutosehdotukseen.

21.11.2013 Lausunto annettu

Lisätiedot

Anne Salminen, tutkija, puhelin: +358931036501

anne.salminen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 25.02.2014 § 89

HEL 2013-005429 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan lausunnon:

Tontin huoltoajoreittien toteutuksen aiheuttamat muutokset katusuunnitelmaan ja kadun istutuksiin sekä rakenteisiin tehdään kiinteistön kustannuksella.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutoksen nro 12241 hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin.

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi

Marko Jylhänlehto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

marko.jylhanlehto(a)hel.fi

 

Pelastuslautakunta 25.02.2014 § 24

HEL 2013-005429 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslautakunta päätti antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota asuntojen poistumis- ja pelastustiejärjestelyihin. Esimerkiksi pelkästään sisäpihalle avautuvien asuntojen varatiejärjestelyt edellyttävät pelastustien järjestämistä sisäpihalle tai vaihtoehtoisesti kahden porrashuoneen rakentamista asuinrakennuksiin.

Lisäksi on otettava huomioon, että uudisrakentaminen ei saa heikentää ympäröivien rakennusten poistumis- ja pelastustiejärjestelyitä tai vaarantaa pelastustoiminnan edellytyksiä niissä.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.

Esittelijä

pelastuskomentaja

Simo Wecksten

Lisätiedot

Pulmu Waitinen, palotarkastaja, puhelin: 310 30227

pulmu.waitinen(a)hel.fi

 

Kiinteistölautakunta 20.02.2014 § 97

HEL 2013-005429 T 10 03 03

Kiinteistökartta 49/671 493, Kiviaidankatu 3-7

Päätös

Lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle Lauttasaaren korttelin 31114 tonttien 6 ja 8 (kaavatontti 15) asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12241 seuraavan lausunnon:

Lautakunta toteaa, että aloitteen asemakaavan muuttamisesta on tehnyt tonttien omistaja As. Oy Helsingin Balthasar (Skanska Talonrakennus Oy).

Asemakaavan muutosehdotuksessa nykyiset toimisto- ja liikerakennusten korttelialueeseen kuuluvat tontit 31114/6 ja 8 muutetaan asuinkäyttöön.

Käyttötarkoituksen muutos korottaa tonttien arvoa merkittävästi, joten tonttien omistajan kanssa tulee käydä kaupunginhallituksen 9.2.2004 tekemän maapoliittisen päätöksen mukaiset neuvottelut.

Kaavamuutoksen käsittelyä ei tulisi jatkaa ennen kuin tonttien omistajan kanssa on tehty sopimus.

Lautakunnalla ei ole huomauttamista itse kaavamuutosehdotuksen johdosta.

Esittelijä

osastopäällikkö

Juhani Tuuttila

Lisätiedot

Kirsi Federley, tonttiasiamies, puhelin: 310 36451

kirsi.federley(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 04.02.2014 § 29

HEL 2013-005429 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antaa ympäristökeskus.

Esittelijä

ympäristönsuojelupäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Eeva Pitkänen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31517

eeva.pitkanen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.12.2013 § 414

HEL 2013-005429 T 10 03 03

Ksv 0790_17

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

-        lähettää 10.12.2013 päivätyn 31. kaupunginosan (Lauttasaari) korttelin 31114 tontin 15 asemakaavan muutosehdotuksen nro 12241 kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä

-        antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin mielipiteisiin.

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että asemakaavan muutosehdotus asetetaan nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti.

Lisäksi lautakunta päätti kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa perimään hakijalta Kustannukset-liitteen mukaiset asemakaavan laatimis- ja käsittelykustannukset asemakaavan hyväksymisen jälkeen.

Käsittely

10.12.2013 Ehdotuksen mukaan

Lautakunta päätti muuttaa käsittelyjärjestystä siten, että se käsitteli asian Akp/3 asian Vp/2 jälkeen.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Martin Bunders, arkkitehti, puhelin: 310 37203

martin.bunders(a)hel.fi

Olga Bernitz, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37280

olga.bernitz(a)hel.fi

Seija Narvi, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37255

seija.narvi(a)hel.fi

Matti Neuvonen, diplomi-insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37311

matti.neuvonen(a)hel.fi

 

Rakennusvirasto 7.11.2013

HEL 2013-005429 T 10 03 03

Rakennusviraston yhteyshenkilöinä kaavan laadinnassa ovat aluesuunnittelija Anu Kiiskinen ja suunnitteluinsinööri Marko Jylhänlehto.

Kaavaa laadittaessa on huomioitava kiinteistön pihan ja ajoyhteyden tasauskorkojen luonteva liittyminen kadun olemassa oleviin korkoihin.

Lisätiedot

Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi

Marko Jylhänlehto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

marko.jylhanlehto(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566