Helsingfors stad

Protokoll

11/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/9

 

18.06.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 247

Borgen till Helsingfors teaterstiftelse

HEL 2014-002835 T 02 05 03 01

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade bemyndiga stadsstyrelsen att för stadens räkning bevilja Helsingfors teaterstiftelse stadens proprieborgen som säkerhet för de penninginrättningslån på högst 67 000 000 euro som upptas för ombyggnad av stadsteatern och förnyande av teaterteknik, räntor på nämnda lån och eventuella indrivningskostnader utan motsäkerhet, på villkor att den nominella räntan för de beviljade lånen eller den effektiva räntan, som räknas utifrån emissionskursen och den nominella räntan, vid tidpunkten för upplåningen inte är högre än räntan i den lånefullmakt som stadsfullmäktige i samband med godkännandet av budgeten gav stadsdirektören och att anskaffningen av finansieringen sker i samarbete med stadskansliet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Heikki Kohi, finansexpert, telefon: 310 36124

heikki.kohi(a)hel.fi

Bilagor

1

Helsingin teatterisäätiön takaushakemus

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Hakija

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Stadsfullmäktige har genom sitt beslut 27.11.2013, § 401, godkänt projektplanen 6.6.2013 för renovering i Helsingfors Stadsteaters byggnad. Projektet får omfatta högst 27 260 m² bruttoyta, och byggkostnaderna får uppgå till högst 56 000 000 euro exklusive mervärdesskatt i kostnadsnivån för april 2013. I projektplanen konstateras dessutom behovet att i samband med ombyggnaden förnya teatertekniken, vars kostnadskalkyl är cirka 11 000 000 euro. Samtidigt beslutade stadsfullmäktige att hela projektet ska finansieras med ett lån som upptas av Helsingfors teaterstiftelse. I samband med beslutet om projektplanen har det dessutom konstaterats att lånefinansieringen som stiftelsen lyfter förutsätter stadens borgen.

Helsingfors teaterstiftelse får statsandel för driftskostnader för teaterverksamhet, som beviljas i enlighet med teater- och orkesterlagen (730/1992). En förutsättning för statsandelen är att teatern ägs av en kommun eller en samkommun eller av en privat sammanslutning eller stiftelse, till vars stadgeenliga uppgifter hör att bedriva teaterverksamhet eller att svara för en teater för olika befolkningsgrupper. Dessutom förutsätts i fråga om statsandelen att det är nödvändigt att producera teaterns tjänster och att det finns ekonomiska förutsättningar för teaterns verksamhet, men dock så att teatern inte verkar i syfte att uppnå ekonomisk vinst.

Enligt teater- och orkesterlagen kan statsunderstöd beviljas för statsandelsberättigade teatrars anläggningsprojekt inom ramen för anslag i statsbudgeten, enligt vad som stadgas i lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009). En ansökan om statsbidrag för Helsingfors Stadsteaters ombyggnadsprojekt kommer att lämnas in under hösten 2014. På grund av projektets natur kan det anses att den ifrågavarande ombyggnadsinvesteringen inte medför sådana konsekvenser som förvränger konkurrensen.

Helsingfors Stadsteater, som Helsingfors teaterstiftelse svarar för, är en modern folkteater som erbjuder mångsidig teater för en bred publik på både finska och svenska. Helsingfors teaterstiftelse hör till Helsingfors stadskoncern och kompletterar stadens kulturtjänster inom bildningsväsendet.

Stadsteaterbyggnaden är ett hyresobjekt för Helsingfors Stadsteater, varför Helsingfors teaterstiftelse finansierar projektet som hyrestagare. Det är meningen att de kommande löptiderna för lånen ska motsvara investeringarnas avskrivningstid: 20 år i fråga om byggnadens ombyggnad och 10 år i fråga om teatertekniken. Helsingfors teaterstiftelse lyfter för tillfället låneunderstöd i samband med det årliga stödet, som täcker amorteringarna och räntorna. De penninginrättningslån som behövs för ombyggnaden och förnyandet av teatertekniken kommer att förutsätta samma arrangemang.

Enligt det preliminära tidsschemat för projektplanen inleds byggandet i maj 2015 och byggnaden tas på nytt i bruk i mars 2017. Fastighetskontorets lokalcentral svarar för genomförandet av projektet. Efter konkurrensutsättningen i oktober–november 2014 ingår lokalcentralen med stadsteaterns fullmakt och i dess namn entreprenadavtalen med projektets entreprenörer och följer kostnaderna för projektet.

Konkurrensutsättningen av finansieringen ska enligt planerna börja under hösten 2014 då tidsschemat för projektet har preciserats. Ett mål för förhandlingarna är att få amorteringsfri tid så att amorteringarna på lånet börjar först då investeringen färdigställts år 2017.

Föredraganden anser det grundat att stadsfullmäktige beslutar bemyndiga stadsstyrelsen att bevilja Helsingfors teaterstiftelse stadens fulla proprieborgen som säkerhet för de penninginrättningslån på högst 67 000 000 euro som upptas för ombyggnad av stadsteatern och förnyande av teaterteknik, räntor på nämnda lån och eventuella indrivningskostnader utan motsäkerhet. Villkoret för proprieborgen är att den nominella räntan för de beviljade lånen eller den effektiva räntan, som räknas utifrån emissionskursen och den nominella räntan, vid tidpunkten för upplåningen inte är högre än räntan i den lånefullmakt som stadsfullmäktige i samband med godkännandet av budgeten gav stadsdirektören.

Om stadsfullmäktige godkänner beslutet om borgen kommer stadsstyrelsen i sitt verkställighetsbeslut att uppmana stadskansliets avdelning rättstjänsten att ingå borgensförbindelserna.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Heikki Kohi, finansexpert, telefon: 310 36124

heikki.kohi(a)hel.fi

Bilagor

1

Helsingin teatterisäätiön takaushakemus

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Hakija

Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Talous- ja suunnitteluosasto

Oikeuspalvelut

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 09.06.2014 § 665

HEL 2014-002835 T 02 05 03 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen antamaan Helsingin teatterisäätiölle kaupungin omavelkaisen takauksen Kaupunginteatterin peruskorjaukseen ja teatteritekniikan uusimiseen tarkoitettujen enintään 67 000 000 euron rahalaitoslainojen, niiden korkojen ja mahdollisten perimiskulujen maksamisen vakuudeksi ilman vastavakuutta, ehdolla, että taattavien lainojen nimelliskorko tai emissiokurssin ja nimelliskoron perusteella laskettava efektiivinen korko saa lainan ottohetkellä enimmillään vastata kaupunginvaltuuston talousarvion hyväksymisen yhteydessä kaupunginjohtajalle antaman lainanottovaltuuden mukaista korkoa ja että rahoituksen hankinta toteutetaan yhteistyössä kaupunginkanslian kanssa.

Käsittely

09.06.2014 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Laura Rissanen, Jorma Bergholm

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Heikki Kohi, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 36124

heikki.kohi(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566