Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

11/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/5

 

18.06.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 243

Muutoksia kaupunginvaltuuston kokoonpanossa

HEL 2013-010306 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

1.     myöntää varavaltuutettu Laura Nurmiselle vapautuksen varavaltuutetun luottamustoimesta

2.     todeta, että keskusvaalilautakunta nimeää Kansallisen kokoomuksen valtuustoryhmälle 23. varavaltuutetun vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Laura Nurmisen eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainittu

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus toteaa, että varavaltuutettu Laura Nurminen (Kok.) on pyytänyt vapautusta varavaltuutetun luottamustoimesta.

Vaalilain 93 §:n mukaan kunnan keskusvaalilautakunnan on valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä uusia varavaltuutettuja, jos varavaltuutettujen määrä jää valtuuston toimikauden aikana vajaaksi. Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja on 4.6.2014 pyytänyt keskusvaalilautakuntaa nimeämään Kansallisen kokoomuksen valtuustoryhmälle 23. varavaltuutetun.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Laura Nurmisen eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainittu

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Keskusvaalilautakunta

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 09.06.2014 § 662

HEL 2013-010306 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää varavaltuutettu Laura Nurmiselle vapautuksen varavaltuutetun luottamustoimesta

2.     todeta, että keskusvaalilautakunta nimeää Kansallisen kokoomuksen valtuustoryhmälle 23. varavaltuutetun vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566